Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/141


RÅDETS DIREKTIV 2006/100/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

Av slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades framgår att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 92/51/EEG (2), 77/249/EEG (3), 98/5/EG (4), 93/16/EEG (5), 77/452/EEG (6), 78/686/EEG (7), 78/687/EEG (8), 78/1026/EEG (9), 80/154/EEG (10), 85/433/EEG (11), 85/384/EEG (12) och 2005/36/EG (13) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 92/51/EEG, 77/249/EEG, 98/5/EG, 93/16/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 85/433/EEG, 85/384/EEG och 2005/36/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.

(3)  EGT L 78, 26.3.1977, s. 17.

(4)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 36.

(5)  EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(6)  EGT L 176, 15.7.1977, s. 1.

(7)  EGT L 233, 24.8.1978, s. 1.

(8)  EGT L 233, 24.8.1978 s. 10.

(9)  EGT L 362, 23.12.1978, s. 1.

(10)  EGT L 33, 11.2.1980, s. 1.

(11)  EGT L 253, 24.9.1985, s. 37.

(12)  EGT L 223, 21.8.1985, s. 15.

(13)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESBEHÖRIGHET

I.   ALLMÄNT SYSTEM

31992 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 25), ändrat genom

31994 L 0038: Kommissionens direktiv 94/38/EG av den 26.7.1994 (EGT L 217, 23.8.1994, s. 8),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0043: Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20.7.1995 (EGT L 184, 3.8.1995, s. 21),

31997 L 0038: Kommissionens direktiv 97/38/EG av den 20.6.1997 (EGT L 184, 12.7.1997, s. 31),

32000 L 0005: Kommissionens direktiv 2000/5/EG av den 25.2.2000 (EGT L 54, 26.2.2000, s. 42),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

32004 D 0108: Kommissionens beslut 2004/108/EG av den 28.1.2004 (EUT L 32, 5.2.2004, s. 15).

Följande skall läggas till i bilaga C ”FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSLINJER MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 1 a FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN ii”:

a)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande införas efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

Utbildning till

rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’)”.

b)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande läggas till efter ”Detta motsvarar följande utbildning:” och efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

Rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’):

1.

Undre åldersgräns 18 år.

2.

a)

Innehav av vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola); minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros på havsgående fartyg, varav minst 12 månader under de senaste fem åren; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar),

b)

eller innehav av vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola) samt certifikat för behörighet som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna; minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros och som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna eller GMDSS-GOC-operatör; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar).”

II.   JURISTYRKEN

1.

31977 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1.2 skall följande läggas till:

”Bulgarien

Aдвокат

Rumänien

Avocat”.

2.

31998 L 0005: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1.2 a skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

Aдвокат”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

Avocat”.

III.   MEDICINSK OCH PARAMEDICINSK VERKSAMHET

1.   Läkare

31993 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (EGT L 165, 7.7.1993, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0050: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/50/EG av den 6.10.1997 (EGT L 291, 24.10.1997, s. 35),

31998 L 0021: Kommissionens direktiv 98/21/EG av den 8.4.1998 (EGT L 119, 22.4.1998, s. 15),

31998 L 0063: Kommissionens direktiv 98/63/EG av den 3.9.1998 (EGT L 253, 15.9.1998, s. 24),

31999 L 0046: Kommissionens direktiv 1999/46/EG av den 21.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 25),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

52002 XC 0316(02): Kommissionens meddelande av den 16.3.2002 (EGT C 67, 16.3.2002, s. 26),

52002 XC 1128(01): Anmälan av behörighetsbevis för specialister inom medicin av den 28.11.2002 (EGT C 293, 28.11.2002, s. 2),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52003 XC 0924(03): Meddelande — Anmälan av yrkestitel för allmänpraktiserande läkare i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG av den 24.9.2003 (EUT C 228, 24.9.2003, s. 9),

52003 XC 0924(04): Meddelande — Anmälan av behörighetsbevis för specialister inom medicin av den 24.9.2003 (EUT C 228, 24.9.2003, s. 9),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

52003 XC 1121(02): Anmälan om benämningar på examensbevis på specialistutbildningar (EUT C 280, 21.11.2003, s. 10),

52005 XC 0127(03): Meddelande — Anmälan av benämningar på specialistutbildningar av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 11),

52005 XC 0521(03): Anmälan om benämning på examensbevis som allmänpraktiserande läkare i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 5).

52005 XC 0521(05): Anmälan om benämningar på examensbevis på specialistutbildningar och på behörighetsbevis som medföljer examensbeviset av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 7).

a)

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.1 efter femte strecksatsen:

”—

anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien,”.

b)

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.2 första stycket efter femte strecksatsen:

”—

anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien.”.

c)

Följande artikel skall införas efter artikel 9a:

”Artikel 9b

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under det här direktivet.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater enligt det här direktivet.”

d)

Följande hänvisningar skall införas i det meddelande som offentliggörs i enlighet med artikel 41, med uppgift om benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmänpraktiserande läkare:

i)

Benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis:

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien: Certificat de medic specialist medicină de familie”

ii)

Benämningar på yrkestitlar:

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien: Лекар-специалист по Обща медицина”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien: Medic specialist medicină de familie”.

e)

I bilaga A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diplomă de licenţă de doctor medic

Universităţi»

f)

I bilaga B skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii Publici»

g)

Bilaga C skall ersättas med följande:

”BILAGA C

Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ANESTESI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

България

Анестезиология и интензивно лечение

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Danmark

Anæstesiologi

Deutschland

Anästhesiologie

Eesti

Anestesioloogia

Ελλάς

Αναισθησιολογία

España

Anestesiología y Reanimación

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Ireland

Anaesthesia

Italia

Anestesia e rianimazione

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Nederland

Anesthesiologie

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Portugal

Anestesiologia

România

Anestezie şi terapie intensivă

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Sverige

Anestesi och intensivvård

United Kingdom

Anaesthetics

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/Heelkunde

България

Хирургия

Česká republika

Chirurgie

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Üldkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική

España

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Chirurgie générale

Ireland

General surgery

Italia

Chirurgia generale

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

Latvija

Ķirurģija

Lietuva

Chirurgija

Luxembourg

Chirurgie générale

Magyarország

Sebészet

Malta

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Heelkunde

Österreich

Chirurgie

Polska

Chirurgia ogólna

Portugal

Cirurgia geral

România

Chirurgie generală

Slovenija

Splošna kirurgija

Slovensko

Chirurgia

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Kirurgi

United Kingdom

General surgery

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

България

Неврохирургия

Česká republika

Neurochirurgie

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Deutschland

Neurochirurgie

Eesti

Neurokirurgia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

España

Neurocirugía

France

Neurochirurgie

Ireland

Neurosurgery

Italia

Neurochirurgia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Latvija

Neiroķirurģija

Lietuva

Neurochirurgija

Luxembourg

Neurochirurgie

Magyarország

Idegsebészet

Malta

Newrokirurġija

Nederland

Neurochirurgie

Österreich

Neurochirurgie

Polska

Neurochirurgia

Portugal

Neurocirurgia

România

Neurochirurgie

Slovenija

Nevrokirurgija

Slovensko

Neurochirurgia

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Sverige

Neurokirurgi

United Kingdom

Neurosurgery

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

España

Obstetricia y ginecología

France

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Obstetrics and gynaecology

Italia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Ginecologia e obstetricia

România

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

INTERNMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

България

Вътрешни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Danmark

Intern medicin

Deutschland

Innere Medizin

Eesti

Sisehaigused

Ελλάς

Παθoλoγία

España

Medicina interna

France

Médecine interne

Ireland

General medicine

Italia

Medicina interna

Κύπρος

Παθoλoγία

Latvija

Internā medicīna

Lietuva

Vidaus ligos

Luxembourg

Médecine interne

Magyarország

Belgyógyászat

Malta

Mediċina Interna

Nederland

Interne geneeskunde

Österreich

Innere Medizin

Polska

Choroby wewnętrzne

Portugal

Medicina interna

România

Medicină internă

Slovenija

Interna medicina

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Sverige

Internmedicin

United Kingdom

General (internal) medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ÖGONSJUKDOMAR (OFTALMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Очни болести

Česká republika

Oftalmologie

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Augenheilkunde

Eesti

Oftalmoloogia

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

España

Oftalmología

France

Ophtalmologie

Ireland

Opthalmic surgery

Italia

Oftalmologia

Κύπρος

Οφθαλμολογία

Latvija

Oftalmoloģija

Lietuva

Oftalmologija

Luxembourg

Ophtalmologie

Magyarország

Szemészet

Malta

Oftalmoloġija

Nederland

Oogheelkunde

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Okulistyka

Portugal

Oftalmologia

România

Oftalmologie

Slovenija

Oftalmologija

Slovensko

Oftalmológia

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

Ophthalmology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR (OTO-RHINO-LARYNGOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Česká republika

Otorinolaryngologie

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Ελλάς

Ωτoρινoλαρυγγoλoγία

España

Otorrinolaringología

France

Oto-rhino-laryngologie

Ireland

Otolaryngology

Italia

Otorinolaringoiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Latvija

Otolaringoloģija

Lietuva

Otorinolaringologija

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Polska

Otorynolaryngologia

Portugal

Otorrinolaringologia

România

Otorinolaringologie

Slovenija

Otorinolaringologija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

United Kingdom

Otolaryngology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/Pediatrie

България

Детски болести

Česká republika

Dětské lékařství

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Kinder und Jugendmedizin

Eesti

Pediaatria

Ελλάς

Παιδιατρική

España

Pediatría y sus áreas específicas

France

Pédiatrie

Ireland

Paediatrics

Italia

Pédiatria

Κύπρος

Παιδιατρική

Latvija

Pediatrija

Lietuva

Vaikų ligos

Luxembourg

Pédiatrie

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Pedjatrija

Nederland

Kindergeneeskunde

Österreich

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Pediatria

Portugal

Pediatria

România

Pediatrie

Slovenija

Pediatrija

Slovensko

Pediatria

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Paediatrics

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

LUNGSJUKDOMAR (PNEUMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Deutschland

Pneumologie

Eesti

Pulmonoloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία

España

Neumología

France

Pneumologie

Ireland

Respiratory medicine

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Lietuva

Pulmonologija

Luxembourg

Pneumologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Malta

Mediċina Respiratorja

Nederland

Longziekten en tuberculose

Österreich

Lungenkrankheiten

Polska

Choroby płuc

Portugal

Pneumologia

România

Pneumologie

Slovenija

Pnevmologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

United Kingdom

Respiratory medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

UROLOGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Urologie

България

Урология

Česká republika

Urologie

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Urologie

Eesti

Uroloogia

Ελλάς

Ουρoλoγία

España

Urología

France

Urologie

Ireland

Urology

Italia

Urologia

Κύπρος

Ουρολογία

Latvija

Uroloģija

Lietuva

Urologija

Luxembourg

Urologie

Magyarország

Urológia

Malta

Uroloġija

Nederland

Urologie

Österreich

Urologie

Polska

Urologia

Portugal

Urologia

România

Urologie

Slovenija

Urologija

Slovensko

Urológia

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

Sverige

Urologi

United Kingdom

Urology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ORTOPEDI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

България

Ортопедия и травматология

Česká republika

Ortopedie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Eesti

Ortopeedia

Ελλάς

Ορθoπεδική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Italia

Ortopedia e traumatologia

Κύπρος

Ορθοπεδική

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Luxembourg

Orthopédie

Magyarország

Ortopédia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Nederland

Orthopedie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Portugal

Ortopedia

România

Ortopedie şi traumatologie

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Slovensko

Ortopédia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Sverige

Ortopedi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK PATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Обща и клинична патология

