Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/238


RÅDETS DIREKTIV 2006/101/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av direktiven 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG rörande friheten att tillhandahålla tjänster, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Rådets direktiv 73/239/EEG (2), 74/557/EEG (3) och 2002/83/EG (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

Ordförande

J. KORKEAOJA


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 228, 16.8.1973, s. 3.

(3)  EGT L 307, 18.11.1974, s. 5.

(4)  EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.


BILAGA

FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

1.

31973 L 0239: Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, 16.8.1973, s. 3), ändrat genom

31976 L 0580: Rådets direktiv 76/580/EEG av den 29.6.1976 (EGT L 189, 13.7.1976, s. 13),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31984 L 0641: Rådets direktiv 84/641/EEG av den 10.12.1984 (EGT L 339, 27.12.1984, s. 21),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0343: Rådets direktiv 87/343/EEG av den 22.6.1987 (EGT L 185, 4.7.1987, s. 72),

31987 L 0344: Rådets direktiv 87/344/EEG av den 22.6.1987 (EGT L 185, 4.7.1987, s. 77),

31988 L 0357: Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22.6.1988 (EGT L 172, 4.7.1988, s. 1),

31990 L 0618: Rådets direktiv 90/618/EEG av den 8.11.1990 (EGT L 330, 29.11.1990, s. 44),

31992 L 0049: Rådets direktiv 92/49/EEG av den 18.6.1992 (EGT L 228, 11.8.1992, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0026: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/26/EG av den 29.6.1995 (EGT L 168, 18.7.1995, s. 7),

32000 L 0026: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16.5.2000 (EGT L 181, 20.7.2000, s. 65),

32002 L 0013: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG av den 5.3.2002 (EGT L 77, 20.3.2002, s. 17),

32002 L 0087: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16.12.2002 (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9.3.2005 (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9),

32005 L 0068: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG av den 16.11.2005 (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

Följande skall läggas till i artikel 8.1 a:

”–

Bulgarien: ’акционерно дружество’,

Rumänien: ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi mutuale’.”

2.

31974 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EEG av den 4 juni 1974 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare och agent inom handel med och distribution av giftiga ämnen (EGT L 307, 18.11.1974, s. 5), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i bilagan:

”–   Bulgarien:

1.

Ämnen och beredningar som omfattas av lagen om skydd mot skadliga verkningar av kemiska ämnen och beredningar (SG 10/2000), med senare ändringar, och den sekundärlagstiftning som har antagits enligt denna lag, med senare ändringar, om inrättande av förfaranden för bedömning av kemiska ämnens och beredningars farlighet, en metod för klassificering och märkning av dessa och utfärdande av säkerhetsdatablad för kemiska ämnen och beredningar som klassificerats som farliga.

2.

Giftiga kemiska ämnen och deras prekursorer som omfattas av lagen om förbud mot kemiska vapen och kontroll av giftiga kemiska ämnen och deras prekursorer (SG 8/2000), med senare ändringar.

3.

Växtskyddsmedel som godkänts i enlighet med lagen om växtskydd (SG 91/1997), med senare ändringar, och den sekundärlagstiftning som antagits enligt denna lag, med senare ändringar.

–   Rumänien:

1.

Växtskyddsmedel, inklusive biologiska bekämpningsmedel, för vilka handel och spridning regleras av regeringens förordning nr 4/1995 om tillverkning av, handel med och användning av växtskyddsmedel för att bekämpa sjukdomar, skadegörare och ogräs i jord- och skogsbruk, med senare ändringar.

2.

Farliga ämnen och beredningar som omfattas av regeringens provisoriska förordning nr 200/2000 om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och beredningar, godkänd genom lag nr 451/2001, samt av regeringens beslut nr 490/2002 för godkännande av metodologiska standarder för tillämpning av regeringens förordning nr 200/2000, och av regeringens beslut nr 92/2003 för godkännande av metodologiska standarder för klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och beredningar.”

3.

32002 L 0083: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1), ändrat genom

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9.3.2005 (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9),

32005 L 0068: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG av den 16.11.2005 (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

a)

I artikel 6.1 a skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Tjeckien:

”–

Bulgarien: ’акционерно дружество’, ’взаимозастрахователна кооперация’,”

och, mellan de texter som gäller Portugal och Slovenien:

”–

Rumänien: ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi mutuale’,”

b)

I artikel 18.3 skall fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”–

1 maj 2004 vad gäller företag som har auktoriserats i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,”

c)

I artikel 18.3 skall följande införas efter fjärde strecksatsen:

”–

1 januari 2007 vad gäller företag som har auktoriserats i Bulgarien och Rumänien, och”.