Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

95/1/EG, Euratom, EKSG: Europeiska unionens råds beslut av den 1 januari 1995 om anpassning av de dokument som har avseende på nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 01/01/1995 s. 0001 - 0219EUROPEISKA UNIONENS RÅDS BESLUT av den 1 januari 1995 om anpassning av de dokument som har avseende på nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionen (95/1/EG, Euratom, EKSG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska republiken, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland, Konungariket Sverige om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 2 i detta, och med beaktande av följande:

Konungariket Norge har inte deponerat sina ratifikationsinstrument i rätt tid och har därför inte blivit medlem av Europeiska unionen den 1 januari 1995.

Det har därför blivit nödvändigt att göra anpassningar av vissa bestämmelser som räknas upp i ovan nämnda artikel 2.

Det är även nödvändigt att anpassa de bestämmelser i Akten om villkoren för anslutning och anpassning av fördragen som uttryckligen hänvisar till Norge eller att förklara att dessa bestämmelser inte längre har giltighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Artikel 3 i Fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugiskiska republiken, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland, Konungariket Sverige om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Detta fördrag som är upprättat i ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska och vars danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos Italiens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de andra signatärmakternas regeringar."

Artikel 2

Titeln på Akten om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen skall ersättas med följande:

"Akt om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen".

Den ovannämnda akten skall hädanefter också benämnas "Anslutningsakten".

Artikel 3

Följande bestämmelser i Anslutningsakten saknar numera giltighet:

Del fyra, avdelning II, artiklarna 32-68, artikel 146 samt bilagorna III, IV, V och VII.

Artikel 4

Artikel 1, femte strecksatsen i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"- nya medlemsstater: Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige,"

Artikel 5

Artikel 11 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 11

I den rättsakt om allmänna direkta val till Europaparlamentet som är intagen som bilaga i beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom skall artikel 2 ersättas med följande:

`Artikel 2

I varje medlemsstat skall följande antal företrädare i Europaparlamentet väljas:

>Plats för tabell>

`."

Artikel 6

Artikel 13 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 13

Artikel 28 i Parisfördraget skall ersättas med följande:

`Artikel 28

När rådet hörs av kommissionen skall rådet överlägga men behöver inte rösta. Protokoll över överläggningarna skall överlämnas till kommissionen.

När rådets samtycke krävs enligt detta fördrag, skall sådant samtycke anses ha lämnats, om kommissionens förslag får stöd

- av en absolut majoritet av medlemsstaternas företrädare, däribland rösterna från två medlemsstater som var och en svarar för minst en tiondel av det totala produktionsvärdet för kol och stål i gemenskapen, eller

- vid lika röstetal och om kommissionen efter en andra överläggning vidhåller sitt förslag, av företrädarna för tre medlemsstater som var och en svarar för minst en tiondel av det totala produktionsvärdet för kol och stål i gemenskapen.

När enhällighet krävs för beslut eller samtycke enligt detta fördrag, skall ett sådant beslut eller samtycke anses ha fattats eller lämnats, om samtliga medlemmar i rådet röstar för. Det förhållandet att någon som är personligen närvarande eller som företräds av någon annan i rådet avstår från att rösta skall dock inte hindra att rådet, vid tillämpningen av artiklarna 21, 32, 32a, 45b och 78h i detta fördrag samt artiklarna 16, 20 tredje stycket, 28 femte stycket och 44 i protokollet om domstolens stadga, fattar sådana beslut som kräver enhällighet.

Andra rådsbeslut än sådana som kräver kvalificerad majoritet eller enhällighet skall fattas av en majoritet. Det krävs då en absolut majoritet av medlemsstaternas företrädare, däribland rösterna från två medlemsstater som var och en svarar för minst en tiondel av det totala produktionsvärdet för kol och stål i gemenskapen. Vid tillämpningen av artiklarna 45b, 78 och 78b i detta fördrag, enligt vilka det krävs en kvalificerad majoritet, skall dock rösterna i rådet vägas på följande sätt:

>Plats för tabell>

För ett beslut krävs det minst 62 röster från minst 10 medlemsstater.

Vid omröstningar får ingen företrädare för en medlemsstat företräda mer än ytterligare en medlemsstat.

Rådet skall stå i förbindelse med medlemsstaterna genom sin ordförande.

Rådets beslut skall offentliggöras på det sätt som rådet bestämmer.`"

Artikel 7

Artikel 14 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Artikel 95 fjärde stycket i Parisfördraget skall ersättas med följande:

`Dessa ändringar skall föreslås av kommissionen och rådet gemensamt, varvid rådet skall fatta sitt beslut med tolv femtondelars majoritet av medlemsstaternas företrädare, och skall föreläggas domstolen för yttrande. Domstolen har oinskränkt befogenhet att granska förslaget i alla faktiska och rättsliga avseenden. Om domstolen finner att förslaget står i överensstämmelse med bestämmelserna i tredje stycket, skall förslaget översändas till Europaparlamentet och bli gällande, om det får stöd av en majoritet som omfattar tre fjärdedelar av de avgivna rösterna och två tredjedelar av antalet företrädare i Europaparlamentet.`"

Artikel 8

Artikel 15 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Artikel 148.2 i Romfördraget och artikel 118.2 i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`2. När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

>Plats för tabell>

Rådets beslut skall fattas med minst

- 62 röster när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen,

- 62 röster från minst 10 medlemsstater i andra fall.`

2. Artikel J.3.2 andra stycket i Maastrichtfördraget skall ersättas med följande:

`När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet enligt första stycket skall rösterna i rådet vägas enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen; för ett beslut krävs det minst 62 röster från minst 10 medlemsstater.`

3. Artikel K.4.3 andra stycket i Maastrichtfördraget skall ersättas med följande:

`När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall rösterna i rådet vägas enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen; för ett beslut krävs det minst 62 röster från minst 10 medlemsstater.`

4. I Romfördragets protokoll om socialpolitik skall punkt 2 andra stycket första meningen ersättas med följande:

`Trots artikel 148.2 i fördraget skall det krävas minst 52 röster för sådana rådsbeslut som enligt detta protokoll skall fattas med kvalificerad majoritet.`"

Artikel 9

Artikel 16 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 16

Artikel 9.1 första stycket i Parisfördraget, artikel 157.1 första stycket i Romfördraget och artikel 126.1 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`1. Kommissionen skall bestå av 20 ledamöter som utses på grundval av sin allmänna duglighet och vars oavhängighet inte kan ifrågasättas.`"

Artikel 10

Artikel 17 i Anslutningsfördraget skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Artikel 32 första stycket i Parisfördraget, artikel 165 första stycket i Romfördraget och artikel 137 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`Domstolen skall ha 15 domare.`

2. I rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom skall artikel 2 första stycket ersättas med följande:

`Förstainstansrätten skall ha 15 domare.`"

Artikel 11

Artikel 20 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 20

Artikel 32a första stycket i Parisfördraget, artikel 166 första stycket i Romfördraget och artikel 138 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`Domstolen skall biträdas av åtta generaladvokater. Dock skall en nionde generaladvokat utses för tiden från och med anslutningen till och med den 6 oktober 2000.`"

Artikel 12

Artikel 21 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Artikel 32b andra och tredje styckena i Parisfördraget, artikel 167 andra och tredje styckena i Romfördraget och artikel 139 andra och tredje styckena i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`En del av domartjänsterna skall nytillsättas vart tredje år. Då skall omväxlande åtta och sju domare utses.

En del av tjänsterna som generaladvokat skall nytillsättas vart tredje år. Då skall fyra generaladvokater utses.`"

Artikel 13

Artikel 22 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 22

Artikel 45b.1 i Parisfördraget, artikel 188b.1 i Romfördraget och artikel 160b.1 i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`1. Revisionsrätten skall ha 15 ledamöter.`"

Artikel 14

Artikel 23 i Anslutningsfördraget skall ersättas med följande:

"Artikel 23

Artikel 194 första stycket i Romfördraget och artikel 166 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`Antalet ledamöter i ekonomiska och sociala kommittén är följande:

>Plats för tabell>

`."

Artikel 15

Artikel 24 i Anslutningsfördraget skall ersättas med följande:

"Artikel 24

Artikel 198a andra stycket i Romfördraget skall ersättas med följande:

`Antalet ledamöter i regionkommittén är följande:

>Plats för tabell>

`."

Artikel 16

Artikel 25 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 25

Artikel 18 första stycket i Parisfördraget skall ersättas med följande:

`En rådgivande kommitté skall vara knuten till kommissionen. Den skall ha minst 84 och högst 108 ledamöter och bland ledamöterna ha lika många företrädare för producenterna, för arbetstagarna och för förbrukarna och handeln.`"

Artikel 17

Artikel 26 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 26

Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

`Kommittén skall ha 38 ledamöter som rådet utser efter att ha hört kommissionen.`"

Artikel 18

Artikel 27 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 27

Artikel 227.1 i Romfördraget skall ersättas med följande:

`Detta fördrag skall gälla för Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Portugisiska republiken, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.`"

Artikel 19

Artikel 28 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 28

I Romfördragets artikel 227.5 skall som en ny punkt d, i Parisfördragets artikel 79 skall som en ny punkt d och i Euratomfördragets artikel 198 skall som en ny punkt e följande införas:

`Detta fördrag skall inte omfatta Åland. Finlands regering kan dock, genom en förklaring som vid ratifikationen av detta fördrag deponeras hos Italiens regering, anmäla att fördraget skall omfatta Åland i enlighet med de bestämmelser som finns i protokoll 2 till Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen. Om en sådan förklaring avges skall Italiens regering överlämna en bestyrkt kopia av förklaringen till medlemsstaterna.`"

Artikel 20

Första strecksatsen i artiklarna 77, 103 och 129 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"- avtalen med Algeriet, Andorra, Bulgarien, Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Schweiz, Syrien, före detta Tjeckoslovakien och dess efterföljare (Tjeckien och Slovakien), Tunisien, Turkiet och Ungern, samt de andra avtal med tredje land som uteslutande gäller handel med sådana produkter som finns förtecknade i Romfördragets bilaga II,"

Artikel 21

Artikel 120, första stycket i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Från dagen för anslutningen fram till dess att gemenskapssystemet med fisketillstånd skall börja tillämpas får svenska fartyg fiska i vattnen under Finlands överhöghet eller jurisdiktion på de villkor som gällde vid ikraftträdandet av anslutningsfördraget."

Artikel 22

Artikel 121.1 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 121

1. Sveriges andel av de fiskemöjligheter som gemenskapen har för arter som regleras genom fångstbegränsningar skall för varje art och zon vara följande:

>Plats för tabell>

"

Artikel 23

Artikel 137.3 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"3. Om det i denna avdelning inte föreskrivs något annat datum eller någon annan frist, skall övergångsbestämmelserna för de jordbruksprodukter som avses i punkt 1 upphöra att gälla för Österrike och Finland vid utgången av det femte året efter anslutningen. Dessa bestämmelser skall dock för varje produkt ta full hänsyn till den samlade produktionen för år 1999."

Artikel 24

Artikel 138.1 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Om kommissionen lämnar sitt tillstånd får Österrike och Finland under övergångstiden lämna ett gradvis minskande statligt stöd i lämplig form till producenter av sådana basprodukter inom jordbruket som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Stödet får differentieras och då framför allt mellan regioner."

Artikel 25

Artikel 139.1 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall tillåta att Österrike och Finland behåller sådant stöd som inte är knutet till en viss produktion och som därför inte skall tas med i beräkningen av stödbeloppet enligt artikel 138.3. Här skall framför allt stöd till företag tillåtas."

Artikel 26

Artikel 140 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 140

Kommissionen skall tillåta att Österrike och Finland övergångsvis lämnar sådant stöd på nationell nivå som anges i bilaga XIV, inom de ramar och på de villkor som bilagan föreskriver. Kommissionen skall i sitt beslut ange en högsta nivå för det stöd som får lämnas initialt, om nivån inte följer av villkoren i bilagan, och i vilken takt stödet gradvis skall minska."

Artikel 27

Artikel 141 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 141

Om anslutningen ger upphov till allvarliga svårigheter som kvarstår sedan möjligheterna enligt artiklarna 138-140 och 142 samt andra åtgärder enligt befintliga gemenskapsregler har utnyttjats fullt ut, får kommissionen tillåta att Finland lämnar producentstöd på nationell nivå för att underlätta deras integration i den gemensamma jordbrukspolitiken."

Artikel 28

Artikel 142.1 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall tillåta att Finland och Sverige lämnar långsiktigt stöd på nationell nivå för att säkerställa att jordbruksverksamhet kan behållas i särskilda regioner. Dessa regioner skall omfatta jordbruksområden norr om den sextioandra breddgraden och några sådana närliggande områden söder om den breddgraden där det råder liknande klimatförhållanden vilka gör det särskilt svårt att driva jordbruk."

Artikel 29

Artikel 147 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 147

Om handeln på jordbrukets område mellan en eller flera nya medlemsstater och gemenskapen, som den är sammansatt den 31 december 1994, eller handeln mellan de nya medlemsstaterna inbördes, ger upphov till allvarliga marknadsstörningar i Österrike eller Finland före den 1 januari 2000, skall kommissionen på begäran av den berörda medlemsstaten besluta om de skyddsåtgärder som den finner nödvändiga inom 24 timmar efter det att den fick begäran. De åtgärder som på detta sätt beslutas skall gälla med omedelbar verkan, skall ta hänsyn till alla berörda parters intressen och skall inte innefatta några gränskontroller."

Artikel 30

Artikel 156.1 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Efter anslutningen skall kommissionen utvidgas genom att ytterligare tre ledamöter utses. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommissionen har vid tiden för anslutningen."

Artikel 31

Artikel 157.1-4 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 157

1. Efter anslutningen skall tre domare i domstolen och tre domare i förstainstansrätten utses.

2. a) Ämbetstiden för en av de domare i domstolen som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 6 oktober 1997. Den domaren skall utses genom lottning. Ämbetstiden för de båda andra domarna skall gå ut den 6 oktober 2000.

b) Ämbetstiden för en av de domare i förstainstansrätten som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 31 augusti 1995. Den domaren skall utses genom lottning. Ämbetstiden för de båda andra domarna skall gå ut den 31 augusti 1998.

3. Efter anslutningen skall ytterligare tre generaladvokater utses.

4. Ämbetstiden för en av de generaladvokater som utses enligt punkt 3 skall gå ut den 6 oktober 1997. Ämbetstiden för de andra generaladvokaterna skall gå ut den 6 oktober 2000."

Artikel 32

Artikel 158 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 158

Efter anslutningen skall revisionsrätten utvidgas genom att ytterligare tre ledamöter utses. Ämbetstiden för en av dem skall gå ut den 20 december 1995. Den ledamoten skall utses genom lottning. Ämbetstiden för de andra ledamöterna skall gå ut den 9 februari 2000."

Artikel 33

Artikel 159 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 159

Efter anslutningen skall Ekonomiska och sociala kommittén utvidgas genom att 33 ledamöter utses som företräder olika slag av ekonomisk och social verksamhet i de nya medlemsstaterna. Mandattiden för dessa ledamöter skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen."

Artikel 34

Artikel 160 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 160

Efter anslutningen skall Regionkommittén utvidgas genom att 33 ledamöter utses som företräder regionala och lokala organ i de nya medlemsstaterna. Mandattiden för dessa ledamöter skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen."

Artikel 35

Artikel 161 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 161

Efter anslutningen skall Rådgivande kommittén för kol- och stålfrågor utvidgas genom att ytterligare tolv ledamöter utses. Av dessa ledamöter skall fyra utses för Österrike, fyra för Finland och fyra för Sverige. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen."

Artikel 36

Artikel 162 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 16

Efter anslutningen skall Vetenskapliga och tekniska kommittén utvidgas genom att ytterligare fem ledamöter utses. Av dessa ledamöter skall två utses för Österrike, två för Sverige och en för Finland. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen."

Artikel 37

Artikel 170 i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 170

Texter på finska och svenska till de rättsakter som institutionerna har antagit före anslutningen och som upprättats av rådet eller kommissionen skall vara giltiga från dagen för anslutningen på samma villkor som texterna på de nuvarande nio språken. De skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, om texterna på de nuvarande språken har offentliggjorts där."

Artikel 38

Artikel 176, andra stycket i Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Texterna till dessa fördrag på finska och svenska skall bifogas denna anslutningsakt. De skall vara giltiga på samma villkor som de fördragstexter på de nuvarande nio språken som anges i första stycket."

Artikel 39

Bilaga I till Anslutningsakten ersätts med bilagan till detta beslut.

Artikel 40

De avdelningar av bilagorna XIII och XIV till Anslutningsakten som gäller Norge har inte längre giltighet.

Artikel 41

De bestämmelser, hänvisningar, tidsperioder och datum i bilagorna II, VI, XV och XVIII till Anslutningsakten som avser Konungariket Norge har inte längre giltighet.

Artikel 42

Artikel 1 i protokoll 1 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Artikel 3 i protokollet om bankens stadga skall ersättas med följande:

`Artikel 3

I överensstämmelse med artikel 198 d i detta fördrag skall följande stater vara medlemmar i banken:

- Belgien,

- Danmark,

- Tyskland,

- Grekland,

- Spanien,

- Frankrike,

- Irland,

- Italien,

- Luxemburg,

- Nederländerna,

- Österrike,

- Portugal,

- Finland,

- Sverige,

- Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.`"

Artikel 43

Artikel 2 i Protokoll 1 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Artikel 4.1 första stycket i protokollet om bankens stadga skall ersättas med fölande:

`1. Banken skall ha ett kapital på 62 013 miljoner ecu som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp:

>Plats för tabell>

`"

Artikel 44

Artikel 4 i protokoll 1 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Artikel 11.2 första - tredje styckena i protokollet om bankens stadga skall ersättas med följande:

`2. Styrelsen skall bestå av 25 ledamöter och 13 suppleanter.

Ledamöterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande:

- tre ledamöter skall nomineras av Tyskland,

- tre ledamöter skall nomineras av Frankrike,

- tre ledamöter skall nomineras av Italien,

- tre ledamöter skall nomineras av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland,

- två ledamöter skall nomineras av Spanien,

- en ledamot skall nomineras av Belgien,

- en ledamot skall nomineras av Danmark,

- en ledamot skall nomineras av Grekland,

- en ledamot skall nomineras av Irland,

- en ledamot skall nomineras av Luxemburg,

- en ledamot skall nomineras av Nederländerna,

- en ledamot skall nomineras av Österrike,

- en ledamot skall nomineras av Portugal,

- en ledamot skall nomineras av Finland,

- en ledamot skall nomineras av Sverige,

- en ledamot skall nomineras av kommissionen.

Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande:

- två suppleanter skall nomineras av Tyskland,

- två suppleanter skall nomineras av Frankrike,

- två suppleanter skall nomineras av Italien,

- två suppleanter skall nomineras av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland,

- en suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Spanien och Portugal,

- en suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Beneluxländerna,

- en suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Danmark, Grekland och Irland,

- en suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Österrike, Finland och Sverige,

- en suppleant skall nomineras av kommissionen.`"

Artikel 45

Artikel 5 i protokoll 1 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Artikel 12.2 andra meningen i protokollet om bankens stadga skall ersättas med följande:

`För kvalificerad majoritet krävs det 17 röster.`"

Artikel 46

Artikel 6 i protokoll 1 som är fogat till bankens stadga skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. De nya medlemsstaterna skall betala följande belopp som motsvarar deras andelar av medlemsstaternas inbetalade kapital per den 1 januari 1995:

>Plats för tabell>

Dessa belopp skall betalas i fem lika stora rater halvårsvis den 30 april och den 31 oktober. Den första raten skall betalas på den av dessa båda dagar som infaller närmast efter anslutningen.

2. I fråga om det ytterligare kapital som skall tillskjutas enligt ett beslut av den 11 juni 1990 och som på tillträdesdagen ännu inte har betalats in skall de nya medlemsstaterna bidra med följande belopp:

>Plats för tabell>

Dessa belopp skall betalas i åtta lika stora rater halvårsvis på de dagar som bestämts för kapitaltillskottet, med början den 30 april 1995."

Artikel 47

Artikel 7 i protokoll 1 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 7

De nya medlemsstaterna skall, genom fem lika stora rater halvårsvis på de dagar som anges i artikel 6.1, bidra till reservfonden, till tilläggsreserven, till avsättningar som har karaktär av reserver och till de överföringar till reserver och de avsättningar som skall göras och som motsvarar saldot på resultaträkningen den 31 december året före anslutningen; bidragen skall beräknas på grundval av uppgifterna i bankens balansräkning och motsvara följande procentandelar av reserverna och av sättningarna:

>Plats för tabell>

"

Artikel 48

Artikel 9.1 i protokoll 1 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Efter anslutningen skall bankens råd utvidga styrelsens sammansättning genom att utse tre ledamöter nominerade av var och en av de nya medlemsstaterna samt en suppleant nominerad i samförstånd mellan Österrike, Finland och Sverige."

Artikel 49

Protokoll 3 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Protokoll 3 om det samiska folket

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA

SOM ERKÄNNER de förpliktelser och åtaganden som Sverige och Finland har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt,

SOM KONSTATERAR, framför allt, att Sverige och Finland är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur och levnadssätt,

SOM BEAKTAR att den samiska kulturen och samernas försörjning är beroende av primära förvärvskällor som renskötsel i traditionella områden för samisk bosättning,

HAR ENATS om följande:

Artikel 1

Trots bestämmelserna i Romfördraget kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden.

Artikel 2

Detta protokoll kan utvidgas så att det tar hänsyn till en fortsatt utveckling av sådana exklusiva rättigheter för samerna som är knutna till deras traditionella näringar. Rådet kan, på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Regionkommittén, enhälligt besluta om nödvändiga ändringar av detta protokoll."

Artikel 50

Bestämmelserna i protokoll 4 som är fogat till Anslutningsakten har inte längre giltighet.

Artikel 51

Protokoll 5 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Protokoll 5 om de nya medlemsstaternas bidrag till Europeiska kol- och stålunionens budget.

De nya medlemsstaterna skall betala följande bidrag till Europeiska kol- och stålgemenskapens budget:

>Plats för tabell>

Dessa bidrag skall betalas, i två räntefria och lika stora rater, den 1 januari 1995 och den 1 januari 1996."

Artikel 52

Protokoll 6 som är fogat till Anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Protokoll 6 om särskilda bestämmelser för mål 6 inom ramen för strukturfonderna i Finland, Norge och Sverige

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

med beaktande av att Finland och Sverige har begärt särskilt strukturfondsstöd för sina mest glesbefolkade regioner, och

med beaktande av följande:

Unionen har föreslagit ett nytt kompletterande mål 6.

Detta övergångsarrangemang kommer att utvärderas och ses över år 1999 samtidigt med ramförordningen (EEG) nr 2081/93 om strukturinstrument och strukturpolitik.

Kriterier för detta nya mål och en lista över vilka regioner som det skall omfatta skall nu bestämmas.

Nya medel kommer att anslås för det nya målet.

Det behöver bestämmas vilka förfaranden som skall användas i samband med det nya målet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Fram till och med den 31 december 1999 skall strukturfonderna, det finansiella instrumentet för utveckling av fisket (FIUF) och Europeiska investeringsbanken på lämpligt sätt bidra till ytterligare ett prioriterat mål utöver de fem som anges i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88, ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2081/93. Detta mål skall vara

- att främja utvecklingen och strukturanpassningen i regioner som är ytterst glesbefolkade (i fortsättningen kallat mål 6).

Artikel 2

För att ett område skall omfattas av mål 6 skall det i princip utgöra eller ingå i en region på NUTS II-nivå med en befolkningstäthet på högst 8 personer per km². Med förbehåll för koncentrationskravet kan gemenskapsstöd lämnas också till närliggande, mindre områden enligt samma kriterier.

Sådana regioner och områden, i detta protokoll kallade `regioner` som omfattas av mål 6, anges i bilaga 1 till detta protokoll.

Artikel 3

För åren 1995-1999 bedöms 741 miljoner ecu i 1995 års prisläge vara en lämplig volym på gemenskapsstöd genom strukturfonderna och FIUF i mål 6-regionerna enligt bilaga 1. I bilaga 2 finns en fördelning på år och medlemsstater. Dessa resurser skall finnas utöver det stöd från strukturfonderna och FIUF som redan har planerats enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88, ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2081/93.

Artikel 4

Om något annat inte följer av artikel 1-3, skall bestämmelserna i följande förordningar, särskilt de bestämmelser som avser mål 1, gälla för mål 6:

- Rådets förordning (EEG) nr 2080/93.

- Rådets förordningar (EEG) nr 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 och 4256/88, ändrade genom rådets förordningar (EEG) nr 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 och 2085/93.

Artikel 5

Bestämmelserna i detta protokoll, inklusive urvalet av regioner för stöd från strukturfonderna enligt bilaga 1, skall år 1999 ses över samtidigt med förordning (EEG) nr 2081/93 om strukturinstrument och strukturpolitik enligt de förfaranden som anges i den förordningen.

BILAGA 1

Regioner som omfattas av mål 6

Finland:

De nordliga och ostliga regionerna på NUTS II-nivå som utgörs av landskapet Lappland (regioner på NUTS III-nivå) landskapen Kainuu, Pohjois-Karjala och Etelä-Savo, inklusive följande närliggande områden:

- I landskapet Pohjois-Pohjanmaa: områdena Ii, Pyhäntä, Kuusamo och Nivala.

- I landskapet Pohjois-Savo: området Nilsiä.

- I landskapet Keski-Suomi: områdena Saarijärvi och Viitasaari.

- I landskapet Keski-Pohjanmaa: området Kaustinen.

Sverige:

Den nordsvenska region på NUTS II-nivå som utgörs av Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län (regioner på NUTS III-nivå), exklusive följande områden, nämligen

- i Norrbottens län: Luleå kommun, Överluleå församling i Bodens kommun och Piteå kommun utom Markbygdens folkbokföringsdistrikt,

- i Västerbottens län: Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Umeå kommun samt Bolidens, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalens, Lövångers, Sankt Olovs, Sankt Örjans och Skellefteå församlingar i Skellefteå kommun,

men inklusive följande närliggande områden:

- I Västernorrlands län: Ånge kommun, Sollefteå kommun, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

- I Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

- I Kopparbergs län: Älvdalens kommun, Vansbro kommun, Orsa kommun, Malungs kommun samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

- I Värmlands län: Torsby kommun.

Referenser till `NUTS` i denna bilaga föregriper inte den slutliga definitionen av NUTS-nivåer för de ovannämnda regionerna och områdena.

BILAGA 2

Ungefärlig medelsfördelning för mål 6

>Plats för tabell>

I beloppen ingår - förutom medel för mål 3, 4 och 5a i fall då det är relevant - medel för pilotprojekt, aktioner av nydanande karaktär, studier och gemenskapsinitiativ enligt artikel 3 och 12.5 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88, ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2081/93."

Artikel 53

Bestämmelserna i protokoll 7 som är fogat till Anslutningsakten har inte längre giltighet.

Artikel 54

Hänvisningen till Norge i bilaga 4 till protokoll 9 har inte längre någon giltighet.

Artikel 55

Detta beslut, som är upprättat på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga, skall träda i kraft den 1 januari 1995.

Artikel 56

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 januari 1995.

På rådets vägnar

A. JUPPÉ

Ordförande

BILAGA I

Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten

I. FÖRBINDELSER MED TREDJE LAND

1. 370 L 0509: Rådets direktiv 70/509/EEG av den 27 oktober 1970 om en gemensam kreditförsäkringspolicy för medel- och långfristiga exportaffärer med offentliga organ som köpare (EGT nr L 254, 23.11.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga A första sidan skall följande läggas till i fotnoten:

">Plats för tabell>

".

2. 393 R 3030: Rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilvaror från tredje land (EGT nr L 275, 8.11.1993, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3617: Kommissionens förordning (EG) nr 3617/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 328, 29.12.1993, s. 22),

- 394 R 0195: Kommissionens förordning (EG) nr 195/94 av den 12 januari 1994 (EGT nr L 29.2.1994, s. 1).

Bilaga 3 artikel 28.6 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

"- Följande två bokstäver som beteckning för den medlemsstat där bestämmelseorten ligger:

AT = Österrike

BL = Benelux

DE = Tyskland

DK = Danmark

EL = Grekland

ES = Spanien

FI = Finland

FR= Frankrike

GB = Förenade kungariket

IE = Irland

IT = Italien

PT = Portugal

SE = Sverige".

3. 370 L 0510: Rådets direktiv 70/510/EEG av den 27 oktober 1970 om en gemensam kreditförsäkringspolicy för medel- och långfristiga exportaffärer med privata köpare (EGT nr L 254, 23.11.1970, s. 26), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga A första sidan skall följande läggas till i fotnoten:

">Plats för tabell>

".

4. 373 D 0391: Rådets beslut 73/391/EEG av den 3 december 1973 om samråds- och underrättelseförfaranden i frågor om kreditförsäkring, kreditgarantier och finanskrediter (EGT nr L 346, 17.12.1973, s. 1), i dess lydelse enligt

- 376 D 0641: Rådets beslut 76/641/EEG av den 27 juli 1976 (EGT nr L 223, 16.8.1976, s. 25),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilagans artikel 3.2 och 10.2 skall "sex" bytas ut mot "sju".

5. Rådets beslut av den 4 april 1978 om tillämpning av vissa riktlinjer för exportkrediter med stöd från det allmänna (ej offentliggjort), senast förlängt genom

- 393 D 0112: Rådets beslut 93/112/EEG av den 14 december 1992 (EGT nr L 44, 22.2.1993, s. 1).

I bilaga 1 "Deltagarlista" skall Österrike, Finland, Norge och Sverige strykas från listan för tredje länder och i stället tas med i den uppräkning av medlemsstater som finns i fotnoten.

II. KAPITALRÖRELSER, EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

1. 358 X 0301 P 0390: Rådets beslut av den 18 mars 1958 om regler för Monetära kommittén (EGT nr 17, 6.10.1958, s. 390/58), i dess lydelse enligt

- 362 D 0405 P 1064: Rådets beslut (EEG) 62/405 av den 2 april 1962 (EGT nr 32, 30.4.1962, s. 1064/62),

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 372 D 0377: Rådets beslut 72/377/EEG av den 30 oktober 1972 (EGT nr L 257, 15.11.1972, s. 20),

- 376 D 0332: Rådets beslut (EEG) 76/332 av den 25 mars 1976 (EGT nr L 84, 31.3.1976, s. 56),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 7 skall "fjorton" bytas ut mot "sjutton".

b) I artikel 10 första stycket skall "fjorton" bytas ut mot "sjutton".

2. 388 R 1969: Rådets förordning (EEG) nr 1969/88 av den 24 juni 1988 om upprättandet av ett enda system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT nr L 178, 8.7.1988, s. 1).

Bilagan skall ersättas med följande:

"BILAGA

De högsta gränser för utestående lån som avses i artikel 1.3 skall vara följande:

>Plats för tabell>

"

III. KONKURRENS

A. BEMYNDIGANDEFÖRORDNINGAR

1. 365 R 0019: Rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (EGT nr 36, 6.3.1965, s. 533/65), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

- I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

"Bestämmelserna i föregående stycken gäller också i fråga om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning."

- I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

"När det gäller sådana avtal och samordnade förfaranden som på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning omfattas av fördragets artikel 85.1 och som enligt artikel 5 och 25 i förordning nr 17 måste anmälas inom sex månader från anslutningen, skall punkt 1 tillämpas endast om anmälan görs inom den tiden. Den här punkten skall inte tillämpas på avtal och samordnade förfaranden som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

2. 371 R 2821: Rådets förordning (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden (EGT nr L 285, 29.12.1971, s. 46), i dess lydelse enligt

- 372 R 2743: Rådets förordning (EEG) nr 2743/72 av den 19 december 1972 (EGT nr L 291, 28.12.1972, s. 144),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

- I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

"Bestämmelserna i föregående stycken gäller också i fråga om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning."

- I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

"När det gäller sådana avtal och samordnade förfaranden som på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning omfattas av fördragets artikel 85.1 och som enligt artikel 5 och 25 i förordning nr 17 måste anmälas inom sex månader från anslutningen, skall punkt 1 tillämpas endast om anmälan görs inom den tiden. Den här punkten skall inte tillämpas på avtal och samordnade förfaranden som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

3. 387 R 3976: Rådets förordning (EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (EGT nr L 379, 31.12.1987, s. 9), i dess lydelse enligt

- 390 R 2344: Rådets förordning (EEG) nr 2344/90 av den 24 juli 1990 (EGT nr L 217, 11.8.1990, s. 15),

- 392 R 2411: Rådets förordning (EEG) nr 2411/92 av den 23 juli 1992 (EGT nr L 240, 24.8.1992, s. 19).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 4a

I en förordning enligt artikel 2 kan det föreskrivas att förbudet i fördragets artikel 85.1 under en angiven tid inte skall tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades på dagen för anslutningen, som omfattas av artikel 85.1 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som inte uppfyller kraven i artikel 85.3. Den här artikeln gäller dock inte avtal, beslut och samordnade förfaranden som på dagen för anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

4. 392 R 0479: Rådets förordning (EEG) nr 479/92 av den 25 februari 1992 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (EGT nr L 55, 29.2.1992, s. 3).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 3a

I en förordning enligt artikel 1 kan det föreskrivas att förbudet i fördragets artikel 85.1 under en angiven tid inte skall tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades på dagen för anslutningen, som omfattas av artikel 85.1 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som inte uppfyller kraven i artikel 85.3. Den här artikeln gäller dock inte avtal, beslut och samordnade förfaranden som på dagen för anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

B. FÖRFARANDEFÖRORDNINGAR

1. 362 R 0017: Rådets första förordning nr 17 av den 6 februari 1962 om tillämpning av fördragets artikel 85 och 86 (EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62), i dess lydelse enligt

- 362 R 0059: Rådets förordning nr 59 av den 3 juli 1962 (EGT nr 58, 10.7.1962, s. 1655/62),

- 363 R 0118: Rådets förordning nr 118/63/EEG av den 5 november 1963 (EGT nr 162, 7.11.1963, s. 2696/63),

- 371 R 2822: Rådets förordning (EEG) nr 2822/71 av den 20 december 1971 (EGT nr L 285, 29.12.1971, s. 49),

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande punkt skall läggas till i artikel 25:

"6. Bestämmelserna i punkt 1-4 gäller också i fråga om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning. De skall dock inte tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

2. 368 R 1017: Rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 292, 19.11.1979, s. 17).

Följande stycke skall läggas till i artikel 30.3:

"Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades på dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om de inom sex månader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i artikel 4 och 5 i denna förordning. Detta stycke gäller inte de avtal, beslut och samordnade förfaranden som på dagen för anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

3. 386 R 4056: Rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (EGT nr L 378, 31.12.1986, s. 4).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 26a

Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades på dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om de inom sex månader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i artikel 3-6 i denna förordning. Denna artikel gäller dock inte de avtal, beslut och samordnade förfaranden som på dagen för anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

4. 389 R 4064: Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1, rättat genom EGT nr L 257, 21.9.1990, s. 13).

Följande punkt skall läggas till i artikel 25:

"3. När det gäller koncentrationer som kan komma att omfattas av förordningen genom anslutning av nya medlemsstater, skall dagen för anslutningen räknas som ikraftträdandedag. Förfaranden som före anslutningen har inletts av en myndighet med ansvar för frågor om konkurrens i en ny medlemsstat eller av EFTA:s övervakningsmyndighet skall därvid anses vara ett sådant förfarande inlett före ikraftträdandet som avses i punkt 2."

C. GENOMFÖRANDEFÖRORDNINGAR

1. 362 R 0027: Kommissionens första förordning nr 27 av den 3 maj 1962 om tillämpning av rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962 (EGT nr 35, 10.5.1962, s. 1118/62), i dess lydelse enligt

- 375 R 1699: Kommissionens förordning (EEG) nr 1699/75 av den 2 juli 1975 (EGT nr L 172, 3.7.1975, s. 11),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 385 R 2526: Rådets förordning (EEG) nr 2526/85 av den 5 augusti 1985 (EGT nr L 240, 7.9.1985, s. 1),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 393 R 3666: Kommissionens förordning (EG) nr 3666/93 av den 15 december 1993 (EGT nr L 336, 31.12.1993, s. 1).

I artikel 2.1 skall "femton" bytas ut mot "arton".

2. 369 R 1629: Kommissionens förordning (EEG) nr 1629/69 av den 8 augusti 1969 om form, innehåll och övriga detaljer beträffande klagomål enligt artikel 10, ansökningar enligt artikel 12 och anmälningar enligt artikel 14.1 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 (EGT nr L 209, 21.8.1969, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3666: Kommissionens förordning (EG) nr 3666/93 av den 15 december 1993 (EGT nr L 336, 31.12.1993, s. 1).

I artikel 3.5 skall "femton" bytas ut mot "arton".

3. 388 R 4260: Kommissionens förordning (EEG) nr 4260/88 av den 16 december 1988 om de anmälningar, klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (EGT nr L 376, 31.12.1988, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3666: Kommissionens förordning (EG) nr 3666/93 av den 15 december 1993 (EGT nr L 336, 31.12.1993, s. 1).

I artikel 4.4 skall "femton" bytas ut mot "arton".

4. 388 R 4261: Kommissionens förordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om de klagomål, ansökningar och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (EGT nr L 376, 31.12.1988, s. 10), i dess lydelse enligt

- 393 R 3666: Kommissionens förordning (EG) nr 3666/93 av den 15 december 1993 (EGT nr L 336, 31.12.1993, s. 1).

I artikel 3.4 skall "femton" bytas ut mot "arton".

5. 390 R 2367: Kommissionens förordning (EEG) nr 2367/90 av den 25 juli 1990 om de anmälningar, frister och förhör som avses i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer (EGT nr L 219, 14.8.1990, s. 5), i dess lydelse enligt

- 393 R 3666: Kommissionens förordning (EG) nr 3666/93 av den 15 december 1993 (EGT nr L 336, 31.12.1993, s. 1).

I artikel 2.2 skall "tjugoen" bytas ut mot "tjugofyra" och "sexton" bytas ut mot "nitton".

D. GRUPPUNDANTAGSFÖRORDNINGAR

1. 383 R 1983: Kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av ensamåterförsäljaravtal (EGT nr L 173, 30.6.1983, s. 1, rättad genom EGT nr L 281, 13.10.1983, s. 2), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 7a

Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på avtal som gällde dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om avtalen inom sex månader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i denna förordning. Den här artikeln gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

2. 383 R 1984: Kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av exklusiva inköpsavtal (EGT nr L 173, 30.6.1983, s. 5, rättat genom EGT nr L 281, 13.10.1983, s. 24), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 15a

Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på avtal som gällde på dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om avtalen inom sex månader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i denna förordning. Den här artikeln gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

3. 384 R 2349: Kommissionens förordning (EEG) nr 2349/84 av den 23 juli 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av patentlicensavtal (EGT nr L 219, 16.8.1984, s. 15), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 393 R 0151: Kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992, (EGT nr L 21, 29.1.1993, s. 8).

Följande punkt skall läggas till i artikel 8:

"4. När det gäller avtal som omfattas av fördragets artikel 85 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, skall artikel 6 och 7 tillämpas med den avvikelsen att dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 13 mars 1962 och att den dag som infaller sex månader efter dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 1 februari 1963, 1 januari 1967 och 1 april 1985. Ändringar i dessa avtal enligt artikel 7 behöver inte anmälas till kommissionen. Denna punkt gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

4. 385 R 0123: Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon (EGT nr L 15, 18.1.1985, s. 16), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande punkt skall läggas till i artikel 9:

"4. När det gäller avtal som omfattas av fördragets artikel 85 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, skall artikel 7 och 8 tillämpas med den avvikelsen att dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 13 mars 1962 och att den dag som infaller sex månader efter dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 1 februari 1963, 1 januari 1967 och 1 oktober 1985. Ändringar i dessa avtal enligt artikel 8 behöver inte anmälas till kommissionen. Denna punkt gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

5. 385 R 0417: Kommissionens förordning (EEG) nr 417/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av specialiseringsavtal (EGT nr L 53, 22.2.1985, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 393 R 0151: Kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992 (EGT nr L 21, 29.1.1993, s. 8).

Följande stycke skall läggas till i artikel 9a:

"När det gäller avtal som omfattas av fördragets artikel 85 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, skall föregående stycke tillämpas med den avvikelsen att dagen för anslutningen och den dag som infaller sex månader efter dagen för anslutningen skall vara relevanta tidpunkter. Det här stycket gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

6. 385 R 0418: Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling (EGT nr L 53, 22.2.1985, s. 5), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 393 R 0151: Kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992 (EGT nr L 21, 29.1.1993, s. 8).

Följande punkt skall läggas till i artikel 11:

"7. Beträffande avtal som omfattas av fördragets artikel 85 till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, skall punkt 1-3 tillämpas med den avvikelsen att dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 13 mars 1962 och att den dag som infaller sex månader efter dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 1 februari 1963, 1 januari 1967, 1 mars 1985 och 1 september 1985. Ändringar i dessa avtal enligt punkt 3 behöver inte anmälas till kommissionen. Den här punkten gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

7. 388 R 4087: Kommissionens förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal (EGT nr L 359, 28.12.1988, s. 46).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 8a

Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på franchiseavtal som gällde på dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om avtalen inom sex månader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i denna förordning. Den här artikeln gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

8. 389 R 0556: Kommissionens förordning (EEG) nr 556/89 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av know-howlicensavtal (EGT nr L 61, 4.3.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 0151: Kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992 (EGT nr L 21, 29.1.1993, s. 8).

Följande punkt skall läggas till i artikel 10:

"4. När det gäller avtal som omfattas av fördragets artikel 85 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, skall artikel 8 och 9 tillämpas med den avvikelsen att dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 13 mars 1962 och att den dag som infaller sex månader efter dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 1 februari 1963 och 1 januari 1967. Ändringar i dessa avtal enligt artikel 9 behöver inte anmälas till kommissionen. Denna punkt gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

9. 392 R 3932: Kommissionens förordning (EEG) nr 3932/92 av den 21 december 1992 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn (EGT nr L 398, 31.12.1992, s. 7).