Česká republika

Patologická anatomie

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Pathologie

Eesti

Patoloogia

Ελλάς

Παθoλoγική Ανατoμική

España

Anatomía patológica

France

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Histopathology

Italia

Anatomia patologica

Κύπρος

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Patoloģija

Lietuva

Patologija

Luxembourg

Anatomie pathologique

Magyarország

Patológia

Malta

Istopatoloġija

Nederland

Pathologie

Österreich

Pathologie

Polska

Patomorfologia

Portugal

Anatomia patologica

România

Anatomie patologică

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

Sverige

Klinisk patologi

United Kingdom

Histopathology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Neurologie

България

Нервни болести

Česká republika

Neurologie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Deutschland

Neurologie

Eesti

Neuroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία

España

Neurología

France

Neurologie

Ireland

Neurology

Italia

Neurologia

Κύπρος

Νευρολογία

Latvija

Neiroloģija

Lietuva

Neurologija

Luxembourg

Neurologie

Magyarország

Neurológia

Malta

Newroloġija

Nederland

Neurologie

Österreich

Neurologie

Polska

Neurologia

Portugal

Neurologia

România

Neurologie

Slovenija

Nevrologija

Slovensko

Neurológia

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Sverige

Neurologi

United Kingdom

Neurology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

PSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

България

Психиатрия

Česká republika

Psychiatrie

Danmark

Psykiatri

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Psühhiaatria

Ελλάς

Ψυχιατρική

España

Psiquiatría

France

Psychiatrie

Ireland

Psychiatry

Italia

Psichiatria

Κύπρος

Ψυχιατρική

Latvija

Psihiatrija

Lietuva

Psichiatrija

Luxembourg

Psychiatrie

Magyarország

Pszichiátria

Malta

Psikjatrija

Nederland

Psychiatrie

Österreich

Psychiatrie

Polska

Psychiatria

Portugal

Psiquiatria

România

Psihiatrie

Slovenija

Psihiatrija

Slovensko

Psychiatria

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Psykiatri

United Kingdom

General psychiatry

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MEDICINSK RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

България

Образна диагностика

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Eesti

Radioloogia

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

España

Radiodiagnóstico

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Ireland

Diagnostic radiology

Italia

Radiodiagnostica

Κύπρος

Ακτινολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Magyarország

Radiológia

Malta

Radjoloġija

Nederland

Radiologie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Portugal

Radiodiagnóstico

România

Radiologie-imagistică medicală

Slovenija

Radiologija

Slovensko

Rádiológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Sverige

Medicinsk radiologi

United Kingdom

Clinical radiology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ALLMÄN ONKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Лъчелечение

Česká republika

Radiační onkologie

Danmark

Onkologi

Deutschland

Strahlentherapie

Eesti

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

España

Oncología radioterápica

France

Oncologie radiothérapique

Ireland

Radiation oncology

Italia

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiothérapie

Magyarország

Sugárterápia

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiotherapie

Österreich

Strahlentherapie — Radioonkologie

Polska

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radioterapia

România

Radioterapie

Slovenija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical oncology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK BIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Клинична лаборатория

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Laborimeditsiin

Ελλάς

España

Análisis clínicos

France

Biologie médicale

Ireland

Italia

Patologia clinica

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Biologie clinique

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Nederland

Österreich

Medizinische Biologie

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Patologia clínica

România

Medicină de laborator

Slovenija

Slovensko

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BIOLOGISK HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Клинична хематология

Česká republika

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Hématologie

Ireland

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Hematologia clínica

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MIKROBIOLOGI — BAKTERIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Микробиология

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Eesti

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

España

Microbiología y parasitología

France

Ireland

Microbiology

Italia

Microbiologia e virologia

Κύπρος

Μικροβιολογία

Latvija

Mikrobioloģija

Lietuva

Luxembourg

Microbiologie

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijoloġija

Nederland

Medische microbiologie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Polska

Mikrobiologia lekarska

Portugal

România

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Sverige

Klinisk bakteriologi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK BIOKEMI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Биохимия

Česká republika

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk biokemi

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

Eesti

Ελλάς

España

Bioquímica clínica

France

Ireland

Chemical pathology

Italia

Biochimica clinica

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Chimie biologique

Magyarország

Malta

Patoloġija Kimika

Nederland

Klinische chemie

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Portugal

România

Slovenija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk kemi

United Kingdom

Chemical pathology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK IMMUNOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Клинична имунология

Имунология

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Danmark

Klinisk immunologi

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Inmunología

France

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Italia

Κύπρος

Ανοσολογία

Latvija

Imunoloģija

Lietuva

Luxembourg

Immunologie

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Malta

Immunoloġija

Nederland

Österreich

Immunologie

Polska

Immunologia kliniczna

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Sverige

Klinisk immunologi

United Kingdom

Immunology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

PLASTIKKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

България

Пластично-възстановителна хирургия

Česká republika

Plastická chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

Latvija

Plastiskā ķirurģija

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie plastique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Malta

Kirurġija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Plastische Chirurgie

Polska

Chirurgia plastyczna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

THORAXKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax

България

Гръдна хирургия

Кардиохирургия

Česká republika

Kardiochirurgie

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

España

Cirugía torácica

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Thoracic surgery

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Chirurgie thoracique

Magyarország

Mellkassebészet

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

România

Chirurgie toracică

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

България

Детска хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Danmark

Deutschland

Kinderchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδων

España

Cirugía pediátrica

France

Chirurgie infantile

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Magyarország

Gyermeksebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Nederland

Österreich

Kinderchirurgie

Polska

Chirurgia dziecięca

Portugal

Cirurgia pediátrica

România

Chirurgie pediatrică

Slovenija

Slovensko

Detská chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KÄRLKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde

България

Съдова хирургия

Česká republika

Cévní chirurgie

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Gefäβchirurgie

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

España

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie vasculaire

Ireland

Italia

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Érsebészet

Malta

Kirurġija Vaskolari

Nederland

Österreich

Polska

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia vascular

România

Chirurgie vasculară

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KARDIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

България

Кардиология

Česká republika

Kardiologie

Danmark

Kardiologi

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Eesti

Kardioloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

España

Cardiología

France

Pathologie cardio-vasculaire

Ireland

Cardiology

Italia

Cardiologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Latvija

Kardioloģija

Lietuva

Kardiologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Magyarország

Kardiológia

Malta

Kardjoloġija

Nederland

Cardiologie

Österreich

Polska

Kardiologia

Portugal

Cardiologia

România

Cardiologie

Slovenija

Slovensko

Kardiológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Sverige

Kardiologi

United Kingdom

Cardiology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GASTROENTEROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

България

Гастроентерология

Česká republika

Gastroenterologie

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Γαστρεντερoλoγία

España

Aparato digestivo

France

Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland

Gastro-enterology

Italia

Gastroenterologia

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

Latvija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Gastroenterologija

Luxembourg

Gastro-entérologie

Magyarország

Gasztroenterológia

Malta

Gastroenteroloġija

Nederland

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

Polska

Gastroenterologia

Portugal

Gastrenterologia

România

Gastroenterologie

Slovenija

Gastroenterologija

Slovensko

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Gastro-enterology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

REUMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

България

Ревматология

Česká republika

Revmatologie

Danmark

Reumatologi

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Eesti

Reumatoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

España

Reumatología

France

Rhumathologie

Ireland

Rheumatology

Italia

Reumatologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Lietuva

Reumatologija

Luxembourg

Rhumathologie

Magyarország

Reumatológia

Malta

Rewmatoloġija

Nederland

Reumatologie

Österreich

Polska

Reumatologia

Portugal

Reumatologia

România

Reumatologie

Slovenija

Slovensko

Reumatológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Sverige

Reumatologi

United Kingdom

Rheumatology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

България

Трансфузионна хематология

Česká republika

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Hematoloogia

Ελλάς

Αιματoλoγία

España

Hematología y hemoterapia

France

Ireland

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Ematologia

Κύπρος

Αιματολογία

Latvija

Hematoloģija

Lietuva

Hematologija

Luxembourg

Hématologie

Magyarország

Haematológia

Malta

Ematoloġija

Nederland

Österreich

Polska

Hematologia

Portugal

Imuno-hemoterapia

România

Hematologie

Slovenija

Slovensko

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Hematologi

United Kingdom

Haematology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ENDOKRINOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

България

Ендокринология и болести на обмяната

Česká republika

Endokrinologie

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Eesti

Endokrinoloogia

Ελλάς

Ενδoκρινoλoγία

España

Endocrinología y nutrición

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Latvija

Endokrinoloģija

Lietuva

Endokrinologija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Magyarország

Endokrinológia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Nederland

Österreich

Polska

Endokrynologia

Portugal

Endocrinologia

România

Endocrinologie

Slovenija

Slovensko

Endokrinológia

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

Sverige

Endokrina sjukdomar

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

REHABILITERINGSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

България

Физикална и рехабилитационна медицина

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Medicina física y rehabilitación

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Rehabilitoloģija

Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Fizioterápia

Malta

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

Physikalische Medizin

Polska

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

România

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Fysiatria/fysiatri

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

STOMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Estomatología

France

Stomatologie

Ireland

Italia

Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Stomatologie

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Estomatologia

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Eesti

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

España

France

Neuropsychiatrie

Ireland

Italia

Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Neuropsychiatrie

Magyarország

Malta

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Neuropsychiatria

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

България

Кожни и венерически болести

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Eesti

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Dermatologie et vénéréologie

Ireland

Italia

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bőrgyógyászat

Malta

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Dermatologie en venerologie

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

România

Dermatovenerologie

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

DERMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland

Dermatology

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Dermatoloġija

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Dermatology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

VENEREOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland

Genito-urinary-medicine

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Радиобиология

Česká republika

Danmark

Deutschland

Radiologie

Eesti

Ελλάς

Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία

España

Electrorradiología

France

Electro-radiologie

Ireland

Radiology

Italia

Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Électroradiologie

Magyarország

Radiológia

Malta

Nederland

Radiologie

Österreich

Radiologie

Polska

Portugal

Radiologia

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

TROPIKMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland

Tropical medicine

Italia

Medicina tropicale

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Trópusi betegségek

Malta

Nederland

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

Medycyna transportu

Portugal

Medicina tropical

România

Slovenija

Slovensko

Tropická medicína

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Tropical medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie

България

Детска психиатрия

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

Eesti

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

España

France

Pédo-psychiatrie

Ireland

Child and adolescent psychiatry

Italia

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

Latvija

Bērnu psihiatrija

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Psychiatrie infantile

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Pedopsiquiatria

România

Psihiatrie pediatrică

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

Detská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GERIATRIK

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Гериатрична медицина

Česká republika

Geriatrie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Geriatría

France

Ireland

Geriatric medicine

Italia

Geriatria

Κύπρος

Γηριατρική

Latvija

Lietuva

Geriatrija

Luxembourg

Gériatrie

Magyarország

Geriátria

Malta

Ġerjatrija

Nederland

Klinische geriatrie

Österreich

Polska

Geriatria

Portugal

România

Geriatrie şi gerontologie

Slovenija

Slovensko

Geriatria

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

Sverige

Geriatrik

United Kingdom

Geriatrics

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MEDICINSKA NJURSJUKDOMAR (NEFROLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Нефрология

Česká republika

Nefrologie

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

Nefroloogia

Ελλάς

Νεφρoλoγία

España

Nefrología

France

Néphrologie

Ireland

Nephrology

Italia

Nefrologia

Κύπρος

Νεφρολογία

Latvija

Nefroloģija

Lietuva

Nefrologija

Luxembourg

Néphrologie

Magyarország

Nefrológia

Malta

Nefroloġija

Nederland

Österreich

Polska

Nefrologia

Portugal

Nefrologia

România

Nefrologie

Slovenija

Nefrologija

Slovensko

Nefrológia

Suomi/Finland

Nefrologia/nefrologi

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Renal medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

INFEKTIONSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Инфекциозни болести

Česká republika

Infekční lékařství

Danmark

Infektionsmedicin

Deutschland

Eesti

Infektsioonhaigused

Ελλάς

España

France

Ireland

Infectious diseases

Italia

Malattie infettive

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Latvija

Infektoloģija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg

Maladies contagieuses

Magyarország

Infektológia

Malta

Mard Infettiv

Nederland

Österreich

Polska

Choroby zakaźne

Portugal

Infecciologia

România

Boli infecţioase

Slovenija

Infektologija

Slovensko

Infektológia

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

Sverige

Infektionssjukdomar

United Kingdom

Infectious diseases

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

SOCIALMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Социална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

Česká republika

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Samfundsmedicin

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

España

Medicina preventiva y salud pública

France

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Public health medicine

Italia

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Santé publique

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Saħħa Pubblika

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Österreich

Sozialmedizin

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Saúde pública

România

Sănătate publică şi management

Slovenija

Javno zdravje

Slovensko

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/hälsovård

Sverige

Socialmedicin

United Kingdom

Public health medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK FARMAKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

Česká republika

Klinická farmakologie

Danmark

Klinisk farmakologi

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Eesti

Ελλάς

España

Farmacología clínica

France

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Italia

Farmacologia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Klinikai farmakológia

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Nederland

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Polska

Farmakologia kliniczna

Portugal

România

Farmacologie clinică

Slovenija

Slovensko

Klinická farmakológia

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Sverige

Klinisk farmakologi

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

България

Трудова медицина

Česká republika

Pracovní lékařství

Danmark

Arbejdsmedicin

Deutschland

Arbeitsmedizin

Eesti

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

España

Medicina del trabajo

France

Médecine du travail

Ireland

Occupational medicine

Italia

Medicina del lavoro

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

Arodslimības

Lietuva

Darbo medicina

Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Medycyna pracy

Portugal

Medicina do trabalho

România

Medicina muncii

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/företagshälsovård

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Occupational medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ALLERGISJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

България

Клинична алергология

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Deutschland

Eesti

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

España

Alergología

France

Ireland

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Latvija

Alergoloģija

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

Luxembourg

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Malta

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Österreich

Polska

Alergologia

Portugal

Imuno-alergologia

România

Alergologie şi imunologie clinică

Slovenija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Sverige

Allergisjukdomar

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GASTROENTEROLOGISK KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

България

Česká republika

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

Deutschland

Visceralchirurgie

Eesti

Ελλάς

España

Cirugía del aparato digestivo

France

Chirurgie viscérale et digestive

Ireland

Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NUKLEÄRMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

България

Нуклеарна медицина

Česká republika

Nukleární medicína

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti

Ελλάς

Πυρηνική Iατρική

España

Medicina nuclear

France

Médecine nucléaire

Ireland

Italia

Medicina nucleare

Κύπρος

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Médecine nucléaire

Magyarország

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

Mediċina Nukleari

Nederland

Nucleaire geneeskunde

Österreich

Nuklearmedizin

Polska

Medycyna nuklearna

Portugal

Medicina nuclear

România

Medicină nucleară

Slovenija

Nuklearna medicina

Slovensko

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Nukleärmedicin

United Kingdom

Nuclear medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

OLYCKSFALLSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

България

Спешна медицина

Česká republika

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland

Emergency medicine

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Traumatológia

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

Österreich

Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal

România

Medicină de urgenţă

Slovenija

Slovensko

Úrazová chirurgia/urgentná medicina

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Accident and emergency medicine

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK NEUROFYSIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Klinisk neurofysiologi

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Neurofisiología clínica

France

Ireland

Clinical neurophysiology

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KÄK- OCH ANSIKTSKIRURGI (GRUNDUTBILDNING FÖR LÄKARE)

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

България

Лицево-челюстна хирургия

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

Nederland

Österreich

Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România

Slovenija

Maksilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

TAND-, MUN-, KÄK- OCH ANSIKTSKIRURGI (GRUNDUTBILDNING FÖR LÄKARE OCH TANDLÄKARE)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery”

2.   Sjuksköterskor

31977 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 176, 15.7.1977, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31989 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EEG av den 10.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 30),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52005 XC 0127(05): Meddelande — Anmälan av organ som utfärdar examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 18),

52005 XC 0521(04): Anmälan om yrkestitel för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 6).

a)

Följande skall läggas till i artikel 1.2:

”I Bulgarien:

’Медицинска сестра’;

I Rumänien:

’asistent medical generalist’”;

b)

Följande artiklar skall införas efter artikel 4c:

”Artikel 4d

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under det här direktivet.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater enligt det här direktivet.

Artikel 4e

När det gäller rumänska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdats av, eller vars utbildning inleddes i, Rumänien före anslutningen, och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 1 i direktiv 77/453/EEG, skall medlemsstaterna erkänna följande utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmän hälso- och sjukvård som tillräckliga bevis om de åtföljs av ett intyg över att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen har utövat verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Rumänien under den period som anges nedan:

examensbevis för sjuksköterska (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) med postgymnasial utbildning från en şcoală postliceală — minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.

Denna verksamhet skall ha innefattat fullt ansvar för planering, organisering och genomförande av omvårdnaden av patienten.”;

c)

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Медицинска сестра”

Университет»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

1.

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.

Universităţi

2.

Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.

Universităţi»

3.   Tandläkare

a)

31978 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 233, 24.8.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52005 XC 0127(04): Meddelande — Anmälan av utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 17),

52005 XC 0521(02): Anmälan om utbildningsbevis för tandläkare och tandläkare med specialistutbildning av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 4),

i)

Följande skall läggas till i artikel 1:

”—

I Bulgarien:

Лекар по дентална медицина,

I Rumänien:

medic dentist”.

ii)

I artikel 8.1 skall orden ”artiklarna 2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c och 19d” ersättas med ”artiklarna 2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c, 19d och 19e”.

iii)

I artikel 17 skall orden ”artikel 2, artikel 7.1 samt artiklarna 19, 19a, 19b, 19c och 19d” ersättas med ”artikel 2, artikel 7.1 samt artiklarna 19, 19a, 19b, 19c, 19d och 19e”.

iv)

Följande artikel skall införas efter artikel 19d:

”Artikel 19e

1.   Från och med Rumäniens anslutning skall medlemsstaterna, för utövande av den verksamhet som avses i artikel 1 i direktivet, erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare som i Rumänien utfärdats för dem som påbörjat sin akademiska läkarutbildning före den 1 oktober 2003, tillsammans med ett intyg som utfärdas av de behöriga rumänska myndigheterna om att dessa personer faktiskt, lagligen och som huvudsaklig verksamhet i Rumänien har ägnat sig åt den verksamhet som anges i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG i minst tre år i följd under de fem år som föregick utfärdandet av intyget och att dessa personer är behöriga att utöva nämnda verksamhet på samma villkor som de som innehar de utbildningsbevis som avses i bilaga A till det här direktivet.

2.   Det krav på tre års erfarenhet som avses i punkt 1 skall frångås när det gäller personer som med framgång har avslutat minst tre års studier som av de behöriga myndigheterna intygas motsvara den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG.”

v)

I bilaga A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diplomă de licenţă de medic dentist

Universităţi»

vi)

I bilaga B, 1. Ortodonti, skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România»

vii)

I bilaga B, 2. Munkirurgi, skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România»

b)

31978 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkare (EGT L 233, 24.8.1978, s. 10), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 6 skall orden ”artiklarna 19, 19a, 19b, 19c och 19d” ersättas med ”artiklarna 19, 19a, 19b, 19c, 19d och 19e”.

4.   Veterinärmedicin

31978 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 362, 23.12.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

1.

Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

2.

Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

Universităţi»

5.   Barnmorskor

31980 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 33, 11.2.1980, s. 1), ändrat genom

31980 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22.12.1980 (EGT L 375, 31.12.1980, s. 74),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52005 XC 0127(05): Meddelande — Anmälan av organ som utfärdar examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 18).

a)

Följande skall läggas till i artikel 1:

”I Bulgarien:

’Акушерка’,

I Rumänien:

’Moaşă’.”

b)

Följande artikel skall införas efter artikel 5c:

”Artikel 5d

När det gäller rumänska behörighetsbevis för barnmorskor skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för obstetrik- och gynekologisköterska (asistent medical obstetrică-ginecologie) utfärdades av Rumänien före anslutningen och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 1 i direktiv 80/155/EEG, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande tillräckliga bevis, när dessa intyg åtföljs av ett intyg som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen i Rumänien har ägnat sig åt verksamhet som barnmorska under minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.”

c)

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Акушерка”

Университет»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diplomă de licenţă de moaşă

Universităţi»

6.   Farmaci

31985 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EEG av den 16 september 1985 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet (EGT L 253, 24.9.1985, s. 37), ändrat genom

31985 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EEG av den 20.12.1985 (EGT L 372, 31.12.1985, s. 42),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”

Фармацевтичен факултет към Медицински университет»

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diplomă de licenţă de farmacist

Universităţi»

IV.   ARKITEKTUR

31985 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 223, 21.8.1985, s. 15), ändrat genom

31985 L 0614: Rådets direktiv 85/614/EEG av den 20.12.1985 (EGT L 376, 31.12.1985, s. 1),

31986 L 0017: Rådets direktiv 86/17/EEG av den 27.1.1986 (EGT L 27, 1.2.1986, s. 71),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall läggas till i artikel 11:

”y)   I Bulgarien:

De examensbevis som utfärdas av officiellt godkända högre utbildningsanstalter för behörighet som ’архитект’ (arkitekt), ’cтроителен инженер’ (civilingenjör) eller ’инженер’ (ingenjör) enligt följande:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности ’Урбанизъм’ и ’Архитектура’ (Universitetet för arkitektur, civilingenjörsstudier och geodesi — Sofia: specialiseringarna ’urbanism’ och ’arkitektur’) och alla specialiseringar inom ingenjörsvetenskap på följande områden: ’конструкции на сгради и съоръжения’ (byggteknik), ’пътища’ (vägar), ’транспорт’ (transport), ’хидротехника и водно строителство’ (hydroteknik och hydrokonstruktion), ’мелиорации и др.’ (konstbevattning osv.).

De examensbevis som utfärdas av tekniska universitet och högre utbildningsanstalter för byggteknik på följande områden: ’електро- и топлотехника’ (elektro- och termoteknik), ’съобщителна и комуникационна техника’ (telekommunikationsteknik och -teknologi), ’строителни технологии’ (byggteknik), ’приложна геодезия’ (tillämpad geodesi) och ’ландшафт и др.’ (landskapsarkitektur osv. på området för byggteknik).

För utövande av projekteringsverksamhet på arkitektur- och byggområdet måste examensbevisen åtföljas av ett ’придружени от удостоверение за проектантска правоспособност’ (intyg om rätt till projektering), utfärdat av ’Камарата на архитектите’ (arkitektkammaren) och ’Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране’ (kammaren för ingenjörer inom investeringsprojektering), som berättigar till verksamhet inom investeringsprojektering.

z)   I Rumänien:

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ i Bukarest):

1953—1966 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur’Ion Mincu’ i Bukarest), Arhitect (arkitekt),

1967—1974 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1975—1977 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1978—1991 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och systematisering), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och systematisering),

1992—1993 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och urbanism),

1994—1997 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998—1999 Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ — Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca):

1990—1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytekniska institutet Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1993—1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994—1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998—1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi):

1993 Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994—1999 Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh.Asachi’ Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

2000—2003 Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh.Asachi’i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2004 Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur.

Universitatea Politehnica din Timişoara (Polytekniska universitetet i Timişoara):

1993—1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur och urbanism, specialisering allmän arkitektur),

1995—1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998—1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea din Oradea (Oradeas universitet):

2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Oradeas universitet, fakulteten för miljöskydd), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Oradeas universitet, fakulteten för arkitektur och civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret-universitetet i Bukarest):

från och med 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Spiru Haret-universitetet i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).”

V.   REGLERADE YRKEN I ALLMÄNHET

32005 L 0036: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

a)

Följande artikel skall införas efter artikel 23:

”Artikel 23a

Särskilda omständigheter

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under de bestämmelser i det här direktivet som rör läkare och sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater som läkare eller som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård enligt det här direktivet.”

b)

Följande artikel skall införas efter artikel 33:

”Artikel 33a

När det gäller rumänska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdats av, eller vars utbildning inleddes i, Rumänien före anslutningen, och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 31, skall medlemsstaterna erkänna behörighetsbeviset för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) med postgymnasial utbildning från en şcoală postliceală, som tillräckliga bevis om det åtföljs av ett intyg över att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen har utövat verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Rumänien under minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.

Denna verksamhet skall ha innefattat fullt ansvar för planering, organisering och genomförande av omvårdnaden av patienten.”

c)

I artikel 37.1 första stycket skall orden ”… som utfärdats i Italien, Spanien, Österrike, Tjeckien och Slovakien …” ersättas med ”som utfärdats i Italien, Spanien, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Rumänien”.

d)

Följande artikel skall införas efter artikel 43:

”Artikel 43a

När det gäller rumänska behörighetsbevis för barnmorskor skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstater vars behörighetsbevis för barnmorska (asistent medical obstetrică-ginecologie/obstetrik- och gynekologisköterska) utfärdades av Rumänien före anslutningen och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 40, skall varje medlemsstat erkänna dessa behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande tillräckliga bevis, när dessa intyg åtföljs av ett intyg som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen i Rumänien har ägnat sig åt verksamhet som barnmorska under minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.”

e)

Följande skall läggas till i bilaga II ”Förteckning över utbildningar med sådan särskild uppläggning som avses i artikel 11c ii”:

a)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande införas efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’)”.

b)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande läggas till efter ”Detta motsvarar följande utbildningar:” och efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien, rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’):

1.

Undre åldersgräns 18 år.

2.

a)

Vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola); minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros på havsgående fartyg, varav minst 12 månader under de senaste fem åren; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar),

b)

eller vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola) samt certifikat för behörighet som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna; minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros och som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna eller GMDSS-GOC-operatör; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar).”

f)

I bilaga V.1 punkt 5.1.1 ”Benämningar på examensbevis för grundläggande läkarutbildning” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’магистър’ по ’Медицина’ и професионална квалификация ’Магистър-лекар’

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diplomă de licenţă de doctor medic

Universităţi

1 januari 2007”

g)

I bilaga V.1 punkt 5.1.2 ”Förteckning över benämningar på specialistutbildningar” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii Publici

1 januari 2007”

h)

I bilaga V.1. punkt 5.1.3. skall ”Förteckning över benämningar på specialistutbildningar” ersättas med följande:

”5.1.3.   Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Anestesi och intensivvård

Utbildningens minimilängd: 3 år

Kirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

Cirugía general

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

Land

Neurokirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Obstetrik och gynekologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Land

Internmedicin

Utbildningens minimilängd: 5 år

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

Land

Öron-, näs- och halssjukdomar

Utbildningens minimilängd: 3 år

Barn- och ungdomsmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Детски болести

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder — und Jugendheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

Land

Lungsjukdomar (pneumologi)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Urologi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

Land

Ortopedi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Klinisk patologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Land

Neurologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Psykiatri

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Land

Medicinsk radiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Onkologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie — Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

Land

Plastikkirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Klinisk biologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Пластично-възстановителна хирургия

Клинична лаборатория

Česká republika

Plastická chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

Latvija

Plastiskā ķirurģija

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Cirugía plástica

Land

Klinisk bakteriologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Klinisk kemi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Микробиология

Биохимия

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

Latvija

Mikrobioloģija

Lietuva

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

Portugal

România

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

Land

Klinisk immunologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Thoraxkirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология Имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Ελλάς

Χειρουργική Θώρακος

España

Inmunología

Cirugía torácica

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

România

Chirurgie toracică

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

Land

Barn- och ungdomskirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Kärlkirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2)

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

Österreich

Kinderchirurgie

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Land

Kardiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

България

Кардиология

Гастроентерология

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology

Land

Reumatologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Hematologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

България

Ревматология

Трансфузионна хематология

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

Österreich

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

Land

Endokrinologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Rehabiliteringsmedicin

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

Česká republika

Endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

Land

Neuropsykiatri

Utbildningens minimilängd: 5 år

Hud- och könssjukdomar

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (3)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

България

Кожни и венерически болести

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Eesti

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (4)

Dermatologie et vénéréologie

Ireland

Italia

Neuropsichiatria (5)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (6)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bőrgyógyászat

Malta

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw — en zielsziekten (7)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

România

Dermatovenerologie

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

Land

Radiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Barnpsykiatri

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

България

Радиобиология

Детска психиатрия

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electroradiología

France

Electro-radiologie (8)

Pédo-psychiatrie

Ireland

Radiology

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia (9)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

Latvija

Bērnu psihiatrija

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (10)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

Nederland

Radiologie (11)

Österreich

Radiologie

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

România

Psihiatrie pediatrică

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

Detská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

Land

Geriatrik

Utbildningens minimilängd: 4 år

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Гериатрична медицина

Нефрология

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

Nefroloogia

Ελλάς

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

Néphrologie

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

Österreich

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

Nefrologia

România

Geriatrie şi gerontologie

Nefrologie

Slovenija

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicine

Land

Infektionssjukdomar

Utbildningens minimilängd: 4 år

Samhällsmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт

комунална хигиена

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

España

Medicina preventiva y salud pública

France

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Österreich

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

Land

Klinisk farmakologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Yrkes- och miljömedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

Трудова медицина

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

Ελλάς

Iατρική thς Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

Médecine du travail

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

Arodslimības

Lietuva

Darbo medicina

Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

Medicina do trabalho

România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Land

Allergisjukdomar

Utbildningens minimilängd: 3 år

Nukleärmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

Médecine nucléaire

Ireland

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

Luxembourg

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

Nuclear medicine

Land

Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Лицево-челюстна хирургия

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

Nederland

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România

Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Biologisk hematologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Клинична хематология

Česká republika

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (12)

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Hématologie

Ireland

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Hematologia clinica

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Land

Stomatologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Dermatologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

Estomatología

France

Stomatologie

Ireland

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (13)

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Stomatologie

Magyarország

Malta

Dermatoloġija

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Estomatologia

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Dermatology

Land

Veneriska sjukdomar

Utbildningens minimilängd: 4 år

Tropikmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

Medicina tropicale

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Trópusi betegségek

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

Nederland

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

Medycyna transportu

Portugal

Medicina tropical

România

Slovenija

Slovensko

Tropická medicína

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Land

Gastroenterologisk kirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Olycksfallsmedicin

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14)

България

Спешна медицина

Česká republika

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

Deutschland

Visceralchirurgie

Eesti

Ελλάς

España

Cirugía del aparato digestivo

France

Chirurgie viscérale et digestive

Ireland

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Magyarország

Traumatológia

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

Österreich

Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal

România

Medicină de urgenţă

Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

Sverige

United Kingdom

Accident and emergency medicine

Land

Klinisk neurofysiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) (15)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

България

Česká republika

Danmark

Klinisk neurofysiologi

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

Ελλάς

España

Neurofisiologia clínica

France

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

i)

I bilaga V.1 punkt 5.1.4 ”Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1 januari 2007”

j)

I bilaga V.2 punkt 5.2.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Бакалавър’ с професионална квалификация ’Медицинска сестра’

Университет

Медицинска сестра

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

1.

