Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1791/2006

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk (även veterinär och fytosanitär lagstiftning), transportpolitik, beskattning, statistik, energi, miljö, samarbete i rättsliga och inrikes frågor, tullunion, yttre förbindelser, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och institutioner, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Följande förordningar bör därför ändras i enlighet med detta:

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 2003/2003 (2) och (EG) nr 339/93 (3),

när det gäller fri rörlighet för personer: förordningarna (EEG) nr 1408/71 (4) och (EEG) nr 574/72 (5),

när det gäller bolagsrätt: förordning (EG) nr 2157/2001 (6),

när det gäller konkurrenspolitik: förordning (EG) nr 659/1999 (7),

när det gäller jordbruk (även veterinärlagstiftning): förordningarna: nr 79/65 (8), (EEG) nr 1784/77 (9), (EEG) nr 2092/91 (10), (EEG) nr 2137/92 (11), (EG) nr 1493/1999 (12), (EG) nr 1760/2000 (13), (EG) nr 999/2001 (14), (EG) nr 2160/2003 (15), (EG) nr 21/2004 (16), (EG) nr 853/2004 (17), (EG) nr 854/2004 (18), (EG) nr 882/2004 (19) och (EG) nr 510/06 (20),

när det gäller transportpolitik: förordningarna (EEG) nr 1108/70 (21), (EEG) nr 3821/85 (22), (EEG) nr 881/92 (23), (EEG) nr 684/92 (24), (EEG) nr 1192/69 (25) och (EEG) nr 2408/92 (26),

när det gäller beskattning: förordning (EG) nr 1798/2003 (27),

när det gäller statistik: förordningarna (EEG) nr 2782/75 (28), (EEG) nr 357/79 (29), (EEG) nr 837/90 (30), (EEG) nr 959/93 (31), (EG) nr 1172/98 (32), (EG) nr 437/2003 (33) och (EG) nr 1177/2003 (34),

när det gäller energi: förordning (EG) nr 1407/2002 (35),

när det gäller miljö: förordningarna (EG) nr 761/2001 (36) och (EG) nr 2037/2000 (37),

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: förordningarna (EG) nr 1346/2000 (38), (EG) nr 44/2001 (39), (EG) nr 1683/95 (40) och (EG) nr 539/2001 (41),

när det gäller tullunion: förordning (EEG) nr 2913/92 (42),

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EEG) nr 3030/93 (43), (EG) nr 517/94 (44), (EG) nr 152/2002 (45), (EG) nr 2368/2002 (46) och (EG) nr 1236/2005 (47),

när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken: förordningarna (EG) nr 2488/2000 (48), (EG) nr 2580/2001 (49), (EG) nr 881/2002 (50), (EG) nr 1210/2003 (51), (EG) nr 131/2004 (52), (EG) nr 234/2004 (53), (EG) nr 314/2004 (54), (EG) nr 872/2004 (55), (EG) nr 1763/2004 (56), (EG) nr 174/2005 (57), (EG) nr 560/2005 (58), (EG) nr 889/2005 (59), (EG) nr 1183/2005 (60), (EG) nr 1184/2005 (61), (EG) nr 1859/2005 (62), (EG) nr 305/2006 (63), (EG) nr 765/2006 (64) och (EG) nr 817/2006 (65),

när det gäller institutioner: förordning (EEG) 1/58 (66),

(4)

Följande beslut bör därför ändras i enlighet med detta:

när det gäller fri rörlighet för personer: Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare – Besluten nr 117 av den 7 juli 1982 (67), nr 136 av den 1 juli 1987 (68), nr 150 av den 26 juni 1992 (69) och nr 192 av den 29 oktober 2003 (70),

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning och fytosanitär lagstiftning): besluten 79/542/EEG (71), 82/735/EEG (72), 90/424/EEG (73), 2003/17/EG (74) och 2005/834/EG (75),

när det gäller transportpolitik: beslut (EEG) nr 1692/96 (76),

när det gäller energi: beslut 77/270/Euratom (77) och och stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå (78),

när det gäller miljö: besluten 97/602/EG (79) och 2002/813/EG (80),

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna (81) och verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen (82)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande förordningar skall ändras i enlighet med bilagan:

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 2003/2003 och (EG) nr 339/1993,

när det gäller fri rörlighet för personer: förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72,

när det gäller bolagsrätt: förordning (EG) nr 2157/2001,

när det gäller konkurrenspolitik: förordning (EG) nr 659/1999,

när det gäller jordbruk (även veterinärlagstiftning): förordningarna nr 79/65, (EEG) nr 1784/77, (EEG) nr 2092/91, (EEG) nr 2137/92, (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1760/2000, (EG) nr 999/2001, (EG) nr 2160/2003, (EG) nr 21/2004, (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 510/2006,

när det gäller transportpolitik: förordningarna (EEG) nr 1108/70, (EEG) nr 3821/85, (EEG) nr 881/92, (EEG) nr 684/92, (EEG) nr 1192/69 och (EEG) nr 2408/92,