Följande punkt skall läggas till i artikel 20:

"4. När det gäller avtal som omfattas av fördragets artikel 85 på grund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, skall artikel 18 och 19 tillämpas med den avvikelsen att dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 13 mars 1962 och att den dag som infaller sex månader efter dagen för anslutningen skall vara relevant tidpunkt i stället för den 1 februari 1963, 1 januari 1967, 31 december 1993 och 1 april 1994. Ändringar i dessa avtal enligt artikel 19 behöver inte anmälas till kommissionen. Denna punkt gäller dock inte avtal som vid anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

10. 393 R 1617: Kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93 av den 25 juni 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av tidtabeller, gemensam drift, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser (EGT nr L 155, 26.6.1993, s. 18).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 6a

Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades på dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om de inom sex må nader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i denna förordning. Denna artikel gäller inte de avtal, beslut och samordnade förfaranden som dagen för anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

11. 393 R 3652: Kommissionens förordning (EG) nr 3652/93 av den 22 december 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal mellan företag med avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster (EGT nr L 333, 31.12.1993, s. 37).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 14a

Förbudet i artikel 85.1 i fördraget skall inte tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som gällde eller tillämpades på dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och som på grund av anslutningen faller inom tillämpningsområdet för artikel 85.1, om de inom sex månader från dagen för anslutningen ändras så att de uppfyller villkoren i denna förordning. Denna artikel gäller inte de avtal, beslut och samordnade förfaranden som på dagen för anslutningen redan omfattas av artikel 53.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

IV. SOCIALPOLITIK

A. SOCIAL TRYGGHET

1. 371 R 1408: Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr L 149, 5.7.1971, s. 2), uppdaterad genom

- 383 R 2001: Rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT nr L 230, 22.8.1983, s. 6),

och senare ändrad genom

- 385 R 1660: Rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: Rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 386 R 3811: Rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 (EGT nr L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: Rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 (EGT nr L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 (EGT nr L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: Rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: Rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 (EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1247: Rådets förordning (EEG) nr 1247/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 1),

- 392 R 1248: Rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: Rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni 1993 (EGT nr L 181, 23.7.1993, s. 1).

a) I artikel 82.1 skall talet "72" bytas ut mot "90".

b) Bilaga 1 "PERSONER SOM OMFATTAS AV FÖRORDNINGEN" avsnitt I "Anställda och/eller egenföretagare (Förordningens artiklar 1 a ii och 1 a iii)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Ej tillämpligt."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "L. PORTUGAL" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "L. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

Varje person som är anställd eller egenföretagare i den mening som avses i lagstiftningen om arbetspension skall anses vara anställd respektive egenföretagare i den mening som avses i förordningens artikel 1 a ii.

N. SVERIGE

Varje person som är anställd eller egenföretagare i den mening som avses i lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring skall anses vara anställd respektive egenföretagare i den mening som avses i förordningens artikel 1 a ii."

c) Bilaga 1 "PERSONER SOM OMFATTAS AV FÖRORDNINGEN" avsnitt II "Familjemedlemmar (Förordningens artikel 1 f andra meningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Ej tillämpligt."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "L. PORTUGAL" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "L. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med `familjemedlem` make eller barn enligt definitionen i sjukförsäkringslagen.

N. SVERIGE

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med `familjemedlem` make eller barn under 18 år."

d) Bilaga 2 "(Förordningens artiklar 1 j och 1 u)" avsnitt I "Specialsystem för egenföretagare som enligt artikel 1 j fjärde stycket inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Försäkrings- och pensionsinstitutioner (Versicherungs- und Versorgungswerke), andra försäkrings- och pensionsinstitutioner, särskilt socialhjälpsfonder (Fürsorgeeinrichtungen) och systemet för breddad honorarfördelning (erweiterte Honorarverteilung) för läkare, veterinärer, advokater och civilingenjörer (Ziviltechniker)."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "L. PORTUGAL" OCH "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "L. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

Ej tillämpligt.

N. SVERIGE

Ej tillämpligt."

e) Bilaga 2 del II "Sådana särskilda förmåner vid barns födelse som enligt artikel 1 u inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Den allmänna delen av moderskapsförmånen."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "L. PORTUGAL" OCH "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "L. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

Moderskapspaketet eller moderskapsstödet enligt lagen om moderskapsstöd.

N. SVERIGE

Inga."

f) Bilaga 2 del III "Sådana särskilda förmåner enligt artikel 4.2b som inte bygger på avgiftsplikt och som inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Förmåner enligt delstatlig lagstiftning för handikappade och vårdbehövande."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" OCH "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "L. PORTUGAL" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "L. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

Inga.

N. SVERIGE

Inga."

g) Bilaga 2a "(Förordningens artikel 10a)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

a) Tilläggsersättning (Lag av den 9 september 1955 om allmän socialförsäkring - ASVG, Lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för personer verksamma inom handeln - GSVG och Lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för jordbrukare - BSVG.

b) Vårdförmåner (Pflegegeld) enligt lagen om vårdförmåner (Bundespflegegeldgesetz) med undantag för sådana vårdförmåner som betalas från olycksfallsförsäkringar på grund av olycksfall eller sjukdom i arbetet."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" OCH "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "L. PORTUGAL" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "L. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

a) Vårdbidrag för barn (Lag om vårdbidrag för barn 444/69).

b) Handikappbidrag (Lag om handikappbidrag 124/88).

c) Bostadsbidrag för pensionstagare (Lag om bostadsbidrag för pensionstagare 592/78).

d) Grundförmåner vid arbetslöshet (lagen om arbetslöshetsersättning 602/84) i fall då personen i fråga inte uppfyller de motsvarande villkoren för inkomstanknutna arbetslöshetsförmåner.

N. SVERIGE

a) Kommunalt bostadstillägg till folkpension (Lag 1962:392, omtryckt 1976:1014).

b) Handikappersättning som inte utgör tillägg till pension (Lag 1962:381, omtryckt 1982:120).

c) Vårdbidrag (Lag 1962:381, omtryckt 1982:120)."

h) Bilaga 3 del A "Bestämmelser i konventioner om social trygghet som förblir i kraft trots förordningens artikel 6" skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet "Ingen" i avsnitt "9. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"10. BELGIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 4 april 1977, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-PORTUGAL" skall ändras från "10" till "11" och följande text skall införas:

"12. BELGIEN-FINLAND

Ingen konvention.

13. BELGIEN-SVERIGE

Ingen konvention."

iii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "11" till "14" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"15. DANMARK-TYSKLAND"

"16. DANMARK-SPANIEN"

"17. DANMARK-FRANKRIKE"

"18. DANMARK-GREKLAND"

"19. DANMARK-IRLAND"

"20. DANMARK-ITALIEN"

"21. DANMARK-LUXEMBURG"

"22. DANMARK-NEDERLÄNDERNA".

iv)

Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "22. DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"23. DANMARK-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 16 juni 1987, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

v)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-PORTUGAL" skall ändras från "20" till "24" och följande text skall införas:

"25. DANMARK-FINLAND

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

26. DANMARK-SVERIGE

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992."

vi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "21" till "27" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"28. TYSKLAND-SPANIEN"

"29. TYSKLAND-FRANKRIKE"

"30. TYSKLAND-GREKLAND"

"31. TYSKLAND-IRLAND"

"32. TYSKLAND-ITALIEN"

"33. TYSKLAND-LUXEMBURG"

"34. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA".

vii)

Efter avsnitt "34. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"35. TYSKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 41 i konventionen om social trygghet den 22 december 1966 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 10 april 1969, tilläggskonvention nr 2 av den 29 mars 1974 och tilläggskonvention nr 3 av den 29 augusti 1980.

b) Punkterna 3 c, 3 d, 17, 20 a och 21 i slutprotokollet till konventionen.

c) Artikel 3 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

d) Punkt 3 g i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

e) Artikel 4.1 i konventionen såvitt avser tysk lagstiftning, enligt vilken olycksfall (och arbetssjukdomar) som inträffar utanför Tysklands territorium och perioder som har fullgjorts utanför detta territorium inte ger anledning till betalning av förmåner eller endast ger anledning till betalning av förmåner på vissa villkor när de förmånsberättigade är bosatta utanför Tysklands territorium, i de fall då

i) förmånen redan är beviljad eller kunde beviljas den 1 januari 1994,

ii) personen i fråga har stadigvarande bosatt sig i Österrike före den 1 januari 1994 och utbetalningen av pension från en pensions- eller olycksfallsförsäkring börjar före utgången av år 1994.

f) Punkt 19 b i slutprotokollet till konventionen. Vid tillämpningen av nummer 3 c i den bestämmelsen skall den behöriga institutionen inte beakta ett högre belopp än det som skall betalas med hänsyn till de motsvarande perioder som skall ersättas av denna institution.

g) Artikel 2 i tilläggskonvention nr 1 av den 10 april 1969 till konventionen.

h) Artiklarna 1.5 och 8 i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 19 juli 1978.

i) Punkt 10 i slutprotokollet."

viii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "29" till "36" och följande text skall införas:

"37. TYSKLAND-FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 23 april 1979.

b) Punkt 9 a i slutprotokollet till konventionen.

38. TYSKLAND-SVERIGE

a) Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet av den 27 februari 1976.

b) Punkt 8 a i slutprotokollet till konventionen."

ix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "30" till "39" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"40. SPANIEN-FRANKRIKE"

"41. SPANIEN-GREKLAND"

"42. SPANIEN-IRLAND"

"43. SPANIEN-ITALIEN"

"44. SPANIEN-LUXEMBURG"

"45. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA".

x)

Efter avsnitt "45. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"46. SPANIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 6 november 1981, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-PORTUGAL" skall ändras från "37" till "47" och följande text skall införas:

"48. SPANIEN-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 19 december 1985.

49. SPANIEN-SVERIGE

Artikel 5.2 och 16 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

xii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "38" till "50" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"51. FRANKRIKE-GREKLAND"

"52. FRANKRIKE-IRLAND"

"53. FRANKRIKE-ITALIEN"

"54. FRANKRIKE-LUXEMBURG"

"55. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA".

xiii)

Efter avsnitt "55. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"56. FRANKRIKE-ÖSTERRIKE

Ingen."

xiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-PORTUGAL" skall ändras från "44" till "57" och följande text skall införas:

"58. FRANKRIKE-FINLAND

Ingen

59. FRANKRIKE-SVERIGE

Ingen."

xv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "45" till "60" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"61. GREKLAND-IRLAND"

"62. GREKLAND-ITALIEN"

"63. GREKLAND-LUXEMBURG"

"64. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA".

xvi)

Efter avsnitt "64. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"65. GREKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 14 december 1979 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 maj 1986, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "50" till "66" och följande text skall införas:

"67. GREKLAND-FINLAND

Artikel 5.2 och 21 i konventionen om social trygghet av den 11 mars 1988.

68. GREKLAND-SVERIGE

Artikel 5.2 och 23 i konventionen om social trygghet av den 5 maj 1978 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 14 september 1984."

xviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "51" till "69" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"70. IRLAND-ITALIEN"

"71. IRLAND-LUXEMBURG"

"72. IRLAND-NEDERLÄNDERNA".

xix)

Efter avsnitt "72. IRLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"73. IRLAND-ÖSTERRIKE

Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 30 september 1988, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-PORTUGAL" skall ändras från "55" till "74" och följande text skall införas:

"75. IRLAND-FINLAND

Ingen konvention.

76. IRLAND-SVERIGE

Ingen konvention."

xxi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "56" till "77" och de följande avsnitten skall omnumereras på följande sätt:

"78. ITALIEN-LUXEMBURG"

"79. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA".

xxii)

Efter avsnitt "79. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"80. ITALIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.3 och 9.2 i konventionen om social trygghet av den 21 januari 1981.

b) Artikel 4 i konventionen och punkt 2 i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxiii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-PORTUGAL" skall ändras från "59" till "81" och följande text skall införas:

"82. ITALIEN-FINLAND

Ingen konvention.

83. ITALIEN-SVERIGE

Artikel 20 i konventionen om social trygghet av den 25 september 1979."

xxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "60" till "84" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"85. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA".

xxv)

Efter avsnitt "85. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"86. LUXEMBURG-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 21 december 1971 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 16 maj 1973 och tilläggskonvention nr 2 av den 9 oktober 1978.

b) Artikel 3.2 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

c) Punkt 3 i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-PORTUGAL" skall ändras från "62" till "87" och följande text skall införas:

"88. LUXEMBURG-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 15 september 1988.

89. LUXEMBURG-SVERIGE

a) Artikel 4 och 29.1 i konventionen om social trygghet av den 21 februari 1985, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Artikel 30 i konventionen."

xxvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "63" till "90" och följande text skall införas:

"91. NEDERLÄNDERNA-ÖSTERRIKE

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 7 mars 1975 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 5 november 1980, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" skall ändras från "64" till "92" och följande text skall införas:

"93. NEDERLÄNDERNA-FINLAND

Ingen konvention.

94. NEDERLÄNDERNA-SVERIGE

Artikel 4 och 24.3 i konventionen om social trygghet av den 2 juli 1976, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "65" till "95" och följande text skall införas:

"96. ÖSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

97. ÖSTERRIKE-FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 11 december 1985 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 9 mars 1993, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

98. ÖSTERRIKE-SVERIGE

a) Artikel 4 och 24.1 i konventionen om social trygghet av den 11 november 1975 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 oktober 1982, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

99. ÖSTERRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 22 juli 1980 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 9 december 1985 och tilläggskonvention nr 2 av den 13 oktober 1992, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Protokoll om vårdförmåner till konventionen, med undantag för artikel 2.3, såvitt avser personer som inte kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen.

100. PORTUGAL-FINLAND

Ingen konvention.

101. PORTUGAL-SVERIGE

Artikel 6 i konventionen om social trygghet av den 25 oktober 1978."

xxx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "66" till "102" och följande text skall införas:

"103. FINLAND-SVERIGE

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

104. FINLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

105. SVERIGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Artikel 4.3 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

i) Bilaga III del B "konventionsbestämmelser som inte gäller alla de personer som förordningen omfattar" skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt "9. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"10. BELGIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 4 april 1977, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-PORTUGAL" skall ändras från "10" till "11" och följande text skall införas:

"12. BELGIEN-FINLAND

Ingen konvention.

13. BELGIEN-SVERIGE

Ingen konvention."

iii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "11" till "14" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"15. DANMARK-TYSKLAND"

"16. DANMARK-SPANIEN"

"17. DANMARK-FRANKRIKE"

"18. DANMARK-GREKLAND"

"19. DANMARK-IRLAND"

"20. DANMARK-ITALIEN"

"21. DANMARK-LUXEMBURG"

"22. DANMARK-NEDERLÄNDERNA".

iv)

Efter avsnitt "22. DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"23. DANMARK-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 16 juni 1987, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt I i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

v)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-PORTUGAL" skall ändras från "20" till "24" och följande text skall införas:

"25. DANMARK-FINLAND

Ingen.

26. DANMARK-SVERIGE

Ingen."

vi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "21" till "27" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"28. TYSKLAND-SPANIEN"

"29. TYSKLAND-FRANKRIKE"

"30. TYSKLAND-GREKLAND"

"31. TYSKLAND-IRLAND"

"32. TYSKLAND-ITALIEN"

"33. TYSKLAND-LUXEMBURG"

"34. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA".

vii)

Efter avsnitt "34. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"35. TYSKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 41 i konventionen om social trygghet av den 22 december 1966 i dess lydelse enlig tilläggskonvention nr 1 av den 10 april 1969, tilläggskonvention nr 2 av den 29 mars 1974 och tilläggskonvention nr 3 av den 29 augusti 1980.

b) Punkt 20 a i slutprotokollet till konventionen.

c) Artikel 3 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

d) Punkt 3 g i slutprotokollet till konventionen.

e) Artikel 4.1 i konventionen såvitt avser tysk lagstiftning, enligt vilken olycksfall (och arbetssjukdomar) som inträffar utanför Tysklands territorium och perioder som har fullgjorts utanför detta territorium inte ger anledning till betalning av förmåner eller endast ger anledning till betalning av förmåner på vissa villkor när de förmånsberättigade är bosatta utanför Tysklands territorium, i de fall då

i) förmånen redan är beviljad eller kunde beviljas den 1 januari 1994,

ii) personen i fråga har stadigvarande bosatt sig i Österrike före den 1 januari 1994 och pension från en pensions- eller olycksfallsförsäkring beviljas före utgången av år 1994.

f) Punkt 19 b i slutprotokollet till konventionen. Vid tillämpningen av nummer 3 c i den bestämmelsen skall den behöriga institutionen inte beakta ett högre belopp än det som skall betalas med hänsyn till de motsvarande perioder som skall ersättas av denna institution."

viii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "29" till "36" och följande text skall införas:

"37. TYSKLAND-FINLAND

38. TYSKLAND-SVERIGE

Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 27 februari 1976."

ix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "30" till "39" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"40. SPANIEN-FRANKRIKE"

"41. SPANIEN-GREKLAND"

"42. SPANIEN-IRLAND"

"43. SPANIEN-ITALIEN"

"44. SPANIEN-LUXEMBURG"

"45. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA".

x)

Efter avsnitt "45. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"46. SPANIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 6 november 1981, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-PORTUGAL" skall ändras från "37" till "47" och följande text skall införas:

"48. SPANIEN-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 19 december 1985.

49. SPANIEN-SVERIGE

Artikel 5.2 och 16 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

xii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "38" till "50" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"51. FRANKRIKE-GREKLAND"

"52. FRANKRIKE-IRLAND"

"53. FRANKRIKE-ITALIEN"

"54. FRANKRIKE-LUXEMBURG"

"55. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA".

xiii)

Efter avsnitt "55. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"56. FRANKRIKE-ÖSTERRIKE

Ingen."

xiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-PORTUGAL" skall ändras från "44" till "57" och följande text skall införas:

"58. FRANKRIKE-FINLAND

Ingen konvention.

59. FRANKRIKE-SVERIGE

Ingen."

xv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "45" till "60" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"61. GREKLAND-IRLAND"

"62. GREKLAND-ITALIEN"

"63. GREKLAND-LUXEMBURG"

"64. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA".

xvi)

Efter avsnitt "64. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"65. GREKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 14 december 1979 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 maj 1986, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "50" till "66" och följande text skall införas:

"67. GREKLAND-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 11 mars 1988.

68. GREKLAND-SVERIGE

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 5 maj 1978 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 14 september 1984."

xviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "51" till "69" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"70. IRLAND-ITALIEN"

"71. IRLAND-LUXEMBURG"

"72. IRLAND-NEDERLÄNDERNA".

xix)

Efter avsnitt "72. IRLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"73. IRLAND-ÖSTERRIKE

Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 30 september 1988, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-PORTUGAL" skall ändras från "55" till "74" och följande text skall införas:

"75. IRLAND-FINLAND

Ingen konvention.

76. IRLAND-SVERIGE

Ingen konvention."

xxi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "56" till "77" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"78. ITALIEN-LUXEMBURG"

"79. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA".

xxii)

Efter avsnitt "79. lTALIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"80. ITALIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.3 och 9.2 i konventionen om social trygghet av den 21 januari 1981.

b) Artikel 4 i konventionen och punkt 2 i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxiii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-PORTUGAL" skall ändras från "59" till "81" och följande text skall införas:

"82. ITALIEN-FINLAND

Ingen konvention.

83. ITALIEN-SVERIGE

Artikel 20 i konventionen om social trygghet av den 25 september 1979."

xxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "60" till "84" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"85. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA".

xxv)

Efter avsnitt "85. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"86. LUXEMBURG-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 21 december 1971 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 16 maj 1973 och til läggskonvention nr 2 av den 9 oktober 1978.

b) Artikel 3.2 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

c) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-PORTUGAL" skall ändras från "62" till "87" och följande text skall införas:

"88. LUXEMBURG-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 15 september 1988.

89. LUXEMBURG-SVERIGE

Artikel 4 och 29.1 i konventionen om social trygghet av den 21 februari 1985, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "63" till "90" och följande text skall införas:

"91. NEDERLÄNDERNA-ÖSTERRIKE

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 7 mars 1974 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 5 november 1980, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" skall ändras från "64" till "92" och följande text skall införas:

"93. NEDERLÄNDERNA-FINLAND

Ingen konvention.

94. NEDERLÄNDERNA-SVERIGE

Artikel 4 och 24.3 i konventionen om social trygghet av den 2 juli 1976, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land".

xxix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "65" till "95" och följande text skall införas:

"96. ÖSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

97. ÖSTERRIKE-FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 11 december 1985 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 9 mars 1993, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

98. ÖSTERRIKE-SVERIGE

a) Artikel 4 och 24.1 i konventionen om social trygghet av den 11 november 1975 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 oktober 1982, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

99. ÖSTERRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 22 juli 1980 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 9 december 1985 och tilläggskonvention nr 2 av den 13 oktober 1992, såvitt avser personer bosatta i tredje land.

b) Protokoll om vårdförmåner till konventionen, med undantag för artikel 2.3, såvitt avser personer som inte kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen.

100. PORTUGAL-FINLAND

Ingen konvention.

101. PORTUGAL-SVERIGE

Artikel 6 i konventionen om social trygghet av den 25 oktober 1978."

xxx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "66" till "102" och följande text skall införas:

"103. FINLAND-SVERIGE

Ingen.

104. FINLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

105. SVERIGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Artikel 4.3 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

j) Bilaga 4 del A "Lagstiftning som behandlas i förordningens artikel 37.1, där invaliditetsförmånernas storlek är oberoende av försäkringsperiodernas längd" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Ingen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL".

iii) Efter avsnittet "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"M. FINLAND

Folkpension till den som har ett medfött handikapp eller som blir handikappad i unga år (Folkpensionslagen (547/93)).

N. SVERIGE

Ingen."

iv) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

k) Bilaga 4 del B "Särskilda system för egenföretagare enligt artikel 38.3 och 45.3 i förordningen nr 1408/71" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Ingen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

l) Bilaga 4 del C "Fall som avses i förordningens artikel 46.1 b och där förmånerna inte skall beräknas enligt förordningens artikel 46.2" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnittet "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Ingen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Alla ansökningar om folkpension och tilläggspension i form av ålderspension, utom de som avser sådan pension som anges i bilaga 4 del D."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

m) Bilaga 4 del D skall ha följande lydelse:

"Förmåner och överenskommelser som avses i förordningens artikel 46b.2

1. Förmåner som avses i förordningens artikel 46b.2 a och vars storlek är oberoende av försäkringsperiodernas och bosättningsperiodernas längd:

a) Invaliditetsförmåner enligt den lagstiftning som anges i bilagans del A.

b) Sådan dansk folkpension som förutsätter tio års bosättning och som har beviljats senast den 1 oktober 1989.

c) Spanska dödsfallsersättningar och efterlevandepensioner enligt det allmänna systemet eller enligt särskilda system.

d) Förmåner till efterlevande make enligt den franska allmänna försäkringen eller försäkringen för dem som är verksamma inom jordbruket.

e) Invaliditetspension till efterlevande make enligt den franska allmänna försäkringen eller försäkringen för dem som är verksamma inom jordbruket, i fall då förmånen beräknas på grundval av en avliden makes invaliditetspension enligt artikel 46.1 a i.

f) Nederländsk änkepension enligt lagen av den 9 april 1959 om allmän försäkring för änkor och barn, med senare ändringar.

g) Sådan finsk folkpension enligt folkpensionslagen av den 8 juni 1956 som betalas med stöd av övergångsbestämmelserna till Folkpensionslagen (547/93).

h) Oavkortad svensk folkpension som utges enligt den lagstiftning om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utges enligt övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum.

2. Förmåner som avses i förordningens artikel 46b.2 b och vars storlek är beroende av en fiktiv period som skall anses ha fullgjorts mellan dagen för försäkringsfallet och en senare dag:

a) Dansk förtidspension vars storlek fastställs enligt den lagstiftning som gällde före den 1 oktober 1984.

b) Tysk invaliditets- eller efterlevandepension som beviljas med hänsyn till en tilläggsperiod, och tysk ålderspension som beviljas med hänsyn till en redan fullgjord tilläggsperiod.

c) Italiensk pension vid fullständig arbetsoförmåga (inabilità).

d) Luxemburgsk invaliditets- och efterlevandepension.

e) Finsk tjänstepension som beviljas med hänsyn till framtida perioder enligt folkpensionslagstiftningen.

f) Svenska förtids- och efterlevandepensioner som beräknas på grundval av antagna försäkringsperioder och svenska ålderspensioner som beräknas på grundval av tidigare tillgodoräknade antagna perioder.

3. Avtal enligt förordningens artikel 46b.2 b i för att undvika att samma fiktiva period medräknas två eller flera gånger:

Avtalet av den 20 juli 1978 mellan Luxemburg och Tyskland om olika socialförsäkringsfrågor.

Den nordiska konventionen av den 15 juni 1992 om social trygghet."

n) Bilaga 6 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

1. Vid tillämpningen av kapitel 1 i förordningens avdelning III skall en person som uppbär offentlig tjänstepension anses vara pensionär.

2. Vid tillämpningen av förordningens artikel 46.2 skall bortses från tillägg till avgifterna för tilläggsförsäkring och tilläggsförmån för gruvarbetare enligt österrikisk lagstiftning. I dessa fall skall det belopp som har beräknats enligt förordningens artikel 46.2 ökas genom tillägg till avgifterna för tilläggsförsäkring och tilläggsförmån till gruvarbetare.

3. Vid tillämpningen av förordningens artikel 46.2 skall för österrikisk lagstiftning den dag som gäller för pension (Stichtag) anses som den dag då försäkringsfallet inträffar.

4. Tillämpningen av förordningens bestämmelser skall inte innebära någon reduktion i rätten till förmåner enligt österrikisk lagstiftning med avseende på personer vilkas socialförsäkringssituation har påverkats av politiska eller religiösa skäl eller på grund av deras härkomst."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

1. För att fastställa om perioden mellan försäkringsfallets inträffande och pensionsåldern (antagandeperiod) skall beaktas vid beräkning av den finska arbetspensionen skall försäkrings- eller bosättningsperioder enligt en annan stats lagstiftning, för vilken denna förordning gäller, beaktas såvitt avser villkoret om bosättning i Finland.

2. Om anställning eller verksamhet som egenföretagare i Finland har upphört och försäkringsfallet inträffar under anställning eller verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat och om pensionen enligt den finska lagstiftningen om försäkringsarbetspension inte längre omfattar perioden mellan försäkringsfallet och pensionsåldern (antagandetid) skall försäkringsperioder enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat beaktas vad avser villkoren för antagandetid som om de vore försäkringsperioder i Finland.

3. Om enligt finländsk lagstiftning tillägg skall betalas av en institution i Finland på grund av försening i handläggningen av en ansökan om förmån, skall en ansökan som har lämnats till en institution i en annan medlemsstat vid tillämpningen av bestämmelserna i den finska lagstiftningen avseende sådant tillägg anses ha lämnats den dag då ansökan tillsammans med alla nödvändiga bilagor når den behöriga institutionen i Finland.

N. SVERIGE

1. Vid tillämpningen av artikel 18.1 skall, för fastställande av en persons rätt till föräldrapenning, försäkringsperioder som har fullgjorts i en annan medlemsstat anses baserade på samma genomsnittsinkomster som de svenska försäkringsperioder med vilka de sammanräknas.

2. Förordningens bestämmelser om sammanläggning av försäkringsperioder skall inte tillämpas på övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om rätt till förmånligare beräkning av folkpension för personer som är bosatta i Sverige under en fastställd period före pensionsansökan.

3. Vid fastställandet av rätten till förtids- eller efterlevandepension som delvis baseras på framtida antagna försäkringsperioder skall en person anses uppfylla försäkrings- och inkomstvillkoren i den svenska lagstiftningen om han som anställd eller egenföretagare omfattas av ett försäkringssystem eller ett system som grundas på bosättning i en annan medlemsstat.

4. År med vård av små barn skall enligt föreskrivna villkor i den svenska lagstiftningen anses som försäkringsperioder för tilläggspension även om barnet och personen i fråga är bosatta i en annan medlemsstat under förutsättning att den person som vårdar barnet är föräldraledig enligt bestämmelserna i lagen om ledighet för vård av barn."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

o) Bilaga 7 skall ersättas med följande:

"BILAGA 7

(Förordningens artikel 14c.1 b)

Fall då en person samtidigt skall omfattas av lagstiftningen i två medlemsstater

1. När en person är egenföretagare i Belgien och anställd i en annan medlemsstat än Belgien eller Luxemburg. För Luxemburg skall skriftväxlingen den 10 och 12 juli 1968 mellan Belgien och Luxemburg gälla.

2. När en person som är bosatt i Danmark är egenföretagare i Danmark och anställd i en annan medlemsstat.

3. Vad avser olycksfallsförsäkringen inom jordbruket och ålderspensionsförsäkringen för jordbrukare: när en person är egenföretagare inom jordbruket i Tyskland och anställd i en annan medlemsstat.

4. När en person som är bosatt i Spanien är egenföretagare i Spanien och anställd i en annan medlemsstat.

5. När en person är egenföretagare i Frankrike och anställd i en annan medlemsstat än Luxemburg.

6. När en person är egenföretagare inom jordbruket i Frankrike och anställd i Luxemburg.

7. Vad avser pensionsförsäkringssystemet för egenföretagare: när en person är egenföretagare i Grekland och anställd i en annan medlemsstat.

8. När en person är egenföretagare i Italien och anställd i en annan medlemsstat.

9. När en person är egenföretagare i Österrike och anställd i en annan medlemsstat.

10. När en person är egenföretagare i Portugal och anställd i en annan medlemsstat.

11. När en person är bosatt i Finland är egenföretagare i Finland och anställd i en annan medlemsstat.

12. När en person som är bosatt i Sverige är egenföretagare i Sverige och anställd i en annan medlemsstat."

2. 372 R 0574: Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om regler för genomförande av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr L 74, 27.3.1972, s. 1), uppdaterad genom

- 383 R 2001: Rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT nr L 230, 22.8.1983, s. 6),

och senare ändrad genom

- 385 R 1660: Rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: Rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 386 R 0513: Kommisionens förordning (EEG) nr 513/86 av den 26 Februari 1986 (EGT nr L 51, 28.2.1986, s. 44),

- 386 R 3811: Rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 (EGT nr L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: Rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 (EGT nr L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 (EGT nr L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: Rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: Rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 (EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1248: Rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: Rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni 1993 (EGT nr L 181, 23.7.1993, s. 1).

a) Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Förbundsministern för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Förbundsministern för miljö-, ungdoms- och familjefrågor), Wien."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet (Social- och hälsovårdsdepartementet), Helsingfors.

N. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet), Stockholm."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

b) Bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

De österrikiska institutionernas behörighet bestäms av regler i österrikisk lagstiftning, om inte annat anges nedan:

1. Sjukförsäkring

a) Om personen i fråga är bosatt inom en annan medlemsstats territorium och en Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) är behörig för en försäkring och enligt österrikisk lagstiftning den lokala behörigheten inte kan avgöras skall den lokala behörigheten fastställas enligt följande:

- Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig för den senaste anställningen i Österrike, eller

- den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig för den senaste bosättningen i Österrike, eller

- om det aldrig har förelegat en anställning för vilken en distriktssjukkassa var behörig eller ingen bosättning i Österrike förelegat Wiener Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassan i Wien).

b) När avsnitten 4 och 5 i del III kapitel 1 i förordningen tillämpas i förening med artikel 95 i tillämpningsförordningen med avseende på återbetalning av kostnader för förmåner till personer som har rätt till pension enligt ASVG (lagen om allmän socialförsäkring):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien, varvid återbetalning av kostnaderna skall göras från de avgifter för pensionärernas sjukförsäkring som uppburits av huvudorganisationen.

2. Pensionsförsäkring

Vid bestämmande av den institution som är ansvarig för betalning av en förmån skall endast försäkringsperioder enligt österrikisk lagstiftning beaktas.

3. Arbetslöshetsförsäkring

a) För anmälan av arbetslöshet:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på den berörda personens bosättnings- eller vistelseort.

b) För utfärdande av blanketterna E 301, E 302 och E 303:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på den berörda personens arbetsort.

4. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag för Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Finanzamt (Finanskontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på den berörda personens bosättnings- eller vistelseort."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

1. Sjukdom och moderskap

a) Kontantförmåner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

den arbetslöshetskassa där personen i fråga är försäkrad.

b) Vårdförmåner:

i) Återbetalningar enligt sjukförsäkringen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

den arbetslöshetskassa där personen i fråga är försäkrad.

ii) Allmän hälso- och sjukhusvård:

De lokala inrättningar som lämnar vård enligt systemet.

2. Ålderdom, invaliditet, dödsfall (pensioner)

a) Folkpension:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Arbetspension:

Den arbetspensionsinrättning som beviljar och betalar ut pensionen.

3. Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar:

Den försäkringsinrättning som svarar för olycksfallsförsäkringen för personen i fråga.

4. Dödsfallsersättningar

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

den institution som svarar för utbetalning av förmåner vid olycksfallsförsäkring.

5. Arbetslöshet

a) Grundsystem:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Tilläggssystem:

En behörig arbetslöshetskassa.

6. Familjeförmåner

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

N. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetslöshet

a) Som allmän regel:

Den försäkringskassa hos vilken personen är försäkrad.

b) För sjömän som inte är bosatta i Sverige:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret.

c) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artiklar 35 till 59 på personer som inte är bosatta i Sverige:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen.

d) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artiklar 60 till 77 på personer, med undantag för sjömän som inte är bosatta i Sverige:

- Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig, eller

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen.

2. Arbetslöshetsförmåner

Arbetsmarknadsstyrelsen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

c) Bilaga 3 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

1. Sjukförsäkring

a) I alla fall, utom för tillämpningen av förordningens artiklar 27 och 29 och tillämpningsförordningens artiklar 30 och 31 i förhållande till den institution på en pensionärs bosättningsort som nämns i förordningens artikel 27:

Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig på personens bosättnings- eller vistelseort.

b) För tillämpningen av förordningens artiklar 27 och 29 och tillämpningsförordningens artiklar 30 och 31 i förhållande till den institution på en pensionärs bosättningsort som nämns i förordningens artikel 27:

Den behöriga institutionen.

2. Pensionsförsäkring

a) Om personen har varit omfattad av österrikisk lagstiftning med undantag för tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53:

Den behöriga institutionen.

b) I alla andra fall med undantag för tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Pensionsförsäkringsanstalten för anställda), Wien.

c) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

3. Olycksfallsförsäkring

a) Vårdförmåner:

- Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig på personens bosättnings- eller vistelseort,

- eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Allmänna olycksfallsförsäkringsanstalten), Wien, kan utge förmåner.

b) Kontantförmåner:

i) I alla fall med undantag för tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53 i förening med artikel 77:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Allmänna olycksfallsförsäkringsanstalten), Wien.

ii) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53 i förening med artikel 77:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

4. Arbetslöshetsförsäkring

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på personens bosättnings- eller vistelseort.

5. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag för Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Finanzamt (finanskontor) som är behörigt på förmånstagarens bosättnings- eller vistelseort.

b) Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på personens bosättnings- eller vistelseort."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

1. Sjukdom och moderskap

a) Kontantförmåner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Vårdförmåner:

i) Återbetalningar enligt sjukförsäkringen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

ii) Allmän hälso- och sjukhusvård:

De lokala inrättningar som lämnar vård enligt systemet.

2. Ålderdom, invaliditet, dödsfall (pensioner)

a) Folkpension:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Arbetspension:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

3. Dödsfallsersättningar

Allmän dödsfallsersättning:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

4. Arbetslöshet

a) Grundsystem:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

b) Inkomstanknutet system:

i) När det gäller artikel 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

ii) I andra fall:

den behöriga arbetslöshetskassa där personen i fråga är försäkrad.

5. Familjeförmåner

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

N. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetslöshet

Försäkringskassan på bosättnings- eller vistelseorten.

2. Arbetslöshet

Länsarbetsnämnden på bosättnings- eller vistelseorten."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

d) Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

1. Sjuk-, olycksfalls- och pensionsförsäkring

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

2. Arbetslöshetsförsäkring

a) Ärenden med Tyskland:

Landesarbeitsamt Salzburg (provinsarbetskontoret Salzburg), Salzburg.

b) I alla andra fall:

Landesarbeitsamt Wien (provinsarbetskontoret, Wien), Wien.

3. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag för Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Förbundsministeriet för miljö-, ungdoms- och familjefrågor), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbetskontoret Wien), Wien."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

1. Sjuk- och moderskapsförsäkring, folkpensioner, familjeförmåner, arbetslöshetsförmåner och dödsfallsersättningar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

2. Arbetspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

3. Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund, Helsingfors.

N. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetslöshet

Riksförsäkringsverket.

2. Arbetslöshet

Arbetsmarknadsstyrelsen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

e) Bilaga 5 skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt "9. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"10. BELGIEN-ÖSTERRIKE

Ingen."

ii)

Rubriken "10. BELGIEN-PORTUGAL" skall ändras till "11. BELGIEN-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"12. BELGIEN-FINLAND

Ej tillämplig.

13. BELGIEN-SVERIGE

Ej tillämplig."

iii)

Rubriken för avsnitt "11. BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "14. BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall omnumeras på följande sätt:

"15. DANMARK-TYSKLAND"

"16. DANMARK-SPANIEN"

"17. DANMARK-FRANKRIKE"

"18. DANMARK-GREKLAND"

"19. DANMARK-IRLAND"

"20. DANMARK-ITALIEN"

"21. DANMARK-LUXEMBURG"

"22. DANMARK-NEDERLÄNDERNA".

iv)

Efter avsnitt "22. DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"23. DANMARK-ÖSTERRIKE

Ingen."

v)

Rubriken "20. DANMARK-PORTUGAL" skall ändras till "24. DANMARK-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"25. DANMARK-FINLAND

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

26. DANMARK-SVERIGE

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar)."

vi)

Rubriken för avsnitt "21. DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "27. DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt.

"28. TYSKLAND-SPANIEN"

"29. TYSKLAND-FRANKRIKE"

"30. TYSKLAND-GREKLAND"

"31. TYSKLAND-IRLAND"

"32. TYSKLAND-ITALIEN"

"33. TYSKLAND-LUXEMBURG"

"34. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA".

vii)

Efter avsnitt "34. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"35. TYSKLAND-ÖSTERRIKE

Avdelning II nr 1 och avdelning III i avtalet av den 2 augusti 1979 om tillämpningen av konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 19 juli 1978."

viii)

Rubriken "29. TYSKLAND-PORTUGAL" skall ändras till "36. TYSKLAND-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"37. TYSKLAND-FINLAND

Ingen.

38. TYSKLAND-SVERIGE

Ingen."

ix)

Rubriken för avsnitt "30. TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "39. TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"40. SPANIEN-FRANKRIKE"

"41. SPANIEN-GREKLAND"

"42. SPANIEN-IRLAND"

"43. SPANIEN-ITALIEN"

"44. SPANIEN-LUXEMBURG"

"45. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA".

x)

Efter avsnitt "45. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"46. SPANIEN-ÖSTERRIKE

Ingen."

xi)

Rubriken "37. SPANIEN-PORTUGAL" skall ändras till "47. SPANIEN-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"48. SPANIEN-FINLAND

Ingen.

49. SPANIEN-SVERIGE

Ingen."

xii)

Rubriken för avsnitt "38. SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "50. SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"51. FRANKRIKE-GREKLAND"

"52. FRANKRIKE-IRLAND"

"53. FRANKRIKE-ITALIEN"

"54. FRANKRIKE-LUXEMBURG"

"55. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA".

xiii)

Efter avsnitt "55. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"56. FRANKRIKE-ÖSTERRIKE

Ingen."

xiv)

Rubriken för avsnitt "44. FRANKRIKE-PORTUGAL" skall ändras till "57. FRANKRIKE-PORTUGAL" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"58. FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET"

"59. GREKLAND-IRLAND"

"60. GREKLAND-ITALIEN"

"61. GREKLAND-LUXEMBURG"

"62. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA".

xv)

Efter avsnitt "62. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"63. GREKLAND-ÖSTERRIKE

Ingen."

xvi)

Rubriken "50. GREKLAND-PORTUGAL" skall ändras till "64. GREKLAND-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"65. GREKLAND-FINLAND

Ingen.

66. GREKLAND-SVERIGE

Ingen."

xvii)

Rubriken för avsnitt "51. GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "67. GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"68. IRLAND-ITALIEN"

"69. IRLAND-LUXEMBURG"

"70. IRLAND-NEDERLÄNDERNA".

xviii)

Efter avsnitt "70. IRLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"71. IRLAND-ÖSTERRIKE

Ingen."

xix)

Rubriken "55. IRLAND-PORTUGAL" skall ändras till "72. IRLAND-PORTUGAL" och följande skall införas:

"73. IRLAND-FINLAND

Ej tillämplig.

74. IRLAND-SVERIGE

Ej tillämplig."

xx)

Rubriken för avsnitt "56. IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "75. IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"76. ITALIEN-LUXEMBURG"

"77. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA".

xxi)

Efter avsnitt "77. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"78. ITALIEN-ÖSTERRIKE

Ingen."

xxii)

Rubriken "59. ITALIEN-PORTUGAL" skall ändras till "79. ITALIEN-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"80. ITALIEN-FINLAND

Ej tillämplig.

81. ITALIEN-SVERIGE

Ingen."

xxiii)

Rubrikerna "60. ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och "61. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA" skall ändras till "82. ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och "83. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA", och följande text skall införas:

"84. LUXEMBURG-ÖSTERRIKE

Ingen."

xxiv)

Rubriken "62. LUXEMBURG-PORTUGAL" skall ändras till "85. LUXEMBURG-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"86. LUXEMBURG-FINLAND

Återbetalningsarrangemanget av den 24 februari 1994 enligt förordningens artiklar 36.3 och 63.3.

87. LUXEMBURG-SVERIGE

Ingen."

xxv)

Rubriken "63. LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "88. LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" och följande text skall införas:

"89. NEDERLÄNDERNA-ÖSTERRIKE

Avtalet av den 17 november 1993 om återbetalning av kostnader för socialförsäkringsförmåner."

xxvi)

Rubriken "64. NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" skall ändras till "90. NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"91. NEDERLÄNDERNA-FINLAND

Återbetalningsarrangemanget av den 26 januari 1994 enligt förordningens artiklar 36.3 och 63.3.

92. NEDERLÄNDERNA-SVERIGE

Ingen."

xxvii)

Rubriken "65. NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "93. NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" och följande text skall införas:

"94. ÖSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

95. ÖSTERRIKE-FINLAND

Ingen.

96. ÖSTERRIKE-SVERIGE

Arrangemanget av den 22 december 1993 om återbetalning av kostnader inom området social trygghet.

97. ÖSTERRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 18.1 och 18.2 i avtalet av den 10 november 1980 om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 22 juli 1980, i dess lydelse enligt tilläggsavtal nr 1 av den 26 mars 1986 och tilläggsavtal nr 2 av den 4 juni 1993, såvitt avser personer som inte kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen.

b) Artikel 18.1 i avtalet, såvitt avser personer som kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen, varvid det relevanta passet skall ersätta blankett E 111 för österrikiska medborgare som är bosatta i Österrike och brittiska medborgare som är bosatta i Förenade kungariket (med undantag för Gibraltar) när det gäller alla förmåner som omfattas av den blanketten.

98. PORTUGAL-FINLAND

Ej tillämplig.

99. PORTUGAL-SVERIGE

Ingen."

xxviii)

Rubriken "66. PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "100. PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" och följande skall införas:

"101. FINLAND-SVERIGE

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

102. FINLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

103. SVERIGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

f) Bilaga 6 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Direkt betalning."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande skall införas:

"M. FINLAND

Direkt betalning.

N. SVERIGE

Direkt betalning."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

g) Bilaga 7 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Österreichische Nationalbank (Österrikes nationalbank), Wien."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande skall införas:

"F. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors.

N. SVERIGE

Ingen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

h) Bilaga 8 skall ersättas med följande:

"BILAGA 8

TILLERKÄNNANDE AV FAMILJEFÖRMÅNER

(Tillämpningsförordningens artiklar 4.8, 10a.1 d och 122)

Tillämpningsförordningens artikel 10a.1 d tillämpas på

A. Anställda och egenföretagare

a) med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Tyskland

- Belgien och Spanien

- Belgien och Frankrike

- Belgien och Grekland

- Belgien och Irland

- Belgien och Luxemburg

- Belgien och Österrike

- Belgien och Portugal

- Belgien och Finland

- Belgien och Sverige

- Belgien och Förenade kungariket

- Tyskland och Spanien

- Tyskland och Frankrike

- Tyskland och Grekland

- Tyskland och Irland

- Tyskland och Luxemburg

- Tyskland och Österrike

- Tyskland och Finland

- Tyskland och Sverige

- Tyskland och Förenade kungariket

- Spanien och Österrike

- Spanien och Finland

- Spanien och Sverige

- Frankrike och Luxemburg

- Frankrike och Österrike

- Frankrike och Finland

- Frankrike och Sverige

- Irland och Österrike

- Irland och Sverige

- Luxemburg och Österrike

- Luxemburg och Finland

- Luxemburg och Sverige

- Nederländerna och Norge

- Nederländerna och Österrike

- Nederländerna och Finland

- Nederländerna och Sverige

- Österrike och Portugal

- Österrike och Finland

- Österrike och Sverige

- Österrike och Förenade kungariket

- Portugal och Frankrike

- Portugal och Irland

- Portugal och Luxemburg

- Portugal och Finland

- Portugal och Sverige

- Portugal och Förenade kungariket

- Finland och Sverige

- Finland och Förenade kungariket

- Sverige och Förenade kungariket

b) med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Danmark och Tyskland

- Nederländena och Tyskland, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Portugal

B) Egenföretagare

med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna

C) Anställda

med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna".

i) Bilaga 9 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Följande institutioner skall inbegripas vid beräkning av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner:

Gebietskrankenkassen (Distriktssjukkassorna)."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande skall införas:

"M. FINLAND

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de allmänna hälso- och sjukhusvårdssystemen och återbetalningarna inom ramen för den sjukförsäkring och de rehabiliterings-tjänster som Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, tillhandahåller.

N. SVERIGE

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner beräknas med beaktande av de förmåner som utgetts enligt lagen om allmän försäkring."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

j) Bilaga 10 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

1. För tillämpningen av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen vid egenförsäkring enligt paragraf 16 i ASVG (den allmänna socialförsäkringslagen) för personer som är bosatta utanför Österrikes territorium:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens distriktssjukkassa), Wien.

2. För tillämpningen av artiklarna 14.1 b och 17 i tillämpningsförordningen:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Federala ministern för arbetsfrågor och sociala frågor), Wien, i samverkan med Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Federala ministern för miljö-, ungdoms- och familjefrågor), Wien.

3. För tillämpningen av artiklarna 11, 11a, 12a, 13 och 14 i tillämpnings-förordningen:

a) Om personen omfattas av österrikisk lagstiftning och är omfattad av sjukförsäkring:

Den behöriga sjukförsäkringsinstitutionen.

b) Om personen omfattas av österrikisk lagstiftning och inte är omfattad av sjukförsäkring:

Den behöriga olycksfallsförsäkringsinstitutionen.

c) I alla andra fall:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

4. För tillämpningen av artiklarna 38.1 och 70.1 i tillämpningsförordningen:

Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig på familjemedlemmarnas bosättningsort.

5. För tillämpningen av artiklarna 80.2, 81 och 82.2 i tillämpningsförordningen:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på arbetstagarens senaste bosättningsort eller senaste anställningsort.

6. För tillämpningen av artiklarna 85.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen avseende Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på arbetstagarens senaste bosättnings- eller vistelseort eller på den senaste anställningsorten.

7. För tillämpningen av tillämpningsförordningens

a) artikel 102.2 i förhållande till förordningens artiklar 36 och 63:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

b) artikel 102.2 i förhållande till förordningens artikel 70:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbetskontoret, Wien), Wien.

8. För tillämpning av artikel 110 i tillämpningsförordningen:

- Den behöriga institutionen, eller

- om det inte finns någon österrikisk behörig institution, institutionen på bosättningsorten.

9. För tillämpning av artikel 113.2 i tillämpningsförordningen:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien, underförstått att återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner skall göras från de sjukförsäkringsavgifter som denna institution erhållit från pensionärerna."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

1. För tillämpningen av förordningens artiklar 14.1 b och 14a.1 b och tillämpningsförordningens artiklar 11.1, 11a.1, 12a, 13.2, 13.3, 14.1 och 14.2:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

2. För tillämpningen av artikel 10b i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

3. För tillämpningen av artiklarna 36 och 90 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, samt

Työeläkelaitokset (arbetspensionsinrättningar) och

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

4. För tillämpningen av artiklarna 37b, 38.1, 70.1, 82.2, 85.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

5. För tillämpningen av artiklar 41 och 59 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, och

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

6. För tillämpningen av artiklarna 60-67, 71, 75, 76 och 78 i tillämpningsförordningen:

Institution på bosättningsorten eller vistelseorten: den försäkringsinrättning som utses av

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors.

7. För tillämpningen av artiklarna 80 och 81 i tillämpningsförordningen:

En behörig arbetslöshetskassa, när det gäller inkomstanknutna arbetslöshetsförmåner.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, när det gäller grundförmåner vid arbetslöshet.

8. För tillämpningen av artiklar 102 och 113 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors,

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors, när det gäller olycksfallsförsäkring.

9. För tillämpningen av artikel 110 i tillämpningsförordningen:

a) Arbetspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors, när det gäller arbetspensioner.

b) Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors, när det gäller olycksfallsförsäkring.

c) I andra fall:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

N. SVERIGE

1. För tillämpningen av förordningens artiklar 14.1, 14a.1, 14b.1 och 14b.2 och tillämpningsförordningens artiklar 11.1 a och 11a.1:

Den försäkringskassa hos vilken personen är försäkrad.

2. För tillämpningen av artiklar 14.1 b och 14a.1 b i fall då en person är utsänd till Sverige:

Försäkringskassan på den ort där arbetet utförs.

3. För tillämpningen av artiklar 14b.1 och 14b.2 i fall då en person är utsänd till Sverige för en period som är längre än 12 månader:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret.

4. För tillämpningen av artiklar 14.2, 14.3, 14a.2 och 14a.3 i förordningen:

Försäkringskassan på bosättningsorten.

5. För tillämpningen av förordningens artikel 14a.4 och tillämpningsförordningens artiklar 11.1 b, 11a.1 b, 12a.5, 12a.6 och 12a.7 a:

Försäkringskassan på den ort där arbetet utförs.

6. För tillämpningen av artikel 17 i förordningen:

a) Försäkringskassan på den ort där arbetet utförs eller skall utföras, och

b) Riksförsäkringsverket, för vissa grupper av anställda eller egenföretagare.

7. För tillämpningen av artikel 102.2:

a) Riksförsäkringsverket.

b) Arbetsmarknadsstyrelsen, för arbetslöshetsförmåner."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

k) Bilaga 11 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Inget."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande skall införas:

"M. FINLAND

Inget.

N. SVERIGE

Inget."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

3. Beslut av Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare

a) Beslut nr 117 av den 7 juli 1982 (EGT nr C 238, 7.9.1983, s. 3).

Punkt 2.2 i beslutet skall ha följande lydelse:

"I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

>Plats för tabell>

"

b) Beslut nr 118 av den 20 april 1983 (EGT nr C 306, 12.11.1983, s. 2).

Punkt 2.4 i beslutet skall ha följande lydelse:

"I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

>Plats för tabell>

"

c) Beslut nr 135 av den 1 juli 1987 (EGT nr C 281, 4.11.1988, s. 7).

Punkt 2.2 i beslutet skall ha följande lydelse:

"Den förväntade eller faktiska kostnaden för förmånen överstiger följande fasta belopp:

a) BEF 20 000 för institutionen på bosättningsorten i Belgien,

b) DKK 3 600 för institutionen på bosättningsorten i Danmark,

c) DEM 1 000 för institutionen på bosättningsorten i Tyskland,

d) GRD 50 000 för institutionen på bosättningsorten i Grekland,

e) PTE 50 000 för institutionen på bosättningsorten i Spanien,

f) FRF 2 900 för institutionen på bosättningsorten i Frankrike,

g) IEP 300 för institutionen på bosättningsorten i Irland,

h) ITL 590 000 för institutionen på bosättningsorten i Italien,

i) LUF 20 000 för institutionen på bosättningsorten i Luxemburg,

j) NLG 1 100 för institutionen på bosättningsorten i Nederländerna,

k) ATS 7 000 för institutionen på bosättningsorten i Österrike,

l) ESP 60 000 för institutionen på bosättningsorten i Portugal,

m) FIM 3 000 för institutionen på bosättningsorten i Finland,

n) SEK 3 600 för institutionen på bosättningsorten i Sverige,

o) GBP 350 för institutionen på bosättningsorten i Förenade kungariket."

d) Beslut nr 136 av den 1 juli 1987 EGT nr C 64, 9.9.1988, s. 7).

Bilagan i beslutet skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

Inget."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande skall införas:

"M. FINLAND

Inget.

N. SVERIGE

Inget."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

e) Beslut nr 150 av den 26 juni 1992 EGT nr C 229, 25.8.1993, s. 5).

Bilagan i beslutet skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. ÖSTERRIKE

1. I fall då det bara gäller familjeförmåner: det behöriga Finanzamt (finanskontoret).

2. I alla andra fall: den behöriga pensionsförsäkringsinstitutionen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "L. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"M. FINLAND

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors,

och

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

N. SVERIGE

För förmånsberättigade som är bosatta i Sverige:

Den allmänna försäkringskassan på bosättningsorten.

För förmånsberättigade som inte är bosatta i Sverige:

Stockholms län allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "O. FÖRENADE KUNGARIKET".

B. FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE

368 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer (EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 13).

Fotnot 1 i bilagan skall ersättas med följande:

"Belgiens, Danmarks, Tysklands, Greklands, Spaniens, Frankrikes, Irlands, Italiens, Luxemburgs, Nederländernas, Österrikes, Portugals, Finlands, Sveriges och Storbritanniens, beroende på vilket land som utfärdar tillståndet."

C. JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

382 D 0043: Kommissionens beslut 82/43/EEG av den 9 december 1981 om inrättande av en rådgivande kommitté för jämställdhet mellan kvinnor och män (EGT nr L 20, 28.1.1982, s. 35), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 3.1 skall ha följande lydelse:

"Kommittén skall ha två ledamöter per medlemsstat".

b) Artikel 6 andra meningen skall ersättas med följande:

"Valet skall ske med en majoritet som omfattar två tredjedelar av de närvarande ledamöterna. Det krävs dock alltid minst hälften av rösterna."

c) I artikel 11 skall uttrycket "Det krävs dock alltid minst tolv röster" bytas ut mot "Det krävs dock alltid minst hälften av rösterna".

D. ARBETSRÄTT

380 L 0987: Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT nr L 283, 28.10.1980, s. 23), i dess lydelse enligt

- 387 L 0164: Rådets direktiv 87/164/EEG (EGT nr L 66, 11.3.1987, s. 11).

I bilagan avsnitt I "Arbetstagare som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande av speciell art" skall följande läggas till:

"F. ÖSTERRIKE

1. Ledamöter i ett sådant ledningsorgan för en juridisk person som har till uppgift att rättsligt företräda denna.

2. Personer som är verksamma inom en sammanslutning och som har rätt att utöva ett bestämmande inflytande där, även om inflytandet grundar sig på delegation."

"G. SVERIGE

En anställd, eller en anställds efterlevande, som ensam eller tillsammans med nära anförvanter ägde en väsentlig del av arbetsgivarens företag eller verksamhet och som hade ett betydande inflytande över verksamheten. Detta skall gälla även om arbetsgivaren är en juridisk person utan företag eller verksamhet."

E. HÄLSA OCH SÄKERHET

1. 380 L 1107: Rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT nr L 327, 3.12.1980, s. 8), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0642: Rådets direktiv 88/642/EEG (EGT nr L 356, 24.12.1988, s. 74).

I artikel 10.2 skall "54" bytas ut mot "62".

2. 382 L 0130: Rådets direktiv 82/130/EEG av den 15 februari 1982 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar i gruvor med risk för lättantändlig gruvgas (EGT nr L 59, 2.3.1982, s. 10), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0035: Rådets direktiv 88/35/EEG av den 2 december 1989 (EGT nr L 20, 26.1.1988, s. 28),

- 391 I 0269: Rådets direktiv 91/269/EEG av den 30 april 1991 (EGT nr L 134, 29.5.1991, s. 51).

I artikel 7.2 skall "54" bytas ut mot "62".

3. 388 D 0383: Kommissionens beslut 88/383/EEG av den 24 februari 1988 om förbättrad information om arbetarskyddsfrågor (EGT nr L 183, 14.7.1988, s. 34):

I artikel 3 skall uttrycket "tjugofyra ledamöter" bytas ut mot "två ledamöter per medlemsstat".

4. 378 D 0618: Kommissionens beslut 78/618/EEG av den 28 juni 1978 om inrättande av en rådgivande vetenskaplig kommitté för frågor om giftiga och miljöfarliga kemiska föreningar (EGT nr L 198, 22.7.1978, s. 17), i dess lydelse enligt

- 388 D 0241: Kommissionens beslut 88/241/EEG av den 18 mars 1988 (EGT nr L 105, 26.4.1988, s. 29).

I artikel 3 skall talet "24" ersättas med "30" och båda talen "12" ersättas med "15".

5. Beslut av den 9 juli 1957 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar i ministerrådet (EGT nr 28, 31.8.1957, s. 487), i dess lydelse enligt

- Rådsbeslut av den 11 mars 1965 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar i ministerrådet (EGT nr 46, 22.3.1965, s. 698/65),

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a) I artikel 3 första stycket skall "fyrtioåtta" bytas ut mot "sextio".

b) I artikel 9 andra stycket skall "sex" bytas ut mot "åtta".

c) I artikel 13 tredje stycket skall "nio" bytas ut mot "samtliga".

d) I artikel 18 första stycket skall "trettiotvå" bytas ut mot "fyrtio".

e) I artikel 18 andra stycket skall "tjugofem" bytas ut mot "trettioett".

6. 374 D 0325: Rådets beslut 74/325/EEG av den 27 juni 1974 om inrättande av en rådgivande kommitté för säkerhet, hygien och hälsoskydd i arbetet (EGT nr L 185, 9.7.1974, s. 15), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4.1 skall "72" bytas ut mot "90".

F. HANDIKAPPADE

393 D 0136: Rådets beslut 93/136/EEG av den 25 februari 1993 om ett tredje handlingsprogram för att hjälpa handikappade (Helios II 1993-1996) (EGT nr L 56, 9.3.1993, s. 30).

a) I artikel 9.1 a skall "24" bytas ut mot "27".

b) I artikel 10.1 b skall "12" bytas ut mot "15".

G. ANNAT

375 R 1365: Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT nr L 139, 30.5.1975, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 6.1 skall "39" bytas ut mot "48", och i artikel 6.1 a, b och c skall "tolv" bytas ut mot "femton".

b) I artikel 10.1 skall "12" bytas ut mot "15".

V. JORDBRUK

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

I. Nätverk för att samla in uppgifter om jordbruket

365 R 0079: Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett nätverk för insamling av redovisningsdata om inkomster och affärsverksamhet i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT nr L 109, 23.6.1965, s. 1859/65), i dess lydelse enligt

- 390 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

Artikel 4.3 skall ersättas med följande:

"3. Antalet uppgiftslämnande företag i gemenskapen skall vara högst 80 000.

Den 1 mars 1986 skall antalet uppgiftslämnande företag vara följande:

- 12 000 för Spanien. Under de närmast följande fem åren skall antalet gradvis ökas till 15 000.

- 1 800 för Portugal. Under de närmast följande fem åren skall antalet gradvis ökas till 3 000.

Den 1 mars 1995 skall antalet uppgiftslämnande företag vara

- 2 000 för Österrike.

- 1 100 för Finland.

- 600 för Sverige. Under de närmast följande tre åren skall antalet ökas till 1 000."

I artikel 5.1 skall följande mening läggas till:

"Österrike, Finland och Sverige skall inrätta den angivna kommittén inom 6 månader från anslutningen."

II. Statistik

1. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EEG av den 31 juli 1972 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra av mjölk och mjölkprodukter (EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 2), i dess lydelse enligt

- 391 R 1057: Kommissionens förordning (EEG) nr 1057/91 av den 26 april 1991 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

Artikel 4 andra stycket punkt 3 a skall ersättas med följande:

"a) kvantitet och fetthalt för insamlad mjölk och grädde; uppgifter skall lämnas separat för vart och ett av de geografiska områden som anges nedan och hänföra sig till de anläggningar som finns där:

>Plats för tabell>

Såvitt avser Grekland kan det dock bestämmas enligt förfarandet i artikel 7 att uppgifter skall lämnas separat för närmare angivna geografiska områden."

2. 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EEG av den 20 juli 1976 om statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa arter av fruktträd (EGT nr L 218, 11.8.1976, s. 10), i dess lydelse enligt

- 391 R 1057: Kommissionens förordning (EEG) nr 1057/91 av den 26 april 1991 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

I artikel 1.1 skall följande stycke läggas till:

"Österrike, Finland och Sverige skall för första gången genomföra de undersökningar som avses i första stycket före den 31 december 1997."

3. 379 R 0357: Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingar (EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 124), i dess lydelse enligt

- 393 R 3205: Rådets förordning (EG) nr 3205/93 av den 16 december 1993 (EGT nr L 289, 24.11.1993, s. 4).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 1c

Österrike skall första gången genomföra en undersökning för år 1999. Den skall avse förhållandena efter gallring och plantering för säsongen 1998/1999."

I artikel 5.4 första stycket skall orden "och Grekland" bytas ut mot "Grekland och Österrike".

Följande ord skall läggas till i slutet av artikel 6.1: "från och med säsongen 1999/2000 för Österrike."

Artikel 6.6 första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- för första gången före den 1 oktober 1981 för Tyskland, Frankrike och Luxemburg, före den 1 oktober 1984 för Italien och Grekland, före den 1 oktober 1991 för Spanien och Portugal och före den 1 oktober 1996 för Österrike,".

4. 382 L 0606: Rådets direktiv 82/606/EEG av den 28 juli 1982 om hur medlemsstaterna skall organisera statistiska undersökningar av inkomsten för fast anställda och säsongsanställda inom jordbruket (EGT nr L 247, 23.8.1982, s. 22), i dess lydelse enligt

- 391 L 0534: Rådets direktiv 91/534/EEG av den 14 oktober 1991 (EGT nr L 288, 18.10.1991, s. 36).

I artikel 1.1 skall följande stycke läggas till:

"Den undersökning som avses i första stycket skall genomföras

- av Finland och Sverige före den 31 december 1996,

- av Österrike före den 31 december 1997."

Bilaga 1 punkt 1 skall ha följande lydelse:

"1. För Belgien, Danmark, Tyskland (med undantag av delstaterna Berlin, Bremen, Hamburg och Saarland), Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och Förenade kungariket: fast anställda på heltid."

5. 390 R 0837: Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion (EGT nr L 88, 3.4.1990, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 R 3570: Rådets förordning (EEG) nr 3570/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.2.1990, s. 8).

Bilaga 3 skall ersättas med följande:

"BILAGA 3

>Plats för tabell>

"

6. 393 R 0959: Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål (EGT nr L 98, 24.4.1993, s. 1).

a) Bilaga 6 skall ersättas med följande:

"BILAGA 6

>Plats för tabell>

"

b) Bilaga 8 skall ersättas med följande:

"BILAGA 8

AREALER AV MARGINELL BETYDELSE OCH AREALER SOM SKALL TAS MED I DEN NORMALA STATISTIKA UNDERSÖKNINGEN

>Plats för tabell>

"

III. Kvalitetspolitik

1. 392 R 2081: Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1).

Följande mening skall läggas till i artikel 2.7, 10.1 och 17.1:

"För Österrike, Finland och Sverige skall den frist som här anges räknas från dagen för anslutningen."

2. 392 R 2082: Rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 9).

Följande mening skall läggas till i artikel 7.4:

"Österrike, Finland och Sverige skall offentliggöra dessa uppgifter inom 6 månader efter anslutningen."

Följande mening skall läggas till i artikel 14.1:

"För Österrike, Finland och Sverige skall den frist som här anges räknas från dagen för anslutningen."

B. GEMENSAMMA MARKNADSORGANISATIONER

I. Mjölk och mjölkprodukter

1. 368 R 0985: Rådets förordning (EEG) nr 985/68 av den 15 juli 1968 om fastställande av allmänna föreskrifter för intervention på marknaden för smör och grädde (EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 1), i dess lydelse enligt

- 391 R 2045: Rådets förordning (EEG) nr 2045/91 av den 26 juni 1991 (EGT nr L 187, 13.7.1991, s. 1).

I artikel 1.3 b skall följande strecksatser läggas till:

- betecknat "Teebutter" för österrikiskt kvalitetssmör,

- betecknat "meijerivoi/mejerismör" för finskt smör,

- betecknat "svenskt smör" för svenskt smör.

2. 387 R 0777: Rådets förordning (EEG) nr 777/87 av den 16 mars 1987 om ändring av föreskrifterna för interventionsuppköp på marknaden för smör och skummjölkpulver (EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 10), i dess lydelse enligt

- 391 R 1634: Rådets förordning (EEG) nr 1634/91 av den 13 juni 1991 (EGT nr L 150, 15.6.1991, s. 26).

I artikel 1.2 skall "106 000 ton" ersättas med "109 000 ton".

3. 387 R 1898: Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om namnskydd av mjölk och mjölkprodukter vid försäljning (EGT nr L 102, 3.7.1987, s. 36), i dess lydelse enligt

- 388 R 0222: Kommissionens förordning (EEG) nr 222/88 av den 22 december 1987 (EGT nr L 28, 1.2.1988, s. 1).

Följande beteckningar skall läggas till i bilagan:

"- viili/fil

- smetana

- fil".

4. 392 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (EGT nr L 173 av den 27 juni 1992, s. 13).

- 393 R 1974: Kommissionens förordning (EEG) nr 1974/93 av den 22 juli 1993 (EGT nr L 180, 23.7.1993, p. 26).

I artikel 2 skall följande stycke läggas till:

"Bilagan kan ändras i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 för att vid behov utökas med vissa mjölkprodukter med ursprung i Sverige som svarar mot ögruppens behov och traditionellt exporteras dit."

5. 392 R 3950: Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT nr L 405, 31.12.1992, s. 1), i dess lydelse enligt

- 394 R 0647: Kommissionens förordning (EG) nr 647/94 av den 23 mars 1994 (EGT nr L 80, 24.3.1994, s. 16).

Artikel 3.2 skall ändras på följande sätt:

- Tabellen i första stycket skall ersättas med följande tabell:

" >Plats för tabell>

"

- Följande stycken skall läggas till:

"För att kompensera österrikiska `SLOM`-producenter kan den totala leveransmängden för Österrikes leveranskvot ökas till högst 180 000 ton, att fördelas enligt gemenskapslagstiftningen. Denna reserv skall inte vara överlåtbar och får användas endast för dem vars rätt att återuppta produktionen påverkas genom anslutningen.

För att kompensera finska `SLOM`-producenter kan den totala leveransmängden för Finlands leveranskvot ökas till högst 200 000 ton, att fördelas enligt gemenskapslagstiftningen. Denna reserv skall inte vara överlåtbar och får användas endast för dem vars rätt att återuppta produktionen påverkas genom anslutningen.

Ökningar av den totala mängden och villkor för tilldelning av individuella referensmängder enligt de två föregående styckena skall beslutas med tillämpning av förfarandet i artikel 11."

I artikel 4.1 skall följande stycke läggas till:

"För Österrike och Finland skall dock den 31 mars 1995 gälla som datum i stället för den 31 mars 1993 och för Sverige skall den 31 mars 1996 gälla som datum i stället för den 31 mars 1993."

I artikel 11 skall följande stycke läggas till:

"För Österrike, Finland och Sverige skall 1992 utgöra referensår för den mjölk som betecknas som representativ och den representativa genomsnittliga fetthalten för levererad mjölk skall fastställas till 4,03 % för Österrike, 4,34 % för Finland och 4,33 % för Sverige."

II. Nötkött

1. 368 R 0805: Rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT nr L 148, 27.6.1968, s. 24), i dess lydelse enligt

- 393 R 3611: Rådets förordning (EEG) nr 3611/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 328, 29.12.1993, s. 7).

I artikel 4b skall följande punkt införas:

"3a. Trots vad som föreskrivs i punkt 3 b skall det totala antalet djur i de regionala ramar som skall upprättas av Österrike, Finland och Sverige vara följande:

- 423 400 för Österrike

- 250 000 för Finland

- 250 000 för Sverige.

I enlighet med förfarandet i artikel 27 skall kommissionen fastställa tillämpningsregler för denna punkt och då särskilt nödvändiga anpassnings- och övergångsregler."

I artikel 4d skall följande punkt införas:

"1a. Trots vad som föreskrivs i punkt 2-4 skall i Österrike, Finland och Sverige de individuella ramarna fördelas mellan producenterna på grundval av det totala antal bidragsrättigheter som reserverats för var och en av dessa medlemsstater. Detta totala antal skall vara följande:

- 325 000 för Österrike,

- 55 000 för Finland,

- 155 000 för Sverige.

Detta antal omfattar både de bidragsrättigheter som skall fördelas från början och de nationella reserver som dessa medlemsstater byggt upp.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 27 fastställa tillämpningsföreskrifter för detta stycke och då särskilt nödvändiga anpassnings- och övergångsregler."

2. 390 R 1186: Rådets förordning (EEG) nr 1186/90 av den 7 maj 1990 om utvidgning av tillämpningsområdet för gemenskapsklassificeringen för slaktkroppar av fullvuxna nötkreatur (EGT nr L 119, 11.5.1990, s. 32).

Följande stycke skall läggas till i artikel 1.1:

"I Finland skall de åtgärder som föreskrivs i första stycket vara genomförda den 1 januari 1996."

III. Humle

1. 371 R 1696: Rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3124: Rådets förordning (EEG) nr 3124/92 av den 26 oktober 1992 (EGT nr L 313, 30.10.1992, s. 1).

Följande mening skall läggas till i artikel 17.6:

"För Österrike skall tiden vara 5 år från dagen för anslutningen."

2. 377 R 1784: Rådets förordning (EEG) nr 1784/77 av den 19 juli 1977 om certifiering av humle (EGT nr L 200, 8.8.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 1987: Rådets förordning (EEG) nr 1987/93 av den 19 juli 1993 (EGT nr L 182, 24.7.1993, s. 1).

Följande mening skall läggas till i artikel 9:

"Österrike skall lämna dessa uppgifter inom 3 månader efter anslutningen."

3. 382 R 1981: Rådets förordning (EEG) nr 1981/82 av den 19 juli 1982 om en förteckning över regioner i gemenskapen där produktionsstöd för humle bara beviljas erkända producentgrupper (EGT nr L 215, 23.7.1982, s. 3), i dess lydelse enligt

- 392 R 3337: Rådets förordning (EEG) nr 3337/92 av den 16 november 1992 (EGT nr L 336, 20.11.1992, s. 2).

I förteckningen i bilagan skall följande område läggas till:

"Österrike".

IV. Utsäde

371 R 2358: Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3375: Kommissionens förordning (EG) 3375/93 av den 9 december 1993 (EGT nr L 303, 10.12.1993, s. 9).

I artikel 8 läggs följande stycken till:

"Om kommissionen lämnar sitt tillstånd får dock Finland bevilja stöd för

- vissa mängder utsäde

- vissa mängder spannmål för utsäde

som producerats enbart i detta land på grund av dess särskilda klimatförhållanden.

Inom tre år från dagen för anslutningen skall kommissionen lämna rådet en rapport, baserad på uppgifter som i god tid lämnats av den ovan nämnda medlemsstaten, om verkningarna av det stöd som har lämnats enligt tillstånden samt föreslå rådet de åtgärder som kan behövas. Rådet skall fatta sitt beslut med tillämpning av förfarandet i artikel 3.4."

V. Ägg och fjäderfä

375 R 2782: Rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och försäljning av kläckägg och kycklingar (EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100), i dess lydelse enligt

- 391 R 1057: Kommissionens förordning (EEG) nr 1057/91 av den 26 april 1991 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

a) Artikel 5.2 skall ha följande lydelse:

"Kläckägg skall transporteras i förpackningar som är oklanderligt rena och innehåller ägg av enbart samma slag, samma kategori och från samma slags fjäderfä och som kommer från ett och samma hönseri samt skall i varje fall vara märkta med `oeufs à couver`, `broedeieren`, `rugeaeg`, `Bruteier`, `áõãÜ ðñïò åêêüëáøéí`, `huevos para incubar`, `eggs for hatching`, `uova da cova`, `rugeegg`, `ovos para incubação`, `munia haudottavaksi` eller `kläckägg`."

b) Artikel 6 skall ha följande lydelse:

"Kläckägg från tredje land får endast importeras om de med minst tre millimeter stora bokstäver är märkta med ursprungsland samt beteckningen `à couver`, `broedei`, `rugeaeg`, `Brutei`, `ðñïò åêêüëáøéí`, `para incubar`, `hatching`, `cova`, `para incubação`, `haudottavaksi`, `för kläckning`. Äggförpackningar skall innehålla endast kläckägg av samma slag, av samma kategori och från samma slags fjäderfä och skall ha samma ursprungsland, samma leverantör och i vart fall vara märkta med följande:

a) de uppgifter som skall finnas på äggen,

b) vilket slags fjäderfä som äggen kommer från,

c) leverantörens namn eller firma samt adress."

VI. Socker

1. 368 R 0206: Rådets förordning (EEG) nr 206/68 av den 20 februari 1968 om rambestämmelser för kontrakt och branschavtal om köp av sockerbetor (EGT nr L 47, 23.2.1968, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 5.4 skall ersättas med följande:

"4. Då sockerbetorna levereras fritt sockerfabrik i Danmark, Spanien, Finland, Grekland, Irland, Portugal och Förenade kungariket skall avtalet innehålla en bestämmelse om att tillverkaren skall vara med och bära transportkostnaderna och ange en procentandel eller ett belopp för detta."

b) I artikel 8a skall följande stycke läggas till:

"För Österrikes, Finlands och Sveriges vidkommande skall

- hänvisningarna till `marknadsåret 1967/1968` i artikel 4.2, 5.2, 6.2 och 10.2 ersättas med `marknadsåret 1994/1995`,

- hänvisningarna till `före sockermarknadsåret 1968/1969` i artikel 5.3 och 8 d ersättas med `före sockermarknadsåret 1995/1996`."

2. 381 R 1785: Rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaderna för socker (EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4), i dess lydelse enligt

- 394 R 0133: Rådets förordning (EEG) nr 133/94 av den 24 januari 1994 (EGT nr L 22, 27.1.1994, s. 7).

a) I artikel 16a skall följande punkt läggas till:

"2a. Under det första året efter anslutningen får Finland importera råsocker från tredje land till reducerad avgift inom en högsta mängd av 40 000 ton.

Bestämmelserna i föregående stycke skall ses över i samband med att denna förordning omarbetas före utgången av marknadsåret 1994/1995."

b) Artikel 16a.7 första stycket skall ersättas med följande:

"7. Den begäran om licens som avses i punkt 6 skall ges in till behöriga myndigheter i Portugal och i Finland tillsammans med ett intyg från ett raffinaderi att detta åtagit sig att i Portugal och i Finland, inom sex månader efter importen, raffinera den ifrågavarande mängden råsocker."

c) I artikel 16a.10 skall inledningsfrasen ersättas med följande:

"Portugal och Finland skall lämna till kommissionen".

d) Artikel 24.1 första stycket skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna fördelar i enlighet med denna artikel inom sitt territorium en A-kvot och en B-kvot mellan varje socker- respektive isoglukosproducerande företag som

- antingen under marknadsåret 1993/1994 erhållit en A-kvot och en B-kvot

- eller, i fråga om Österrike, Finland och Sverige, har producerat socker eller isoglukos under kalenderåret 1994."

e) Artikel 24.2 skall ersättas med följande:

"2. För tilldelning av A-kvoter och B-kvoter enligt punkt 1 skall följande basmängder gälla:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

".

f) I artikel 24.3 skall följande läggas till som nya andra och tredje stycken:

"Följande skall emellertid gälla i fråga om sockerproducerande företag med säte i de stater som här anges:

a) Österrike: A- och B-kvoten för det sockerproducerande företaget motsvarar basmängden A respektive basmängden B som fastställts i punkt 2.I a och 2.II a för Österrike.

b) Finland: A- och B-kvoten för det sockerproducerande företaget motsvarar basmängden A respektive basmängden B som fastställts i punkt 2.I a och 2.II a för Finland.

c) Sverige: A- och B-kvoten för det sockerproducerande företaget motsvarar basmängden A respektive basmängden B som fastställts i punkt 2.I a och 2.II a för Sverige.

Dessutom skall i fråga om isoglukosproducerande företag i Finland A- och B-kvoterna motsvaras av basmängderna A respektive B som fastställts i punkt 2.I b och 2.II b för Finland."

VII. Vin och spritdrycker

1. 386 R 2392: Rådets förordning (EEG) nr 2392/86 av den 24 juli 1986 om en gemenskapsförteckning över vinodlingar (EGT nr L 208, 31.7.1986, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

I artikel 4.1 första stycket skall följande mening läggas till:

"För Österrike skall förteckningen upprättas inom 2 år från dagen för anslutningen."

2. 387 R 0822: Rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 1566: Rådets förordning (EEG) nr 1566/93 av den 14 juni 1993 (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 39).

I artikel 9.1 andra stycket a första strecksatsen skall orden "och Österrike" läggas till efter orden "i Tyskland".

3. 387 R 0823: Rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser för kvalitetsvin från vissa regioner (EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59), i dess lydelse enligt

- 391 R 3896: Rådets förordning (EEG) nr 3896/91 av den 16 december 1991 (EGT nr L 368, 31.12.1991, s. 3).

Följande punkt skall läggas till i artikel 15.2:

"h) för Österrike:

Följande beteckningar tillsammans med en ursprungsangivelse för vinet:

- Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer, Qualitätswein

- Kabinett oder Kabinettwein

- Qualitätswein besonderer Reife und Leseart oder Prädikatswein

- Spätlese oder Spätlesewein

- Auslese oder Auslesewein

- Beerenauslese oder Beerenauslesewein

- Ausbruch oder Ausbruchwein

- Trockenbeerenauslese oder Trockenbeerenauslesewein

- Eiswein, Strohwein".

4. 389 R 1576: Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3280: Rådets förordning (EEG) nr 3280/92 av den 9 november 1992 (EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 3).

a) I artikel 1.4 r skall följande läggas till och betecknas punkt 3:

"Beteckningarna `Jägertee`, `Jagertee` och `Jagatee` skall reserveras för den likör med ursprung i Österrike som är framställd av jordbruksalkohol, essens från vissa alkoholdrycker eller te med tillsats av ett flertal naturliga aromatiska ämnen som anges i artikel 1.2 b i direktiv 88/388/EEG. Alkoholhalten skall vara lägst 22,5 volymprocent. Sockerhalten uttryckt i invertsocker skall vara lägst 100 g per liter."

b) I artikel 1.4 skall följande läggas till:

"u) Väkevä glögi/Spritglögg

En spritdryck som är framställd genom smaksättning av jordbruksalkohol med naturliga eller naturidentiska aromämnen av kryddnejlika och/eller kanel och genom något av följande förfaranden: maceration och/eller destillering, redestillering av alkoholen tillsammans med de ovan nämnda kryddorna, tillsats av naturliga eller naturidentiska aromämnen av kryddnejlika eller kanel eller genom en kombination av dessa metoder.

Andra naturliga eller naturidentiska aromämnen av plantextrakter i enlighet med direktiv 88/388/EEG får också användas men aromen av de nämnda kryddorna måste vara framträdande. Innehållet av vin eller vinprodukter får inte överstiga 50 %."

c) I artikel 4.5 andra stycket a skall följande strecksatser läggas till:

"- hjortron,

- åkerbär,

- tranbär,

- lingon,

- havtorn".

d) I bilaga II skall de kategorier som här anges kompletteras enligt följande:

Kategori "5. Brandy"

"Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein"

Kategori "7. Fruktsprit"

"Wachauer Marillenbrand"

Kategori "12. Kumminkryddat brännvin"

"Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit"

Kategori "14. Likör"

"Finsk bär- eller fruktlikör

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schloßgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör"

Kategori "15. Spritdrycker"

"Svensk Punsch/Swedish Punsch".

Följande kategori och beteckningar skall läggas till:

Kategori

"16. Vodka: Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland".

5. 389 R 2389: Rådets förordning (EEG) nr 2389/89 av den 24 juli 1989 om allmänna regler för klassificering av vindruvsorter (EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

I artikel 3.1 före uttrycket "- Region i Portugal" skall följande införas:

"- Bundesland i Österrike".

6. 389 R 2392: Rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna regler för beskrivning och presentation av viner och druvmust (EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 13), i dess lydelse enligt

- 391 R 3897: Rådets förordning (EEG) nr 3897/91 av den 16 december 1991 (EGT nr L 368, 31.12.1991, s. 5).

I artikel 2.3 i skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- `Landwein` för bordsvin från Tyskland och Österrike".

7. 389 R 3677: Rådets förordning (EEG) nr 3677/89 av den 7 december 1989 om den totala alkoholhalten uttryckt i volymprocent och den totala syrahalten i vissa importerade kvalitetsviner och om upphävande av förordning (EEG) nr 2931/80 (EGT nr L 360, 9.12.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 2606: Rådets förordning (EEG) nr 2606/93 av den 21 september 1993 (EGT nr L 239, 24.9.1993, s. 6).

Artikel 1.1 a skall upphöra att gälla från och med den 1 mars 1995.

8. 391 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT nr L 149, 14.6.1991, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3279: Rådets förordning (EEG) nr 3279 av den 9 november 1992 (EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 1)

a) I artikel 2.2 skall följande läggas till:

"d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

En aromatiserad dryck som framställts av vin i enlighet med punkt 1 a och vars karakteristiska smak uppkommit genom tillsats av kryddnejlika och/eller kanel som alltid måste tillsättas tillsammans med andra kryddor; denna dryck kan sötas i enlighet med artikel 3 a."

b) I artikel 2.3 skall följande införas:

"fa Viiniglögi/Vinglögg

En aromatiserad dryck som framställts av rött eller vitt vin och socker samt kryddats huvudsakligen med kanel och/eller kryddnejlika. Om den framställts av vitt vin skall varubeteckningen `Viiniglögi/Vinglögg` kompletteras med orden `vitt vin`."

9. 392 R 2333: Rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande vin och pärlande vin (EGT nr L 231 13.8.1992, s. 9).

Artikel 6.6 första stycket a skall ha följande lydelse:

"a) Beteckningarna `Winzersekt` och `Hauersekt` skall vara förbehållna mousserande kvalitetsvin framställt i Tyskland respektive Österrike som uppfyller följande villkor:

- Det har framställts av druvor som har skördats på en vingård, inbegripet vingårdar som drivs av producentsammanslutningar, där producenten enligt artikel 5.4 framställer vin av druvor för framställning av mousserande kvalitetsvin.

- Det omsätts av den producent som avses i första strecksatsen och tillhandahålls med etiketter där vingårdens namn, druvsort och årgång anges."

VIII. Får- och getkött

1. 385 R 3643: Rådets förordning (EEG) nr 3643/85 av den 19 december 1985 om ordningen för import av får- och getkött från vissa tredje länder från och med 1986 (EGT nr L 348, 24.12.1985, s. 2), i dess lydelse enligt

- 392 R 3890: Kommissionens förordning (EEG) nr 3890/92 av den 28 december 1992 (EGT nr L 391, 31.12.192, s. 51).

I fotnot a till artikel 1.1 skall orden "från Österrike" strykas.

2. 389 R 3013: Rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 394 R 0233: Förordning (EG) nr 233/94 av den 24 januari 1994 (EGT nr L 30, 24.1.1994, s. 9).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 5e

1. Trots vad som föreskrivs i artikel 5a.1-3, 5a.4a, 5a.5 och 5a.6 skall det gälla en total ram för Österrike, Finland och Sverige för beviljande av det bidrag som anges i artikel 5. Det totala antalet bidragsrättigheter som omfattas av denna ram fastställs till

- 205 651 för Österrike,

- 80 000 för Finland,

- 180 000 för Sverige.

Dessa siffror innefattar både de kvantiteter som skall fördelas initialt och de nationella reserver som byggts upp av dessa medlemsstater.

2. Från ovannämnda ram skall individuella begränsningar fastställas för producenter i Österrike, Finland och Sverige senast

- den 31 december 1996 för Österrike,

- den 31 december 1995 för Finland och Sverige.

3. Med tillämpning av förfarandet i artikel 30 skall kommissionen besluta regler för tillämpningen av denna artikel och då särskilt de anpassningar och övergångsbestämmelser som behövs."

IX. Jordbruksgrödor

392 R 1765: Rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12), i dess lydelse enligt

- 394 R 0232: Rådets förordning (EEG) nr 232/94 av den 24 januari 1994 (EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 7)

I artikel 12 första stycket skall följande strecksats läggas till:

"- de som rör bestämningen av referensområden enligt bilaga V till förmån för de nya medlemsstaterna".