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.

Universităţi

asistent medical generalist

1 januari 2007”

2.

Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.

Universităţi

k)

I bilaga V.3 punkt 5.3.2 ”Examensbevis över grundutbildning för tandläkare” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Магистър’ по ’Дентална медицина’ с професионална квалификация ’Магистър-лекар по дентална медицина’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

Лекар по дентална медицина

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diplomă de licenţă de medic dentist

Universităţi

medic dentist

1 oktober 2003”

l)

I bilaga V.3 punkt 5.3.3 ”Examensbevis för specialisttandläkare” skall följande införas under ”Ortodonti” mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност по ’Ортодонтия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 januari 2007”

m)

I bilaga V.3 punkt 5.3.3 ”Examensbevis för specialisttandläkare” skall följande införas under ”Munkirurgi” mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност по ’Орална хирургия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 januari 2007”

n)

I bilaga V.4 punkt 5.4.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för veterinärer” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

Universităţi

1 januari 2007”

o)

I bilaga V.5 punkt 5.5.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för barnmorskor” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Бакалавър’ с професионална квалификация ’Акушерка’

Университет

Акушеркa

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diplomă de licenţă de moaşă

Universităţi

Moaşă

1 januari 2007”

p)

I bilaga V.6 punkt 5.6.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för farmaceuter” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Магистър’ по ’Фармация’ с професионална квалификация ’Магистър-фармацевт’

Фармацевтичен факултет към Медицински университет

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diplomă de licenţă de farmacist

Universităţi

1 januari 2007”

q)

I bilaga VI punkt 6.1 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för arkitekter som omfattas av de förvärvade rättigheter som avses i artikel 49.1” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

De examensbevis som utfärdas av officiellt godkända högre utbildningsanstalter för behörighet som ’архитект’ (arkitekt), ’cтроителен инженер’ (civilingenjör) eller ’инженер’ (ingenjör) enligt följande:

Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: специалности ’Урбанизъм’ и ’Архитектура’ (Universitetet för arkitektur, civilingenjörsstudier och geodesi – Sofia: specialiseringarna ’urbanism’ och ’arkitektur’) och alla specialiseringar inom ingenjörsvetenskap på följande områden: ’конструкции на сгради и съоръжения’ (byggteknik), ’пътища’ (vägar), ’транспорт’ (transport), ’хидротехника и водно строителство’ (hydroteknik och hydrokonstruktion), ’мелиорации и др.’ (konstbevattning osv.).

De examensbevis som utfärdas av tekniska universitet och högre utbildningsanstalter för byggteknik på följande områden: ’електро- и топлотехника’ (elektro- och termoteknik), ’съобщителна и комуникационна техника’ (telekommunikationsteknik och -teknologi), ’строителни технологии’ (byggteknik), ’приложна геодезия’ (tillämpad geodesi) och ’ландшафт и др.’ (landskapsarkitektur) osv. på området för byggteknik.

För utövande av projekteringsverksamhet på arkitektur- och byggområdet måste examensbevisen åtföljas av ett ’придружени от удостоверение за проектантска правоспособност’ (intyg om rätt till projektering), utfärdat av ’Камарата на архитектите’ (arkitektkammaren) och ’Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране’ (kammaren för ingenjörer inom investeringsprojektering), som berättigar till verksamhet inom investeringsprojektering.

2009/2010”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ i Bukarest):

1953–1966: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest), Arhitect (arkitekt),

1967–1974: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1975–1977: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1978–1991: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och systematisering), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och systematisering),

1992–1993: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och urbanism),

1994–1997: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998–1999: Institutul de Arhitectură ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca):

1990–1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytekniska institutet Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1993–1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994–1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998–1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi):

1993: Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994–1999: Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh.Asachi’ Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

2000–2003: Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2004 Universitatea Tehnică ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur.

Universitatea Politehnica din Timişoara (Polytekniska universitetet i Timişoara):

1993–1995: Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur och urbanism, specialisering allmän arkitektur),

1995–1998: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998–1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för Licenţă, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea din Oradea (Oradeas universitet):

2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Oradeas universitet, fakulteten för miljöskydd), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Oradeas universitet, fakulteten för arkitektur och civilingenjörsstudier), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret-universitetet i Bukarest):

från och med 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Spiru Haret-universitetet i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

2009/2010”


(1)  1 January 1983

(2)  1 January 1983

(3)  1 augusti 1987, utom för personer som påbörjade utbildningen före detta datum.

(4)  31 december 1971.

(5)  31 oktober 1999.

(6)  Detta examensbevis utfärdas inte längre för utbildningar som påbörjats efter den 5 mars 1982.

(7)  9 juli 1984.

(8)  3 december 1971.

(9)  31 oktober 1993.

(10)  Detta examensbevis utfärdas inte längre för utbildningar som påbörjats efter den 5 mars 1982.

(11)  8 juli 1984.

(12)  1 januari 1983, utom för personer som påbörjat en utbildning före detta datum och som avslutat den senast under 1988.

(13)  31 december 1994.

(14)  1 januari 1983.

(15)  Den utbildning som leder fram till examensbevis för specialister i tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) skall innebära avslutad och godkänd grundutbildning för läkare (artikel 24) och även avslutad och godkänd grundutbildning för tandläkare (artikel 34).”