Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/129


RÅDETS DIREKTIV 2006/98/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 69/335/EEG (2), 77/388/EEG (3), 77/799/EEG (4), 79/1072/EEG (5), 83/182/EEG (6), 90/434/EEG (7), 90/435/EEG (8), 2003/48/EG (9) och 2003/49/EG (10) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 69/335/EEG, 77/388/EEG, 77/799/EEG, 79/1072/EEG, 83/182/EEG, 90/434/EEG, 90/435/EEG, 2003/48/EG och 2003/49/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 249, 3.10.1969, s. 25.

(3)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1.

(4)  EGT L 336, 27.12.1977, s. 15.

(5)  EGT L 331, 27.12.1979, s. 11.

(6)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 59.

(7)  EGT L 225, 20.8.1990, s. 1.

(8)  EGT L 225, 20.8.1990, s. 6.

(9)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38.

(10)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 49.


BILAGA

BESKATTNING

1.

31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om skatt på kapitalanskaffning (EGT L 249, 3.10.1969, s. 25), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EEG av den 9.4.1973 (EGT L 103, 18.4.1973, s. 13),

31974 L 0553: Rådets direktiv 74/553/EEG av den 7.11.1974 (EGT L 303, 13.11.1974, s. 9),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EEG av den 10.6.1985 (EGT L 156, 15.6.1985, s. 23),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i artikel 3.1 a:

”Bolag i bulgarisk rätt som kallas

’Акционерно дружество’

’Командитно дружество с акции’

’Дружество с ограничена отговорност’;

Bolag i rumänsk rätt som kallas

’societăţi în nume colectiv’

’societăţi în comandită simplă’

’societăţi pe acţiuni’

’societăţi în comandită pe acţiuni’

’societăţi cu răspundere limitată’.”

2.

31977 L 0388: Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 95),

31980 L 0368: Rådets direktiv 80/368/EEG av den 26.3.1980 (EGT L 90, 3.4.1980, s. 41),

31984 L 0386: Rådets direktiv 84/386/EEG av den 31.7.1984 (EGT L 208, 3.8.1984, s. 58),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 167),

31989 L 0465: Rådets direktiv 89/465/EEG av den 18.7.1989 (EGT L 226, 3.8.1989, s. 21),

31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EEG av den 16.12.1991 (EGT L 376, 31.12.1991, s. 1),

31992 L 0077: Rådets direktiv 92/77/EEG av den 19.10.1992 (EGT L 316, 31.10.1992, s. 1),

31992 L 0111: Rådets direktiv 92/111/EEG av den 14.12.1992 (EGT L 384, 30.12.1992, s. 47),

31994 L 0004: Rådets direktiv 94/4/EG av den 14.2.1994 (EGT L 60, 3.3.1994, s. 14),

31994 L 0005: Rådets direktiv 94/5/EG av den 14.2.1994 (EGT L 60, 3.3.1994, s. 16),

31994 L 0076: Rådets direktiv 94/76/EG av den 22.12.1994 (EGT L 365, 31.12.1994, s. 53),

31995 L 0007: Rådets direktiv 95/7/EG av den 10.4.1995 (EGT L 102, 5.5.1995, s. 18),

31996 L 0042: Rådets direktiv 96/42/EG av den 25.6.1996 (EGT L 170, 9.7.1996, s. 34),

31996 L 0095: Rådets direktiv 96/95/EG av den 20.12.1996 (EGT L 338, 28.12.1996, s. 89),

31998 L 0080: Rådets direktiv 98/80/EG av den 12.10.1998 (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31),

31999 L 0049: Rådets direktiv 1999/49/EG av den 25.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 27),

31999 L 0059: Rådets direktiv 1999/59/EG av den 17.6.1999 (EGT L 162, 26.6.1999, s. 63),

31999 L 0085: Rådets direktiv 1999/85/EG av den 22.10.1999 (EGT L 277, 28.10.1999, s. 34),

32000 L 0017: Rådets direktiv 2000/17/EG av den 30.3.2000 (EGT L 84, 5.4.2000, s. 24),

32000 L 0065: Rådets direktiv 2000/65/EG av den 17.10.2000 (EGT L 269, 21.10.2000, s. 44),

32001 L 0004: Rådets direktiv 2001/4/EG av den 19.1.2001 (EGT L 22, 24.1.2001, s. 17),

32001 L 0115: Rådets direktiv 2001/115/EG av den 20.12.2001 (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24),

32002 L 0038: Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7.5.2002 (EGT L 128, 15.5.2002, s. 41),

32002 L 0093: Rådets direktiv 2002/93/EG av den 3.12.2002 (EGT L 331, 7.12.2002, s. 27),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0092: Rådets direktiv 2003/92/EG av den 7.10.2003 (EUT L 260, 11.10.2003, s. 8),

32004 L 0007: Rådets direktiv 2004/7/EG av den 20.1.2004 (EUT L 27, 30.1.2004, s. 44),

32004 L 0015: Rådets direktiv 2004/15/EG av den 10.2.2004 (EUT L 52, 21.2.2004, s. 61),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0092: Rådets direktiv 2005/92/EG av den 12.12.2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 19),

32006 L 0018: Rådets direktiv 2006/18/EG av den 14.2.2006 (EUT L 51, 22.2.2006, s. 12).

a)

Artikel 28m skall ersättas med följande:

”Artikel 28m

Omräkningskurs

För att bestämma motsvarigheterna i nationell valuta till belopp uttryckta i ecu i denna avdelning skall medlemsstaterna använda den växelkurs som är tillämplig den 16 december 1991. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien skall dock använda den växelkurs som är tillämplig dagen för deras anslutning.”

b)

Rubriken till AVDELNING XVIc skall ersättas med följande:

Övergångsbestämmelser i samband med Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 1995, Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning den 1 maj 2004 samt Bulgariens och Rumäniens anslutning den 1 januari 2007”.

c)

I AVDELNING XVIc skall artikel 28p.1 andra strecksatsen ersättas med följande:

”–

nya medlemsstater: territoriet i Europeiska unionens medlemsstater med anslutningsdatum den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 och den 1 januari 2007, enligt definitionen för var och en av dessa medlemsstater i artikel 3 i detta direktiv,”.

d)

I AVDELNING XVIc skall artikel 28p.7 sista stycket ersättas med följande:

”Detta villkor skall anses vara uppfyllt i följande fall:

I fråga om Österrike, Finland och Sverige, när dagen för det första ibruktagandet av transportmedlen inföll före den 1 januari 1987.

I fråga om Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, när dagen för det första ibruktagandet av transportmedlen inföll före den 1 maj 1996.

I fråga om Bulgarien och Rumänien, när dagen för det första ibruktagandet av transportmedlen inföll före den 1 januari 1999.

När det skattebelopp som skulle ha betalats vid införseln är ringa.”.

3.

31977 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, och skatter på försäkringspremier (EGT L 336, 27.12.1977, s. 15), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31979 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6.12.1979 (EGT L 331, 27.12.1979, s. 8),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31992 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25.2.1992 (EGT L 76, 23.3.1992, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0093: Rådets direktiv 2003/93/EG av den 7.10.2003 (EUT L 264, 15.10.2003, s. 23),

32004 L 0056: Rådets direktiv 2004/56/EG av den 21.4.2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 70),

32004 L 0106: Rådets direktiv 2004/106/EG av den 16.11.2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 30).

a)

Följande skall läggas till i artikel 1.3:

”I Bulgarien:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

i Rumänien:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren”.

b)

Följande skall läggas till i artikel 1.5:

”I Bulgarien:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

i Rumänien:

Ministerul Finanţelor Publice or an authorised representative”.

4.

31979 L 1072: Rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Regler för återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (EGT L 331, 27.12.1979, s. 11), ändrat genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0560: Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17.11.1986 (EGT L 326, 21.11.1986, s. 40),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall läggas till i punkt D i bilaga C:

”—

Bulgarien: …………;

Rumänien: …………”.

b)

Följande skall läggas till i punkt I första stycket i bilaga C:

”BGN …

RON …”.

c)

Följande skall läggas till i punkt I andra stycket i bilaga C:

”BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (EGT L 105, 23.4.1983, s. 59), ändrat genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EEG av den 16.12.1991 (EGT L 376, 31.12.1991, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i bilagan:

”BULGARIEN

данък върху превозните средства

RUMÄNIEN

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))”.

6.

31990 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (EGT L 225, 20.8.1990, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0019: Rådets direktiv 2005/19/EG av den 17.2.2005 (EUT L 58, 4.3.2005, s. 19).

a)

Följande skall läggas till i artikel 3 c:

”–

корпоративен данък i Bulgarien,

impozit pe profit i Rumänien.”

b)

Följande skall läggas till i bilagan:

”aa)

Bolag i bulgarisk rätt som kallas ’събирателното дружество’, ’командитното дружество’, ’дружеството с ограничена отговорност’, ’акционерното дружество’, ’командитното дружество с акции’, ’кооперации’, ’кооперативни съюзи’, ’държавни предприятия’ som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet

ab)

Bolag i rumänsk rätt som kallas ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi în comandită pe acţiuni’, ’societăţi cu răspundere limitată’.”

7.

31990 L 0435: Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EGT L 225, 20.8.1990, s. 6), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0123: Rådets direktiv 2003/123/EG av den 22.12.2003 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 41).

a)

Följande skall läggas till i artikel 2.1 c:

”–

корпоративен данък i Bulgarien,

impozit pe profit i Rumänien,”.

b)

Bilagan skall ersättas med följande:

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE SLAG AV BOLAG SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 a

a)

Bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande samt kooperativa föreningar som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande.

b)

Bolag i belgisk rätt som kallas ’société anonyme’/’naamloze vennootschap’, ’société en commandite par actions’/’commanditaire vennootschap op aandelen’, ’société privée à responsabilité limitée’/’besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ’société coopérative à responsabilité limitée’/’coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ eller ’société coopérative à responsabilité illimitée’/’coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ’société en nom collectif’/’vennootschap onder firma’, ’société en commandite simple’/’gewone commanditaire vennootschap’, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk rätt och som omfattas av belgisk bolagsskatt.

c)

Bolag i bulgarisk rätt som kallas ’събирателното дружество’, ’командитното дружество’, ’дружеството с ограничена отговорност’, ’акционерното дружество’, ’командитното дружество с акции’, ’неперсонифицирано дружество’, ’кооперации’, ’кооперативни съюзи’’държавни предприятия’ som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet.

d)

Bolag i tjeckisk rätt som kallas ’akciová společnost’, ’společnost s ručením omezeným’.

e)

Bolag i dansk rätt som kallas ’aktieselskab’ eller ’anpartsselskab’. Andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för ’aktieselskaber’.

f)

Bolag i tysk rätt som kallas ’Aktiengesellschaft’, ’Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ’Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ’Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ’Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’ eller ’Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts’, samt andra bolag som bildats i enlighet med tysk rätt och som omfattas av tysk bolagsskatt.

g)

Bolag i estnisk rätt som kallas ’täisühing’, ’usaldusühing’, ’osaühing’, ’aktsiaselts’, ’tulundusühistu’.

h)

Bolag i grekisk rätt som kallas ’αvώvυμη εταιρεία’ eller ’εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)’ samt andra bolag som bildats i enlighet med grekisk rätt och som omfattas av grekisk bolagsskatt.

i)

Bolag i spansk rätt som kallas ’sociedad anónima’, ’sociedad comanditaria por acciones’ eller ’sociedad de responsabilidad limitada’ samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt privaträttsliga regler. Andra associationsformer som bildats i enlighet med spansk rätt och som omfattas av spansk bolagsskatt (Impuesto sobre Sociedades).

j)

Bolag i fransk rätt som kallas ’société anonyme’, ’société en commandite par actions’, ’société à responsabilité limitée’, ’société par actions simplifiée’, ’société d'assurance mutuelle’, ’caisse d'épargne et de prévoyance’, ’société civile’, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, ’coopérative’ eller ’union de coopératives’, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk rätt och som omfattas av fransk bolagsskatt.

k)

Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, ’building societies’ som bildats enligt Building Societies Acts samt ’trustee savings banks’ i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från 1989.

l)

Bolag i italiensk rätt som kallas ’società per azioni’, ’società in accomandita per azioni’, ’società a responsibilità limitata’, ’società cooperativa’ eller ’società di mutua assicurazione’ samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär.

m)

I cypriotisk rätt: ’εταιρείες’ enligt definitionen i inkomstskattelagstiftningen.