när det gäller beskattning: förordning (EG) nr 1798/2003,

när det gäller statistik: förordningarna (EEG) nr 2782/75, (EEG) nr 357/79, (EEG) nr 837/1990, (EEG) nr 959/93, (EEG) nr 1172/98, (EG) nr 437/2003 och (EEG) nr 1177/2003,

när det gäller energi: förordning (EG) nr 1407/2002,

när det gäller miljö: förordningarna (EG) nr 761/2001 och (EG) nr 2037/2000,

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: förordningarna (EG) nr 1346/2000, (EG) nr 44/2001, (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001,

när det gäller tullunion: förordning (EG) nr 2913/92,

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EG) nr 3030/93, (EG) nr 517/94, (EG) nr 152/2002, (EG) nr 2368/2002 och (EG) nr 1236/2002,

när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken: förordningarna (EG) nr 2488/2000, (EG) nr 2580/2001, (EG) nr 881/2002, (EG) nr 1210/2003, (EG) nr 131/2004, (EG) nr 234/2004, (EG) nr 314/2004, (EG) nr 872/2004, (EG) nr 1763/2004, (EG) nr 174/2005, (EG) nr 560/2005, (EG) nr 889/2005, (EG) nr 1183/2005, (EG) nr 1184/2005, (EG) nr 1859/2005, (EG) nr 305/2006, (EG) nr 765/2006 och (EG) nr 817/2006,

när det gäller institutioner: förordning (EEG) nr 1/58.

2.   Följande beslut skall ändras enligt bilagan:

när det gäller fri rörlighet för personer: Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare – Beslut nr 117 av den 7 juli 1982, nr 136 av den 1 juli 1987, nr 150 av den 26 juni 1992 och nr 192 av den 29 oktober 2003,

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning och fytosanitär lagstiftning): beslut 79/542/EEG, 82/735/EEG, 90/424/EEG, 2003/17/EG och 2005/834/EG,

när det gäller transportpolitik: beslut (EEG) nr 1692/96,

när det gäller energi: beslut 77/270/Euratom och stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå,

när det gäller miljö: beslut 97/602/EG och 2002/813/EG,

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna och verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen,

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(3)  EGT L 40, 17.2.1993, s. 1.

(4)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

(5)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1.

(6)  EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859.

(9)  EGT L 200, 8.8.1977, s. 1.

(10)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(11)  EGT L 214, 30.7.1992, s. 1.

(12)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(13)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(15)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(21)  EGT L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  EGT L 95, 9.4.1992, s. 1.

(24)  EGT L 74, 20.3.1992, s. 1.

(25)  EGT L 156, 28.6.1969, s. 8.

(26)  EGT L 240, 24.8.1992, s. 8.

(27)  EUT L 264, 15.10.2003, s. 1.

(28)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 100.

(29)  EGT L 54, 5.3.1979, s. 124.

(30)  EGT L 88, 3.4.1990, s. 1.

(31)  EGT L 98, 24.4.1993, s. 1.

(32)  EGT L 163, 6.6.1998, s. 1.

(33)  EUT L 66, 11.3.2003, s. 1

(34)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.

(35)  EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.

(36)  EGT L 114, 24.4.2001, s. 1.

(37)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(38)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(39)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(40)  EGT L 164, 14.7.1995, s. 1.

(41)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(42)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(43)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1.

(44)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(45)  EGT L 25, 29.1.2002, s. 1.

(46)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.

(47)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.

(48)  EGT L 287, 14.11.2000, s. 19.

(49)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(50)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(51)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(52)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 1.

(53)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 1.

(54)  EUT L 55, 24.2.2004, s. 1.

(55)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32.

(56)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 14.

(57)  EUT L 29, 2.2.2005, s. 5.

(58)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.

(59)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 1.

(60)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 1.

(61)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 9.

(62)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 23.

(63)  EUT L 51, 22.2.2006, s. 1.

(64)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.

(65)  EUT L 148, 2.6.2006, s. 1.

(66)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385.

(67)  EGT C 238, 7.9.1983, s. 3.

(68)  EGT C 64, 9.3.1988, s. 7.

(69)  EGT C 229, 25.8.1993, s. 5.

(70)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 114.

(71)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.

(72)  EGT L 311, 8.11.1982, s. 16.

(73)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(74)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10.

(75)  EUT L 312, 29.11.2005, s. 51.

(76)  EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.

(77)  EGT L 88, 6.4.1977, s. 9.

(78)  EGT 27, 6.12.1958, s. 534.

(79)  EGT L 242, 4.9.1997, s. 64.

(80)  EGT L 280, 18.10.2002, s. 62.

(81)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 317.

(82)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 463.


BILAGA

INNEHÅLL

1.

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.

GÖDSELMEDEL

B.

ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

2.

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

3.

BOLAGSRÄTT

4.

KONKURRENSPOLITIK

5.

JORDBRUK

A.

JORDBRUKSLAGSTIFTNING

B.