X. Spannmål

392 R 1766: Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21), i dess lydelse enligt

- 393 R 2193: Kommissionens förordning (EEG) nr 2193/93 av den 28 juli 1993 (EGT nr L 196, 5.8.1993, s. 22).

a) Följande skall införas i artikel 4.2 efter första strecksatsen:

"- från och med den 1 december till och med den 30 juni för Sverige.

I händelse av att interventionsperioden i Sverige leder till att de produkter som anges i punkt 1 avleds från andra medlemsstater till intervention i Sverige, skall kommissionen anta närmare bestämmelser för att rätta till situationen i enlighet med artikel 23."

b) I artikel 7.1 skall följande stycke införas:

"I avsaknad av en betydande inhemsk produktion av andra sädesslag för framställning av stärkelse, får produktionsbidrag beviljas för stärkelse som i Finland och Sverige erhålls från korn och havre, så länge det inte medför att stärkelseproduktionen av dessa två sädesslag ökar till mer än

- 50 000 ton i Finland,

- 10 000 ton i Sverige."

XI. Tobak

392 R 2075: Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 70).

I artikel 8 första stycket skall siffran "350 000" ersättas med "350 600".

XII. Diverse

368 R 0827: Rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som finns uppräknade i bilaga II till fördraget (EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16), i dess lydelse enligt

- 393 R 2430: Kommissionens förordning (EEG) nr 2430/93 av den 1 september 1993 (EGT nr L 223, 2.9.1993, s. 9).

Följande skall läggas till i artikel 5:

"Med kommissionens tillstånd kan stöd till produktion och omsättning av renar och renprodukter (KN-nummer ur 0208 och ur 0210) lämnas av Sverige och Finland under förutsättning att det inte medför någon ökning av de traditionella produktionsnivåerna."

C. JORDBRUKETS STRUKTUR OCH KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER INOM DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN

1. 375 L 0268: Rådets direktiv 75/268/EEG av den 28 april 1975 om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden (EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 1), i dess lydelse enligt

- 385 R 0797: Rådets förordning (EEG) 797/85 av den 12 mars 1985 (EGT nr L 93, 30.3.1985, s. 1).

I artikel 3.3 skall föjande stycke läggas till:

"De områden som är belägna norr om sextioandra breddgraden och några närliggande områden skall likställas med de områden som anges i första stycket i den utsträckning som de påverkas av mycket svåra klimatförhållanden som gör att växtperioden märkbart förkortas."

2. 378 R 1360: Rådets förordning (EEG) nr 1360/78 av den 19 juni 1978 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa (EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3669: Rådets förordning 3669/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 338, 31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 2 skall följande strecksats läggas till:

"- Hela Österrike och Finland".

b) Artikel 3.1 första meningen skall ha följande lydelse:

"Vad avser Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike och Finland gäller föreliggande förordning för följande produkter för vilka det finns en produktion i dessa länder:"

3. 390 R 0866: Rådets förordning (EEG) nr 866/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för förädling och saluföring av jordbruksprodukter (EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3669: Rådets förordning (EG) nr 3669/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 38, 31.12.1993, s. 26).

I artikel 3.2 skall följande mening läggas till:

"Österrike, Finland och Sverige skall lägga fram dessa planer inom 3 månader från anslutningen."

4. 391 R 2328: Rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbrukstrukturernas effektivitet (EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3669: Rådets förordning (EG) nr 3669/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 338, 31.12.1993, s. 26).

a) Följande punkt skall läggas till i artikel 19:

"4. Vid tillämpningen av denna artikel skall alla utsatta områden i Finland betraktas som bergsområden enligt artikel 3.3 i direktiv 75/268/EEG."

b) Följande mening skall införas i artikel 31.1 första stycket:

"Beräkningarna för Österrike, Finland och Sverige skall avse tiden 1995-1999."

c) Följande mening skall införas i artikel 31.4 första stycket:

"Österrike, Finland och Sverige skall lämna dessa uppgifter inom 3 månader efter anslutningen."

5. 392 R 2078: Rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med kraven på miljöhänsyn och naturvård (EGT nr L 215, 30.6.1992, s. 85).

Följande stycke skall läggas till i artikel 7.1:

"Österrike, Finland och Sverige skall inom 6 månader efter anslutningen lämna kommissionen det material som avses i första stycket."

6. 392 R 2080: Rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket (EGT nr L 215, 30.6.1992, s. 96).

Följande stycke skall läggas till i artikel 5.1:

"Österrike, Finland och Sverige skall inom 6 månader efter anslutningen lämna kommissionen det material som avses i första stycket."

D. LAGSTIFTNING OM VÄXTSKYDD OCH EKOLOGISKT JORDBRUK

I. Växtskydd

1. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot införande i gemenskapen av skadegörare på växter och växtprodukter och mot deras spridning inom gemenskapen (EGT nr L 26, 31.01.1977, s. 20), i dess lydelse enligt

- 393 L 0110: Rådets direktiv 93/110/EG av den 9 december 1993 (EGT nr L 303, 10.12.1993, s. 19).

a) Bilaga I del B skall ändras på följande sätt:

- I avsnitt a punkt 1 skall bokstäverna "S, FI" läggas till i den högra kolumnen.

- I avsnitt a skall följande läggas till efter punkt 1:

">Plats för tabell>

".

- I avsnitt a punkt 2 skall följande läggas till i den högra kolumnen:

"S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar och Gotlands län)".

- I avsnitt b punkt 1 skall bokstäverna "S, FI" läggas till i den högra kolumnen.

- I avsnitt b punkt 2 skall bokstäverna "S, FI" läggas till i den högra kolumnen.

b) Bilaga II del B skall ändras på följande sätt:

I avsnitt b punkt 2 skall bokstäverna "A, FI" läggas till i den högra kolumnen.

c) Bilaga III skall ändras på följande sätt:

I punkt 1 skall bokstäverna "A, FI" läggas till i den högra kolumnen.

d) Bilaga IV del B skall ändras på följande sätt:

- Bokstäverna "S, FI" skall läggs till i den högra kolumnen i punkterna 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 och 30.

- Följande skall läggas till efter punkt 20.2:

">Plats för tabell>

".

- Bokstäverna " A, FI" skall läggas till i den högra kolumnen i punkt 21.

2. 392 L 0076: Kommissionens direktiv 92/76/EEG av den 6 oktober 1992 om att erkänna skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen (EG nr L 305, 21.10.1992, s. 12).

a) Följande skall läggas till i artikel 1:

"Vad avser Österrike, Finland och Sverige, skall nämnda områden vara erkända för tiden fram till den 31 december 1996."

b) Bilagan skall ändras på följande sätt:

i) I avsnitt a punkt 2 skall följande läggas till i den högra kolumnen:

"Finland, Sverige".

ii) I avsnitt a skall följande läggas till efter punkt 5:

>Plats för tabell>

iii) I avsnitt a punkt 12 skall följande läggas till i den högra kolumnen:

"Sverige (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands län)."

iv) I avsnitt b punkt 2 skall följande läggas till i den högra kolumnen:

"Österrike, Finland".

v) I avsnitt d punkt 1 skall följande läggas till i den högra kolumnen:

"Finland, Sverige".

vi) I avsnitt d punkt 2 skall följande läggas till i den högra kolumnen:

"Finland, Sverige".

II. Ekologiskt jordbruk

391 R 2092: Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 0094: Kommissionens förordning (EEG) nr 94/92 av den 14 januari 1992 (EGT nr L 11, 17.1.1992, s. 14),

- 392 R 1535: Kommissionens förordning (EEG) nr 1535/92 av den 15 juni 1992 (EGT nr L 162, 16.6.1992, s. 15),

- 392 R 2083: Rådets förordning (EEG) nr 2083/92 av den 14 juni 1992 (EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 15),

- 393 R 2608: Kommissionens förordning (EEG) nr 2608/93 av den 23 september 1993 (EGT nr L 239, 24.9.1993, s. 10).

- 394 R 0468: Kommissionens förordning (EG) nr 468/94 av den 2 mars 1994 (EGT nr L 59, 3.3.1994, s.1).

a) I artikel 2 skall följande strecksatser läggas till:

">Plats för tabell>

".

b) Bilaga 5 skall ändras på följande sätt:

i) Den text i bilagan som avser tyska språket skall ha följande lydelse:

">Plats för tabell>

".

ii) Följande skall läggas till:

">Plats för tabell>

".

E. VETERINÄRLAGSTIFTNING OCH ZOOTEKNISK LAGSTIFTNING

I. Veterinärlagstiftning

Del 1 - Grundläggande texter

KAPITEL 1

Övergripande texter

1. 390 L 0675: Rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principer för anordnande av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land (EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1), i dess lydelse enligt

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56),

- 392 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13),

- 392 D 0438: Rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 (EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27),

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 49).

a) Följande artikel skall införas:

"Artikel 18a

1. Österrike skall ha en frist på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande för att införa det kontrollsystem som fastställs i detta kapitel. Under den övergångstiden skall Österrike til lämpa de bestämmelser som kommer att fastställas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande i enlighet med förfarandet i artikel 24. De bestämmelserna skall säkerställa att alla nödvändiga kontroller utförs så nära gemenskapens yttre gräns som möjligt.

2. Finland skall ha en frist på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande för att införa det kontrollsystem som fastställs i detta kapitel. Under den övergångstiden skall Finland til lämpa de bestämmelser som kommer att fastställas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande i enlighet med förfarandet i artikel 24. De bestämmelserna skall säkerställa att alla nödvändiga kontroller utförs så nära gemenskapens yttre gräns som möjligt."

b) I artikel 31 skall "särskilt Österrike och Finland" införas efter "Medlemsstaterna".

c) I bilaga 1 skall följande text läggas till:

"13. Österrikes territorium

14. Finlands territorium

15. Sveriges territorium".

2. 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av principer för organisationen av veterinärkontroller av djur som förs in i gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56), i dess lydelse enligt

- 391 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 (EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 17),

- 392 D 0438: Rådets direktiv 92/438/EEG av den 13 juli 1992 (EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27).

a) Följande artikel skall införas:

"Artikel 17a

Österrike och Finland skall ha en frist på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande för att införa det kontrollsystem som fastställs i detta kapitel. Under den övergångstiden skall Österrike och Finland tillämpa de bestämmelser som kommer att fastställas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande i enlighet med förfarandet i artikel 23. De bestämmelserna skall säkerställa att alla nödvändiga kontroller utförs så nära gemenskapens yttre gräns som möjligt."

b) I artikel 29 skall "särskilt Österrike och Finland" införas efter "Medlemsstaterna".

KAPITEL 2

Djurhälsa

A. HANDEL OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN

1. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64), i dess lydelse enligt

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 (EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32).

a) I artikel 2 o skall följande läggas till:

"- Österrike: Bundesland

- Finland: Lääni/län

- Sverige: län".

b) I artikel 3.2 e skall följande läggas till:

"Fram till den 1 januari 1996 får dock nötkreatur och svin med ursprung i Finland identifieras genom märkning som är officiellt godkänd av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. Den behöriga finska myndigheten skall lämna alla uppgifter om märkningens kännetecken till kommissionen och de andra medlemsstaterna."

c) I artikel 4a.3 skall följande stycke läggas till:

"Dessutom skall, under en övergångsperiod på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, ett serologiskt prov med negativt resultat utföras på alla levande svindjur, inbegripet vildsvin, som skall levereras till Finland från en sådan region som definieras i artikel 2 o och i vilken vesikulär svinsjuka (SVD) har förekommit. Detta prov kommer att krävas under tolv månader efter det senaste sjukdomsfallet i den regionen."

d) I artikel 4b skall följande stycke läggas till:

"Dessutom skall, under en övergångsperiod på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, ett serologiskt prov med negativt resultat utföras på alla levande svindjur, inbegripet vildsvin, som skall levereras till Finland eller Sverige från en sådan region som definieras i artikel 2 o och i vilken klassisk svinpest har förekommit. Detta prov kommer att krävas under tolv månader efter det senaste sjukdomsfallet i den regionen. Om det är nödvändigt får regler för tillämpningen av detta stycke antas i enlighet med förfarandet i artikel 12."

e) Följande artikel skall införas:

"Artikel 8a

Vad gäller PRRS (porcine respiratory and reproductive syndrome) och under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, skall ett serologiskt prov med negativt resultat utföras på alla levande svindjur, inbegripet vildsvin, som skall levereras till Sverige från en sådan region som definieras i artikel 2 o och i vilken PRRS har konstaterats officiellt. Detta prov kommer att krävas under tolv månader efter det senaste sjukdomsfallet i den regionen. Regler för til lämpningen av detta stycke skall beslutas enligt förfarandet i artikel 12."

f) I artikel 9 skall följande punkter läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de program som Sverige lämnar in för infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustuläs vulvovaginit (IBR/IPV) hos nötkreatur och Aujeszky's sjukdom hos svin. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande tillämpa de nationella bestämmelser avseende de ovannämnda sjukdomarna som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

5. Kommissionen skall granska det program som Österrike lämnar in för infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustuläs vulvovaginit (IBR/IPV) hos nötkreatur. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas innan anslutningsfördraget träder i kraft.

6. Kommissionen skall granska de program som Finland lämnar in för infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulös vulvovaginit (IBR/IPV) hos nötkreatur och Aujeszky's sjukdom hos svin. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 til lämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas innan anslutningsfördraget träder i kraft."

g) I artikel 10 skall följande punkter läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de skäl som Sverige redovisar rörande paratuberkulos, leptospiros (Leptospira hardjo), Campylobakter foetus infektion (genital form) och Trichomonas foetus infektion hos nötkreatur och TGE (transmissible gastroenteritis), leptospiros (Leptospira pomona) och PED (porcine epidemic diarrhoea) hos svin. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande tillämpa de nationella bestämmelser avseende de ovannämnda sjukdomarna som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

5. Kommissionen skall granska de skäl som Finland redovisar beträffande infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustuläs vulvovaginit (IBR/IPV) hos nötkreatur och Aujeszky's sjukdom hos svin. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas innan anslutningsfördraget träder i kraft."

h) Följande artikel skall införas:

"Artikel 10a

1. I väntan på att de ändringar som skall göras i detta direktiv skall träda i kraft, skall, på bestämmelseorten, bestämmelserna om salmonella i det kontrollprogram som tillämpas av Finland och Sverige tillämpas på sådana nötkreatur och svin för avel, produktion eller slakt som är avsedda för de medlemsstaterna. Om det konstateras att djuren är positiva, skall samma bestämmelser tillämpas på dem som på djur med ursprung i de medlemsstaterna. Dessa bestämmelser skall inte tillämpas på djur från anläggningar som är underkastade ett program som erkänts som likvärdigt i enlighet med förfarandet i artikel 12.

2. De garantier som fastställs i punkt 1 är inte tillämpliga förrän kommissionen har godkänt de kontrollprogram som Finland och Sverige skall lämna in. Kommissionen skall fatta sitt beslut innan anslutningsfördraget träder i kraft, så att de handlingsprogram och garantier som avses i punkt 1 är tillämpliga när anslutningsfördraget träder i kraft."

i) I punkt 12 i bilaga B skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

j) I punkt 9 i bilaga C skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

k) I mall I punkt 4, mall II punkt 5, mall III punkt 4 och mall IV punkt 5 i bilaga F skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

l) I kapitel II A.2 i bilaga G skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

2. 391 L 0068: Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med får och getter (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19).

a) I artikel 8 skall följande punkt läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de skäl som Sverige redovisar rörande ovin paratuberkulos och smittsam juverinflammation hos får. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande tillämpa de nationella bestämmelser om de ovannämnda sjukdomarna som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 15."

b) Följande artikel skall införas:

"Artikel 8a

Vad gäller Finland skall kommissionen på dess begäran och för tillämpningen av artikel 7 och 8 anordna de nödvändiga undersökningarna för de sjukdomar som förtecknas under rubrikerna II och III i bilaga B, så att det, om det är nödvändigt, är möjligt att anta ändamålsenliga beslut enligt förfarandet i artikel 15 före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

c) I bilaga A kapitel 1 II 2 i skall följande mening läggas till:

"Denna bestämmelse skall, i enlighet med förfarandet i artikel 15, ses över innan anslutningsfördraget träder i kraft för att eventuella ändringar skall kunna göras."

3. 390 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid rörelse och import av hästdjur från tredje land (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42), i dess lydelse enligt

- 390 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29),

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56),

- 392 D 0130: Kommissionens beslut 92/130/EEG av den 13 februari 1992 (EGT nr L 47, 22.2.1992, s. 26),

- 392 L 0036: Rådets direktiv 92/36/EEG av den 29 april 1992 (EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 28).

I fotnot c i bilaga C skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

4. 390 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6), i dess lydelse enligt

- 391 L 0494: Rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35),

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56),

- 392 D 0369: Kommissionens beslut 92/369/EEG av den 24 juni 1992 (EGT nr L 195, 14.7.1992, s. 25),

- 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54),

- 393 L 0120: Rådets direktiv 93/120/EEG av den 22 december 1993 (EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 35).

a) I artikel 5 skall följande punkt läggas till:

"d) Vad gäller salmonella skall fjäderfän avsedda för Finland och Sverige uppfylla de villkor som fastställs i enlighet med artikel 9a, 9b och 10b."

b) Följande artiklar skall införas:

"Artikel 9a

1. Vad gäller salmonella får Finland och Sverige lämna in ett kontrollprogram till kommissionen rörande flockar av avelsfjäderfä och flockar av dagsgamla kycklingar avsedda att föras samman med flockar av avelsfjäderfä eller flockar av fjäderfä för produktion.

2. Kommissionen skall granska kontrollprogrammen. Efter den granskningen skall kommissionen om det är berättigat och i enlighet med förfarandet i artikel 32 ange de allmänna eller begränsade tilläggsgarantier som får krävas för leveranser till Finland och Sverige. De garantierna skall vara likvärdiga med dem som Finland respektive Sverige tillämpar på nationell nivå. Ändamålsenliga beslut skall antas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande.

Artikel 9b

1. Vad gäller salmonella, och i väntan på att gemenskapsregler skall antas, får Finland och Sverige lämna in kontrollprogram till kommissionen rörande flockar av värphöns (produktionsfjäderfä som är uppfödda för att producera ägg för konsumtion).

2. Kommissionen skall granska kontrollprogrammen. Efter den granskningen skall kommissionen om det är berättigat och i enlighet med förfarandet i artikel 32 ange de allmänna eller begränsade tilläggsgarantier som får krävas för leveranser till Finland och Sverige. De garantierna skall vara likvärdiga med dem som Finland respektive Sverige tillämpar på nationell nivå. Dessutom skall hänsyn tas till Vetenskapliga veterinärmedicinska kommitténs yttrande vad gäller vilka salmonellaserotyper som skall tas upp på listan över invasiva serotyper för fjäderfä. Ändamålsenliga beslut skall antas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

c) Följande artikel skall införas:

"Artikel 10b

1. Vad gäller salmonella och sådana serotyper som inte nämns i kapitel III A i bilaga 2, skall leveranser av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och Sverige kontrolleras genom mikrobiologisk provtagning genom urval i ursprungsanläggningen i enlighet med de bestämmelser som rådet fastställer på förslag av kommissionen före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande.

2. Omfattningen av det prov som avses i punkt 1 och de metoder som skall användas skall fastställas med beaktande av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommitténs yttrande och det kontrollprogram som Finland och Sverige skall lämna in till kommissionen.

3. Det prov som avses i punkt 1 skall inte utföras på fjäderfän för slakt från en anläggning som är underkastad ett program som är erkänt som likvärdigt med det som avses i punkt 2 i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 32."

d) I artikel 12.2 skall följande stycke läggas till:

"Vad gäller Finland och Sverige skall ändamålsenliga beslut beträffande statusen som `icke-vaccinationszon mot Newcastlesjukan` antas i enlighet med förfarandet i artikel 32 före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

e) I artikel 13 skall följande punkt läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de program som Sverige lämnar in för infektiös bronkit (IB). Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande tillämpa de nationella bestämmelser avseende den ovannämnda sjukdomen som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 32."

f) I artikel 14 skall följande punkt läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de skäl som Sverige redovisar för TRT/SHS (turkey rhinotracheitis/swollen-head syndrome), ILT (infektiös laryngotrakeit), EDS-76 (egg drop syndrome) och hönskoppor. Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande til lämpa de nationella bestämmelser avseende de ovannämnda sjukdomarna som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 32."

g) I bilaga 1.1 skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

5. 391 L 0067: Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 L 0054: Rådets direktiv 93/54/EEG av den 24 juni 1993 (EGT nr L 175, s. 34).

a) I artikel 12 skall följande punkt läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de program som Sverige lämnar in för infektiös pankreasnekros (IPN), renibakterios (BKD), furunkulos och yersinios (ERM). Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 til lämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande til lämpa de nationella bestämmelser avseende de ovannämnda sjukdomarna som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 26."

b) I artikel 13 skall följande punkt läggas till:

"4. Kommissionen skall så snart som möjligt granska de skäl som Sverige redovisar för SVC (spring viraemia of carp). Efter den granskningen får bestämmelserna i punkt 2 tillämpas om det är berättigat. Ändamålsenliga beslut enligt punkt 2 skall antas så snart som möjligt. I väntan på de besluten får Sverige under ett år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande tillämpa de nationella bestämmelser avseende den ovannämnda sjukdomen som var i kraft före den dagen. Ettårsperioden får om det är nödvändigt förlängas i enlighet med förfarandet i artikel 26."

c) Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 28a

Leveranser till eller från Finland av fisk, ägg, rom eller mjölke för jordbruksdrift eller utplantering skall inte tillåtas under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande.

Artikel 28b

I enlighet med förfarandet i artikel 26 får ändamålsenliga beslut fattas om att godkänna de program som Finland och Sverige lämnar in för de sjukdomar som avses i lista II i bilaga A. Dessa beslut skall träda i kraft antingen vid anslutningen eller under de övergångstider som fastställs i artikel 28a. I sådana fall skall den fyraårstid som fastställs i bilaga B.I.B förkortas till tre år för Finland, samt två kontroller för varje anläggning göras under den tiden."

6. 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte omfattas av de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54).

a) I artikel 3 skall följande stycke läggas till:

"I avvaktan på gemenskapsbestämmelser om ormar och andra reptiler får Sverige behålla sina nationella bestämmelser om leveranser av sådana djur till Sverige."

b) I artikel 6.A.2 b skall följande mening läggas till:

"I dessa beslut skall hänsyn tas till idisslare som föds upp i gemenskapens arktiska regioner."

c) I artikel 6.A.2 skall följande punkt läggas till:

"c) Bestämmelser om leukos får antas i enlighet med förfarandet i artikel 26."

d) I artikel 6.A.3 skall följande punkter läggas till:

"e) Vad gäller vesikulär svinsjuka (SVD) skall, under en övergångstid på tre år från och med dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, ett serologiskt prov med negativt resultat utföras på svindjur som skall levereras till Finland och kommer från en region enligt definitionen i artikel 2 o i direktiv 64/432/EEG där vesikulär svinsjuka (SVD) har förekommit. Detta prov kommer att krävas under de tolv månader som följer på det senaste sjukdomsfallet i den regionen.

f) Vad gäller klassisk svinpest skall, under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, ett serologiskt prov med negativ reaktion tas på svindjur för sändningar till Finland och Sverige från en region enligt definitionen i artikel 2 o i direktiv 64/432/EEG där klassisk svinpest har förekommit. Detta prov kommer att krävas under de tolv månader som följer på det senaste sjukdomsfallet i den regionen. Vid behov får föreskrifter för tillämpningen av denna punkt antas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

g) Vad gäller PRRS (porcine respiratory and reproductive syndrome) skall, under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, ett serologiskt prov med negativ reaktion tas på svindjur för sändningar till Sverige från en region enligt definitionen i artikel 2 o i direktiv 64/432/EEG där PRRS har förekommit. Detta prov kommer att krävas under de tolv månader som följer på det senaste sjukdomsfallet i den regionen. Föreskrifter för tillämpningen av denna punkt skall antas enligt förfarandet i artikel 26."

e) Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 10a

Vad gäller rabies skall - enligt förfarandet i artikel 26 sedan den utredning lagts fram som saken kräver - artikel 9 och 10 ändras så att hänsyn tas till situationen i Finland och Sverige och så att samma bestämmelser kommer att gälla för dessa länder som för medlemsstater i en motsvarande situation."

f) I artikel 13.2 skall följande punkt läggas till:

"e) Sverige skall få en frist på två år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande för att införa de bestämmelser som gäller organisationer, institutioner och centraler."

g) I artikel 22 skall följande stycke läggas till:

"Bilaga B skall ses över innan anslutningsfördraget träder i kraft och då särskilt för att ändra förteckningen över sjukdomar och inkludera de som idisslare och svindjur är mottagliga för och de som är överförbara genom fårsperma, ägg (ova) och embryon."

h) I bilaga C.2 a skall följande läggas till:

"Kommissionen får dock bemyndiga en medlemsstat att tillåta att djur av annat ursprung förs till en godkänd organisation, institution eller central om den behöriga myndigheten inte kan finna en tillfredsställande lösning för sådana djur. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna en plan som innehåller ytterligare veterinärgarantier för sådana fall."

7. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med färskt kött (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24), i dess lydelse enligt

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 49).

I bilagan punkt 2 tredje strecksatsen skall följande läggas till:

"- ETY".

B. BEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

1. 385 L 0511: Direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11), i dess lydelse enligt

- 390 L 0423: Rådets direktiv 90/423/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 13),

- 392 D 0380: Kommissionens beslut 92/380/EEG av den 2 juli 1992 (EGT nr L 198, 17.7.1992, s. 54).

a) I bilaga A skall följande läggas till:

"Sverige: Statens veterinärmedicinska anstalt,

Uppsala".

b) I bilaga B skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

2. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11), i dess lydelse enligt

- 393 D 0384: Rådets beslut 93/384/EEG av den 14 juni 1993 (EGT nr L 166, 8.7.1993, s. 34).

I bilaga 2 skall följande text läggas till efter "Portugal: Laboratorio Nacional de Investigaçõ Veterinaria, Lisboa":

">Plats för tabell>

".

3. 392 L 0035: Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om fastställande av regler för kontroll av och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 19).

I bilaga 1 A skall följande text läggas till:

">Plats för tabell>

".

4. 392 L 0040: Rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 1).

I bilaga 4 skall följande text läggas till:

">Plats för tabell>

".

5. 392 L 0066: Rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av newcastlesjukan (EGT nr L 260, 5.9.1992, s. 1).

I bilaga 4 skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

6. 393 L 0053: Rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 23).

I bilaga A skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

7. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (swine vesicular disease, SVD) (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 69).

I bilaga 2.5 skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

KAPITEL 3

Folkhälsa

1. 364 L 0433: Rådets Direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienkrav vid framställning och saluföring av färskt kött (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64), i dess lydelse enligt

- 391 L 0497: Rådets direktiv 91/497/EEG av den 29 juli 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69),

- 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EEG av den 10 februari 1992 (EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1).

a) I artikel 3.1 A f ii, skall följande strecksats läggas till:

"- i fråga om kött avsett för Finland och Sverige vara märkt så som anges i del IV tredje strecksatsen i bilaga 4".

b) I artikel 4.A skall följande ord införas efter datumet "den 1 januari 1993" i det inledande stycket:

"med undantag av Österrike, Finland och Sverige, där datumet skall vara den 1 januari 1995".

c) I artikel 4.A skall följande ord införas efter datumet "den 31 december 1991" i det inledande stycket:

"med undantag av Österrike, Finland och Sverige, där datumet skall vara den 31 december 1993".

d) I artikel 5 skall följande punkter läggas till:

"3. I fråga om salmonella skall, i väntan på att de gemenskapsbestämmelser som avses i punkt 2 antas, följande regler gälla för sådant kött som är avsett för Finland och Sverige:

a) Köttleveranserna skall ha kontrollerats genom mikrobiologiska stickprov i ursprungsanläggningen i enlighet med regler som skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande.

b) i) Sådana kontroller som anges i a skall inte göras på köttleveranser till anläggningar för pastörisering, sterilisering eller någon annan behandling med motsvarande verkan.

ii) Under en period av tre år från och med dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande skall emellertid det kött som anges i punkt i omfattas av de regler som fastställs i de kontrollprogram som Finland och Sverige tillämpar. I detta hänseende kommer detta kött att omfattas av samma åtgärder som gäller för kött med ursprung i Finland och Sverige. Före utgången av denna treårsperiod skall denna bestämmelse ses över och eventuellt ändras i enlighet med förfarandet i artikel 16.

c) Sådana kontroller som anges i a skall inte göras på kött med ursprung i en anläggning som omfattas av ett program som erkänts som likvärdigt med det program som anges i punkt 4, i enlighet med förfarandet i artikel 16.

4. Garantierna enligt punkt 3 skall gälla först efter det att kommissionen godkänt de kontrollprogram som Finland och Sverige skall lägga fram. Kommissionens beslut måste fattas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, för att kontrollprogrammen och garantierna skall vara tillämpliga från dagen för ikraftträdandet."

e) I kapitel XI 50 a första strecksatsen i bilaga 1 skall följande bokstavsbeteckningar läggas till:

"AT - FI - SE".

f) I kapitel XI 50 a andra strecksatsen och 50 b tredje strecksatsen i bilaga 1 skall följande läggas till:

"eller ETY".

g) I del IV i bilaga 4 skall följande strecksats läggas till:

"- är avsett för Finland eller Sverige 4:

i) den kontroll som anges i artikel 5.3 a har genomförts 4,

ii) köttet är avsett för beredning 4,

iii) köttet kommer från en anläggning som omfattas av ett sådant program som anges i artikel 5.3 c 4 ".

2. 391 L 0498: Rådets direktiv 91/498/EEG av den 29 juli 1991 om villkoren för beviljande av tillfälliga och begränsade avvikelser från särskilda hälsoföreskrifter inom gemenskapen beträffande framställning och marknadsföring av färskt kött (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 105).

a) I artikel 2.1 skall följande införas efter datumet den 31 december 1995:

"med undantag av Sverige där datumet skall vara den 31 december 1996 och för Österrike och Finland där datumet skall vara den 31 december 1997".

b) I artikel 2.2 fjärde stycket skall följande införas efter datumet den 1 juli 1992:

"eller, i fråga om Österrike, Finland och Sverige, från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande".

3. 371 L 0118: Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23), ändrat och uppdaterat genom

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1).

a) I artikel 3.I.A i skall följande strecksats införas:

"- eller, för kött avsett för Finland och Sverige, vara märkt såsom anges i del IV e i bilaga 6".

b) Följande punkter skall läggas till i artikel 5:

"3. I fråga om salmonella skall, i avvaktan på att gemenskapsbestämmelser antas, följande regler gälla för sådant kött som är avsett för Finland och Sverige:

a) Köttleveranserna skall ha kontrollerats genom mikrobiologiska stickprov i ursprungsanläggningen i enlighet med regler som skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande.

b) Sådana kontroller som anges i a skall inte göras på kött med ursprung i en anläggning som omfattas av ett program som erkänts som likvärdigt med det program som anges i punkt 4, i enlighet med förfarandet i artikel 16.

4. Garantierna enligt punkt 3 skall gälla först efter det att kommissionen godkänt de kontrollprogram som Finland och Sverige skall lägga fram. Kommissionens beslut måste fattas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, för att kontrollprogrammen och garantierna skall vara tillämpliga från dagen för ikraftträdandet."

c) I kapitel XII punkt 66 a första strecksatsen i bilaga 1 skall följande bokstavsbeteckningar läggas till:

"AT - FI - SE".

d) I kapitel XII punkt 66 a tredje strecksatsen i bilaga 1 skall följande läggas till:

"eller ETY".

e) I del IV i bilaga 4 skall följande läggas till:

"e) om köttet är avsett för Finland eller Sverige ²:

i) den kontroll som anges i artikel 5.3 a har genomförts 4,

ii) köttet kommer från en anläggning som omfattas av ett sådant program som anges i artikel 5.3 b 4 ".

f) I bilaga 6 skall följande fotnot läggas till:

"4 stryk det som inte är tillämpligt".

4. 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienfrågor som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1).

Följande punkter skall läggas till artikel 3:

"1 a. Finland skall ha en tidsfrist fram till den 1 januari 1996 för vissa anläggningar inom sitt territorium. Kött som kommer från dessa anläggningar får omsättas endast inom dess nationella territorium. Finland skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som antas för dessa anläggningar. Finland skall lämna kommissionen och de andra medlemsstaterna en förteckning över dessa.

1 b. Österrike skall ha en tidsfrist fram till den 1 januari 1996 för vissa anläggningar inom sitt territorium. Kött som kommer från dessa anläggningar får omsättas endast inom Österrikes nationella territorium. Österrike skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som antas för dessa anläggningar. Österrike skall lämna kommissionen och de andra medlemsstaterna en förteckning över dessa anläggningar. Österrike får bevilja vissa anläggningar en ytterligare tidsfrist fram till den 1 januari 1998 under förutsättning att dessa anläggningar till den behöriga myndigheten har sänt in en begäran om detta före den 1 april 1995. Denna begäran skall åtföljas av en plan och ett arbetsprogram som fastställer tidsgränserna inom vilka anläggningen kan vara anpassad till villkoren i detta direktiv. Österrike skall före den 1 juli 1995 till kommissionen sända in förteckningen över de anläggningar för vilka man avser bevilja en ytterligare tidsfrist. Denna förteckning skall för varje anläggning ange vilka slags undantag som planeras och hur länge de är tänkta att gälla. Kommissionen skall granska förteckningen och fastställa den med eventuella ändringar. Kommissionen skall överlämna förteckningen till medlemsstaterna."

5. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrågor som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85), ändrad och uppdaterad genom

- 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EEG av den 10 februari 1992 (EGT nr L 57, 14.9.1992, 2.3.1992, s. 1),

och i dess lydelse enligt

- 392 L 0045: Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35),

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1),

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

a) I artikel 10 andra stycket skall följande ord införas efter datumet den 1 januari 1996:

"med undantag för Sverige, där datumet skall vara den 1 januari 1997, och för Österrike och Finland där datumet skall vara den 1 januari 1998".

b) I artikel 10 tredje stycket skall följande ord införas efter datumet den 1 januari 1996:

"med undantag för

- Sverige, där datumet skall vara den 1 januari 1997,

- Österrike och Finland där datumet skall vara den 1 januari 1998".

c) I kapitel VI 4 a i första strecksatsen i bilaga B skall följande bokstavsbeteckningar läggas till efter "UK":

"AT - FI - SE".

d) I kapitel VI 4 a i andra strecksatsen i bilaga B skall följande läggas till:

"ETY".

e) I kapitel VI 4 a ii tredje strecksatsen i bilaga B skall följande läggas till:

"ETY".

6. 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EEG av den 10 februari 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 77/99/EEG om hygienfrågor som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen och om ändring av direktiv 64/433/EEG (EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1).

Följande strecksats skall införas efter de två första strecksatserna i artikel 3:

"- för vissa anläggningar belägna i Sverige, där Sverige skall anpassa sig till detta direktiv senast den 1 januari 1996".

7. 392 L 0120: Rådets direktiv 92/120/EEG av den 17 december 1992 om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag från de särskilda hygienreglerna på gemenskapsnivå för produktion och saluhållande av vissa produkter av animaliskt ursprung (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 86).

I artikel 1.1 skall följande införas efter datumet den 31 december 1995:

"med undantag av Österrike där datumet skall vara den 31 december 1996 och av Finland där datumet skall vara den 31 december 1997".

8. 388 L 0657: Rådets direktiv 88/657/EEG av den 14 december 1988 om fastställande av krav vid framställning av och handel med malet kött, kött i stycken på mindre än 100 gram och köttprodukter och om ändring av direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 72/462/EEG (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 3), i dess lydelse enligt

- 392 L 0110: Rådets direktiv 92/110/EEG av den 14 december 1992 (EGT nr L 394, 31.12.1992, s. 26).

I artikel 13.1 första stycket skall följande införas efter datumet den 1 januari 1996:

"med undantag av Finland och Sverige där datumet skall vara den 1 januari 1997".

9. 389 L 0437: Rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter (EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87), i dess lydelse enligt

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13),

- 391 L 0684: Rådets direktiv 91/684/EEG av den 19 december 1991 (EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 38).

a) I kapitel XI 1 i första strecksatsen i bilagan skall följande bokstavsbeteckningar införas efter "UK":

"AT - FI - SE".

b) I kapitel XI 1 i andra strecksatsen i bilagan skall följande läggas till:

"ETY".

c) I kapitel XI 1 ii tredje strecksatsen skall följande läggas till:

"ETY".

10. 391 L 0493: Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15).

I artikel 7.2 skall följande läggas till efter datumet den 31 december 1995:

"med undantag av Finland där datumet skall vara den 31 december 1997".

11. 391 L 0492: Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av levande tvåskaliga mollusker (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1).

I artikel 5.1 a andra stycket skall följande läggas till efter datumet den 31 december 1995:

"med undantag av Sverige där datumet skall vara den 31 december 1997".

12. 393 D 0383: Rådets beslut 93/383/EEG av den 14 juni 1993 om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner (EGT nr L 166, 8.7.1993, s. 31).

I bilagan skall följande läggas till:

"Finland:

- Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

och Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

Sverige:

- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg.

Österrike:

Vid behov skall kommissionen efter samråd med de österrikiska myndigheterna ändra denna bilaga för att utse ett nationellt referenslaboratorium för kontroll av marina biotoxiner".

KAPITEL 4

Blandade texter

1. 392 L 0046: Rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och saluhållande av obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

a) I artikel 32.1 första stycket skall följande läggas till efter datumet den 1 januari 1994:

"med undantag av Sverige där datumet skall vara den 1 januari 1996".

b) I kapitel IV A 3 a i första strecksatsen i bilaga C skall följande bokstavsbeteckningar läggas till efter "UK":

"AT - FI - SE".

c) I kapitel IV A 3 a i andra strecksatsen i bilaga C skall följande läggas till:

"ETY".

d) I kapitel IV A 3 a ii tredje strecksatsen i bilaga C skall följande läggas till:

"ETY".

2. 391 L 0495: Rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien som påverkar produktionen och marknadsföringen av kaninkött och kött från vilda djur i hägn (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41), i dess lydelse enligt

- 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54),

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1).

a) I artikel 2.3 skall följande skjutas in efter orden "landdäggdjur":

"inbegripet ren".

b) Följande mening skall läggas till artikel 6.2 sjunde strecksatsen:

"All verksamhet i samband med renslakt får emellertid bedrivas i mobila slakterier i enlighet med bestämmelserna i direktiv 64/433/EEG."

c) I kapitel III 11.1 a första strecksatsen i bilaga 1 skall följande bokstavsbeteckningar läggas till:

"AT - FI - SE".

d) I kapitel III 11.1 a tredje strecksatsen i bilaga 1 skall följande läggas till:

"ETY".

3. 392 L 0045: Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av jaktvilt och utsläppandet på marknaden av viltkött (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35) i dess lydelse enligt:

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1).

a) Följande mening skall läggas till artikel 3.1 a tredje strecksatsen:

"Rådet får på kommissionens förslag fastställa särskilda regler för insamling av vilt under särskilda klimatförhållanden."

b) I kapitel VII 2 a i första strecksatsen i bilaga 1 skall följande bokstavsbeteckningar läggas till:

"- AT - FI - SE -".

c) I kapitel VII 2 a i tredje strecksatsen i bilaga 1 skall följande läggas till efter "EEG":

"ETY".

4. 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

a) I kapitel 14 i bilaga 1 skall följande stycke läggas till:

"Obearbetad gödsel från fjäderfäflockar som har vaccinerats mot newcastlesjukan får inte sändas till någon region som har erhållit status som `icke-vaccinationszon mot Newcastlesjukan` i enlighet med artikel 12.2 i rådets direktiv 90/539/EEG."

b) I kapitel 2 första strecksatsen i bilaga 2 skall följande läggas till:

"I fråga om salmonella och i väntan på att gemenskapsbestämmelser antas, skall följande regler gälla för ägg avsedda för Finland och Sverige:

a) Äggleveranser får underkastas de ytterligare, generella eller begränsade, kontrollåtgärder som kommissionen bestämmer enligt förfarandet i artikel 18.

b) Sådana kontroller som anges i a skall inte göras på ägg med ursprung i en anläggning som omfattas av ett program som erkänts som likvärdigt med det program som anges i c, i enlighet med förfarandet i artikel 18.

c) Åtgärderna enligt a får tillämpas först efter det att kommissionen godkänt de kontrollprogram som Finland och Sverige skall lägga fram. Kommissionens beslut måste fattas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande, för att kontrollprogrammen och åtgärderna enligt a skall vara tillämpliga från dagen för ikraftträdandet."

5. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter, svin och färskt kött eller färska köttvaror (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28), i dess lydelse enligt

- 392 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13).

a) Följande stycke skall läggas till artikel 6.2 2:

"Sverige får under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande behålla sina nationella regler för import av djur från länder som vaccinerar mot mul- och klövsjuka."

b) Följande skall läggas till artikel 14.3:

"e) Sverige får under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande behålla sina nationella regler för import av färskt kött från länder som vaccinerar mot mul- och klövsjuka."

6. 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och registrering av djur (EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32).

Följande strecksats skall införas i artikel 11.1:

"- För Finland före den 1 januari 1996 i fråga om kraven för nötkreatur, svin, får och getter. Vid behov skall kommissionen under övergångstiden vidta de nödvändiga åtgärderna i enlighet med förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 90/425/EEG".

7. 381 D 0651: Kommissionens beslut 81/651/EEG av den 30 juli 1981 om inrättande av en vetenskaplig veterinärmedicinsk kommitté (EGT nr L 233, 19.8.1981, s. 32), i dess lydelse enligt

- 386 D 0105: Kommissionens beslut 86/105/EEG av den 25 februari 1986 (EGT nr L 93, 8.4.1986, s. 14).

I artikel 3 skall "18" ersättas med "21".

KAPITEL 5

Djurskydd

391 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport och om ändring av direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG (EGT nr L 340 11.12.1991, s. 17), i dess lydelse enligt

- 392 D 0438: Rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 (EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27).

a) Följande mening skall läggas till i bilagan kapitel I A 1:

"Under en övergångstid på tre år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande får Sverige emellertid behålla sina strängare nationella bestämmelser för transport av dräktiga kor och nyfödda kalvar från en avsändningsort till en bestämmelseort som båda är belägna på svenskt territorium."

b) Följande mening skall läggas till i bilagan kapitel I C 14:

"Under en övergångstid på två år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande behöver bestämmelsen om att renar skall transporteras under tak inte följas. I enlighet med yttrandet från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén får kommissionen enligt förfarandet i artikel 17 besluta om att behålla detta undantag."

Del 2 - Tillämpningstexter

1. 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976 om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67), i dess lydelse enligt

- 381 L 0476: Rådets direktiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20),

- 383 L 0091: Rådets direktiv 83/91/EEG av den 7 februari 1983 (EGT nr L 59, 5.3.1983, s. 34),

- 384 L 0319: Kommissionens direktiv 84/319/EEG av den 7 juni 1984 (EGT nr L 167, 27.6.1984, s. 34),

- 385 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768 av den 20 december 1985 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8),

- 389 L 0321: Kommissionens direktiv 89/321/EEG av den 22 april 1989 (EGT nr L 133, 17.5.1993, s. 33).

a) Följande skall införas i bilaga III 2 andra strecksatsen efter "EOK":

"ETY".

b) Följande skall införas i bilaga III 5 andra strecksatsen efter "EUK":

"ETY".

2. 379 D 0542: Rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om upprättandet av en förteckning över tredje land från vilka medlemsstaterna godkänner import av nötkreatur, grisar och färskt kött (EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15), i dess lydelse enligt

- 394 D 0059: Kommissionens beslut 94/59/EEG av den 26 januari 1994 (EGT nr L 27, 1.2.1994, s. 53).

Följande rader skall utgå ur bilagan:

"AT - Österrike"

"FI - Finland"

"SE - Sverige".

3. 380 D 0790: Kommissionens beslut 80/790/EEG av den 25 juli 1980 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt kött från Finland (EGT nr L 233, 4.9.1980, s. 47), i dess lydelse enligt

- 381 D 0662: Kommissionens beslut 81/622/EEG av den 28 juli 1981 (EGT nr L 237, 22.8.1981, s. 33).

Beslut 80/790/EEG skall upphöra att gälla.

4. 380 D 0799: Kommissionens beslut 80/799/EEG av den 25 juli 1980 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt kött från Sverige (EGT nr L 234, 5.9.1980, s. 35), i dess lydelse enligt

- 381 D 0662: Kommissionens beslut 81/662/EEG av den 28 juli 1981 (EGT nr L 237, 22.8.1981, s. 33).

Beslut 80/799/EEG skall upphöra att gälla.

5. 382 D 0730: Rådets beslut 82/730/EEG av den 18 oktober 1982 om förteckningen över anläggningar i Österrike som godkänts för export av färskt kött till gemenskapen (EGT nr L 311, 8.11.1982, s. 1).

Beslut 82/730/EEG skall upphöra att gälla.

6. 382 D 0731: Rådets beslut 82/731/EEG av den 18 oktober 1982 om förteckningen över anläggningar i Finland som godkänts för export av färskt kött till gemenskapen (EGT nr L 311, 8.11.1982, s. 4), med ändringar.

Beslut 82/731/EEG skall upphöra att gälla.

7. 382 D 0736: Rådets beslut 82/736/EEG av den 18 oktober 1982 om förteckningen över anläggningar i Sverige som godkänts för export av färskt kött till gemenskapen (EGT nr L 311, 8.11.1982, s. 18), med ändringar.

Beslut 82/736/EEG skall upphöra att gälla.

8. 389 X 0214: Kommissionens rekommendation 89/214/EEG av den 24 februari 1989 om regler för inspektion av anläggningar för färskt kött som godkänts för handel inom gemenskapen (EGT nr L 87, 31.3.1989, s. 1).

a) I kapitel X 49 a i bilaga 1 i den del som lyder "texten i detta direktiv" i den första strecksatsen efter "P" skall följande initialer införas:

"AT - FI - SE".

b) I kapitel X 49 a i bilaga 1 i den del som lyder "texten i detta direktiv" i den andra strecksatsen skall följande läggas till:

"ETY".

c) I kapitel X 49 b i bilaga 1 i den del som lyder "texten i detta direktiv" i den tredje strecksatsen skall följande läggas till:

"ETY".

9. 390 D 0014: Kommissionens beslut 90/14/EEG av den 20 december 1989 om upprättandet av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna godkänner import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 8, 11.1.1990, s. 71), i dess lydelse enligt

- 391 D 0276: Kommissionens beslut 91/276/EEG av den 22 maj 1991 (EGT nr L 135, 30.5.1991, s. 58).

Följande ord skall utgå ur bilagan:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

10. 390 D 0442: Kommissionens beslut 90/442/EEG av den 25 juli 1990 om fastställande av koder för anmälan av djursjukdomar (EGT nr L 227, 21.8.1990, s. 39), i dess lydelse enligt

- Kommissionens beslut av den 27 november 1990 (inte offentliggjort),

- Kommissionens beslut av den 26 mars 1991 (inte offentliggjort).

Följande stycke skall läggas till i artikel 1:

"Vad gäller Finland, Sverige och Österrike skall kommissionen komplettera de koder som anges i bilaga 5 och 6 till detta beslut. Ändamålsenliga beslut skall fattas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

11. 391 D 0270: Kommissionens beslut 91/270/EEG av den 14 maj 1991 om upprättandet av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna godkänner import av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 134, 29.5.1991, s. 56).

Följande ord skall utgå ur bilagan:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

12. 391 D 0426: Kommissionens beslut 91/426/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av närmare regler för gemenskapens finansiella bidrag till upprättandet av ett datanät som kopplar samman veterinära myndigheter (Animo) (EGT nr L 234, 23.8.1991, s. 27), i dess lydelse enligt

- 393 D 0004: Kommissionens beslut 93/4/EEG av den 9 december 1992 (EGT nr L 4, 8.1.1993, s. 32).

a) I artikel 1.2 skall orden "för hela nätet" ersättas med

"för gemenskapen som den var före anslutningsfördragets ikraftträdande".

b) Följande artikel skall införas:

"Artikel 2a

1. Finland, Sverige och Österrike har rätt till finansiella bidrag från gemenskapen enligt de villkor som föreskrivs i artikel 1.1.

2. Ersättning för de utgifter som avses i punkt 1 skall betalas till medlemsstaterna av kommissionen vid uppvisande av dokument som stöder deras begäran.

3. De dokument som avses i punkt 2 skall lämnas av de svenska myndigheterna senast 12 månader efter dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande och av de österrikiska och finska myndigheterna senast 24 månader efter dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

13. 391 D 0449: Kommissionens beslut 91/449/EEG av den 26 juli 1991 om fastställande av förlagor till de djurhälsointyg som skall användas vid import av köttprodukter från tredje land (EGT nr L 240, 29.8.1991, s. 28), i dess lydelse enligt

- 393 D 0504: Kommissionens beslut 93/504/EEG av den 28 juli 1993 (EGT nr L 236, 21.9.1993, s. 16).

a) Följande ord skall utgå ur bilaga A del II:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

b) Följande ord skall utgå ur bilaga B del II:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

14. 391 D 0539: Kommissionens beslut 91/539/EEG av den 4 oktober 1991 om fastställande av genomförandebestämmelser till beslut 91/426/EEG (Animo) (EGT nr L 294, 25.10.1991, s. 47).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 1a

Vad gäller Finland, Sverige och Österrike skall kommissionen fastställa det antal enheter som har rätt till ett finansiellt bidrag från gemenskapen. Vad gäller Sverige skall ändamålsenliga belut fattas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

I första strecksatsen i artikel 2.2 skall följande ord läggas till:

"utom för Finland, Sverige och Österrike där datumet skall vara den 1 april 1994".

Följande ord skall läggas till i artikel 3 efter "den 1 december 1991":

"utom för Sverige där datumet skall vara den 1 december 1994, och för Finland och Österrike där datumet skall vara den 1 december 1995".

15. 392 D 0124: Kommissionens beslut 92/124/EEG av den 10 januari 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av sperma från nötkreatur från Finland (EGT nr L 48, 22.2.1992, s. 10).

Beslut 92/124/EEG skall upphöra att gälla.

16. 392 D 0126: Kommissionens beslut 92/126/EEG av den 10 januari 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av sperma från nötkreatur från Österrike (EGT nr L 48, 22.2.1992, s. 28).

Beslut 92/126/EEG skall upphöra att gälla.

17. 392 D 0128: Kommissionens beslut 92/128/EEG av den 10 januari 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import från Sverige av sperma från nötkreatur (EGT nr L 48, 22.2.1992, s. 46).

Beslut 92/128/EEG skall upphöra att gälla.

18. 392 D 0175: Kommissionens beslut 92/175/EEG av den 21 februari 1992 om upprättande av förteckningen över och identiteten hos enheterna i datanätet Animo (EGT nr L 80, 25.3.1992, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 D 0071: Kommissionens beslut 93/71/EEG av den 22 december 1992 (EGT nr L 25, 2.2.1993, s. 39).

- 393 D 0228: Kommissionens beslut 93/228/EEG av den 5 april 1993 (EGT nr L 97, 23.4.1993, s. 33).

Följande punkt skall läggas till i artikel 1:

"4. Kommissionen skall komplettera den förteckning som finns i bilagan vad gäller Finland, Sverige och Österrike."

19. 392 D 0260: Kommissionens beslut 92/260/EEG av den 10 april 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (EGT nr L 30, 15.5.1992, s. 67), i dess lydelse enligt

- 393 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17 maj 1993 (EGT nr L 138, 9.6.1991, s. 11).

a) I bilaga 2 A Hälsointyg iii d tredje strecksatsen skall följande ord utgå:

"Finland", "Sverige" och "Österrike".

b) I bilaga 2 B Hälsointyg iii d tredje strecksatsen skall följande ord utgå:

"Finland", "Sverige" och "Österrike".

c) I bilaga 2 C Hälsointyg iii d tredje strecksatsen skall följande ord utgå:

"Finland", "Sverige" och "Österrike".

d) I bilaga 2 D Hälsointyg iii d tredje strecksatsen skall följande utgå:

"Finland", "Sverige" och "Österrike".

e) I bilaga 2 E Hälsointyg iii d tredje strecksatsen skall följande utgå:

"Finland", "Sverige" och "Österrike".

20. 392 D 0265: Kommissionens beslut 92/265/EEG av den 18 maj 1992 om import till gemenskapen av levande grisar, sperma av gris, färskt griskött och grisköttsprodukter från Österrike samt om upphävande av beslut 90/90/EEG (EGT nr L 137, 20.5.1993, s. 23), i dess lydelse enligt

- 393 D 0427: Kommissionens beslut 93/427/EEG av den 7 juli 1993 (EGT nr L 197, 6.8.1993, s. 52).

Beslut 92/265/EEG skall upphöra att gälla.

21. 392 D 0290: Kommissionens beslut 92/290/EEG av den 14 maj 1992 om vissa skyddsåtgärder för embryon av nötkreatur i samband med bovin spongiös encefalopati (BSE) i Förenade kungariket (EGT nr L 152, 4.6.1992, s. 37).

Följande punkt skall läggas till i artikel 2:

"4. Finland, Sverige och Österrike får under en övergångstid på upp till två år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande behålla sin nationella lagstiftning rörande embryon av tamdjur av nötkreatur som kommer från en medlemsstat där sjukdomen har en stor utbredning. Denna bestämmelse skall ses över under denna övergångstid mot bakgrund av vunna erfarenheter och resultaten från aktuell vetenskaplig forskning."

22. 392 D 0341: Kommissionens beslut 92/341/EEG av den 3 juni 1992 om förmedling av information mellan lokala Animoenheter (EGT nr L 188, 8.7.1992, s. 37).

Följande ord skall införas i artikel 1.1 efter dagen "den 15 juni 1992":

"utom för Sverige där datumet skall vara den 1 september 1994, och för Finland och Österrike där datumet skall vara den 1 juni 1995".

23. 392 D 0461: Kommissionens beslut 92/461/EEG av den 2 september 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av nötkreatur och svin från Sverige (EGT nr L 261, 7.9.1992, s. 18), i dess lydelse enligt

- 392 D 0518: Kommissionens beslut 92/518/EEG av den 3 november 1992 (EGT nr L 325, 11.11.1992, s. 23).

- 393 D 0469: Kommissionens beslut 93/469/EEG av den 26 juli 1993 (EGT nr L 218, 28.8.1993, s. 58).

Beslut 92/461/EEG skall upphöra att gälla.

24. 392 D 0462: Kommissionens beslut 92/462/EEG av den 2 september 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av tamdjur av nötkreatur och svin från Finland (EGT nr L 261, 7.9.1992, s. 34), i dess lydelse enligt

- 392 D 0518: Kommissionens beslut 92/518/EEG av den 3 november 1992 (EGT nr L 325, 11.11.1992, s. 23).

- 393 D 0469: Kommissionens beslut 93/469/EEG av den 26 juli 1993 (EGT nr L 218, 28.8.1993, s. 58).

Beslut 92/462/EEG skall upphöra att gälla.

25. 392 D 0471: Kommissionens beslut 92/471/EEG av den 2 september 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av embryon från nötkreatur från tredje land (EGT nr L 270, 15.9.1992, s. 27).

Följande ord skall utgå ur bilaga A Del II:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

26. 392 D 0486: Kommissionens beslut 92/486/EEG av den 25 september 1992 om upprättande av en form för samarbete mellan Animovärdcentralen och medlemsstaterna (EGT nr L 291, 7.10.1992, s. 20), i dess lydelse enligt

- 393 D 0188: Kommissionens beslut 93/188/EEG av den 4 mars 1993 (EGT nr L 82, 3.4.1993, s. 20).

Följande ord skall läggas till i artikel 2 första strecksatsen:

"utom för Sverige där dagen för ikraftträdande skall vara dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande och där dagen för avtalets upphörande skall vara den 1 april 1996, och för Finland och Österrike där dagen för ikraftträdande skall vara ett år efter dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande och där dagen för avtalets upphörande skall vara den 1 april 1996".

27. 392 D 0562: Kommissionens beslut 92/562/EEG av den 17 November 1992 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av högriskmaterial (EGT nr L 359, 9.12.1992, s. 23).

a) I bilagan i det inledande avsnittet "Definitioner" skall följande definition läggas till:

"Koncentrerad produktion: Behandling av den flytande fasen innan en större del av dess fukt avlägsnas."

b) Följande kapitel skall läggas till i bilagan:

"KAPITEL VIII

VATTENDJUR

KOMBINERAD SURGÖRNING OCH VÄRMEBEHANDLING

I. Beskrivning av system

>Hänvisning till >

Råmaterialet finfördelas genom krossning och blandning med myrsyra åstadkommer en sänkning av pH-värdet. Blandningen lagras en tid i avvaktan på ny behandling. Produkten insätts därefter i en kokare. Förflyttningen av produkten genom värmeväxlare är kontrollerad via mekaniska kommandon som förhindrar dess förflyttning på så vis att vid slutet av värmebehandlingen har produkten genomgått en cykel som är tillräcklig ur tids- och temperatursynpunkt. Efter värmebehandlingen separeras produkten mekaniskt i en flytande fas, en fettfas och en grevfraktionsfas. För att erhålla ett koncentrat av animalt protein pumpas den flytande fasen in i två värmeväxlare som upphettas med ånga i vakuumrum för att fukt skall kunna avgå i form av vattenånga. Grevfraktionerna inkorporeras i proteinkoncentratet före lagring.

II. Kritiska kontrollpunkter i fabriker

1. Partikelstorlek: efter krossning skall partiklarnas storlek vara mindre än . . . mm.

2. pH: under surgörningsfasen skall pH-värdet vara lägre än eller lika med . . . pH-värdet skall kontrolleras dagligen.

3. Tid i tillfällig lagring: den skall vara i minst . . . timmar.

4. Absolut behandlingstid: satsen skall behandlas i minst . . . minuter vid lägst den temperatur som anges i punkt 5.

5. Kritisk temperatur: temperaturen skall minst vara . . . °C och för varje sats registreras i ett beständigt registreringssystem. Varje produkt som tillverkas vid en lägre temperatur skall ombehandlas med nytt råmaterial."

28. 393 D 0013: Kommissionens beslut 93/13/EEG av den 22 december 1992 om förfaranden för veterinärkontroller vid gemenskapens gränskontrollstationer av produkter från tredje land (EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 33).

I bilaga F skall följande ord utgå:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

29. 393 D 0024: Kommissionens beslut 93/24/EEG av den 11 december 1992 om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till medlemsstater eller regioner som är fria från sjukdomen (EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 18), i dess lydelse enligt

- 393 D 0341: Kommissionens beslut 93/341/EEG av den 13 maj 1993 (EGT nr L 136, 5.6.1993, s. 47)

- 393 D 0664: Kommissionens beslut 93/664/EEG av den 6 december 1993 (EGT nr L 303, 10.12.1993, s. 27).

I bilaga 2 punkt 2.d skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

30. 393 D 0028: Kommissionens beslut 93/28/EEG av den 14 december 1992 om fastställande av en kompletterande gemenskapsfinansiering av datanätet Animo (EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 28).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 3a

Vad gäller Österrike, Finland och Sverige skall de åtgärder som avses i artikel 1 bekostas av gemenskapen till 100 %."

31. 393 D 0052: Kommissionens beslut 93/52/EEG av den 21 December 1992 om fastställande av att vissa medlemsstater eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (B. melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom (EGT nr L 13, 21.1.1993, s. 14).

Följande artikel skall införas:

"Artikel 2a

Vad gäller Österrike, Finland och Sverige skall kommissionen vid behov komplettera bilagorna 1 och 2. Ändamålsenliga beslut skall antas före dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande."

32. 393 D 0160: Kommissionens beslut 93/160/EEG av den 17 februari 1993 om upprättandet av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna godkänner import av sperma från tamsvin (EGT nr L 67, 19.3.1993, s. 27).

I bilagan skall följande utgå:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

33. 393 D 0195: Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 1), i dess lydelse enligt:

- 393 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17 maj 1993 (EGT nr L 138, 9.6.1993, s. 11),

- 393 D 0509: Kommissionens beslut 93/509/EEG av den 21 september 1993 (EGT nr L 238, 23.9.1993, s. 44).

a) I bilaga 1 skall grupp A ersättas med följande:

"Grupp A:

Grönland, Island, Norge och Schweiz".

b) I bilaga 2 skall grupp A ersättas med följande:

"Grupp A:

Grönland, Island, Norge och Schweiz".

34. 393 D 0196: Kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av hästdjur för slakt (EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 7).

a) I bilaga 1 skall följande utgå i fotnot 5:

"Österrike, Finland", "Sverige".

b) I bilaga 2 fotnot 3 skall grupp A ersättas med följande:

"Grupp A:

Grönland, Island, Norge och Schweiz".

35. 393 D 0197: Kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 16), i dess lydelse enligt:

- 393 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17 maj 1993 (EGT nr L 138, 9.6.1993, s. 11),

- 393 D 0510: Kommissionens beslut 93/510/EEG av den 21 september 1993 (EGT nr L 238, 23.9.1993, s. 45),

- 393 D 0682: Kommissionens beslut 93/682/EEG av den 17 december 1993 (EGT nr L 317, 18.12.1993, s. 82).

a) I bilaga 1 skall "grupp A" ersättas med följande:

"Grupp A:

Grönland, Island, Norge och Schweiz".

b) I bilaga 2 A "Hälsointyg" skall rubriken ersättas med följande:

"HÄLSOINTYG

för import till gemenskapens territorium av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål från Grönland, Island, Norge och Schweiz".

36. 393 D 0198: Kommissionens beslut 93/198/EEG av den 17 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av tamdjur av får och getter (EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 34).

I bilagan del 2a skall följande utgå:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike".

37. 393 D 0199: Kommissionens beslut 93/199/EEG av den 19 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av sperma från svin (EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 43), i dess lydelse enligt:

- 393 D 0427: Kommissionens beslut 93/427/EEG av den 7 juli 1993 (EGT nr L 197, 6.8.1993, s. 52),

- 393 D 0504: Kommissionens beslut 93/504/EEG av den 28 juli 1993 (EGT nr L 236, 21.9.1993, s. 16).

I bilagan del 2 skall följande utgå:

"Finland"

"Sverige"

"Österrike-Burgenland, Salzburg, Tyrolen, Voralberg, Oberösterreich".

38. 393 D 0244: Kommissionens beslut 93/244/EEG av den 2 april 1993 om tilläggsgarantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till vissa regioner i gemenskapen (EGT nr L 111, 5.5.1993, s. 21).

I bilaga 2 2.d skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

39. 393 D 0257: Kommissionens beslut 93/257/EEG av den 15 april 1993 om referensmetoder och förteckning över nationella referenslaboratorier för påvisande av restämnen (EGT nr L 118, 14.5.1993, s. 75).

I bilagan skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

"

40. 393 D 0317: Kommissionens beslut 93/317/EEG av den 21 april 1993 om innebörden av den nummer som skall användas vid öronmärkning av nötkreatur (EGT nr L 122, 18.5.1993, s. 45).

I artikel 1.1 skall följande läggas till i förteckningen:

">Plats för tabell>

".

41. 393 D 0321: Kommissionens beslut 93/321/EEG av den 10 maj 1993 om färre identitets- och hälsokontroller vid tillfällig införsel av vissa registrerade hästdjur från Sverige, Norge, Finland och Schweiz (EGT nr L 123, 19.5.1993, s. 36).

a) I rättsaktens rubrik skall följande utgå:

"Sverige, Finland och".

b) I artikel 1.1 skall följande utgå:

"Sverige, Finland och".

42. 393 D 0432: Kommissionens beslut 93/432/EEG av den 13 juli 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av nötkreatur och svin från Österrike (EGT nr L 200, 10.8.1993, s. 39).

Beslut 93/432/EEG upphör att gälla.

43. 393 D 0451: Kommissionens beslut 93/451/EEG av den 13 juli 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från Österrike (EGT nr L 210, 21.8.1993, s. 21).

Beslut 93/451/EEG upphör att gälla.

44. 393 D 0688: Kommissionens beslut 93/668/EEG av den 20 december 1993 om veterinärintyg vid import av färskt kött och köttprodukter från Sverige (EGT nr L 319, 21.12.1993, s. 51).

Beslut 93/688/EEG upphör att gälla.

45. 393 D 0693: Kommissionens beslut 93/693/EEG av den 14 december 1993 om upprättande av en förteckning över godkända uppsamlingsplatser för sperma vid export av sperma från nötkreatur från tredje land och om återkallande av beslut 91/642/EEG, 91/643/EEG samt 92/255/EEG (EGT nr L 320, 22.12.1993, s. 35).

I bilagan skall följande delar utgå:

"DEL 4

SVERIGE"

"DEL 9

ÖSTERRIKE".

46. 394 D 0024: Kommissionens beslut 94/24/EEG av den 7 januari 1994 om upprättande av en förteckning över på förhand bestämda gränskontrollposter för veterinärkontroll av produkter och djur från tredje land och om återkallande av beslut 92/430/EEG samt 92/431/EEG (EGT nr L 18, 21.1.1994, s. 16).

I artikel 1 skall följande stycke läggas till:

"Kommissionen skall utöka posterna som förtecknats i bilagan med avseende på Sverige och eventuellt även Österrike och Finland. Beslut rörande Sverige skall fattas före dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget."

47. 394 D 0034: Kommissionens beslut 94/34/EEG av den 24 januari 1994 om genomförandet av datanätet Animo (EGT nr L 21, 26.1.1994, s. 22).

a) I artikel 1 skall följande införas efter "senast den 1 februari 1994":

"med undantag för Sverige för vilket datum skall vara dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget och för Österrike och Finland för vilka datum skall vara ett år från dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget".

b) I artikel 2 skall följande införas efter "senast den 1 juni 1994":

"med undantag för Sverige för vilket datum skall vara dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget och för Österrike och Finland för vilka datum skall vara ett år från dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget".

c) I artikel 3 skall följande införas efter "den 1 februari 1994":

"med undantag för Sverige för vilket datum skall vara dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget och för Österrike och Finland för vilka datum skall vara ett år från dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget".

d) I artikel 4 skall följande införas efter "den 1 juni 1994":

"med undantag för Sverige för vilket datum skall vara dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget och för Österrike och Finland för vilka datum skall vara ett år från dagen för ikraftträdandet av anslutningsfördraget".

e) Följande artikel skall införas:

"Artikel 6a

Kommissionen skall besluta om nödvändiga övergångsbestämmelser avseende Österrike och Finland".

48. 394 D 0070: Kommissionens beslut 94/70/EEG av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av obehandlad mjölk, pastöriserad mjölk och mjölkbaserade produkter (EGT nr L 36, 8.2.1994, s. 5).

I bilagan skall följande rader utgå:

>Plats för tabell>

49. 394 D 0085: Kommissionens beslut 94/85/EEG av den 16 februari 1994 om upprättandet av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött av fjäderfä (EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31).

I bilagan skall följande rader utgå.

>Plats för tabell>

F. ÖVRIGT

I. Kommittéförfarande

A. De punkter i rättsakter som här anges skall ersättas med följande punkt:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta."

1. 365 R 0079: Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett nätverk för insamling av redovisningsdata om inkomster och affärsverksamhet i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT nr L 109, 23.6.1965, s. 1859/65), i dess lydelse enligt

- 390 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

Artikel 19.2.

2. 366 R 0136: Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966 om upprättandet av en gemensam organisation av marknaden för oljor och fetter (EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66), i dess lydelse enligt

- 393 R 3179: Rådets förordning (EG) nr 3179/93 av den 16 november 1993 (EGT nr L 285, 20.11.1993, s. 9).

Artikel 38.2.

3. 368 R 0234: Rådets förordning (EEG) nr 234/68 av den 27 februari 1968 om upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.dyl., snittblommor och snittgrönt (EGT nr L 55, 2.3.1968, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3336: Rådets förordning (EEG) nr 3336/92 av den 16 november 1992 (EGT nr L 336, 20.11.1992, s. 1).

Artikel 14.2.

4. 368 R 0804: Rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13), i dess lydelse enligt

- 394 R 0230: Rådets förordning (EG) nr 230/94 av den 24 januari 1994 (EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 1).

Artikel 30.2.

5. 368 R 0805: Rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24), i dess lydelse enligt

- 393 R 3611: Rådets förordning (EG) nr 3611/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 328, 29.12.1993, s. 7).

Artikel 27.2.

6. 370 R 0729: Rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13), i dess lydelse enligt

- 388 R 2048: Rådets förordning (EEG) nr 2048/88 av den 24 juni 1988 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

Artikel 13.2.

7. 370 R 1308: Rådets förordning (EEG) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa (EGT nr L 146, 4.7.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 1557: Rådets förordning (EEG) nr 1557/93 av den 14 juni 1993 (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 26).

Artikel 12.2.

8. 371 R 1696: Rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3124: Rådets förordning (EEG) nr 3124/92 av den 26 oktober 1992 (EGT nr L 313, 30.10.1992, s. 1).

Artikel 20.2.

9. 371 R 2358: Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3375: Kommissionens förordning (EG) nr 3375/93 av den 9 december 1993 (EGT nr L 303, 10.12.1993, s. 9).

Artikel 11.2.

10. 372 R 1035: Rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3669: Rådets förordning (EG) nr 3669/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 338, 31.12.1993, s. 26).

Artikel 33.2.

11. 375 R 2759: Förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (EGT nt L 282, 1.11.1975, s. 1), i dess lydelse enligt

- 389 R 1249: Rådets förordning (EEG) nr 1249/89 av den 3 maj 1989 (EGT nr L 129, 11.5.1989, s. 12).

Artikel 24.2.

12. 375 R 2771: Rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49), i dess lydelse enligt

- 393 R 1574: Rådets förordning (EEG) nr 1574/93 av den 14 juni 1993 (EGT nr L 152, 24.6.1993, s. 1).

Artikel 17.2.

13. 375 R 2777: Rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77), i dess lydelse enligt

- 393 R 1574: Rådets förordning (EEG) nr 1574/93 av den 14 juni 1993 (EGT nr L 152, 24.6.1993, s. 1).

Artikel 17.2.

14. 376 R 1418: Rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 1544: Rådets förordning (EEG) nr 1544/93 av den 14 juni 1993 (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 5).

Artikel 27.2.

15. 378 R 1117: Rådets förordning (EEG) nr 1117/78 av den 22 maj 1978 om den gemensamma organisationen av marknaden för torrfoder (EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3496: Kommissionens förordning (EG) nr 3496/93 av den 20 december 1993 (EGT nr L 319, 21.12.1993, s. 17).

Artikel 12.2.

16. 378 R 1360: Rådets förordning (EEG) nr 1360/78 av den 19 juni 1978 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa (EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3669: Rådets förordning (EG) nr 3669/93 av den 22 december 1993 (EGT nr L 338, 31.12.1993, s. 26).

Artikel 16.2.

17. 379 R 0270: Rådets förordning (EEG) nr 270/79 av den 6 februari 1979 om utveckling av rådgivning till jordbruket i Italien (EGT nr L 38, 14.2.1979, s. 26), i dess lydelse enligt

- 387 R 1760: Rådets förordning (EEG) nr 1760/87 av den 15 juni 1987 (EGT nr L 167, 26.6.1987, s. 1).

Artikel 14.2.

18. 379 R 0357: Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingar (EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 124), i dess lydelse enligt

- 393 R 3205: Rådets förordning (EG) nr 3205/93 av den 16 november 1993 (EGT nr L 289, 24.11.1993, s. 4).

Artikel 8.2.

19. 380 R 0458: Rådets förordning (EEG) nr 458/80 av den 18 februari 1980 om kollektiva åtgärder för omstrukturering av vingårdar (EGT nr L 57, 29.2.1980, s. 27), i dess lydelse enligt

- 391 R 0596: Rådets förordning (EEG) nr 596/91 av den 4 mars 1991 (EGT nr L 67, 14.3.1991, s. 16).

Artikel 12.2.

20. 381 R 1785: Rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaderna för socker (EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4), i dess lydelse enligt

- 394 R 0133: Rådets förordning (EG) nr 133/94 av den 24 januari 1994 (EGT nr L 229, 27.1.1994, s. 7).

Artikel 41.2.

21. 386 R 0426: Rådets förordning (EEG) nr 426/86 av den 24 februari 1986 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (EGT nr L 49, 27.2.1986, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 1569: Rådets förordning (EEG) nr 1569/92 av den 16 juni 1992 (EGT nr L 166, 20.6.1992, s. 5).

Artikel 22.2.

22. 388 R 0571: Rådets förordning (EEG) nr 571/88 av den 29 februari 1988 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket åren 1988-1997 (EGT nr L 56, 2.3.1988, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 D 0156: Kommissionens beslut 93/156/EEG av den 9 februari 1993 (EGT nr L 65, 17.3.1993, s. 12).

Artikel 15.2.

23. 389 R 1576: Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3280: Rådets förordning (EEG) nr 3280/92 av den 9 november 1992 (EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 3).

Artikel 14.2.

24. 389 R 3013: Rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

- 394 R 0233: Rådets förordning (EEG) nr 233/94 av den 24 januari 1994 (EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 9).

Artikel 30.2.

25. 390 R 0837: Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion (EGT nr L 88, 3.4.1990, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 R 3570: Rådets förordning (EEG) nr 3570/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 8).

Artikel 11.2.

26. 391 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT nr L 149, 14.6.1991, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 3279: Rådets förordning (EEG) nr 3279/92 av den 9 november 1992 (EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 1).

Artikel 13.2.

27. 392 R 1766: Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21), i dess lydelse enligt

- 393 R 2193: Kommissionens förordning (EEG) nr 2193/93 av den 28 juli 1993 (EGT nr L 196, 5.8.1993, s. 22).

Artikel 23.2.

28. 393 R 0959: Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål (EGT nr L 98, 24.4.1993, s. 1).

Artikel 12.2.

29. 370 L 0373: Rådets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli 1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 2), i dess lydelse enligt

- 385 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8).

Artikel 3.2.

30. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EEG av den 31 juli 1972 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra av mjölk och mjölkprodukter (EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 2), i dess lydelse enligt

- 391 R 1057: Kommissionens förordning (EEG) nr 1057/91 av den 26 april 1991 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

Artikel 7.2.

31. 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EEC av den 20 juli 1976 om statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa arter av fruktträd (EGT nr L 218, 11.8.1976, s. 10), i dess lydelse enligt

- 391 R 1057: Kommissionens förordning (EEG) nr 1057/91 av den 26 april 1991 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

Artikel 9.2.

32. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrågor som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85), i dess lydelse enligt

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

Artikel 20.2.

33. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8), i dess lydelse enligt

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

Artikel 13.2.

34. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EEG av den 16 juli 1985 om tillägg till direktiv 81/602/EEG om förbud för vissa ämnen med hormonell verkan samt ämnen med tyreostatisk verkan (EGT nr L 191, 23.7.1985, s. 46), i dess lydelse enligt

- 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EEG av den 7 mars 1988 (EGT nr L 70, 16.3.1988, s. 16).

Artikel 10.2.

35. 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EEG av den 7 mars 1988 om förbud att använda vissa ämnen med hormonell verkan inom husdjursproduktionen (EGT nr L 70, 16.3.1988, s. 16).

Artikel 8.2.

36. 393 L 0023: Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1992 om statistiska undersökningar av grisproduktionen (EGT nr L 149, 21.6.1993, s. 1).

Artikel 17.2.

37. 393 L 0024: Rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av nötkreaturproduktionen (EGT nr L 149, 21.6.1993, s. 5).

Artikel 17.2.

38. 393 L 0025: Rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 av statistiska undersökningar av får- och getbesättningar (EGT nr L 149, 21.6.1993, s. 10).

Artikel 20.2.

39. 374 R 1728: Rådets förordning (EEG) nr 1728/74 av den 27 juni 1974 om samordning av jordbruksforskning (EGT nr L 182, 5.7.1974, s. 1), i dess lydelse enligt

- 385 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8).

Artikel 8.2. och 8.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

40. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med nötkreatur och svin (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977), i dess lydelse enligt

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 (EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32).

Artikel 12.2 och 12.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

41. 366 L 0400: Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av betutsäde (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66), i dess lydelse enligt

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

Artikel 21.2 och 21.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

42. 366 L 0401: Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av foderväxter (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298), i dess lydelse enligt

- 392 L 0019: Kommissionens direktiv 92/19/EEG av den 23 mars 1992 (EGT nr L 104, 22.4.1992, s. 61).

Artikel 21.2 och 21.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

43. 366 L 0402: Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av stråsäd (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66), i dess lydelse enligt

- 393 L 0002: Kommssionens direktiv 93/2/EEG av den 28 januari 1993 (EGT nr L 54, 5.3.1993, s. 20).

Artikel 21.2 och 21.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

44. 366 L 0403: Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320), i dess lydelse enligt

- 393 L 0108: Kommissionens direktiv 93/108/EG av den 3 december 1993 (EGT nr L 319, 21.12.1993, s. 39).

Artikel 19.2 och 19.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

45. 366 L 0404: Rådets direktiv 66/404/EEG av den 14 juni 1966 om omsättning av skogsförökningsmaterial (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2326), i dess lydelse enligt

- 391 D 0044: Kommissionens beslut 91/44/EEG av den 16 januari 1991 (EGT nr L 24, 29.1.1991, s. 32).

Artikel 17.2. och 17.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

46. 368 L 0193: Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluförande av material för vegetativ förökning av vinplantor (EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15), i dess lydelse enligt

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

Artikel 17.2 och 17.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

47. 369 L 0208: Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om marknadsföring av utsäde från olje- och fiberväxter (EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3), i dess lydelse enligt

- 392 L 0107: Kommissionens direktiv 92/107/EEG av den 11 december 1992 (EGT nr L 16, 25.1.1992, s. 1).

Artikel 20.2 och 20.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

48. 370 L 0457: Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

Artikel 23.2 och 23.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

49. 370 L 0458: Rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om marknadsföring av utsäde av köksväxter (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7), i dess lydelse enligt

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

Artikel 40.2 och 40.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

50. 370 L 0524: Rådets direktiv nr 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EG av den 14 december 1993 (EGT nr L 334, 31.12.1993, s. 24).

Artikel 23.2 och 23.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

51. 371 L 0161: Rådets direktiv 71/161/EEG av den 30 mars 1971 om kvalitetsnormer för den yttre beskaffenheten av skogsförökningsmaterial som saluförs i gemenskapen (EGT nr L 87, 17.4.1971, s. 14), i dess lydelse enligt

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

Artikel 18.2 och 18.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

52. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med färskt kött (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24), i dess lydelse enligt

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

Artikel 9.2 och 9.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

53. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur och svin samt färskt kött eller köttvaror (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28), i dess lydelse enligt

- 392 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13).

Artikel 29.2 och 29.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

54. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31), i dess lydelse enligt

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

Artikel 9.2 och 9.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

55. 376 L 0895: Rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26), i dess lydelse enligt

- 393 L 0058: Rådets direktiv 93/58/EEG av den 29 juni 1993 (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 6).

Artikel 7.2 och 7.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

56. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20), i dess lydelse enligt

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EEG av den 9 december 1993 (EGT nr L 303, 10.12.1993, s. 19).

a) Artikel 16.2 och 16.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

b) Artikel 16a.2 och 16a.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

57. 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976 om trikinundersökning (trinchinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67), i dess lydelse enligt

- 389 L 0321: Kommissionens direktiv 89/321/EEC av den 27 april 1989 (EGT nr L 133, 17.5.1989, s. 33).

Artikel 9.2 och 9.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

58. 377 L 0101: Rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om marknadsföring av foderråvaror (EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

Artikel 13.2 och 13.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

59. 377 L 0391: Rådets direktiv 77/391/EEG av den 17 maj 1977 om gemenskapens åtgärder för att utrota brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 44), i dess lydelse enligt

- 385 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8).

Artikel 11.2 och 11.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

60. 377 L 0504: Rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8), i dess lydelse enligt

- 391 L 0174: Rådets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 (EGT nr L 85, 5.4.1991, s. 37).

Artikel 8.2 och 8.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

61. 379 L 0117: Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36), i dess lydelse enligt

- 391 L 0188: Kommissionens direktiv 91/188/EEG av den 19 mars 1991 (EGT nr L 92, 13.4.1991, s. 42).

Artikel 8.2 och 8.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

62. 379 L 0373: Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om marknadsföring av foderblandningar (EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30), i dess lydelse enligt

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

Artikel 13.2 och 13.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

63. 380 L 0215: Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4), i dess lydelse enligt

- 391 L 0687: Rådets direktiv 91/687/EEG av den 11 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 16).

Artikel 8.2 och 8.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

64. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11), i dess lydelse enligt

- 393 D 0384: Rådets beslut 93/384/EEG av den 14 juni 1993 (EGT nr L 166, 8.7.1993, s. 34).

Artikel 16.2 och 16.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

65. 380 L 1095: Rådets direktiv 80/1095/EEG av den 11 november 1980 om fastställande av villkor på vilka gemenskapens territorium kan befrias och hållas fritt från klassisk svinpest (EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 1), i dess lydelse enligt

- 391 D 0686: Rådets beslut 91/686/EEG av den 11 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 15).

Artikel 9.2 och 9.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

66. 382 L 0894: Rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 58), i dess lydelse enligt

- 392 D 0450: Kommissionens beslut 92/450/EEG av den 30 juli 1992 (EGT nr L 248, 28.8.1992, s. 77).

Artikel 6.2 och 6.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

67. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11), i dess lydelse enligt

- 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/EEG av den 2 juli 1992 (EGT nr L 198, 17.7.1992, s. 54).

Artikel 17.2 och 17.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

68. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37), i dess lydelse enligt

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EEG av den 29 juni 1993 (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 1).

Artikel 12.2 och 12.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

69. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester på och i livsmedel av animaliskt ursprung (EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43), i dess lydelse enligt

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EEG av den 29 juni 1993 (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 1).

Artikel 12.2 och 12.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

70. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser (EGT nr L 275, 26.9.1986, s. 36), i dess lydelse enligt

- 389 D 0187: Rådets beslut 89/187/EEG av den 6 mars 1989 (EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 37).

Artikel 15.2 och 15.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

71. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10), i dess lydelse enligt

- 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EEG av den 30 juni 1993 (EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 28).

Artikel 19.2 och 19.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

72. 388 L 0661: Rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36)

Artikel 11.2 och 11.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

73. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62).

Artikel 18.2 och 18.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

74. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser för kvittblivning och bearbetning av animaliskt avfall och för att släppa ut detta på marknaden samt förebyggande av patogener i foder av animaliskt ursprung och om ändring av direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51), i dess lydelse enligt

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

Artikel 19.2 och 19.3; punkt 4 och 5 skall numreras om och betecknas punkt 3 och 4.

75. 392 L 0117: Rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och i animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 38).

Artikel 16.2 och 16.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

76. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (swine vesicular disease, SVD) (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 69).

Artikel 26.2 och 26.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

77. 380 D 1096: Rådets beslut 80/1096/EEG av den 11 november 1980 om finansiellt stöd från gemenskapen för att utrota klassisk svinpest (EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5), i dess lydelse enligt

- 391 D 0686: Rådets beslut 91/686/EEG av den 11 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 15).

Artikel 6.2 och 6.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

78. 380 D 1097: Rådets beslut 80/1097/EEG av den 11 november 1980 om finansiellt stöd från gemenskapen för att utrota afrikansk svinpest på Sardinien (EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5), i dess lydelse enligt

- 385 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8).

Artikel 8.2 och 8.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

79. 392 D 0438: Rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEG (EGT nr L 234, 25.8.1992, s. 27).

Artikel 13.2 och 13.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

B. De punkter i rättsakter som här anges skall ersättas med följande punkt:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta."

1. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8), i dess lydelse enligt

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

Artikel 14.2.

2. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EEG av den 16 juli 1985 om tillägg till direktiv 81/602/EEG om förbud för vissa ämnen med hormonell verkan samt ämnen med tyreostatisk verkan (EGT nr L 191, 23.7.1985, s. 46), i dess lydelse enligt

- 389 D 0358: Kommissionens beslut 89/358/EEG av den 23 maj 1989 (EGT nr L 151, 3.6.1989, s. 39).

Artikel 11.2.

3. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med nötkreatur och svin (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977), i dess lydelse enligt

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 (EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32).

Artikel 13.2 och 13.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

4. 370 L 0524: Rådets direktiv nr 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EG av den 14 december 1993 (EGT nr L 334, 31.12.1993, s. 24).

Artikel 24.2 och 24.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

5. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött eller köttvaror (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28), i dess lydelse enligt

- 392 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13).

Artikel 30.2 och 30.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

6. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31), i dess lydelse enligt

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

Artikel 10.2 och 10.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

7. 376 L 0895: Rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26), i dess lydelse enligt

- 393 L 0058: Rådets direktiv 93/58/EEG av den 29 juni 1993 (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 6).

Artikel 8.2 och 8.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

8. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20), i dess lydelse enligt

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EEG av den 9 december 1993 (EGT nr L 303, 10.12.1993, s. 19).

Artikel 17.2 och 17.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

9. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11), i dess lydelse enligt

- 393 D 0384: Rådets beslut 93/384/EEG av den 14 juni 1993 (EGT nr L 166, 8.7.1993, s. 34).

Artikel 16a.2 och 16a.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

10. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11), i dess lydelse enligt

- 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/EEG av den 2 juli 1992 (EGT nr L 198, 17.7.1992, s. 54).

Artikel 16.2 och 16.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

11. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37), i dess lydelse enligt

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EEG av den 29 juni 1993 (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 1).

Artikel 13.2 och 13.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

12. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester på och i livsmedel av animaliskt ursprung (EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43), i dess lydelse enligt

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EEG av den 29 juni 1993 (EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 1).

Artikel 13.2 och 13.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

13. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser (EGT nr L 275, 26.9.1986, s. 36), i dess lydelse enligt

- 389 D 0187: Rådets beslut 89/187/EEG av den 6 mars 1989 (EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 37).

Artikel 14.2 och 14.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

14. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10), i dess lydelse enligt

- 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EEG av den 30 juni 1993 (EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 28).

Artikel 18.2 och 18.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

15. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62).

Artikel 19.2 och 19.3; punkt 4 skall numreras om och betecknas punkt 3.

16. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser för kvittblivning och bearbetning av animaliskt avfall och för att släppa ut detta på marknaden samt förebyggande av patogener i foder av animaliskt ursprung och om ändring av direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51), i dess lydelse enligt

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).

Artikel 18.2 och 18.3; punkt 4 och 5 skall numreras om och betecknas punkt 3 och 4.

VI. TRANSPORT

A. INLANDSTRANSPORTER

1. 370 R 1108: Rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4), i dess lydelse enligt

- 370 R 2598: Kommissionens förordning (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 (EGT nr L 278, 23.12.1970, s. 1).

- 371 R 0281: Kommissionens förordning (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 (EGT nr L 33, 10.2.1971, s. 11),

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 073, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 379 R 1384: Rådets förordning (EEG) nr 1384/79 av den 25 juni 1979 (EGT nr L 167, 5.7.1979, s. 1),

- 381 R 3021: Rådets förordning (EEG) nr 3021/81 av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 302, 23.10.1981, s. 8),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12).

Bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt "A.1 JÄRNVÄG - Huvudnät" skall följande införas:

"Österrike

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)"

"Finland

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"Sverige

- Statens järnvägar (SJ)".

b) I avsnitt "A.2 JÄRNVÄG - Nät öppna för allmän trafik och anslutna till huvudnätet (med undantag för stadsnät)" skall följande införas:

"Finland

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"Sverige

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)".

c) I avsnitt "B. VÄGAR" skall följande införas:

"Österrike

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen"

"Finland

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar"

"Sverige

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar".

2. 371 R 0281: Kommissionens förordning (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 (EGT nr L 33, 10.2.1971, s. 11), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 073, 27.3.1972, s. 14),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande tillägg skall göras i bilagan:

"Finland

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Sverige

- Trollhätte kanal och Göta älv

- Vänern

- Södertälje kanal

- Mälaren".

3. 385 R 3821: Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 8), i dess lydelse enligt

- 390 R 3314: Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 (EGT nr L 318, 17.11.1190, s. 20),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12),

- 392 R 3688: Kommissionens förordning (EEG) nr 3688/92 av den 21 december 1992 (EGT nr L 374, 22.12.1992, s. 12).

I bilaga II punkt 1 skall följande införas i tabellen under första strecksatsen:

>Plats för tabell>

4. 391 L 0439: Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT nr L 237, 24.8.1991 s. 1, rättat genom EGT nr L 310, 12.11.1991, s. 16).

a) Bilaga 1 punkt 2 tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

"- Bokstavsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar körkortet skall vara följande:

>Plats för tabell>

".

b) Bilaga 1 punkt 3 andra stycket skall ersättas med följande:

"Om en medlemsstat vill att dessa uppgifter skall anges på ett annat nationellt språk än danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och svenska, skall det ske på följande sätt utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna bilaga, nämligen i en tvåspråkig version av körkortet där det ena språket skall vara något av de nyss nämnda."

5. 392 L 0106: Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT nr L 368, 17.12.1992, s. 38).

Följande skall införas i artikel 6.3:

"- Österrike:

Straßenverkehrsbeitrag"

"- Finland:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt"

"- Sverige:

fordonsskatt".

6. 392 R 0881: Rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier (EGT nr L 95, 9.4.1992, s. 1, rättat genom EGT nr L 213, 29.7.1992, s. 36).

I bilaga 1 (blått kort) fotnot 1 skall följande införas:

"(A) Österrike" från och med den 1 januari 1997, "(FIN) Finland", "(S) Sverige".

7. 392 R 1839: Kommissionens förordning (EEG) nr 1839/92 av den 1 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 684/92 beträffande dokument vid internationella persontransporter på väg (EGT nr L 187, 7.7.1992, s. 5), i dess lydelse enligt

- 393 R 2944: Kommissionens förordning (EEG) nr 2944/93 av den 25 oktober 1993 (EGT nr L 266, 27.10.1993, s. 2).

Följande skall införas i bilaga 1A fotnot 1, bilaga 4 första fotnot 1 och bilaga 5 fotnot 1:

"(A) Österrike", "(FIN) Finland", "(S) Sverige".

8. 392 R 2454: Rådets förordning (EEG) nr 2454/92 av den 23 juli 1992 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande (EGT nr L 251, 29.8.1992, s. 1).

I bilaga 1 fotnot 1 (tillstånd) bilaga 2 (färdbladets främre omslag) och bilaga 3 skall följande text införas:

"(A) Österrike", "(FIN) Finland", "(S) Sverige".

9. 393 L 0089: Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturer (EGT nr L 274, 12.11.1993, s. 32).

Följande skall införas i artikel 3.1:

"Österrike

Kraftfahrzeugsteuer"

"Finland

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt"

"Sverige

fordonsskatt".

B. JÄRNVÄGSTRANSPORT

1. 369 R 1192: Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (EGT nr L 156, 28.6.1969, s. 8), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12).

Följande skall införas i artikel 3:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"- Statens järnvägar (SJ)".

2. 377 R 2830: Rådets förordning (EEG) nr 2830/77 av den 12 december 1977 om åtgärder som krävs för att göra järnvägsföretagens redovisningssystem och årsbokslut jämförbara (EGT nr L 334, 24.12.1977, s. 13), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12).

Följande skall införas i artikel 2:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"- Statens järnvägar (SJ)".

3. 378 R 2183: Rådets förordning (EEG) nr 2183/78 av den 19 september 1978 om enhetliga principer för järnvägsföretags kostnadskalkyler (EGT nr L 258, 21.9.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12).

Följande skall införas i artikel 2:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"- Statens järnvägar (SJ)".

4. 382 D 0529: Rådets beslut nr 82/529/EEG av den 19 juli 1982 om prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg (EGT nr L 234, 9.8.1982, s. 5), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12).

Följande skall införas i artikel 1:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"- Statens järnvägar (SJ)".

5. 383 D 0418: Rådets beslut 83/418/EEG av den 25 juli 1983 om järnvägarnas kommersiella självständighet vid driften av sin internationella person- och resgodsbefordran (EGT nr L 237, 26.8.1983, s. 32), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12).

Följande skall läggas till i artikel 1:

"- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)"

"- Statens järnvägar (SJ)".

C. TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

1. 377 D 0527: Kommissionens beslut 77/527/EEG av den 29 juli 1977 om upprättande av en förteckning över inre vattenvägar för tillämpningen av rådets direktiv 76/135/EEG (EGT nr L 209, 17.8.1977, s. 29), i dess lydelse enligt

- 378 L 1016: Rådets direktiv 78/1016/EEG av den 23 november 1978 (EGT nr L 349, 13.12.1978, s. 31),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande skall läggas till i den förteckning som finns i bilagan:

"SUOMI

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

- Trollhätte kanal och Göta älv

- Vänern

- Mälaren

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen".

2. 382 L 0714: Rådets direktiv nr 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (EGT nr L 301, 28.10.1982, s. 1).

Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) I "KAPITEL I", "Zon 2" skall följande läggas till:

"Sverige

Trollhätte kanal och Göta älv.

Vänern.

Södertälje kanal.

Mälaren.

Falsterbo kanal.

Sotenkanalen."

b) I "KAPITEL II", "Zon 3" skall följande läggas till:

"Österrike

Donau från gränsen mellan Österrike och Tyskland till gränsen mellan Österrike och Slovakien.

Sverige

Göta kanal.

Vättern."

c) I "KAPITEL III", "Zon 4" skall följande läggas till:

"Sverige

Alla floder, kanaler och insjöar som inte finns upptagna i zon 1, 2 eller 3."

3. 391 L 0672: Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 29).

a) Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

i) I avsnitt "GRUPP A" skall följande läggas till:

"Finland:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Sverige:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten."

ii) I avsnitt "GRUPP B" skall följande läggas till:

"Österrike

- Kapitänspatent A,

- Schiffsführerpatent A.

Finland

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Sverige:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten."

b) I bilaga 2 skall följande införas:

"Finland

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag"

"Sverige

Trollhätte kanal och Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen".

D. LUFTFART

1. 392 R 2408: Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (EGT nr L 240, 24.8.1992, s. 8).

a) Följande skall införas i den "Förteckning över kategori-1-flygplatser som finns i bilaga 1:"

>Plats för tabell>

b) Följande skall införas i den "Förteckning över flygplatssystem" som finns i bilaga 2:

>Plats för tabell>

2. 393 L 0065: Rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken (EGT nr L 187, 29.7.1993, s. 52).

Följande skall införas i bilaga 2:

"Österrike

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien"

"Finland

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Anskaffningar till små flygplatser och flygfält får göras av lokala myndigheter eller av ägarna."

"Sverige

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping".

VII. UTVECKLING

1. 391 D 0482: Rådets beslut 91/482/EEG av den 25 juli 1991 om associering av utomeuropeiska länder och territorier med Europiska ekonomiska gemenskapen (EGT nr L 263, 19.9.1991, s. 71 och s. 1).

a) I bilaga 2 artikel 13.3 skall följande läggas till:

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

b) I bilaga 2 artikel 14 skall följande läggas till:

"KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT", "DUPLIKAT".

c) I bilaga 3 artikel 3 skall följande läggas till:

"KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT",

"DUPLIKAT".

VIII. MILJÖ

A. VATTENSKYDD OCH VATTENVÅRD

1. 376 L 0160: Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (EGT nr L 31, 5.2.1976, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11.2 skall "54" ersättas med "62".

2. 377 D 0795: Rådets beslut 77/795/EEG av den 12 december 1977 om ett gemensamt förfarande för utbyte av information om kvaliteten på ytvatten igemenskapen (EGT nr L 334, 24.12.1977, s. 29), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 381 D 0856: Rådets beslut 81/856/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 17),

- 384 D 0422: Rådets beslut 84/422/EEG av den 24 juli 1984 (EGT nr L 237, 5.9.1984, s. 15),

- 386 D 0574: Rådets beslut 86/574/EEG av den 24 november 1986 (EGT nr L 335, 28.11.1986, s. 44).

a) I artikel 8.2 skall "54" ersättas med "62".

b) Följande skall läggas till i bilaga 1 "FÖRTECKNING ÖVER PROV- ELLER MÄTSTATIONER SOM ÄR ENGAGERADE I INFORMATIONSUTBYTET":

">Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

".

3. 378 L 0659: Rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att bibehålla fiskars möjligheter att fortleva (EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14.2 skall "54" ersättas med "62".

4. 379 L 0869: Rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44), i dess lydelse enligt

- 381 L 0855: Rådets direktiv 81/855/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 16),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11.2 skall "54" ersättas med "62".

5. 380 L 0778: Rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten (EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11), i dess lydelse enligt

- 381 L 0858: Rådets direktiv 81/858/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 19),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 15.2 skall "54" ersättas med "62".

6. 382 L 0883: Rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I artikel 11.2 skall "54" ersättas med "62".

B. ÖVERVAKNING AV LUFTFÖRORENINGAR

1. 380 L 0779: Rådets direktiv 80/779/EEG av den 15 juli 1980 om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar (EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 30), i dess lydelse enligt

- 381 L 0857: Rådets direktiv 81/857/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 18),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0427: Rådets direktiv 89/427/EEG av den 21 juni 1989 (EGT nr L 201, 14.7.1989, s. 53),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14.2 skall "54" ersättas med "62".

2. 382 L 0884: Rådets direktiv 82/884/EEG av den 3 december 1982 om gränsvärde för bly i luften (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15), i dess lydelse enligt

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11.2 skall "54" ersättas med "62".

3. 385 L 0203: Rådets direktiv 85/203/EEG av den 7 mars 1985 om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid (EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1), i dess lydelse enligt

- 385 L 0580: Rådets direktiv 85/580/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 36),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14.2 skall "54" ersättas med "62".

4. 385 L 0210: Rådets direktiv 85/210/EEG av den 20 mars 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om blyhalten i bensin (EGT nr L 96, 3.4.1985, s. 25), i dess lydelse enligt

- 385 L 0581: Rådets direktiv 85/581/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 37),

- 387 L 0416: Rådets direktiv 87/416/EEG av den 21 juli 1987 (EGT nr L 225, 13.8.1987, s. 33).

I artikel 12.2 skall "54" ersättas med "62".

5. 387 L 0217: Rådets direktiv 87/217/EEG av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 40), i dess lydelse enligt

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 12.2 skall "54" ersättas med "62".

6. 388 L 0609: Rådets direktiv 88/609/EEG av den 24 november 1988 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59).

a) I bilaga 1 i tabellen "TAK OCH REDUCERINGSMÅL FÖR UTSLÄPP AV SVAVELDIOXID FRÅN BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR" skall följande uppgifter införas i de kolumner som här anges:

"

>Plats för tabell>

".

b) I bilaga 2 i tabellen "TAK OCH REDUCERINGSMÅL FÖR UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER FRÅN BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR" skall följande uppgifter införas i de kolumner som här anges:

"

>Plats för tabell>

".

C. SKYDD MOT BULLER

379 L 0113: Rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning (EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 1051: Rådets direktiv 81/1051/EEG av den 7 december 1981 (EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 49),

- 385 L 0405: Kommissionens direktiv 85/405/EEG av den 11 juli 1985 (EGT nr L 233, 30.8.1985, s. 9),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I artikel 5.2 skall "54" ersättas med "62".

D. KEMIKALIER, INDUSTRIRISKER OCH BIOTEKNIK

1. 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 L 0101: Kommissionens direktiv 93/101/EG av 1 november 1993 (EGT nr L 13, 15.1.1994, s. 1).

I artikel 21.2 skall "54" ersättas med "62".

2. 378 D 0618: Kommissionens beslut 78/618/EEG av den 28 juni 1978 om inrättande av en rådgivande vetenskaplig kommitté för undersökning av kemiska produkters giftighet och miljöfarlighet (EGT nr L 198, 22.7.1978, s. 17), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 380 D 1084: Kommissionens beslut 80/1084/EEG (EGT nr L 316, 25.11.1980, s. 21),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 D 0241: Kommissionens beslut 88/241/EEG (EGT nr L 105, 26.4.1980, s. 29).

I artikel 3 skall "24" ersättas med "30" och "12" ersättas med "15".

3. 382 L 0501: Rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0216: Rådets direktiv 87/216/EEG av den 19 mars 1987 (EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 36),

- 388 L 0610: Rådets direktiv 88/610/EEG av den 24 november 1988 (EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 14),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 16.2 skall "54" ersättas med "62".

4. 391 D 0596: Rådets beslut 91/596/EEG av den 4 november 1991 om utformning av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 9 i direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT nr L 322, 23.11.1991, s. 1).

I bilagan under rubriken "UPPGIFTER ENLIGT BILAGA 2 i direktiv 90/220/EEG" del A punkt 3 b i skall följande läggas till:

"Boreal [ ] Arktisk [ ]".

E. BEVARANDE AV VILDA DJUR OCH VÄXTER

1. 379 L 0409: Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarandet av vilda fåglar (EGT nr L 103, 25.04.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 0854: Rådets direktiv 81/854/EEG av den 19 oktober 1991 (EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 3),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 385 L 4411: Kommissionens direktiv 85/411/EEG av den 25 juli 1985 (EGT nr L 233, 30.8.1985, s. 33),

- 386 L 0122: Rådets direktiv 86/122/EEG av den 8 april 1986 (EGT nr L 100, 16.4.1986, s. 22),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0244: Rådets direktiv 91/244/EEG av den 6 mars 1991 (EGT nr L 115, 8.5.1991, s. 41).

a) BILAGA 1 skall ändras på följande sätt:

i) Följande uppgifter skall läggas till i tabellen:

>Plats för tabell>

ii) Följande kolumner skall läggas till vid de nummer som här anges:

"

>Plats för tabell>

".

b) I bilaga 2.1 skall följande kolumner läggas till vid de nummer som här anges:

"

>Plats för tabell>

".

c) Bilaga 2.2 skall ändras på följande sätt:

i) Följande uppgifter skall läggas till i tabellen:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) Följande kolumner skall läggas till vid de nummer som här anges:

>Plats för tabell>

d) Följande skall läggas till i tabellerna i slutet av bilaga 2.2 (innehållande arterna nr 25-72):

"Österreich"

"Sverige"

"Suomi/Finland".

- Följande skall läggas till:

"+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+= Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna."

- I tabellerna i slutet av bilaga 2.2a skall "+" läggas till under "Österreich" för följande arter:

25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris.

- I tabellerna i slutet av bilaga 2.2a skall "+" läggas till under "Sverige" för följande arter:

27. Anser albifrons

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris.

- I tabellerna i slutet av bilaga 2.2a skall "+" läggas till under "Suomi" för följande arter:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris.

- I tabellerna i slutet av bilaga 2.2a skall "+" läggas till under "Sverige" för arterna nr 38.a, 73-77 ovan.

- I tabellerna i slutet av bilaga 2.2a skall "+" läggas till under "Suomi" för följande arter:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone.

e) I bilaga 3.1 skall följande kolumner läggas till vid de nummer som här anges:

>Plats för tabell>

I bilaga 3.1.2 efter "Lagopus lagopus" skall ordet "lagopus" läggas till (nr 2 skall lyda: "Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus").

f) I bilaga 3.2 skall följande kolumner läggas till vid de nummer som här anges:

>Plats för tabell>

g) I bilaga 4 punkt a första strecksatsen efter ordet "snaror" skall följande läggas till: "(med undantag för Finland och Sverige såvitt avser jakt på Lagopus lagopus lagopus och Lagopus mutus norr om 58° nordlig bredd)".

2. 381 R 0348: Rådets förordning (EEG) nr 348/81 av den 20 januari 1981 om gemensamma regler för import av valar eller andra valprodukter (EGT nr L 39, 12.2.1981, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I artikel 2.2 skall "54" ersättas med "62".

3. 382 R 3626: Rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande inom gemenskapen av konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter (EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1), i dess lydelse enligt

- 392 R 1970: Rådets förordning nr (EEG) 1970/92 (EGT nr L 201, 20.7.1992, s. 1).

a) Följande skall läggas till i artikel 13.3:

- "Hotade arter"

- "Uhanalaisia lajeja/Hotade arter".

b) I artikel 21.2 skall "54" ersättas med "62".

4. 392 L 0043: Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7).

a) I artikel 1 c iii skall talet "fem" bytas ut mot "sex" och ordet "Boreal" läggas till efter "Atlantisk".

b) Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

1) Under "Förklaringar", "Kod" skall följande mening läggas till: "De boreala och pannoniska livsmiljöerna anges med hjälp av 1993 års CORINE-kod".

2) Under "Kustmiljöer och halofytisk (saltpåverkad) vegetation", rubriken "Kontinentala stäpper av salt eller gipstyp" efter punkt 15.19 skall följande nya punkt läggas till: "15.1A, *Pannoniska saltstäpper och marina våtmarker".

3) Under "Kustnära sanddyner och kontinentala sanddyner", rubriken "Kontinentala dyner, gamla och urlakade på kalk" efter punkt 64.1x35.2 skall följande nya punkt läggas till: "64.71 *Pannoniska inlandsdyner".

4) Under "Naturliga och kulturformade gräsmarker", rubriken "Kulturformade torra gräsmarker och buskbeväxta successionsfaser" före punkt 34.32-34.34 skall följande nya punkt läggas till: "34.31 Subkontinentala stäppartade gräsmarker".

Vidare skall efter 34.5 följande nya punkter läggas till: "34.91 *Pannoniska stäppmarker" och 34.A1 "*Pannoniska sandstäpper".

5) Under "Myrar" efter punkt 54.3 skall en ny rubrik "Aapa myrar" införas, och under den rubriken skall följande två nya punkter läggas till: "54.8 *Aapa myrar" och "54.9 *Blandmyr av pals-typ".

6) Under "Skogar" före rubriken "Skogar i Europas tempererade zoner" skall en ny rubrik "Boreala skogar" införas, och under den rubriken skall följande nya punkt läggas till: "42.C *Västlig taiga".

7) Under "Skogar", rubriken "Skogar i Europas tempererade zoner" efter punkt 41.26 skall följande nya punkt läggas till: "41.2B *Pannonisk ek-avenbokskog".

Vidare skall efter punkt 41.53 följande två nya punkter läggas till: "41.7374 *Pannoniska viteksskogar" och "41.7A *Euro-sibiriska stäppekskogar".

c) I bilaga 2 i de avsnitt och under de rubriker som här anges skall följande läggas till:

1) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur, Däggdjur, Rodentia

Under rubriken Sciuridae "*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)".

Under rubriken Castoridae efter Castor fiber: "(med undantag för de finska och svenska populationerna)".

2) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur, Däggdjur, Carnivora

Under rubriken Canidae: "*Alopex lagopus". Efter *Canis lupus, i texten inom parantes: "de finska populationerna undantagna".

Under rubriken Ursidae, efter *Ursus arctos: "(med undantag för de finska och svenska populationerna)".

Under rubriken Mustelidae: "*Gulo gulo".

Under rubriken Felidae, efter *Lynx lynx: "(med undantag för de finska populationerna)".

Under rubriken Phocidae, efter *Monachus monachus: "*Phoca hispida saimensis".

3) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur, Fisk

- Under rubriken Petromyzoniformes, Petromyzonidae, efter Lampetra fluviatilis(v): "(med undantag för de finska, norska och svenska populationerna)". Efter Lampetra planeri(o): "(med undantag för de finska och svenska populationerna)." Efter Petromyzon marinus(o): "(med undantag för de norska och svenska populationerna)".

- Under rubriken Salmoniformes, Salmonidae, efter Salmo salar: "(med undantag för de finska populationerna)".

- Under rubriken Cypriniformes, Cyprinidae, efter Aspius aspius(o): "(med undantag för de finska populationerna)".

- Under rubriken Cobitidae, efter Cobitis taenia(o): "(med undantag för de finska populationerna)".

- Under rubriken Scorpaeniformes, Cottidae, efter Cottus gobio(o): "(med undantag för de finska populationerna)".

4) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur

- Under rubriken Arthropods, Insecta, Coleoptera, efter Buprestis splendens, följande nya punkt: "*Carabis menetresi pacholei".

- Under rubriken Blötdjur, Gastropoda, efter Geomitra moniziana, följande nya punkt: "*Helicopsis striata austriaca".

5) I avsnitt b) Växter

- Under rubriken Compositae, efter Artemisia granatensis Boiss, skall följande två nya punkter läggas till: "*Artemisia laciniata Willd." och "*Artemisia pancicii (Janka) Ronn".

- Under rubriken Gramineae, efter *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, följande nya punkt: "*Stipa styriaca Martinovsky".

d) I bilaga 4 i de avsnitt och under de rubriker som här anges skall följande läggas till:

1) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur, Däggdjur

- I underavsnitt Rodentia

Under rubriken Sciuridae, efter Citellus citellus: "Pteromys volans (Sciuopterus russicus)".

Under rubriken Castoridae, efter Castor fiber: "(med undantag för de finska och svenska populationerna)".

Under rubriken Microtidae, efter Microtus oeconomus arenicola, följande nya punkt: "Microtus oeconomus mehelyi".

- I underavsnitt Carnivora

Under rubriken Canidae: "Alopex lagopus".

Under rubriken Phocidae, efter Monachus monachus: "Phoca hispida saimensis".

- Under rubriken Canidae, efter Canis lupus: "(med undantag för de finska populationerna inom renskötselområden enligt 2 § i den finska lagen om renskötsel av den 14 september 1990 nr 848/90)".

- I underavsnitt Sauria, Lacertidae, efter Lacerta viridis, följande nya punkt: "Lacerta vivipara pannonica".

- I underavsnitt Salmoniformes, Coregonidae, efter Coregonus oxyrhynchus: "(med undantag för de finska populationerna)".

2) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur, Blötdjur

- Under rubriken Gastropoda, Prosobranchia, efter Patella feruginea, följande nya punkt: "Theodoxus prevostianus".

e) I bilaga 5 i de avsnitt och under de rubriker som här anges skall följande läggas till:

1) I avsnitt a) Djur, Ryggradsdjur

- I underavsnitt Däggdjur, före rubriken Carnivora, en ny rubrik: "Rodentia".

Under den rubriken en ny underrubrik "Castoridae".

Under den underrubriken: "Castor fiber (de finska och svenska populationerna)".

- I underavsnitt Däggdjur, Carnivora, Canidae, efter Canis lupus: "(de finska populationerna inom renskötselområden enligt 2 § i den finska lagen om renskötsel av den 14 september 1990 nr 848/90)".

- I underavsnitt Fisk, Salmoniformes, rubriken Cyprinidae, före Barbus spp., följande nya punkt: "Aspius aspius". Efter Barbus spp. följande två nya punkter: "Rutilus friesii meidingeri" och "Rutilus pigus virgo".

F. AVFALLSHANTERING OCH RENINGSTEKNIK

386 L 0278: Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 6), i dess lydelse enligt

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

I artikel 15.2 skall "54" ersättas med "62".

IX. VETENSKAP, FORSKNING OCH UTVECKLING

1. 371 D 0057: Kommissionens beslut 71/57/Euratom av den 13 januari 1971 om omorganisationen av det gemensamma atomforskningscentret (JRC) (EGT nr L 16, 20.1.1971, s. 14), i dess lydelse enligt

- 374 D 0578: Kommissionens beslut 74/578/Euratom av den 13 november 1974 (EGT nr L 316, 26.11.1974, s. 12),

- 375 D 0241: Kommissionens beslut 75/241/Euratom av den 25 mars 1975 (EGT nr L 98, 19.4.1975, s. 40),

- 382 D 0755: Kommissionens beslut 82/755/Euratom av den 2 juni 1982 (EGT nr L 319, 16.11.1982, s. 10),

- 384 D 0339: Kommissionens beslut 84/339/Euratom av den 24 maj 1984 (EGT nr L 177, 4.7.1984, s. 29),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 385 D 0593: Kommissionens beslut 85/593/Euratom av den 20 november 1985 (EGT nr L 373, 31.12.1985, s. 6),

- 393 D 0095: Kommissionens beslut 93/95/Euratom av den 2 februari 1993 (EGT nr L 37, 13.2.1993, s. 44).

I artikel 4 första stycket, skall "13" och "12" ersättas med "16" respektive "15".

2. 374 R 1728: Rådets förordning nr 1728/74 av den 27 juni 1974 om samordningen av jordbruksforskningen (EGT nr L 182, 5.7.1974, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 385 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8).

I artikel 8.3 skall "femtiofyra" ersättas med "sextiotvå".

3. Rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet (rådets dokument 4151/81 (ATO 103) av den 8 januari 1981), i dess lydelse enligt

- Rådets beslut från oktober 1986 om ändring av beslutet av den 16 december 1980 (rådets dokument 9705/86 (RECH 96) (ATO 49).

a) I punkt 8 första meningen skall "10" ersättas med "12".

b) I punkt 14 skall de två sista meningarna ersättas med följande:

"När yttranden skall avges enligt punkt 5 g skall rösterna i kommittén vägas på följande sätt:

>Plats för tabell>

Beslut skall fattas med en majoritet av 21 röster från minst nio delegationer."

4. 384 D 0128: Kommissionens beslut 84/128/EEG av den 29 februari 1984 om inrättandet av en rådgivande kommitté för industriell forskning och utveckling (EGT nr L 66, 8.3.1984, s. 30), i dess lydelse enligt

- 386 D 0009: Kommissionens beslut 86/9/EEG av den 7 januari 1986 (EGT nr L 25, 31.1.1986, s. 26),

- 388 D 0046: Kommissionens beslut 88/46/EEG av den 13 januari 1988 (EGT nr L 24, 29.1.1988, s. 66).

I artikel 3.1 skall "14" ersättas med "17".

X. FISKE

1. 376 R 0104: Rådets förordning (EEG) nr 104/76 av den 19 januari 1976 om gemensamma marknadsnormer för hästräkor (Crangon crangon), krabba (Cancer pagurus) och havskräfta (Nephrops norvegicus) (EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 35), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 383 R 3575: Rådets förordning (EEG) nr 3575/83 av den 14 december 1983 (EGT nr L 356, 20.12.1983, s. 6),

- 385 R 3118: Rådets förordning (EEG) nr 3118/85 av den 4 november 1985 (EGT nr L 297, 9.11.1985, s. 3),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 387 R 3940: Rådets förordning (EEG) nr 3940/87 av den 21 december 1987 (EGT nr L 373, 31.12.1987, s. 6),

- 388 R 4213: Rådets förordning (EEG) nr 4213/88 av den 21 december 1988 (EGT nr L 370, 31.12.1988, s. 33),

- 391 R 3162: Rådets förordning (EEG) nr 3162/91 av den 28 oktober 1991 (EGT nr L 300, 31.10.1991, s. 1).

Följande skall läggas till i artikel 10.1 b andra strecksatsen:

"Hietakatkarapuja" eller "Isotaskurapuja" eller "Keisarihummereita",

"Hästräkor" eller "Krabba" eller "Havskräfta".

2. 382 R 3191: Kommissionens förordning (EEG) nr 3191/82 av den 29 november 1982 med tillämpningsföreskrifter för referensprissystemet för fiskeprodukter (EGT nr L 338, 30.11.1982, s. 13), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 3474: Kommissionens förordning (EEG) nr 3474/85 av den 10 december 1985 (EGT nr L 333, 11.12.1985, s. 16).

I bilaga 1 skall följande läggas till:

">Plats för tabell>

".

3. 383 R 2807: Kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 med närmare bestämmelser om registrering av uppgifter om medlemsstaternas fiskefångster (EGT nr L 276, 10.10.1983, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 R 0473: Kommissionens förordning (EEG) nr 473/89 av den 24 februari 1989 (EGT nr L 53, 25.2.1989, s. 34).

I bilaga IV punkt 2.4.1 skall följande text utgå:

"S = Sverige".

4. 385 R 3459: Kommissionens förordning (EEG) nr 3459/85 av den 6 december 1985 med närmare regler om utjämningsbidrag för atlantisk sardin (EGT nr L 332, 10.12.1985, s. 16).

I artikel 4 andra stycket andra strecksatsen skall följande läggas till:

"TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS

ASETUS (ETY) N:o 3117/85"

"BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG

FÖRORDNING (EEG) Nr 3117/85".

5. 392 R 3760: Rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1).

Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) Följande skall läggas till i avsnittet "DANMARKS KUSTVATTEN":

"

>Plats för tabell>

"

b) Följande skall läggas till efter avsnittet "NEDERLÄNDERNAS KUSTVATTEN".

">Plats för tabell>

>Plats för tabell>

"

6. 393 R 2018: Rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordvästatlanten (EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 1).

Följande skall läggas till i bilaga 5 anmärkning e:

">Plats för tabell>

".

7. 393 R 2210: Kommissionens förordning (EEG) nr 2210/93 av den 26 juli 1993 om uppgiftslämnande avseende den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT nr L 197, 6.8.1993, s. 8).

Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt "I. Varor förtecknade i bilaga 1 A i förordning (EEG) nr 3759/92" skall följande införas:

i) Under punkt "1. Sill (Clupea harengus)":

"de förenade marknaderna för Torneå-Karleby

de förenade marknaderna för Jakobstad-Korsnäs

de förenade marknaderna för Närpes-Pyhämaa

de förenade marknaderna för Södra Nystad-Kimito

de förenade marknaderna för Åland

de förenade marknaderna för Finska viken

de förenade marknaderna för Trelleborg och Simrishamn

de förenade marknaderna för Lysekil och Kungshamn Gävle".

ii) Under punkt "6. Torsk (Gadus morhua)":

"Karlskrona

Göteborg

Mariehamn".

b) I avsnitt "II. Varor förtecknade i bilaga 1 D i förordning (EEG) nr 3759/92" skall följande införas under punkten: "Nordhavsräka (Pandalus borealis)":

"Smögen

Göteborg".

c) I avsnitt "III. Varor förtecknade i bilaga 1 E i förordning (EEG) nr 3759/92" skall följande införas under punkt "2. a) Havskräfta hel (Nephrops norvegicus)":

"Smögen

Göteborg".

d) I avsnitt "VIII. Varor förtecknade i bilaga IV A i förordning (EEG) nr 3759/92" skall följande läggas till:

i) Under punkt "1. Karp:":

"- Österrike: Waldviertel

Bundesland Steiermark".

ii) Under punkt "2. Lax:":

"- Österrike: hela Österrike

- Finland: alla kustområden".

XI. DEN INRE MARKNADEN OCH FINANSIELLA TJÄNSTER

A. BOLAGSRÄTT, MEDBESTÄMMANDE I ARBETS- LIVET OCH REDOVISNINGSREGLER (1)

1. 368 L 0151: Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 41), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande tillägg skall göras i artikel 1:

"- I Finland:

osakeyhtiö, aktiebolag.

- I Sverige:

aktiebolag.

- I Österrike:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung."

2. 377 L 0091: Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

- 392 L 0101: Rådets direktiv 92/101/EEG av den 23 november 1992 (EGT nr L 347, 28.11.1992, s. 64).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 1.1 första stycket:

"- I Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag.

- I Sverige:

aktiebolag.

- I Österrike:

die Aktiengesellschaft."

b) I artikel 6 skall termen "europeiska beräkningsenheter" ersättas med "ecu".

3. 378 L 0855: Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag (EGT nr L 295, 20.10.1978, s. 36), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande tillägg skall göras i artikel 1.1:

"- I Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag.

- I Sverige:

aktiebolag.

- I Österrike:

die Aktiengesellschaft."

4. 378 L 0660: Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 383 L 0349: Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0666: Rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 36),

- 390 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EEG av den 8 november 1990 om ändring i direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning i fråga om undantag för små och medelstora bolag samt i fråga om offentliggörande av bokslut i ecu (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 57),

- 390 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EEG av den 8 november 1990 om ändring av tillämpningsområdet för direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 60).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 1.1 första stycket:

"- I Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag.

- I Sverige:

aktiebolag.

- I Österrike:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung."

b) Följande tillägg skall göras i artikel 1.1 andra stycket:

"m) I Österrike:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft.

n) I Finland:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag.

o) I Sverige:

handelsbolag, kommanditbolag."

5. 383 L 0349: Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1), dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EEG av den 8 november 1990 om ändring i direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning i fråga om undantag för små och medelstora bolag samt i fråga om offentliggörande av bokslut i ecu (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 57),

- 390 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EEG av den 8 november 1990 om ändring av tillämpningsområdet för direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 60).

Följande tillägg skall göras i artikel 4.1 första stycket:

"m) I Österrike:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

n) I Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag.

o) I Sverige:

aktiebolag."

6. 389 L 0667: Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 40).

Följande tillägg skall göras i artikel 1:

"- I Finland:

Osakeyhtiö/aktiebolag.

- I Sverige:

Aktiebolag.

- I Österrike:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung."

B. DIREKT BESKATTNING, FÖRSÄKRING OCH KREDITINSTITUT

I. DIREKT BESKATTNING

1. 369 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om skatt på kapitalanskaffning (EGT nr L 249, 3.10.1969, s. 25) i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 373 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EEG av den 9 april 1973 (EGT nr L 103, 18.4.1973, s. 13),

- 373 L 0080: Rådets direktiv 73/80/EEG av den 9 april 1973 (EGT nr L 103, 18.4.1973, s. 15),

- 374 L 0553: Rådets direktiv 74/553/EEG av den 7 november 1974 (EGT nr L 303, 13.11.1974, s. 9),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 385 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EEG av den 10 juni 1985 (EGT nr L 156, 15.6.1985, s. 23),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1981, s. 23).

Följande skall läggas till i artikel 3.1 a:

Bolag i österrikisk rätt som kallas

- "Aktiengesellschaft"

- "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"

Bolag i finsk rätt som kallas

- "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" och "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"

Bolag i svensk rätt som kallas

- "aktiebolag"

- "bankaktiebolag"

- "försäkringsaktiebolag".

2. 390 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem vid sådana fusioner, uppdelningar, överföringar av tillgångar och byten av aktier som gäller bolag i mer än en medlemsstat (EGT nr L 225, 20.8.1990, s. 1).

a) Följande skall läggas till i artikel 3 c:

"- Körperschaftsteuer i Österrike

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

- Statlig inkomstskatt i Sverige".

b) Följande skall läggas till i bilagan:

"m) Bolag i österrikisk rätt som kallas `Aktiengesellschaft`, `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

n) Bolag i finsk rätt som kallas `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank`, `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

o) Bolag i svensk rätt som kallas `aktiebolag`, `bankaktiebolag`, `försäkringsaktiebolag` ".

3. 390 L 0435: Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moder- och dotterföretag i olika medlemsstater (EGT nr L 225, 20.8.1990, s. 6).

a) Följande skall läggas till i artikel 2 c:

"- Körperschaftsteuer i Österrike

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

- Statlig inkomstskatt i Sverige".

b) Följande skall läggas till i bilagan:

"m) Bolag i österrikisk rätt som kallas `Aktiengesellschaft`, `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

n) Bolag i finsk rätt som kallas `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank`, `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

o) Bolag i svensk rätt som kallas `aktiebolag`, `bankaktiebolag`, `försäkringsaktiebolag` ".

II. FÖRSÄKRING

1. 373 L 0239: Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3), i dess lydelse enligt

- 376 L 0580: Rådets direktiv 76/580/EEG av den 29 juni 1976 (EGT nr L 189, 13.7.1976, s. 13),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 384 L 0641: Rådets direktiv 84/641/EEG av den 10 december 1984 (EGT nr L 339, 27.12.1984, s. 21),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

- 387 L 0343: Rådets direktiv 87/343/EEG av den 22 juni 1987 (EGT nr L 185, 4.7.1987, s. 72),

- 387 L 0344: Rådets direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987 (EGT nr L 185, 4.7.1987, s. 77),

- 388 L 0357: Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 (EGT nr L 172, 4.7.1988, s. 1),

- 390 L 618: Rådets direktiv 90/618/EEG av den 8 november 1990 (EGT nr L 330, 29.11.1990, s. 44),

- 392 L 0049: Rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 (EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1).

Följande skall läggas till artikel 8.1 a:

"Finland

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag,

vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag,

vakuutusyhdistys/försäkringsförening

Sverige

försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag,

understödsföreningar

Österrike

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit".

2. 377 L 0092: Rådets direktiv 77/92/EEG av den 13 december 1976 om åtgärder för att underlätta det effektiva utövandet av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster vid verksamhet som försäkringsagent eller försäkringsmäklare (ur grupp 630 ISIC) och särskilt om övergångsbestämmelser för sådan verksamhet (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 14), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Följande skall läggas till i artikel 2.2 a:

"I Finland

- Vakuutuksenvälittäjä/Försäkringsmäklare

I Sverige

- Försäkringsmäklare

I Österrike

- Versicherungsmakler".

b) Följande skall läggas till i artikel 2.2 b:

"I Finland

- Vakuutusasiamies/Försäkringsombud

I Sverige

- Försäkringsombud

I Österrike

- Versicherungsagent".

3. 379 L 0267: Rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (EGT nr L 63, 13.3.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

- 390 L 0619: Rådets direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 (EGT nr L 330, 29.11.1990, s. 50),

- 392 L 0096: Rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 (EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1).

a) Följande skall läggas till i artikel 4:

"Detta direktiv skall inte omfatta pensionsverksamhet inom sådana pensionsförsäkringsföretag som avses i den finska lagen om pensioner för arbetstagare (TEL) eller andra finska författningar på området under förutsättning att

a) pensionsförsäkringsbolag, som enligt finsk lag redan är skyldiga att ha särskild bokföring och förvaltning för sin pensionsverksamhet, från dagen för anslutningen bildar särskilda bolag eller andra rättssubjekt för den verksamheten,

b) de finska myndigheterna på ett icke-diskriminerande sätt tillåter alla medborgare och företag från medlemsstater att enligt finsk lag bedriva sådan verksamhet som anges i artikel 1, och som omfattas av detta undantag, genom

- ägande eller delägande i befintliga försäkringsbolag eller bolagsgrupper, eller

- bildande av eller deltagande i nya försäkringsbolag eller bolagsgrupper, däribland pensionsförsäkringsbolag.

c) de finska myndigheterna, inom tre månader från dagen för anslutningen, lämnar en rapport till kommissionen för godkännande om vilka åtgärder som har vidtagits för att skilja TEL-verksamhet från normal försäkringsverksamhet, som finska försäkringsbolag bedriver, och för att uppfylla alla krav i tredje livförsäkringsdirektivet."

b) Följande skall läggas till i artikel 8.1 a:

"Finland

`keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag`,

`vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag`,

`vakuutusyhdistys/försäkringsförening`

Sverige

`försäkringsaktiebolag`, `ömsesidiga försäkringsbolag`, `understödsföreningar`

Österrike

`Aktiengesellschaft`, `Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit` ".

III. KREDITINSTITUT

1. 377 L 0780: Rådets första direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT nr L 322, 17.12.77, s. 30), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 385 L 0345: Rådets direktiv 85/345/EEG av den 8 juli 1985 (EGT nr L 183, 18.7.1985, s. 19),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 386 L 0524: Rådets direktiv 86/524/EEG av den 27 oktober 1986 (EGT nr L 309, 4.11.1986, s. 15),

- 389 L 0646: Rådets direktiv 89/646/EEG av den 15 december 1989 (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1).

Följande skall läggas till i artikel 2.2:

"- i Finland `Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit AB, Kera Oy/Kera AB`

- i Sverige `Svenska Skeppshypotekskassan`

- i Österrike företag erkända som allmännyttiga byggnadssammanslutningar".

2. 389 L 0647: Rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 14), i dess lydelse enligt

- 391 L 0031: Kommissionens direktiv 91/31/EEG av den 19 december 1990 (EGT nr L 17, 23.1.1991, s. 20),

- 392 L 0030: Rådets direktiv 92/30/EEG av den 6 april 1992 (EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52).

a) Följande skall läggas till i artikel 6.1 c 1:

"Lån som i enlighet med de behöriga myndigheternas krav är fullt ut säkrade genom aktier i sådana finska bostadsbolag som är verksammma enligt den finska bostadsbolagslagen av år 1991 eller senare antagna författningar med motsvarande innehåll, i fall då bostäderna är eller kommer att bli bebodda av låntagarna."

b) I artikel 11.4 skall orden "Tyskland, Danmark och Grekland" bytas ut mot "Tyskland, Danmark, Grekland och Österrike".

3. 392 L 0121: Rådets direktiv 92/121/EEG av den 21 december 1992 om övervakning och kontroll av kreditinstituts stora exponeringar (EGT nr L 29, 5.2.1993, s. 1).

a) Artikel 4.7 p första meningen skall ha följande lydelse:

"p) Lån som i enlighet med behöriga myndigheters godkännande är säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter eller genom aktier i finska bostadsbolag, som är verksamma enligt den finska bostadsbolagslagen av år 1991 eller senare antagna författningar med motsvarande innehåll, och leasingavtal där uthyraren behåller full äganderätt till den uthyrda bostaden så länge förhyraren inte har utnyttjat sin köpoption, i bägge fallen upp till 50 % av bostadsfastighetens värde."

b) I artikel 6.9 skall följande stycke läggas till:

"Detsamma gäller lån som i enlighet med behöriga myndigheters godkännande är säkrade genom aktier i sådana finska bostadsbolag som är verksamma enligt den finska bostadsbolagslagen av år 1991 eller senare antagna författningar med motsvarande innehåll, i fall då lånen liknar de lån mot panträtt i fast egendom som avses i föregående stycke."

C. FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

I. MOTORFORDON

1. 370 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1) i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 115),

- 378 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21 december 1977 (EGT nr L 81, 28.3.1978, s. 1),

- 378 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EEG av den 12 juni 1978 (EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 380 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16 december 1980 (EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 34, rättat genom EGT nr L 265, 19.9.1981, s. 28),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 51),

- 387 L 403: Rådets direktiv 87/403/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44),

- 392 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18 juni 1992 (EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 1),

- 393 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september 1993 (EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 49).

a) I bilaga 7 skall följande införas i tabellen under punkt 1.1:

"17 för Finland"

"5 för Sverige"

"12 för Österrike".

b) I bilaga 9 del I sidan 2 punkt 37 och del II sidan 2 punkt 37 skall följande läggas till:

"Finland: . . ., Sverige: . . ., Österrike: . . .".

2. 370 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 16), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 115),

- 373 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EEG av den 7 november 1973 (EGT nr L 321, 22.11.1973, s. 33),

- 377 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EEG av den 8 mars 1977 (EGT nr L 66, 12.3.1977, s. 33),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13 april 1981 (EGT nr L 131, 18.5.1981, s. 6),

- 384 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EEG av den 3 juli 1984 (EGT nr L 196, 26.7.1984, s. 47),

- 384 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EEG av den 3 september 1984 (EGT nr L 238, 6.9.1984, s. 31),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT nr L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 392 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EEG av den 10 november 1992 (EGT nr L 371, 19.12.1992, s. 1).

a) I bilaga 2 skall följande läggas till i fotnoten till punkt 3.1.3:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

b) I bilaga 4 skall följande läggas till i fotnoten om särskiljande nummer för det land som beviljar typgodkännade:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

3. 370 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EEG den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (EGT nr L 176, 10.8.1970, s. 227, rättat genom EGT nr L 329, 25.11.1982, s. 31), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 1 punkt 1.4.1 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

4. 371 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EEG av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 379 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EEG av den 20 juli 1979 (EGT nr L 239, 22.9.1979, s. 1),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 385 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EEG av den 18 februari 1985 (EGT nr L 90, 29.3.1985, s. 1),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 386 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EEG av den 6 november 1986 (EGT nr L 327, 22.11.1986, s. 49),

- 388 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EEG av den 16 maj 1988 (EGT nr L 147, 14.6.1988, s. 77).

I tillägg 2 till bilaga 2 skall följande läggas till i uppräkningen av särskiljande nummer i punkt 4.2:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

5. 374 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (EGT nr L 266, 2.10.1974, s. 4), i dess lydelse enligt

- 379 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 18 april 1979 (EGT nr L 128, 26.5.1979, s. 1),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

I bilaga 1 punkt 3.2.2.2 skall följande läggas till i fotnoten:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

6. 376 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 1, rättat genom EGT nr L 56, 4.3.1976, s. 38, och genom EGT nr L 329, 25.11.1982, s. 31), i dess lydelse enligt

- 378 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19 maj 1978 (EGT nr L 155, 13.6.1978, s. 31),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilagan punkt 2.1.2 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

7. 376 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 32), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 3 punkt 4.2 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

8. 376 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 54), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den 1 augusti 1989 (EGT nr L 265, 12.9.1989, s. 1).

I bilaga 3 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

9. 376 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 71), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EEG av den 28 mars 1989 (EGT nr L 109, 20.4.1989, s. 25, rättat genom EGT nr L 114, 27.4.1989, s. 52).

I bilaga 3 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

10. 376 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 85), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 1 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

11. 376 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 96), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1 augusti 1989 (EGT nr L 265, 12.9.1989, s. 15).

I bilaga 6 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

12. 376 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor för sådana strålkastare (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 122), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 2 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

13. 377 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 60, rättat genom EGT nr L 284, 10.10.1978, s. 11), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1 augusti 1989 (EGT nr L 265, 12.9.1989, s. 24).

I bilaga 2 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

14. 377 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 72, rättat genom EGT nr L 284, 10.10.1978, s. 11), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 2 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

15. 377 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon (EGT nr L 220, 29.8.1978, s. 83, rättat genom EGT nr L 284, 10.10.1978, s. 11), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 4 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

16. 377 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 95), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EEG av den 20 juli 1981 (EGT nr L 209, 29.7.1981, s. 32),

- 382 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EEG av den 2 april 1982 (EGT nr L 139, 19.5.1982, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30 oktober 1990 (EGT nr L 341, 6.12.1990, s. 1).

I bilaga 3 punkt 1.1.1 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

17. 378 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (EGT nr L 325, 20.11.1978, s. 1, rättat genom EGT nr L 329, 25.11.1982, s. 31), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilaga 6 punkt 1.1.1 skall följande läggas till:

"17 för Finland"

"5 för Sverige"

"12 för Österrike".

18. 378 L 1015: Rådets direktiv 78/1015/EEG av den 23 november 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar (EGT nr L 349, 13.12.1978, s. 21), rättat genom EGT nr L 10, 16.1.1979, s. 15 i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0056: Rådets direktiv 87/56/EEG av den 18 december 1986 (EGT nr L 24, 27.1.1987, s. 42),

- 389 L 0235: Rådets direktiv 89/235/EEG av den 13 mars 1989 (EGT nr L 98, 11.4.1989, s. 1).

a) I artikel 2 skall följande strecksatser läggas till:

"- `tyyppihyväksyntä` och `typgodkännande` i finsk lagstiftning,

- `typgodkännande` i svensk lagstiftning,

- `Typengenehmigung` i österrikisk lagstiftning."

b) I bilaga 2 punkt 3.1.3 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

19. 380 L 0780: Rådets direktiv 80/780/EEG av den 22 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för tvåhjuliga motorfordon med eller utan sidvagn, samt backspeglarnas montering på sådana fordon (EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 49), i dess lydelse enligt

- 380 L 1272: Rådets direktiv 80/1272/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 73),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I artikel 8 skall följande läggas till:

"- `tyyppihyväksyntä` och `typgodkännande` i finsk lag,

- `typgodkännande` i svensk lag,

- `Typengenehmigung` i österrikisk lag."

20. 388 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT nr L 36, 9.2.1988, s. 33), i dess lydelse enligt

- 391 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EEG av den 1 oktober 1991 (EGT nr L 295, 25.10.1991, s. 1).

I bilaga 1 punkt 5.1.3 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

21. 391 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EEG av den 27 mars 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 103, 23.4.1991, s. 5).

I bilaga 2 punkt 3.4.1 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

22. 392 L 0022: Rådets direktiv 92/22/EEG av den 31 mars 1992 om säkerhetsglas och glasmaterial på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 129, 14.5.1992, s. 11).

I bilaga 2 punkt 4.4.1 skall följande läggas till i nottexten:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

23. 392 L 0023: Rådets direktiv 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 129, 14.5.1992, s. 95).

I bilaga 1 punkt 4.2 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

24. 392 L 0061: Rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 72).

I bilaga 5 punkt 1.1 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

II. JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSTRAKTORER

1. 374 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10), rättat genom EGT nr L 226, 18.8.1976, s. 16, i dess lydelse enligt

- 379 L 0694: Rådets direktiv 79/694/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979, s. 17),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 382 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEC av den 17 december 1982 (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0297: Rådets direktiv 88/297/EEG av den 3 maj 1988 (EGT nr L 126, 20.5.1988, s. 52).

I artikel 2 a skall följande strecksatser läggas till:

"- tyyppihyväksyntä och typgodkännande i finsk lag,

- typgodkännande i svensk lag,

- Typengenehmigung i österrikisk lag".

2. 377 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 26).

I bilaga 6 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

3. 378 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 255, 18.9.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 382 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 383 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EEG av den 28 mars 1983 (EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 13),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EEG av den 30 juni 1988 (EGT nr L 228, 17.8.1988, s. 31).

I bilaga 2 punkt 3.5.2.1 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

4. 379 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EEG av den 25 juni 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (EGT nr L 179, 17.7.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 382 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EEG av den 15 december 1982 (EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 31),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EEG av den 22 juni 1988 (EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 32).

I bilaga 6 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

5. 386 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 26), i dess lydelse enligt

- 389 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398, 31.12.1989, s. 29).

I bilaga 6 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

6. 387 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 1), i dess lydelse enligt

- 389 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 27).

I bilaga 7 skall följande läggas till:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

7. 389 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 67, 10.3.1989, s. 1).

a) I bilaga 3 A punkt 5.4.1 skall följande läggas till i fotnot 1:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

b) I bilaga 5 punkt 2.1.3 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"17 för Finland, 5 för Sverige, 12 för Österrike".

III. LYFTANORDNINGAR OCH MEKANISKA HANTERINGSANORDNINGAR

384 L 0528: Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering (EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 72), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 42).

I bilaga 1 punkt 3 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"A för Österrike, S för Sverige, FI för Finland".

IV. HUSHÅLLSAPPARATER

379 L 0531: Rådets direktiv 79/531/EEG av den 14 maj 1979 om tillämpning på elektriska ugnar av direktiv 79/530/EEG om märkning som anger hushållsapparaters energiförbrukning (EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 7), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

i) I punkt 3.1.1 skall följande läggas till:

"`Sähköuuni` på finska (FI)

`Elektrisk ugn` på svenska (S)".

ii) I punkt 3.1.3 skall följande läggas till:

"Käyttötilavuus (FI)

Nyttovolym (S)".

iii) I punkt 3.1.5.1 skall följande läggas till:

"Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI)

Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S)".

"Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa) (FI)

Energiförbrukning för att upprätthålla 200 °C i en timme (S)".

"KOKONAISKULUTUS (FI)

TOTALT (S)".

iv) I punkt 3.1.5.3 skall följande läggas till:

"Puhdistusvaiheen kulutus (FI)

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)".

b) Följande bilagor skall läggas till:

BILAGA 2 h

>Hänvisning till >

BILAGA 2 i

>Hänvisning till >

V. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSUTRUSTNING

1. 386 L 0295: Rådets direktiv 86/295/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om överrullningsskydd (ROPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner (EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 1).

I bilaga 4 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"A för Österrike, S för Sverige, FI för Finland".

2. 386 L 0296: Rådets direktiv 86/296/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner (EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 10).

I bilaga 4 skall följande läggas till i första strecksatsen:

"A för Österrike, S för Sverige, FI för Finland".

VI. TRYCKKÄRL

376 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 153), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 42).

I bilaga 1 punkt 3.1 första strecksatsen och i bilaga 2 punkt 3.1.1.1.1 första strecksatsen skall följande läggas till i texten inom parentes:

"A för Österrike, S för Sverige, FI för Finland".

VII. MÄTINSTRUMENT

1. 371 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 372 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EEG av den 19 december 1972 (EGT nr L 291, 28.12.1972, s. 156),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 383 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332, 28.11.1983, s. 43),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 42).

a) I bilaga 1 punkt 3.1 första strecksatsen och i bilaga 2 punkt 2.3.1.1.1 a skall följande läggas till i texten inom parentes:

"A för Österrike, S för Sverige, FI för Finland".

b) De ritningar som avses i bilaga 2 punkt 3.2.1 skall kompletteras med de bokstäver som behövs för symbolerna A, S, FI.

2. 371 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hektolitervikt av säd (EGT nr L 239, 25.10.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I artikel 1 a skall följande läggas till i texten inom parentes:

"`EY hehtolitrapaino`

`EG hektolitervikt` ".

3. 371 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillsatsutrustning till mätare för andra vätskor än vatten (EGT nr L 239, 25.10.1971, s. 9), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

I bilagans kapitel IV skall följande läggas till i slutet av avsnitt 4.8.1:

">Plats för tabell>

".

VIII. TEXTILIER

371 L 0307: Rådets direktiv 71/307/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier (EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 383 L 0623: Rådets direktiv 83/623/EEG av den 25 november 1983 (EGT nr L 353, 15.12.1983, s. 8),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0140: Kommissionens direktiv 87/140/EEG av den 6 februari 1987 (EGT nr L 56, 26.2.1987, s. 24).

I artikel 5.1 skall följande läggas till:

"- `uusi villa`

- `ren ull`."

IX. LIVSMEDEL

1. 376 L 0118: Rådets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion (EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 49), i dess lydelse enligt

- 378 L 0630: Rådets direktiv 78/630/EEG av den 19 juni 1978 (EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 12),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 383 L 0635: Rådets direktiv 83/635/EEG av den 13 december 1983 (EGT nr L 357, 21.12.1983, s. 37),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Artikel 3.2 c skall ha följande lydelse:

"c) `flødepulver` i Danmark, `Rahmpulver` och `Sahnepulver` i Tyskland och Österrike, `gräddpulver` i Sverige och `kermajauhe/gräddpulver` i Finland för att beteckna den vara som definieras under 2 d i bilagan."

2. 379 L 0112: Rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 385 L 0007: Rådets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 22),

- 386 L 0197: Rådets direktiv 86/197/EEG av den 26 maj 1986 (EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38),

- 389 L 0395: Rådets direktiv 89/395/EEG av den 14 juni 1989 (EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 17),

- 391 L 0072: Rådets direktiv 91/72/EEG av den 16 januari 1991 (EGT nr L 42, 15.2.1991, s. 27).

a) Följande skall läggas till i artikel 5.3:

"- på finska:

`säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä`

- på svenska:

`bestrålad, behandlad med joniserande strålning`."

b) De KN-nummer som anges i artikel 9.6, nämligen 2206 00 91, 2206 00 93 och 2206 00 99, motsvaras i det harmoniserade systemet av position 22.06.

c) Följande skall läggas till i artikel 9a.2:

"- på finska:

`viimeinen käyttöajankohta`

- på svenska:

`sista förbrukningsdag`."

d) De tariffrubriker som anges i artikel 10a, nämligen 22.04 och 22.05, motsvaras i det harmoniserade systemet av position 22.04.

3. 380 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EEG av den 9 juni 1980 om fastställande av den symbol som får åtfölja material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 151, 19.6.1980, s. 21), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Följande skall läggas till i bilagans rubrik:

"LIITE"

"BILAGA".

b) Texten i bilagan skall kompletteras med följande:

"Tunnus".

4. 389 L 0108: Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 34).

Följande skall läggas till i artikel 8.1 a:

">Plats för tabell>

".

5. 391 L 0321: Kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn (EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35).

a) I artikel 7.1 första stycket skall följande läggas till efter orden "Fórmula para lactentes" och "Fórmula de transição":

"- På finska:

`Äidinmaidonkorvike` och `Vierotusvalmiste`

- På svenska:

`Modersmjölksersättning` och `Tillskottsnäring` ".

b) I artikel 7.1 andra stycket skall följande läggas till efter orden "Leite para lactentes" och "Leite de transição":

"- På finska:

`Maitopohjainen äidinmaidonkorvike` och `Maitopohjainen vierotusvalmiste`

- På svenska:

`Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk` och `Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk` ".

6. 393 L 0077: Rådets direktiv 93/77/EEG av den 21 september 1993 om fruktjuice och vissa liknande produkter (EGT nr L 244, 30.9.1993, s. 23).

Följande skall läggas till i artikel 3.2:

"f) `Must` tillsammans med den svenska beteckningen på den använda frukten.

g) `Täysmehu` tillsammans med den finska beteckningen på den använda frukten, för juice utan tillsats av vatten, utan annan tillsats av socker än vad som tillsätts för att korrigera smaken (högst 15 g/kg) och utan andra tillsatser.

h) `Tuoremehu` tillsammans med den finska beteckningen på den använda frukten, för juice utan tillsats av vatten, socker eller annat och som inte värmebehandlats.

i) `Mehu` tillsammans med den finska beteckningen på den använda frukten, för juice med tillsats av vatten eller socker och med en halt av juice på minst 35 viktprocent."

X. GÖDSELMEDEL

376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0183: Rådets direktiv 88/183/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr L 83, 29.3.1988, s. 33),

- 389 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EEG av den 13 april 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG såvitt avser halten av kalcium, magnesium, natrium och svavel i gödselmedel (EGT nr L 111, 22.4.1989, s. 34),

- 389 L 0530: Rådets direktiv 89/530/EEG av den 18 september 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG ifråga om spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink i gödselmedel (EGT nr L 281, 30.9.1989, s. 116).

a) I bilaga 1 avsnitt A II nr 1 kolumn 6 tredje stycket skall följande läggas till i texten inom parentes:

"Finland, Sverige, Österrike".

b) I bilaga 1 avsnitt B 1, B 2 och B 3 kolumn 9 punkt 3 skall följande läggas till i texten inom parentes efter "6 b":

"Finland, Sverige, Österrike".

XI. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER INOM TEKNISKA HANDELSHINDEROMRÅDET

1. 383 L 0189: Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0182: Rådets direktiv 88/182/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75),

- 392 D 0400: Kommissionens beslut 92/400/EEG av den 15 juli 1992 (EGT nr L 221, 6.8.1992, s. 55).

a) Artikel 1.7 skall ersättas med följande:

"7. Produkt: alla industriellt framställda produkter och alla jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter".

b) I bilagans lista 1 skall följande läggas till:

"SFS (Finland)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 116

FIN-00241 Helsinki

SESKO (Finland)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

FIN-00210 Helsinki

SIS (Sverige)

Standardiseringskommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Sverige)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista

ON (Österrike)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestraße 38

A-1020 Wien

ÖVE (Österrike)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien".

2. 393 R 0339: Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (EGT nr L 40, 17.2.1993, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 D 0583: Kommissionens beslut av den 28 juli 1993 (EGT nr L 279, 12.11.1993, s. 39).

a) I artikel 6.1 skall följande läggas till:

"- `Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93`,

- `Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93`."

b) I artikel 6.2 skall följande läggas till:

"- `Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93`

- `Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93`."

XII. HANDEL OCH DISTRIBUTION

381 D 0428: Kommissionens beslut 81/428/EEG av den 20 maj 1981 om inrättande av en kommitté för handel och distribution (EGT nr L 165, 23.6.1981, s. 24), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 17).

a) Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

- I punkt 1 skall "50" bytas ut mot "65".

- I punkt 2 skall "26" bytas ut mot "35".

b) I artikel 7.1 skall "tolv" bytas ut mot "femton".

D. ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESBEHÖRIGHET

I. ALLMÄNT SYSTEM

392 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25).

Följande skall läggas till i bilaga C "FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSLINJER MED SÅDAN SÄRSKILD STRUKTUR SOM AVSES I ARTIKEL 1 a FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN ii":

a) Under rubriken "1. Utbildning i paramedicin och barnomsorg" skall följande införas:

"I Österrike

Utbildning till

- kontaktlinsoptiker (Kontaktlinsenoptiker)

- pedikurist (Fußpfleger)

- tekniker för hörselhjälpmedel (Hörgeräteakustiker)

- försäljare av medicinska och kemiska produkter (Drogist)

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 14 år - varav minst 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med minst 3 års lärlingstid dels på en arbetsplats, dels vid en fackskola, och med en tid av praktisk yrkesverksamhet - och avslutas med en examen som ger behörighet att utöva yrket och att utbilda lärlingar.

Utbildning till

- massör (Masseur)

Denna utbildning omfattar sammanlagt 14 år - varav 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med 2 års lärlingstid, 2 års praktisk yrkesverksamhet och en ettårig kurs - och avslutas med en examen som ger behörighet att utöva yrket och att utbilda lärlingar.

Utbildning till

- förskollärare (Kindergärtner/in)

- barnskötare (Erzieher)

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 13 år varav 5 år vid en fackskola, och avslutas med en examen."

b) Under rubriken "2. Hantverksmästare (Mester/Meister/Maître) med annan utbildning än den som omfattas av de direktiv som finns förtecknade i bilaga A" skall följande införas:

"I Österrike

Utbildning till

- bandagist (Bandagist)

- korsettmakare (Miederwarenerzeuger)

- optiker (Optiker)

- ortopedskomakare (Orthopädieschuhmacher)

- ortopedtekniker (Orthopädietechniker)

- tandtekniker (Zahntechniker)

- trädgårdsmästare (Gärtner)

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 14 år - varav minst 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med minst 3 års lärlingstid dels på en arbetsplats, dels vid en fackskola, och med minst 2 års praktisk yrkesverksamhet - och avslutas med en mästarexamen som ger behörighet till att utöva yrket, att utbilda lärlingar och att använda titeln Meister. Följande utbildningar till mästare inom jord- och skogsbruk:

- lantmästare (Meister in der Landwirtschaft)

- mästare i lanthushållning (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft)

- mästare i trädgårdsodling (Meister im Gartenbau)

- mästare i grönsaksodling (Meister im Feldgemüsebau)

- mästare i fruktodling och framställning av fruktprodukter (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung)

- mästare i vinodling och vinframställning (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft)

- mejerimästare (Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft)

- mästare i hästhållning (Meister in der Pferdewirtschaft)

- fiskerimästare (Meister in der Fischereiwirtschaft)

- mästare i att hålla fjäderfä (Meister in der Geflügelwirtschaft)

- mästare i biodling (Meister in der Bienenwirtschaft)

- skogsmästare (Meister in der Forstwirtschaft)

- mästare i skogsplantering och skogsvård (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft)

- mästare i lagring av jordbruksprodukter (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung)

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 15 år - varav minst 6 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med minst 3 års lärlingstid dels på en arbetsplats, dels vid en fackskola, och med tre års praktisk yrkesverksamhet - och avslutas med en mästarexamen i yrket vilken ger behörighet att utbilda lärlingar och att använda titeln Meister."

c) Under rubriken "4. Teknikyrken" skall följande införas:

"I Österrike

Utbildning till

- skogvaktare (Förster)

- teknisk rådgivare (Technisches Büro)

- uthyrare av arbetskraft (Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe)

- arbetsförmedlare (Arbeitsvermittlung)

- ekonomisk rådgivare (Vermögensberater)

- privatdetektiv (Berufsdetektiv)

- väktare (Bewachungsgewerbe)

- fastighetsmäklare (Immobilienmakler)

- fastighetsförvaltare (Immobilienverwalter)

- förmedlare av annonser och reklam (Werbeagentur)

- byggprojektadministratör (Bauträger) (Bauorganisator, Baubetreuer)

- inkassoagent (Inkassoinstitut)

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 15 år - varav 8 års grundskoleutbildning, minst 5 års gymnasieutbildning med teknisk eller ekonomisk examen och därefter minst två års praktik - och avslutas med en examen i yrket.

Utbildning till

- försäkringsrådgivare (Berater in Versicherungsangelegenheiten)

Denna utbildning omfattar sammanlagt 15 år - varav 6 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med 3 års lärlingstid och 3 års praktisk yrkesverksamhet - och avslutas med en examen.

Utbildning till

- byggmästare (Planender Baumeister)

- mästare i träbyggande (Planender Zimmermeister)

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 18 år - varav minst 9 års yrkesutbildning med 4 års tekniska studier på gymnasienivå och med 5 års praktik - och avslutas med en yrkesexamen som ger behörighet att utöva yrket och att utbilda lärlingar i konsten att planera byggen, göra tekniska beräkningar och övervaka byggnadsarbeten (det s.k. Maria Theresia-privilegiet)."

II. JURISTYRKEN

377 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT nr L 78, 26.3.1977, s. 17) i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 91),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 160).

Följande tillägg skall göras i artikel 1.2:

">Plats för tabell>

".

III. MEDICINSK OCH PARAMEDICINSK VERKSAMHET

1. Läkare

393 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (EGT nr L 165, 7.7.1993, s. 1).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 3:

"m) I Österrike

`Doktor der gesamten Heilkunde` (examensbevis som läkare) som utfärdas av en medicinsk universitetsfakultet samt `Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin` (bevis om specialistutbildning i allmänmedicin) eller `Facharztdiplom` (examensbevis som specialistläkare) som utfärdas av en behörig myndighet.

n) I Finland

`Todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiatexamen` (utbildningsbevis som medicine licentiat) som utfärdas av en medicinsk universitetsfakultet samt ett utbildningsbevis om praktisk utbildning som utfärdas av de behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheterna.

o) I Sverige

`Läkarexamen` ett examensbevis som utfärdas av en medicinsk universitetsfakultet samt ett intyg om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen."

b) Följande tillägg skall göras i artikel 5.2:

"I Finland

`Todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialistläkarexamen` (bevis om specialistkompetens som läkare) som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

I Sverige

`Bevis om specialistkompetens för läkare utfärdat av Socialstyrelsen`.

I Österrike

`Facharztdiplom` (examensbevis som specialistläkare) som utfärdas av en behörig myndighet."

c) Följande tillägg skall göras i strecksatserna i artikel 5.3:

- Anestesiologi och intensivvård

">Plats för tabell>

"

- Allmän kirurgi

">Plats för tabell>

"

- Neurokirurgi

">Plats för tabell>

"

- Kvinnosjukdomar och förlossningar (obstetrik och gynekologi)

">Plats för tabell>

"

- Allmän internmedicin

">Plats för tabell>

"

- Ögonsjukdomar (oftalmologi)

">Plats för tabell>

"

- Öron-, näs- och halssjukdomar (otorhinolaryngologi)

">Plats för tabell>

"

- Barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)

">Plats för tabell>

"

- Lungsjukdomar (pneumonologi)

">Plats för tabell>

"

- Urologisk kirurgi

">Plats för tabell>

"

- Ortopedisk kirurgi

">Plats för tabell>

"

- Klinisk patologi

">Plats för tabell>

"

- Nervsjukdomar (neurologi)

">Plats för tabell>

"

- Allmän psykiatri

">Plats för tabell>

".

d) Följande tillägg skall göras i strecksatserna i artikel 7.2:

- Klinisk biologi

">Plats för tabell>

"

- Biologisk hematologi

">Plats för tabell>

"

- Klinisk bakteriologi

">Plats för tabell>

"

- Klinisk kemi

">Plats för tabell>

"

- Klinisk immunologi

">Plats för tabell>

"

- Plastikkirurgi

">Plats för tabell>

"

- Thoraxkirurgi

">Plats för tabell>

"

- Barnkirurgi

">Plats för tabell>

"

- Hjärtsjukdomar

">Plats för tabell>

"

- Matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi)

">Plats för tabell>

"

- Reumatiska sjukdomar

">Plats för tabell>

"

- Hematologi

">Plats för tabell>

"

- Endokrina sjukdomar

">Plats för tabell>

"

- Medicinsk rehabilitering

">Plats för tabell>

"

- Hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venereologi)

">Plats för tabell>

"

- Röntgendiagnostik

">Plats för tabell>

"

- Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

">Plats för tabell>

"

- Barn- och ungdomspsykiatri

">Plats för tabell>

"

- Långvårdsmedicin

">Plats för tabell>

"

- Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

">Plats för tabell>

"

- Infektionssjukdomar

">Plats för tabell>

"

- Samhällsmedicin

">Plats för tabell>

"

- Klinisk farmakologi

">Plats för tabell>

"

- Yrkesmedicin

">Plats för tabell>

"

- Internmedicinsk allergologi

">Plats för tabell>

"

- Gastroenterologisk kirurgi

">Plats för tabell>

"

- Nuklearmedicin

">Plats för tabell>

"

- Tand-, mun- och käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare)

">Plats för tabell>

".

e) Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.1:

"- dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning".

f) Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.2 första stycket:

"- dagen för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning".

2. Sjuksköterskor

377 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1) i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 389 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 30),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 73).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 1.2:

"I Finland

`sairaanhoitaja/sjukskötare`.

I Sverige

`sjuksköterska`.

I Österrike

`Diplomierte Krankenschwester`, `Diplomierter

Krankenpfleger`."

b) Följande tillägg skall göras i artikel 3:

"m) I Österrike

`Diplom in der allgemeinen Krankenpflege` (examensbevis i allmän sjukvård) som utfärdas av statligt erkända sjuksköterskeskolor.

n) I Finland

examensbevis för `sairaanhoitaja/sjukskötare` som utfärdas av en sjukvårdsläroanstalt.

o) I Sverige

`sjuksköterskeexamen` ett examensbevis som utfärdas av en vårdhögskola."

3. Tandläkare

a) 378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1) i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 73).

i) Följande tillägg skall göras i artikel 1:

"I Finland

hammaslääkäri/tandläkare.

I Sverige

tandläkare.

I Österrike

den yrkestitel som Österrike kommer att anmäla till medlemsstaterna och kommissionen senast den 31 december 1998."

ii) Följande tillägg skall göras i artikel 3:

"m) I Österrike

Det examensbevis som Österrike kommer att anmäla till medlemsstaterna och kommissionen senast den 31 december 1998.

n) I Finland

`Todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologie licentiatexamen` som utfärdas av en medicinsk eller odontologisk universitetsfakultet samt ett bevis om praktisk utbildning som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

o) I Sverige

`Tandläkarexamen` ett examensbevis som utfärdas av odontologisk universitetsfakultet samt ett bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen."

iii) Följande strecksatser skall läggas till i artikel 5:

1. Ortodonti

"- I Finland

`todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering` (utbildningsbevis i tandreglering) som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

- I Sverige

`bevis om specialistkompetens i tandreglering` som utfärdas av Socialstyrelsen."

2. Munkirurgi:

"- I Finland

`todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)` som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

- I Sverige

`bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar` som utfärdas av Socialstyrelsen."

iv) Artikel 8.1 skall ändras på följande sätt:

Hänvisningen till "artikel 2, 4, 7 och 19" skall i stället avse "artikel 2, 4, 7, 19, 19a och 19b".

v) Artikel 17 skall ändras på följande sätt:

Hänvisningen till "artikel 2, 7.1 och 19" skall i stället avse "artikel 2, 7.1, 19, 19a och 19b".

vi) Följande skall införas efter artikel 19a:

"Artikel 19b

Från och med den tidpunkt då Österrike vidtar åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv skall medlemsstaterna, för att kunna genomföra den verksamhet som avses i artikel 1 i direktivet, erkänna de utbildnings- och examensbevis och andra behörighetsbevis för läkare som i Österrike tilldelas dem som påbörjat sin universitetsutbildning före den 1 januari 1994 tillsammans med ett intyg som utfärdas av de behöriga österrikiska myndigheterna, att dessa personer faktiskt, på föreskrivet sätt och huvudsakligen i Österrike har ägnat sig åt den verksamhet som finns närmare angiven i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG i minst tre år i följd under en femårsperiod före dagen för utfärdandet av beviset och att dessa personer är behöriga att utöva nämnda verksamhet på samma villkor som de som innehar de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i artikel 3 m.

Det krav på tre års erfarenhet som avses i första stycket skall frångås, när det gäller personer som med framgång har avslutat minst tre års studier, vilka av de behöriga myndigheterna intygats motsvara den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG."

b) 378 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkare (EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 10).

Artikel 6 första och andra styckena skall ändras på följande sätt:

Hänvisningarna till "artikel 19" skall i stället avse "artikel 19, 19a och 19b".

4. Veterinärmedicin

378 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1) i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 73).

Följande tillägg skall göras i artikel 3:

"m) I Österrike

`Diplom-Tierarzt` `Mag. med. vet.` (examensbevis för veterinärer) somutfärdas av Wiens universitet för veterinärmedicin (tidigare benämnt Veterinärmedicinska högskolan, Wien).

n) I Finland

`Todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen`, ett examensbevis som utfärdas av Veterinärmedicinska högskolan.

o) I Sverige

`Veterinärexamen` som utfärdas av Sveriges Lantbruksuniversitet."

5. Barnmorskor

380 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1) i dess lydelse enligt

- 380 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 74),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 73).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 1:

"I Finland

- `kätilö/barnmorska`.

I Sverige

- `barnmorska`.

I Österrike

- `Hebamme`."

b) Följande tillägg skall göras i artikel 3:

"m) I Österrike

`Hebammen-Diplom` som utfärdas av en barnmorskeskola.

n) I Finland

`kätilö/barnmorska` eller `erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård` (examensbevis för barnmorskor) som utfärdas av en sjukvårdsläroanstalt.

o) I Sverige

`barnmorskeexamen`, ett examensbevis som utfärdas av en vårdhögskola."

6. Farmaci

385 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EEG av den 16 september 1985 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet (EGT nr L 253, 24.9.1985, s. 37) i dess lydelse enligt

- 385 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 42),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 73).

Följande tillägg skall göras i slutet av artikel 4:

"m) I Österrike

Staatliches Apothekerdiplom (statligt examensbevis för farmaceuter) som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

n) I Finland

Todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen (kandidatexamen i farmaci) som utfärdas av ett universitet.

o) I Sverige

`Apotekarexamen` ett examensbevis som utfärdas av universitetet i Uppsala."

IV. ARKITEKTUR

385 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 15) i dess lydelse enligt

- 385 L 0614: Rådets direktiv 85/614/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 376, 31.12.1985, s. 1),

- 386 L 0017: Rådets direktiv 86/17/EEG av den 27 januari 1986 (EGT nr L 27, 1.2.1986, s. 71),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 73).

Följande tillägg skall göras i artikel 11:

"l) I Österrike

- de examensbevis som utfärdas av de tekniska högskolorna i Wien och Graz och av universitetet i Innsbruck, fakulteten för byggnadsteknik (`Bauingenieurwesen`) och arkitektur (`Architektur`) inom ämnesområdena arkitektur (`Architektur`), byggnadsteknik (`Bauingenieurwesen`), väg- och vattenbyggnad (`Hochbau`) och `Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen`,

- de examensbevis som utfärdas av universitetet för `Bodenkultur` inom ämnesområdena `Kulturtechnik und Wasserwirtschaft`,

- de examensbevis som utfärdas av högskolan för tillämpad konst i Wien, arkitekturstudier,

- de examensbevis som utfärdas av akademin för de bildande konsterna i Wien, arkitekturstudier,

- de examensbevis för ingenjörer (Ing.) som utfärdas av tekniska högskolor eller tekniska byggnadshögskolor samt bevis som `Baumeister`, som styrker minst sex års yrkeserfarenhet i Österrike och som stadfästs genom en examen,

- de examensbevis som utfärdas av högskolan för konstnärlig och industriell formgivning i Linz, arkitekturstudier,

- behörighetsbevis för högskoleingenjörer eller ingenjörskonsulter inom byggnation (`Hochbau`, `Bauwesen`, `Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen`, `Kulturtechnik und Wasserwirtschaft`) enligt lagen om väg- och vattenbyggnadsingenjörer (Ziviltechnikergesetz, BGBl. nr 156/1994).

m) I Sverige

- arkitektexamen som utfärdas av Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola och universitetet i Lund (arkitekt),

- intyg om medlemskap i `Svenska Arkitekters Riksförbund` (SAR), om personerna i fråga har erhållit sin utbildning i ett land som omfattas av detta direktiv."

V. HANDEL OCH AGENTURVERKSAMHET

1. Agenturverksamhet inom handel, industri och hantverk

364 L 0224: Rådets direktiv 64/224/EEG av den 25 februari 1964 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som agent vid affärstransaktioner i handel, industri och hantverk (EGT nr 56, 4.4.1964, s. 869/64) i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande tillägg skall göras i artikel 3:

">Plats för tabell>

".

2. Handel med och distribution av giftiga ämnen

374 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EEG av den 4 juni 1974 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare och agent inom handel med och distribution av giftiga ämnen (EGT nr L 307, 18.11.1974, s. 5).

Följande tillägg skall göras i bilagan:

"- Finland

1. Kemikalier som omfattas av Kemikalielag (744/89) och andra föreskrifter i ämnet.

2. Biologiska bekämpningsmedel som omfattas av Lag om bekämpningsmedel och andra föreskrifter i ämnet.

- Sverige

1. Ytterst farliga och mycket farliga kemiska produkter som avses i förordningen om kemiska produkter (1985:835).

2. Vissa föregångare till narkotika som avses i föreskrifterna om tillstånd att tillverka, saluföra och distribuera giftiga och mycket vådliga kemiska produkter (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9).

3. De bekämpningsmedel, klass 1, som avses i förordningen 1985:836.

4. Det miljöfarliga avfall som avses i förordningen 1985:841.

5. PCB och de kemiska produkter innehållande PCB som avses i förordningen 1985:837.

6. De substanser som finns uppräknade i grupp B i kungörelsen om föreskrifter för sanitära gränsvärden (AFS 1990:13).

7. Asbest och de material innehållande asbest som avses i kungörelsen AFS 1986:2.

- Österrike

Giftiga substanser och preparat som är klassificerade som `starkt giftiga` eller `giftiga` enligt lagen om kemiska substanser (Chemikaliengesetz BGBl. nr 326/1987), och enligt föreskrifter som ansluter till lagen (§ 217 punkt 1 i Gewerbeordnung BGBl. nr 194/1994)."

VI. TJÄNSTER FÖRKNIPPADE MED TRANSPORTER

382 L 0470: Rådets direktiv 82/470/EEG av den 29 juni 1982 om åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom vissa tjänster som är förknippade med transporter och kommunikationer och resebyråer (ISIC-grupp 718) samt lagring och magasinering (ISIC-grupp 720) (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 1) i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande tillägg skall göras i slutet av artikel 3:

"Finland

A. huolitsija-speditör

laivanselvittäjä-skeppsmäklare

B. matkanjärjestäjä-researrangör

matkanvälittäjä-reseförmedlare

C. -

D. autonselvittäjä-bilmäklare

Sverige

A. speditör

skeppsmäklare

B. resebyrå

C. magasinering

lagring

förvaring

D. bilinspektör

bilprovare

bilbesiktningsman

Österrike

A. Spediteur

Transportagent

Frachtenreklamation

B. Reisebüro

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugsachverständiger

Wäger".

VII. ÖVRIGA SEKTORER

Affärsmässiga tjänster när det gäller fast egendom och övriga sektorer

367 L 0043: Rådets direktiv 67/43/EEG av den 12 januari 1967 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom 1. handel med och förvaltning av fast egendom (exklusive 6401) ur (ISIC-grupp 640) 2. vissa tjänster som inte finns klassificerade på annat håll (ISIC-grupp 839) (EGT nr 10, 19.1.1967, s. 140/67) i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr 302, 15.11.1985, s. 23).

Följande tillägg skall göras i slutet av artikel 2.3:

"I Finland:

- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare.

I Sverige:

- fastighetsmäklare,

- (fastighets-)värderingsman,

- fastighetsförvaltare,

- byggnadsentreprenörer.

I Österrike:

- Immobilienmakler,

- Immobilienverwalter,

- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)."

E. OFFENTLIG UPPHANDLING

1. 393 L 0037: Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten (EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 54).

a) Artikel 25 skall kompletteras med följande:

"- i Finland kaupparekisteri/handelsregistret

- i Sverige aktiebolags-, handels- och föreningsregistren

- i Österrike Firmenbuch, Gewerberegister samt Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern".

b) Följande skall läggas till i bilaga 1 "FÖRTECKNING ÖVER ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN SOM LYDER UNDER OFFENTLIG RÄTT OCH SOM AVSES I ARTIKEL 1 b":

"XIII. ÖSTERRIKE

Samtliga organ som är underställda budgetgranskning av `Rechnungshof` (revisionsmyndighet) och som inte är av industriell eller kommersiell art.

XIV. FINLAND

Offentliga eller offentligt granskade organ eller företag som inte är av industriell eller kommersiell art.

XV. SVERIGE

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling av varor står under tillsyn av Nämnden för offentlig upphandling."

2. 393 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor (EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 1).

a) Artikel 21 skall kompletteras med följande:

"i Finland kaupparekisteri/handelsregistret

i Sverige aktiebolags-, handels- och föreningsregistren

i Österrike Firmenbuch, Gewerberegister eller Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern".

b) Följande skall läggas till i bilaga 1:

"ÖSTERRIKE

Centrala upphandlande enheter

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/I Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Nichtkriegsmaterial ist in Anhang I, Teil II, Österreich, des GATT Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen enthalten)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (endast utrustning för postväsendet)

FINLAND

Centrala upphandlande enheter

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets

forskningscentral

7. Ilmailuhallitus/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartsstyrelsen

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen

13. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen

SVERIGE

Centrala upphandlande enheter. Listan omfattar också underlydande regionala och lokala organ

1. Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

4. Fortifikationsförvaltningen

5. Försvarets materielverk

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen

8. Socialstyrelsen

9. Läkemedelsverket

10. Postverket

11. Vägverket

12. Sjöfartsverket

13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

21. Domänverket

22. Statistiska centralbyrån

23. Statskontoret."

3. 393 L 0038: Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT nr L 189, 9.8.1993, s. 84).

a) Följande skall läggas till i bilaga 1 "PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN":

"ÖSTERRIKE

Lokala myndigheter (Gemeinden) och sammanslutningar av lokala myndigheter (Gemeindeverbände) som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt Wasserversorgungsgesetze för Österrikes nio Länder.

FINLAND

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt paragraf 1 i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) av den 23 december 1977.

SVERIGE

Lokala myndigheter och kommunala bolag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar."

b) Följande skall läggas till i bilaga 2 "PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV ELEKTRICITET":

"ÖSTERRIKE

Enheter som svarar för produktion, transport eller distribution enligt den andra Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1942, senaste lydelse BGBl. Nr. 762/1992) och Elektizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975, senaste lydelse BGBl. Nr. 131/1979), inklusive Elektrizitätswirtschaftsgesetzen för Österrikes nio Länder.

FINLAND

Enheter som producerar, transporterar och distribuerar elektricitet med stöd av samtycke enligt paragraf 27 i ellagen (319/79) av den 16 mars 1979.

SVERIGE

Enheter som transporterar eller distribuerar elektricitet med stöd av koncession enligt lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar."

c) Följande skall läggas till i bilaga 3 "TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME":

"ÖSTERRIKE

>Plats för tabell>

FINLAND

Kommunala energibolag, eller enheter, eller sammanslutningar av enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med stöd av koncession beviljad av kommunala myndigheter.

SVERIGE

Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med stöd av koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar."

d) Följande skall läggas till i bilaga 4 "UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV OLJA OCH GAS":

"ÖSTERRIKE

Enheter enligt Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975, senaste lydelse BGBl. Nr. 193/1993).

SVERIGE

Enheter som undersöker förekomsten av eller utvinner olja eller gas med stöd av koncession enligt minerallagen (1991:45) eller som erhållit tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln."

e) Följande skall läggas till i bilaga 5 "UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA FASTA BRÄNSLEN":

"ÖSTERRIKE

Enheter som svarar för undersökning av förekomsten av och utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975).

FINLAND

Enheter som svarar för undersökning av förekomsten av och utvinning av kol eller andra fasta bränslen och som är verksamma med ensamrätt enligt paragraf 1 och 2 lagen om rätt att överlåta statens markegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78).

SVERIGE

Enheter som undersöker förekomsten av eller utvinner kol eller andra fasta bränslen med stöd av koncession enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som erhållit tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln."

f) Följande skall läggas till i bilaga 6 "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN JÄRNVÄGSTJÄNSTER":

"ÖSTERRIKE

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster enligt Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).

FINLAND

Valtionrautatiet, Statsjärnvägarna.

SVERIGE

Offentliga enheter som tillhandahåller järnvägstransporter i enlighet med förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar och lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Regionala och lokala offentliga enheter som driver regional och lokal järnvägstrafik enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Privata enheter som tillhandahåller järnvägstransporter med stöd av tillstånd enligt förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar i de fall sådant tillstånd är i enlighet med artikel 2.3 i direktivet."

g) Följande skall läggas till i bilaga 7 "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR":

"ÖSTERRIKE

Enheter som tillhandahåller transporttjänster enligt Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) och Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).

FINLAND

De offentliga eller privata enheter som tillhandahåller busstjänster enligt lagen (343/91) om tillståndspliktig persontrafik på väg samt det organ, Helsingfors stads trafikverk, som tillhandahåller tunnelbane- och spårvagnstjänster för allmänheten.

SVERIGE

Offentliga enheter som tillhandahåller järnvägs- och spårvagnstransporter i stadstrafik enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik och lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller trådbuss- eller busstransporter i enlighet med lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik och lagen (1988:263) om yrkestrafik."

h) Följande skall läggas till i bilaga 8 "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN FLYGPLATSANORDNINGAR":

"ÖSTERRIKE

Austro Control GmbH

Enheter enligt artikel 60-80 Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

FINLAND

Flygplatser som förvaltas av Luftfartsverket enligt lagen om luftfart (595/64).

SVERIGE

Statligt ägda och förvaltade flygplatser enligt lagen (1957:297) om luftfart.

Privat ägda och förvaltade flygplatser med tillstånd till exploatering enligt lagen, där sådant tillstånd är förenligt med rekvisiten i artikel 2.3 i direktivet."

i) Följande skall läggas till bilaga 9 "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN YTTRE ELLER INRE HAMNAR ELLER ANDRA TERMINALANORDNINGAR":

"ÖSTERRIKE

Inre hamnar som helt eller delvis ägs av Länder och/eller Gemeinden.

FINLAND

Hamnar verksamma enligt lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/76).

Saima kanal (Saimaan kanavan hoitokunta).

SVERIGE

Hamnar och terminalanordningar enligt lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal."

j) Följande skall läggas till i bilaga 10 "DRIFT AV TELEKOMMUNIKATIONSNÄT ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER":

"ÖSTERRIKE

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLAND

Enheter verksamma med stöd av tillstånd förenliga med rekvisiten i artikel 2.3 i direktivet (paragraf 4 i lagen om televerksamhet (183/87) i dess lydelse enligt 676/92)).

SVERIGE

Privata enheter verksamma med stöd av tillstånd förenliga med rekvisiten i artikel 2.3 i direktivet."

4. 392 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 14).

Följande skall läggas till i bilagan "NATIONELLA MYNDIGHETER SOM FRAMSTÄLLNINGAR OM MEDLING KAN GÖRAS HOS ENLIGT ARTIKEL 9 I DIREKTIV 92/13/EEG":

"ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusminnisteriö/Handels- och industriministeriet

SVERIGE

Nämnden för offentlig upphandling".

5. 392 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1).

I artikel 30.3 skall följande läggas till:

"- i Finland Kaupparekisteri/Handelsregistret

- i Sverige aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren

- i Österrike Firmenbuch, the Gewerberegister, the Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern".

F. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT OCH PRODUKTANSVAR

I. PATENT

392 R 1768: Rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel (EGT nr L 182, 2.7.1992, s. 1).

a) I artikel 3 b skall följande läggas till:

"Vid tillämpningen av artikel 19.1 skall ett godkännande enligt finsk, svensk eller österrikisk nationell lag för att släppa ut en produkt på marknaden gälla som godkännande enligt direktiven 65/65/EEG och 81/851/EEG."

b) Artikel 19.1 skall ersättas med följande:

"1. Skydd får ges produkter som vid tiden för anslutningen skyddas av ett giltigt patent och som efter den 1 januari 1985 första gången godkändes för att släppas ut på marknaden som läkemedel i gemenskapen eller inom Finlands, Sveriges eller Österrikes territorium.

För skydd som ges i Danmark, Finland och Tyskland skall den 1 januari 1988 gälla som datum i stället för den 1 januari 1985.

För skydd som ges i Belgien, Italien och Österrike skall den 1 januari 1982 gälla som datum i stället för den 1 januari 1985."

c) I artikel 20 skall följande stycke läggas till:

"Såvitt avser Österrike, Finland och Sverige, skall denna förordning inte tillämpas i fall då skydd har getts före anslutningen enligt deras nationella lagstiftning."

II. HALVLEDARPRODUKTER

390 D 0510: Rådets första beslut 90/510/EEG av den 9 oktober 1990 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier (EGT nr L 285, 17.10.1990, s. 29), i dess lydelse enligt

- 393 D 0017: Rådets beslut 93/17/EEG av den 21 december 1992 (EGT nr L 11, 19.1.1993, s. 22).

I bilagan skall uppgifterna om Finland, Sverige och Österrike utgå.

XII. ENERGI

1. 358 X 1101 P 0534 Euratom-rådet: Stadga för Euratoms bränsleförsörjningsbyrå (EGT nr 27, 6.12.1958 s. 534/58), i dess lydelse enligt

- 373 D 0045: Rådets beslut 73/45/Euratom av den 8 mars 1973 om ändring av stadgarna för Euratoms bränsleförsörjningsbyrå med anledning av nya medlemsstaters anslutning till gemenskapen (EGT nr L 83, 30.3.1973, s. 20),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel V.1 och V.2 skall ersättas med följande:

"1. Byråns kapital skall vara 4 384 000 europeiska beräkningsenheter.

2. Kapitalet skall vara fördelat på följande sätt:

>Plats för tabell>

"

b) Artikel X.1 och X.2 skall ersättas med följande:

"1. En rådgivande kommitté vid byrån skall inrättas och ha femtioen ledamöter.

2. Platserna skall fördelas mellan medborgare i medlemsstaterna på följande sätt:

>Plats för tabell>

".

2. 372 D 0443: Rådets beslut 72/443/EKSG av den 22 december 1972 om pristillnärmning vid försäljning av kol på den gemensamma marknaden (EGT nr L 297, 30.12.1972, s. 45), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 386 S 2526: Kommissionens beslut 2526/86/EKSG av den 31 juli 1986 (EGT nr L 222, 8.8.1986, s. 8).

I bilaga 3 skall följande läggas till efter punkt k:

"l) Österrike

m) Finland

n) Sverige".

3. 377 D 0190: Kommissionens beslut 77/190/EEG av den 26 januari 1977 om genomförande av direktiv 76/491/EEG om ett gemenskapsförfarande för information och samråd om priser på råolja och petroleumprodukter i gemenskapen (EGT nr L 61, 5.3.1977, s. 34), i dess lydelse enligt

- 379 D 0609: Kommissionens beslut 79/607/EEG av den 30 maj 1979 (EGT nr L 170, 9.7.1979, s. 1),

- 380 D 0983: Kommissionens beslut 80/983/EEG av den 4 september 1980 (EGT nr L 281, 25.10.1980, s. 26),

- 381 D 0883: Kommissionens beslut 81/883/EEG av den 14 oktober 1981 (EGT nr L 324, 12.11.1981, s. 19),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) I tillägg A "BETECKNINGAR FÖR PETROLEUMPRODUKTER" skall följande läggas till i tabellen:

"

>Plats för tabell>

".

b) I tillägg B "MOTORDRIVMEDELSSPECIFIKATIONER" skall följande läggas till i tabellen:

"

>Plats för tabell>

".

c) I tillägg C "BRÄNSLESPECIFIKATIONER" skall följande läggas till i tabellen:

"

>Plats för tabell>

".

4. 390 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EEG av den 29 juni 1990 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (EGT nr L 185, 17.7.1990, s. 16), i dess lydelse enligt

- 393 L 0087: Kommissionens direktiv 93/87/EEG av den 28 oktober 1993 (EGT nr L 277, 10.11.1993, s. 32).

a) Följande skall införas i bilaga 1 punkt 11:

>Plats för tabell>

b) Följande skall införas i bilaga 2 punkt I.2:

>Plats för tabell>

5. 390 L 0547: Rådets direktiv 90/547/EEG av den 29 oktober 1990 om transitering av elektricitet genom kraftledningsnät (EGT nr L 313, 13.11.1990, s. 30).

Följande skall införas i bilagan:

>Plats för tabell>

6. 391 L 0296: Rådets direktiv 91/296/EEG av den 31 maj 1991 om transitering av naturgas genom gasledningsnät (EGT nr L 147, 12.6.1991, s. 37).

Följande skall införas i bilagan:

>Plats för tabell>

7. 392 D 0167: Kommissionens beslut 92/167/EEG av den 4 mars 1992 om inrättande av en expertkommitté för transitering av elektricitet genom kraftledningsnät (EGT nr L 74, 20.3.1992, s. 43).

Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Sammansättning

1. Kommittén skall ha 20 ledamöter, nämligen

- 15 företrädare för de kraftledningsnät som finns i gemenskapen (en företrädare per medlemsstat),

- tre fristående experter vars fackmässiga erfarenhet och kompetens inom området transitering av elektricitet i gemenskapen är allmänt erkända,

- en företrädare för Eurelectric,

- en företrädare för kommissionen.

2. Ledamöterna utses av kommissionen. De 15 företrädarna för kraftledningsnäten och företrädaren för Eurelectric skall utses från en lista med förslag som upprättas efter samråd med de berörda kretsarna och som innehåller minst två förslag för varje plats i kommittén."

XIII. TULL OCH INDIREKT BESKATTNING

A. TULL

I. TEKNISK ANPASSNING AV TULLKODEXEN OCH DESS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

a) Tullkodexen

392 R 2913: Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1).

a) Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"Gemenskapens tullområde omfattar

- Belgiens territorium,

- Danmarks territorium utom Färöarna och Grönland,

- Tysklands territorium utom ön Helgoland och Büsingens territorium (Fördraget av den 23 november 1964 mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiziska Edsförbundet),

- Spaniens territorium utom Ceuta och Melilla,

- Frankrikes territorium med undantag av de utomeuropeiska territorierna och `collectivités territoriales`,

- Greklands territorium,

- Irlands territorium,

- Italiens territorium utom kommunerna Livigno och Campione d'Italia samt det territorialvatten i Luganosjön som finns mellan stranden och statsgränsen för området mellan Ponte Tresa och Porto Ceresio,

- Luxemburgs territorium,

- Nederländernas territorium i Europa,

- Österrikes territorium,

- Portugals territorium,

- Finlands territorium, inklusive Åland under förutsättning att en förklaring enligt Romfördragets artikel 227.5 avges,

- Sveriges territorium,

- det territorium som tillhör Förenade kungariket Storbritannien inklusive Nordirland, öarna i Engelska kanalen och Isle of Man."

b) Artikel 3.2 a skall upphävas.

b) Tillämpningsföreskrifter

393 R 2454: Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1), i dess lydelse enligt

- 393 R 3665: Kommissionens förordning (EG) nr 3665/93 av den 21 december 1993 (EGT nr L 335, 31.12.1993, s. 1).

1. Artikel 26.1 tredje stycket skall ersättas med följande:

"Bestämmelserna om äkthetsintyg gäller druvor, whisky och tobak, bestämmelserna om ursprungsintyg gäller vin och bestämmelserna om kvalitetsintyg gäller natriumnitrat."

2. Tabellen under artikel 26 skall ändras på följande sätt:

a) Följande text för varor i grupp två skall utgå:

"`Österrike` i kolumn 5,

`Agrarmarkt Austria AMA` i kolumn 6,

`Wien` i kolumn 7."

b) Grupp 5 skall utgå.

3. Artikel 27.2 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

"- För varor som enligt tabellen i artikel 26 hör till grupp 4, vitt papper som har en gul rand och som väger minst 40 g/m² ".

4. Artikel 29.1 tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

"- 6 månader för varor i grupp 7 i tabellen".

5. I artikel 62 tredje stycket skall följande införas efter orden "emitido a posteriori":

"- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand

- utfärdat i efterhand".

6. I artikel 75.1 c skall följande utgå:

"Österrike, Finland, Sverige eller".

7. Artikel 80 skall ersättas med följande:

"Artikel 80

Ursprungsvaror som avses i detta avsnitt har, vid import till gemenskapen, rätt till tullförmåner enligt artikel 66 mot uppvisande av ett ursprungsintyg som en norsk eller schweizisk tullmyndighet utfärdat enligt formulär A på grundval av ett ursprungsintyg enligt formulär A från exportlandets behöriga myndigheter, under förutsättning att villkoren enligt artikel 75 är uppfyllda och att Norge eller Schweiz bistår gemenskapen genom att ge dess tullmyndigheter rätt att kontrollera äktheten hos och riktigheten av ursprungsintyg enligt formulär A. Det kontrollförfarande som anges i artikel 95 skall tillämpas också i dessa fall. Tidsfristen enligt artikel 95.3 första stycket skall utsträckas till åtta månader."

8. Artikel 96 skall ersättas med följande:

"Artikel 96

I fall då Norge och Schweiz har beviljat tullförmåner för vissa varor med ursprung i utvecklingsländer skall artikel 75.1 c och artikel 80 tillämpas på varor från ett sådant land endast om Norge och Schweiz själva tillämpar motsvarande bestämmelser."

9. I artikel 107.3 skall följande läggas till:

"- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand

- utfärdat i efterhand".

10. I artikel 108.2 skall följande läggas till:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT".

11. Artikel 163.2 skall ersättas med följande:

"Tullvärdet för varor, som förs in i gemenskapens tullområde och som sedan förs vidare till någon annan del av området genom territorierna för Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Vitryssland eller det tidigare Jugoslavien sådant det var den 1 januari 1991, skall bestämmas med ledning av den plats inom tullområdet dit varorna först kom, under förutsättning att de förs direkt genom dessa länder längs en bruklig transportväg genom ett sådant territorium till bestämmelseorten."

12. Artikel 163.4 skall ersättas med följande:

"Punkterna 2 och 3 gäller också i fall då man av skäl som enbart hänför sig till själva transporten lastar av eller lastar om varorna eller tillfälligt avbryter transporten i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Vitryssland eller det tidigare Jugoslavien sådant det var den 1 januari 1991."

13. Följande skall läggas till i artikel 280.3:

"- Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export

- Förenklad export".

14. I artikel 298.2 skall följande strecksatser läggas till under strecksatsen "i fält 104":

"- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93)".

15. Följande skall läggas till i artikel 299.3:

"- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMÅL

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL".

16. Följande skall läggas till i artikel 303.1:

"- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)".

17. Följande skall läggas till i artikel 318:

"- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand

- utfärdat i efterhand".

18. Följande skall läggas till i artikel 335.2 tredje stycket:

"- ote/utdrag

- utdrag".

19. I artikel 361.2 skall följande text införas efter "- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,":

"- asetuksen (ETY) N:o 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,

- tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93".

20. I artikel 371 skall följande text införas efter "BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,":

"- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93

- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93".

21. Följande skall läggas till i artikel 392.2:

"- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande

- förenklat förfarande".

22. Följande skall läggas till i artikel 393.2:

"- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- befriad från underskrift".

23. Följande skall läggas till i artikel 402.1:

"- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande

- Förenklat förfarande".

24. Följande skall läggas till i artikel 404.2:

"- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- befriad från underskrift".

25. I artikel 464 skall följande läggas till efter "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,":

"- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från gemenskapen underkastad restriktioner

- Export från gemenskapen underkastad restriktioner".

26. I artikel 464 skall följande läggas till efter "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,":

"- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från gemenskapen underkastad avgifter

- Export från gemenskapen underkastad avgifter".

27. Följande skall läggas till i artikel 481.3:

"- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor ej under transitering

- varor ej under transitering".

28. Följande skall läggas till i artikel 485.4:

"- Ote valvontakappaleesta: .......... (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

- Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)".

29. Följande skall läggas till i artikel 485.5:

"- .......... annettuja otteita .......... (lukumäärä) - .......... kopiot oheisina/.......... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas

- .......... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas".

30. Följande skall läggas till i artikel 486.2:

"- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand

- Utfärdat i efterhand".

31. Följande skall läggas till i artikel 492.1:

"- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande

- Förenklat förfarande".

32. Följande skall läggas till i artikel 494.2:

"- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift

- Befriad från underskrift".

33. Följande skall läggas till i artikel 522.4:

"- TK-tavaroita/VH-varor

- VH-varor".

34. Följande skall läggas till i artikel 601.3:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT".

35. Följande skall läggas till i artikel 610.1:

"- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor

- AF/S-varor".

36. Följande skall läggas till i artikel 610.2:

"- Kauppapolitiikka/Handelspolitik

- Handelspolitik".

37. Följande skall läggas till i artikel 644.1:

"- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor

- AF/R-varor".

38. Följande skall läggas till i artikel 711:

"- VM-tavaroita/TI varor

- TI varor".

39. Följande skall läggas till i artikel 778.3:

"- KAKSOIKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT".

40. Följande skall läggas till i artikel 818.4:

"- TK-tavaroita/VH-varor

- VH-varor".

41. Följande skall läggas till i artikel 849.2:

"- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten".

42. Följande skall läggas till i artikel 849.3:

"- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin .......... (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .......... (kvantitet)

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .......... (kvantitet)".

43. I artikel 849.3 skall följande läggas till efter "eller":

"- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu .......... (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för .......... (kvantitet)

- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för .......... (kvantitet)".

44. Följande skall läggas till i artikel 855:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT

- DUPLIKAT".

45. Följande skall läggas till i artikel 882.1:

"- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex

- Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex".

46. Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

Följande skall läggas till i blanketten "Bindande klassificeringsbesked" exemplar 4 och 5 fält 13:

"FI", "SE".

47. Bilaga 6 skall ändras på följande sätt:

Blanketten "ÄKTHETSINTYG FÖR FINSK VODKA" skall ersättas med följande:

"Upphävd".

48. Bilaga 6A skall ändras på följande sätt:

Blanketten "ÄKTHETSINTYG FÖR SVENSK VODKA" skall ersättas med följande:

"Upphävd".

49. Bilaga 17 skall ändras på följande sätt:

a) I anvisningarna på baksidan av den engelska versionen av blankett A punkt I.1 skall de fyra kolumner som börjar med "Australia" och slutar med "United Kingdom" ersättas med följande:

"Australia *

Canada

Japan

New Zealand

Switzerland

United States

of America

European Community:

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

United

Kingdom."

b) I anvisningarna på baksidan av den franska versionen av blankett A punkt I.1 skall de fyra kolumner som börjar med "Australie" och slutar med "Royaume-Uni" ersättas med följande:

"Australie *

Canada

États-Unis

d'Amérique

Japon

Nouvelle-Zélande

Suisse

Communauté européenne:

Autriche

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède."

c) I anvisningarna på baksidan av den engelska versionen av blankett A skall punkt III b 3 ersättas med följande:

"Japan, Switzerland and the European Community enter the letter `W` in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: `W`96.18)".

d) I anvisningarna på baksidan av den franska versionen av blankett A skall punkt III b 3 ersättas med följande:

"Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre `W` suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: `W`96.18)".

50. Bilaga 18 skall ändras på följande sätt:

a) I den engelska versionen av blankett APR del 2 skall punkt I.1 ersättas med följande:

"Switzerland

European Community:

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

United

Kingdom."

b) I den franska versionen av blankett APR del 2 skall punkt I.1 med följande:

"Suisse

Communauté européenne:

Autriche

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède."

51. Bilaga 25 skall ändras så att följande läggs till:

">Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

".

52. Bilaga 27 skall ändras så att följande läggs till:

"MARKNADSCENTRA FÖR BERÄKNING AV ENHETSVÄRDEN FÖR VARJE POSITION I NOMENKLATUREN

>Plats för tabell>

".

53. Bilaga 31 (enhetsdokument) skall ändras på följande sätt:

Följande skall läggas till i exemplar 5: "Palautetaan", "Åter till".

54. Bilaga 32 (databehandling av deklarationer) skall ändras på följande sätt:

Följande skall läggas till i exemplaren 4 och 5: "Palautetaan", "Åter till".

55. Bilaga 48 skall ändras på följande sätt:

Det stycke i punkt I.1 som börjar med orden "att Belgien" och som slutar med uttrycket "det belopp som en huvudansvarig (³)" skall ersättas med följande:

"att Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket får ut det belopp som en huvudansvarig (³) ..............".

56. Bilaga 49 skall ändras på följande sätt:

Det stycke i punkt I.1 som börjar med orden "att Belgien" och som slutar med uttrycket "det belopp som en huvudansvarig (³)" skall ersättas med följande:

"att Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket får ut det belopp som en huvudansvarig (³) .........".

57. Bilaga 50 skall ändras på följande sätt:

Det stycke i punkt 1.1 som börjar med orden "att Belgien" och som slutar med uttrycket "får lyda på högst 7 000 ecu" skall ersättas med följande:

"att Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland får ut det belopp - inklusive tull, skatt, jordbruksavgifter och andra pålagor men exklusive böter och sanktionsavgifter - som en huvudansvarig är eller kan bli skyldig att betala till dessa stater på grund av regelöverträdelser eller oegentligheter vid en gemenskapstransitering, vare sig det gäller en huvudförpliktelse eller en följd- eller biförpliktelse, och som undertecknad åtar sig betalningsansvar för genom att utfärda garantikuponger som var och en får lyda på högst 7 000 ecu".

58. Bilaga 51 skall ändras på följande sätt:

I fält 7 skall följande ord utgå:

"EKONOMISKA", "ÖSTERRIKE", "FINLAND", "SVERIGE".

59. Bilaga 60 skall ändras på följande sätt:

I bestämmelserna om vilka uppgifter som skall lämnas på blanketten skall följande införas under rubriken "I. Allmänt":

a) Följande skall införas i tabellen efter den mening som börjar med orden "Blanketten skall innehålla":

"AT = Österrike"

"FI = Finland"

"SE = Sverige".

b) Följande skall införas i tabellen efter den punkt som börjar med uttrycket "Punkt 16":

"ATS = österrikiska schilling"

"FIM = finska mark"

"SEK = svenska kronor".

60. Bilaga 63 (kontrollexemplar blankett T5) skall ändras på följande sätt:

Följande skall läggas till i exemplaren 4 och 5: "Palautetaan", "Åter till".

61. Bilaga 68/A skall ändras på följande sätt:

I bestämmelserna om tillstånd att ha tullager eller att använda förfarandet skall följande införas i tabellen under punkt 3:

"- AT för Österrike"

"- FI för Finland"

"- SE för Sverige".

62. Bilaga 81 skall ändras på följande sätt:

På baksidan av informationsbladet INF 5 skall följande införas i punkt B.14:

"- ATS = österrikiska schilling"

"- FIM = finska mark"

"- SEK = svenska kronor".

63. Bilaga 82 skall ändras på följande sätt:

På baksidan av informationsbladet INF 1 skall följande införas i punkt B.9:

"- ATS för österrikiska schilling"

"- FIM för finska mark"

"- SEK för svenska kronor".

64. Bilaga 98 skall ändras på följande sätt:

På baksidan av informationsbladet INF 6 skall följande införas i punkt B.13:

"- ATS för österrikiska schilling"

"- FIM för finska mark"

"- SEK för svenska kronor".

65. Bilaga 99 skall ändras på följande sätt:

Följande text skall utgå:

"Österrike"

"Finland"

"Sverige".

66. Bilaga 106 skall ändras på följande sätt:

a) På baksidan av informationsbladet INF 2 skall följande införas i punkt B.15:

"- ATS för österrikiska schilling"

"- FIM för finska mark"

"- SEK för svenska kronor".

b) Följande skall införas i bestämmelserna om informationsbladet INF 2:

"AT - Österrike"

"FI - Finland"

"SE - Sverige".

67. Bilaga 108 skall ändras på följande sätt:

">Plats för tabell>

".

68. Bilaga 111 skall ändras på följande sätt:

I anvisningarna på baksidan av blanketten "Ansökan om återbetalning/eftergift" skall följande införas i punkt B.12:

"- ATS: österrikiska schilling"

"- FIM: finska mark"

"- SEK: svenska kronor".

II. TEKNISK ANPASSNING AV ANDRA BESTÄMMELSER ÄN DE SOM INGÅR I TULLKODEXEN

1. 376 L 0308: Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd vid uppbörd av fordringar inom ramen för det finansiella system som gäller för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och vid uppbörd av jordbruksavgifter och tullar (EGT nr L 73, 19.3.1976, s. 18), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 379 L 1071: Rådets direktiv 79/1071/EEG av den 6 december 1979 (EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 10),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Artikel 22.2 skall ersättas med följande:

"Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 62 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta."

2. 382 R 0636: Rådets förordning (EEG) nr 636/82 av den 16 mars 1982 om ekonomiska arrangemang för passiv förädling av vissa textil- och klädesvaror som återimporteras till gemenskapen efter bearbetning i vissa tredje länder (EGT nr L 76, 20.3.1992, s. 1), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

Artikel 12.3 a andra stycket skall har följande lydelse:

"Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 62 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta."

3. 383 R 2289: Kommissionens förordning (EEG) nr 2289/83 av den 29 juli 1983 om tillämpning av artiklarna 70-78 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EGT nr L 220, 11.8.1983, s. 15), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 1745: Kommissionens förordning (EEG) nr 1745/85 av den 26 juni 1985 (EGT nr L 167, 27.6.1985, s. 23),

- 385 R 3399: Kommissionens förordning (EEG) nr 3399/85 av den 28 november 1985 (EGT nr L 322, 3.12.1985, s. 10),

- 392 R 0735: Kommissionens förordning (EEG) nr 735/92 av den 25 mars 1992 (EGT nr L 81, 26.3.1992, s. 18).

Följande skall läggas till i artikel 3.2 andra stycket:

"- Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls"

"- Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls".

4. 383 R 2290: Kommissionens förordning (EEG) nr 2290/83 av den 29 juli 1983 om tillämpning av artikel 50-59, 63a och 63b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EGT nr L 220, 11.8.1983, s. 21), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 1745: Kommissionens förordning (EEG) nr 1745/85 av den 26 juni 1985 (EGT nr L 167, 27.6.1985, s. 21),

- 385 R 3399: Kommissionens förordning (EEG) nr 3399/85 av den 28 november 1985 (EGT nr L 322, 3.12.1985, s. 10),

- 388 R 3893: Kommissionens förordning (EEG) nr 3893/88 av den 14 december 1988 (EGT nr L 346, 15.12.1988, s. 32),

- 389 R 1843: Kommissionens förordning (EEG) nr 1843/89 av den 26 juni 1989 (EGT nr L 180, 27.6.1989, s. 22),

- 392 R 0735: Kommissionens förordning (EEG) nr 735/92 av den 25 mars 1992 (EGT nr L 81, 26.3.1992, s. 15).

Följande skall läggas till i artikel 3.2 andra stycket:

"- UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan/UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls"

"- UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls".

B. BESKATTNING

1. 377 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd genom behöriga myndigheter i medlemsstaterna inom området direkt och indirekt beskattning (EGT nr L 336, 27.12.1977, s. 15), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 379 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6 december 1979 (EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 8),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 392 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 (EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1).

a) Artikel 1.3 skall ha följande lydelse:

"3. De skatter som avses i punkt 2 är för närvarande främst följande:

I Belgien:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

I Danmark:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

I Tyskland:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

I Grekland:

Öüñïò åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò

I Spanien:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

I Frankrike:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

I Irland:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

I Italien:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

I Luxemburg:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

I Nederländerna:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

I Österrike:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

I Portugal:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

I Finland:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

I Sverige:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

I Förenade kungariket:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax".

b) Artikel 1.5 skall ha följande lydelse:

"5. Med uttrycket `behörig myndighet` avses

i Belgien:

De Minister van financiën eller den som företräder honom

Le Ministre des finances eller den som företräder honom

i Danmark:

Skatteministeren eller den som företräder honom

i Tyskland:

Der Bundesminister der Finanzen eller den som företräder honom

i Grekland:

Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí eller en behörig företrädare

i Spanien:

El Ministro de Economia y Hacienda eller den som företräder honom

i Frankrike:

Le ministre de l'économie eller den som företräder honom

i Irland:

The Revenue Commissioners eller den som företräder dem

i Italien:

Il Ministro per le finanze eller den som företräder honom

i Luxemburg:

Le ministre de finance eller den som företräder honom

i Nederländerna:

De minister van financiën eller den som företräder honom

i Österrike:

Der Bundesminister für Finanzen eller den som företräder honom

i Portugal:

O Ministro das Finanças eller den som företräder honom

i Finland:

Valtiovarainministeriö/Finansministeriet eller den som företräder ministeriet

i Sverige:

Ministern med ansvar för skattefrågor eller den som företräder honom

i Förenade kungariket:

The Commissioners of Customs and Excise eller den som företräder dem, när det gäller uppgifter om mervärdesskatt eller punktskatt.

The Commissioners of Inland Revenue eller den som företräder dem, när det gäller andra uppgifter".

2. 379 L 1072: Rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt - arrangemang för återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga som inte är etablerade i landet (EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 11), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Punkt D i bilaga C skall ha följande lydelse:

"D. Ansökan skall göras hos den behöriga myndigheten i fråga, nämligen i

- Belgien: ..........

- Danmark: ..........

- Tyskland: ..........

- Grekland: ..........

- Spanien: ..........

- Frankrike: ..........

- Irland: ..........

- Italien: ..........

- Luxemburg: ..........

- Nederländerna: ..........

- Österrike: ..........

- Portugal: ..........

- Finland: ..........

- Sverige: ..........

- Förenade kungariket: .......... "

b) Punkt I i bilaga C skall ha följande lydelse:

"I. En ansökan kan omfatta flera fakturor eller importdokument men det sammanlagda skattebelopp som begärs återbetalat för år 19.. får inte vara lägre än

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

i fall då ansökan avser en tid som är kortare än ett kalenderår men inte kortare än tre månader, eller

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

i fall då ansökan avser en tid av minst ett kalenderår eller en kortare tid än tre månader".

3. 383 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielse inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt förs in i en medlemsstat från en annan (EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 59), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Bilagan skall ha följande lydelse:

"BILAGA

Förteckning över skatter som avses i artikel 1.1 andra strecksatsen

BELGIEN

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANMARK

- Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse Nr. 163 af 31. marts 1993)

TYSKLAND

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GREKLAND

- ÔÝëç êõêëïöïñßáò (N. 2367/53) üðùò éó÷ýåé óÞìåñá)

SPANIEN

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)

FRANKRIKE

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977)

- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code général des impôts)

IRLAND

- Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIEN

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR n. 39 del 5 febbraio 1953 e succesive modificazioni)

LUXEMBURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

NEDERLÄNDERNA

- Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

ÖSTERRIKE

- Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)

PORTUGAL

- Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)

- Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Septembro)

FINLAND

- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

SVERIGE

- Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)

FÖRENADE KUNGARIKET

- Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)".

XIV. UTBILDNING

363 D 0266: Rådets beslut 63/266/EEG av den 2 april 1963 om allmänna principer för genomförande av en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning (EGT nr L 63, 20.4.1963, s. 1338/63) och 363 X 0688: Regler för Rådgivande kommittén för yrkesutbildning 63/688/EEG av den 18 december 1963 (EGT nr L 190, 30.12.1963, s. 3090/63), i dess lydelse enligt

- 368 D 0189: Rådets beslut 68/189/EEG av den 9 april 1968 (EGT nr L 91, 12.4.1968, s. 26),

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 373 D 0101(01): Rådets beslut 73/101/EEG (EGT nr L 2, 1.1.1973, s. 1),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

Artikel 1.1 i 63/688/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Rådgivande kommittén för yrkesutbildning, som inrättades enligt villkoren i den fjärde grundsatsen i rådets beslut av den 2 april 1993 om allmänna principer för genomförande av en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning, skall bestå av 90 ledamöter varav två företrädare för varje medlemsstats regering samt två företrädare för arbetstagarorganisationer och två företrädare för arbetsgivarorganisationer från varje medlemsstat."

XV. STATISTIK

1. 393 R 0696: Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om de statistiska enheterna för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT nr L 76, 30.3.1993, s. 1).

I bilagans avsnitt II del B Geografiska kriterier punkt 2 skall den text som följer efter orden "i Nederländerna" ersättas med följande:

"`Gemeinde` i Österrike, `concelho` i Portugal, `kunta/kommun` i Finland, `primärkommun` i Sverige och `ward` i Förenade kungariket."

2. 391 S 0612: Kommissionens beslut 91/612/EKSG av den 31 januari 1991 om kolstatistik (EGT nr L 74, 20.3.1991, s. 1).

I frågeformulär Q60.A60 punkt 1.1 skall följande text läggas till:

Efter "Nederländerna" skall följande införas:

"Österrike".

Efter "Portugal" skall följande införas:

"Finland", "Sverige".

3. 391 X 0141: Kommissionens rekommendation 91/141/EKSG av den 31 january 1991 om kolstatistik (EGT nr L 74, 20.3.1991, s. 35).

a) I frågeformulär M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61, punkt 1.1, skall följande läggas till:

Efter "Nederländerna" skall följande införas:

"Österrike".

Efter "Portugal" skall följande införas:

"Finland", "Sverige".

b) In frågeformulär M40, A40, A40a, punkt 1.2, skall följande ord utgå:

"Österrike", "Sverige".

c) I frågeformulär M50, A50, A50a och i anmärkningarna till frågeformulär M50/A50 avsnitt II punkt 2 och 3 skall uttrycket "EUR 12" ersättas med "EUR 15".

4. 378 L 0546: Rådets direktiv 78/546/EEG av den 12 juni 1978 om statistisk rapportering om varutransporter på landsväg inom ramen för regionalstatistiken (EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 29), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EFT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0462: Rådets direktiv 89/462/EEG av den 18 juli 1989 (EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 8).

a) I bilaga 2 skall följande införas efter den text som gäller Nederländerna:

"Österrike:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg"

Efter den text som gäller Portugal skall följande införas:

"Finland:

frågan om NUTS-klassifikation är ännu inte avgjord (NUTS 2 skall användas)

Sverige

frågan om NUTS-klassifikation är ännu inte avgjord (NUTS 2 skall användas)"

b) Bilaga 3 skall ändras på följande sätt:

Efter "Nederländerna" skall följande införas:

"Österrike".

Efter "Portugal" skall följande införas:

"Finland", "Sverige".

I förteckningen över tredje länder skall "Österrike", "Sverige" och "Finland" utgå.

5. 380 L 1119: Rådets direktiv 80/1119/EEG av den 17 november 1980 om statistisk rapportering om varutransporter på inre vattenvägar (EGT nr L 339, 15.12.1980, s. 30), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) I bilaga 2 skall följande införas efter den text som gäller Nederländerna:

"Österrike:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg"

Efter den text som gäller Portugal skall följande införas:

"Finland:

frågan om NUTS-klassifikation är ännu inte avgjord (NUTS 2 skall användas)

Sverige

frågan om NUTS-klassifikation är ännu inte avgjord (NUTS 2 skall användas)"

b) I bilaga 3 skall listan över länder ändras på följande sätt:

i) Del I skall ha följande lydelse:

"I. Länder inom Europeiska gemenskapen

01. Belgien

02. Danmark

03. Tyskland

04. Grekland

05. Spanien

06. Frankrike

07. Irland

08. Italien

09. Luxemburg

10. Nederländerna

11. Österrike

12. Portugal

13. Finland

14. Sverige

15. Förenade kungariket".

ii) I del III skall "Österrike" utgå samt punkt 13-25 numreras om och betecknas 16-27.

c) I bilaga 4 tabell 7A, 8A och 8B skall rubriken "EUR 12" ersättas med "EUR 15" och den kolumn som har beteckningen "A" flyttas in under "EUR 15" och där placeras efter kolumn "L".

d) I bilaga 4 tabell 10A och 10B skall rubriken "EUR 12" i vänsterkolumnen ersättas med "EUR 15".

Efter Nederländerna skall följande införas:

"Österrike".

Efter "Portugal" skall följande införas:

"Finland", "Sverige".

Uppgifterna om Österrike längre fram i texten skall utgå.

6. 380 L 1177: Rådets direktiv 80/1177/EEG av den 4 december 1980 om statistisk rapportering om varutransporter på järnväg inom ramen för regionalstatistiken (EGT nr L 350, 23.12.1980, s. 23), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Följande skall läggas till i artikel 1.2 a:

">Plats för tabell>

".

b) I bilaga 2 skall följande införas efter den text som gäller Nederländerna:

"Österrike:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg".

Följande skall införas efter den text som gäller Portugal:

"Finland:

frågan om NUTS-klassifikation är ännu inte avgjord (NUTS 2 skall användas)

Sverige:

frågan om NUTS-klassifikation är ännu inte avgjord (NUTS 2 skall användas)".

c) I bilaga 3 skall listan över länder ändras på följande sätt:

Del I skall ha följande lydelse:

"I. Europeiska gemenskaperna

01. Belgien

02. Danmark

03. Tyskland

04. Grekland

05. Spanien

06. Frankrike

07. Irland

08. Italien

09. Luxemburg

10. Nederländerna

11. Österrike

12. Portugal

13. Finland

14. Sverige

15. Förenade kungariket".

I del II av förteckningen skall de punkter som gäller "Österrike", "Sverige" och "Finland" utgå samt punkt 13-28 numreras om och betecknas 16-28.

XVI. KONSUMENTSKYDD

392 X 0579: Kommissionens rekommendation 92/579/EEG av den 27 november 1992 med anmodan till medlemsstaterna att upprätta den infrastruktur som behövs för att identifiera farliga produkter vid de yttre gränserna (EGT nr L 374, 22.12.1992, s. 66).

I punkt V.4 skall följande läggas till:

"- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

- Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG".

XVII. STRUKTUR- OCH REGIONALPOLITIK

388 R 2052: Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9), i dess lydelse enligt

- 393 R 2081: Rådets förordning (EEG) nr 2081/93 av den 20 juli 1993 (EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5).

1. Följande stycken skall läggas till i artikel 12.1:

"Som framgår av bilaga III skall de ytterligare medel som skall komma de tre nya medlemsstaterna till del för mål 1-5b under år 1995-1999 uppgå till 4 006 miljoner ecu i 1995 års prisläge.

Hur dessa medel skall fördelas på år och medlemsstater illustreras i bilaga III."

2. Följande skall läggas till i bilaga I:

"ÖSTERRIKE: Burgenland".

3. En ny bilaga skall införas med följande lydelse:

"BILAGA III

Ungefärlig medelsfördelning för nya medlemsstater

>Plats för tabell>

1. Dessa belopp är ungefärliga. Själva fördelningen på olika mål skall göras enligt strukturfondsförordningen på samma sätt som för de nuvarande medlemsstaterna.

2. I beloppen ingår - i fall då det är relevant - medel för pilotprojekt, aktioner av nydanande karaktär, studier och gemenskapsinitiativ enligt artikel 3 och 12.5."

XVIII. ÖVRIGT

EEG-rättsakter

358 R 0001: Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG nr 17, 6.10.1958, s. 385/58), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 1 skall ha följande lydelse:

"Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och svenska."

b) Artikel 4 skall ha följande lydelse:

"Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de elva officiella språken."

c) Artikel 5 skall ha följande lydelse:

"Artikel 5

Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall ges ut på de elva officiella språken."

Euratom-rättsakter

358 R 5001(01): Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomernergigemenskapen (EGT nr 17, 6.10.1958, s. 401/58), i dess lydelse enligt

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 1 skall ha följande lydelse:

"Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: danska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och svenska."

b) Artikel 4 skall ha följande lydelse:

"Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de elva officiella språken."

c) Artikel 5 skall ha följande lydelse:

"Artikel 5

Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall ges ut på de elva officiella språken."

(1) Om hänvisning i de nedan angivna direktiven sker enbart eller i första hand till en enda typ av bolag, får hänvisningen ändras efter det att särskild lagstiftning har införts om vissa bolag med begränsat ansvar (private limited-liability companies). Införandet av sådan lagstiftning och beteckningen på de bolag som avses i lagstiftningen skall anmälas till kommissionen senast då de berörda direktiven börjar tillämpas.