n)

Bolag i lettisk rätt som kallas ’akciju sabiedrība’, ’sabiedrība ar ierobežotu atbildību’.

o)

Bolag som är bildade enligt litauisk rätt.

p)

Bolag i luxemburgsk rätt som kallas ’société anonyme’, ’société en commandite par actions’, ’société à responsabilité limitée’, ’société coopérative’, ’société coopérative organisée comme une société anonyme’, ’association d'assurances mutuelles’, ’association d'épargne-pension’ eller ’entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public’ samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk rätt och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt.

q)

Bolag i ungersk rätt som kallas ’közkereseti társaság’, ’betéti társaság’, ’közös vállalat’, ’korlátolt felelősségű társaság’, ’részvénytársaság’, ’egyesülés’, ’szövetkezet’.

r)

Bolag i maltesisk rätt som kallas ’Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata’, ’Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet’.

s)

Bolag i nederländsk rätt som kallas ’naamloze vennootschap’, ’besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ’open commanditaire vennootschap’, ’coöperatie’, ’onderlinge waarborgmaatschappij’, ’fonds voor gemene rekening’, ’vereniging op coöperatieve grondslag’ eller ’vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’ samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk rätt och som omfattas av nederländsk bolagsskatt.

t)

Bolag i österrikisk rätt som kallas ’Aktiengesellschaft’, ’Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ’Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ’Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ’Betrieb gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts’ eller ’Sparkasse’ samt andra bolag som bildats i enlighet med österrikisk rätt och som omfattas av österrikisk bolagsskatt.

u)

Bolag i polsk rätt som kallas ’spółka akcyjna’, ’spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’.

v)

Enligt portugisisk rätt bildade handelsrättsliga bolag, civilrättsliga bolag i kommersiell form, kooperativ och offentliga företag.

w)

Bolag i rumänsk rätt som kallas ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi în comandită pe acţiuni’, ’societăţi cu răspundere limitată’.

x)

Bolag i slovensk rätt som kallas ’delniška družba’, ’komanditna družba’, ’družba z omejeno odgovornostjo’.

y)

Bolag i slovakisk rätt som kallas ’akciová spoločnosť’, ’spoločnosť s ručením obmedzeným’, ’komanditná spoločnosť’.

z)

Bolag i finsk rätt som kallas ’osakeyhtiö’/’aktiebolag’, ’osuuskunta’/’andelslag’, ’säästöpankki’/’sparbank’ eller ’vakuutusyhtiö’/’försäkringsbolag’.

aa)

Bolag i svensk rätt som kallas ’aktiebolag’, ’försäkringsaktiebolag’, ’ekonomiska föreningar’, ’sparbanker’ eller ’ömsesidiga försäkringsbolag’.

ab)

Bolag som bildats enligt brittisk rätt.”

8.

32003 L 0048: Rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (EUT L 157, 26.6.2003, s. 38), ändrat genom

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 D 0587: Rådets beslut 2004/587/EG av den 19.7.2004 (EUT L 257, 4.8.2004, s. 7).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och för Spanien:

”Bulgarien

Общините (kommuner)

Социалноосигурителни фондове (socialförsäkringsfonder)”.

Mellan uppgifterna för Portugal och för Slovakien:

”Rumänien

autorităţile administraţiei publice locale (lokala myndigheter för offentlig förvaltning)”.

9.

32003 L 0049: Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (EUT L 157, 26.6.2003, s. 49), ändrat genom

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 L 0076: Rådets direktiv 2004/76/EG av den 29.4.2004 (EUT L 157, 30.4.2004, s. 106).

a)

Följande skall läggas till i artikel 3 a iii:

”—

корпоративен данък i Bulgarien,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi in Romania,”.

b)

Följande skall läggas till i bilagan:

”aa)

Bolag i bulgarisk rätt som kallas ’събирателното дружество’, ’командитното дружество’, ’дружеството с ограничена отговорност’, ’акционерното дружество’, ’командитното дружество с акции’, ’кооперации’, ’кооперативни съюзи’, ’държавни предприятия’ som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet.

ab)

Bolag i rumänsk rätt som kallas ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi în comandită pe acţiuni’, ’societăţi cu răspundere limitată’.”