VETERINÄR OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

I.

VETERINÄRLAGSTIFTNING

II.

FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

6.

TRANSPORTPOLITIK

A.

INLANDSTRANSPORTER

B.

VÄGTRANSPORTER

C.

JÄRNVÄGSTRANSPORT

D.

TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTET

E.

LUFTFART

7.

BESKATTNING

8.

STATISTIK

9.

ENERGI

10.

MILJÖ

A.

NATURSKYDD

B.

FÖRORENINGSKONTROLL OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN

C.

KEMIKALIER

11.

SAMARBETE I RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

A.

RÄTTSLIGT SAMARBETE PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

B.

VISERINGSPOLITIK

C.

DIVERSE

12.

TULLUNIONEN

TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TULLKODEXEN

13.

YTTRE FÖRBINDELSER

14.

DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

15.

INSTITUTIONER

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   GÖDSELMEDEL

32003 R 2003: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1). Förordningen senast ändrad genom

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1),

32004 R 2076: Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2004 av den 3.12.2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 25).

a)

I bilaga I A.2 nr 1 skall följande läggas till i kolumn 6 första stycket, efter ”Slovakien” i texten inom parentes:

”Bulgarien, Rumänien”.

b)

I bilaga I B.1, B.2 och B.4 skall följande läggas till i kolumn 5 punkt 3 andra stycket första strecksatsen, i texten inom parentes efter ”Slovakien”:

”Bulgarien, Rumänien”.

B.   ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

31993 R 0339: Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (EGT L 40, 17.2.1993, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

a)

Följande skall läggas till i artikel 6.1:

”—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

Följande skall läggas till i artikel 6.2:

”—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

1.

31971 R 1408: Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2), ändrad och senast uppdaterad genom

31997 R 0118: Rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2.12.1996 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1), och senare ändrad genom

31997 R 1290: Rådets förordning (EG) nr 1290/97 av den 27.6.1997 (EGT L 176, 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets förordning (EG) nr 1223/98 av den 4.6.1998 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29.6.1998 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8.2.1999 (EGT L 38, 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets förordning (EG) nr 1399/1999 av den 29.4.1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 1),

32001 R 1386: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5.6.2001 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32004 R 0631: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 av den 31.3.2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0647: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13.4.2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0629: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 av den 5.4.2006 (EUT L 114, 27.4.2006, s. 1),

och upphävd med verkan från och med den dag då tillämpningsförordningen träder i kraft genom

32004 R 0883: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 82.1 skall ”150” ersättas med ”162”.

b)

Bilaga I del I ”Anställda eller egenföretagare (artikel 1 a ii och iii i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Varje person som arbetar utan ett anställningsavtal enligt artikel 4.3.5 och 4.3.6 i lagen om social trygghet skall betraktas som egenföretagare enligt artikel 1 a ii i förordningen.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Ej tillämplig.”

c)

Bilaga I del II ”Familjemedlemmar (artikel 1 f andra meningen i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Ej tillämplig.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med” familjemedlem ”make/maka, försörjningsberoende föräldrar, barn under 18 år (eller under 26 år och försörjningsberoende).”

d)

Bilaga II del I ”Särskilda system för egenföretagare som inte omfattas av förordningen i enlighet med artikel 1 j fjärde stycket” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Ej tillämplig.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Ej tillämplig.”

e)

Bilaga II del II ”Särskilda förmåner vid barns födelse eller vid adoption som enligt artikel 1 u i inte omfattas av förordningen” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Engångsbidrag vid moderskap (lagen om familjeförmåner för barn).”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Bidrag vid barns födelse.”

f)

Bilaga II del III ”Särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner enligt artikel 4.2b som inte faller inom förordningens tillämpningsområde” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inga.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inga.”

g)

Bilaga IIa ”Särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner (artikel 10a i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Social ålderspension (artikel 89 i lagen om social trygghet).”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Månatligt bidrag för personer med funktionshinder (provisorisk förordning nr 102/1999 om särskilt skydd och sysselsättning för personer med funktionshinder, godkänd genom lag nr 519/2002).”

h)

Bilaga III del A ”Bestämmelser i de konventioner om social trygghet som fortsätter vara tillämpliga trots vad som sägs i artikel 6 i denna förordning (artikel 7.2 c i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt ”1. BELGIEN - TYSKLAND” skall följande införas:

”2.   BULGARIEN – TYSKLAND

a)

Artikel 28.1 b i konventionen om social trygghet av den 17 december 1997.

b)

Punkt 10 i slutprotokollet till konventionen.

3.   BULGARIEN – ÖSTERRIKE

Artikel 38.3 i konventionen om social trygghet av den 14 april 2005.

4.   BULGARIEN – SLOVENIEN

Artikel 32.2 i konventionen om social trygghet av den 18 december 1957.”

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN – TYSKLAND” skall ändras från ”2” till ”5”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”6.

TJECKIEN – CYPERN”

”7.

TJECKIEN – LUXEMBURG”

”8.

TJECKIEN – ