Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/137


RÅDETS DIREKTIV 2006/99/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv rörande bolagsrätt, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 68/151/EEG (2), 77/91/EEG (3), 78/660/EEG (4), 78/855/EEG (5), 83/349/EEG (6) och 89/667/EEG (7) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 68/151/EEG, 77/91/EEG, 78/660/EEG, 78/855/EEG, 83/349/EEG och 89/667/EEG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 65, 14.3.1968, s. 8.

(3)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

(4)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

(5)  EGT L 295, 20.10.1978, s. 36.

(6)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(7)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 40.


BILAGA

BOLAGSRÄTT

A.   BOLAGSRÄTT

1.

31968 L 0151: Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 65, 14.3.1968, s. 8), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0058: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG av den 15.7.2003 (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13).

Följande skall läggas till i artikel 1:

”—   I Bulgarien:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   i Rumänien

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

2.

31977 L 0091: Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EGT L 26, 31.1.1977, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31992 L 0101: Rådets direktiv 92/101/EEG av den 23.11.1992 (EGT L 347, 28.11.1992, s. 64),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i artikel 1.1:

”—   I Bulgarien:

акционерно дружество;

—   i Rumänien

societate pe acţiuni”.

3.

31978 L 0855: Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag (EGT L 295, 20.10.1978, s. 36), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i artikel 1.1:

”—   I Bulgarien:

акционерно дружество;

—   I Rumänien:

societate pe acţiuni”.

4.

31989 L 0667: Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (EGT L 395, 30.12.1989, s. 40), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i artikel 1:

”—   I Bulgarien:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   i Rumänien

societate cu răspundere limitată”.

B.   REDOVISNINGSREGLER

1.

31978 L 0660: Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31983 L 0349: Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13.6.1983 (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1),

31984 L 0569: Rådets direktiv 84/569/EEG av den 27.11.1984 (EGT L 314, 4.12.1984, s. 28),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0666: Rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 395, 30.12.1989, s. 36),

31990 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EEG av den 8.11.1990 (EGT L 317, 16.11.1990, s. 57),

31990 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EEG av den 8.11.1990 (EGT L 317, 16.11.1990, s. 60),

31994 L 0008: Rådets direktiv 94/8/EG av den 21.3.1994 (EGT L 82, 25.3.1994, s. 33),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0060: Rådets direktiv 1999/60/EG av den 17.6.1999 (EGT L 162, 26.6.1999, s. 65),

32001 L 0065: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27.9.2001 (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0038: Rådets direktiv 2003/38/EG av den 13.5.2003 (EUT L 120, 15.5.2003, s. 22),

32003 L 0051: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18.6.2003 (EUT L 178, 17.7.2003, s. 16),

32006 L 0043: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17.5.2006 (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

32006 L 0046: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14.6.2006 (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1).

a)

Följande skall läggas till i artikel 1.1 första stycket:

”—   I Bulgarien:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   i Rumänien

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

b)

Följande skall läggas till i artikel 1.1 andra stycket:

”—

z)

I Bulgarien:

събирателно дружество, командитно дружество;

aa)

i Rumänien

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă”.

2.

31983 L 0349: Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1), ändrat genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0666: Rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 395, 30.12.1989, s. 36),

31990 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EEG av den 8.11.1990 (EGT L 317, 16.11.1990, s. 57),

31990 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EEG av den 8.11.1990 (EGT L 317, 16.11.1990, s. 60),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0065: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27.9.2001 (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0051: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18.6.2003 (EUT L 178, 17.7.2003, s. 16),

32006 L 0043: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17.5.2006 (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

32006 L 0046: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14.6.2006 (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1).

Följande skall läggas till i artikel 4.1:

”z)

I Bulgarien:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

aa)

i Rumänien

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.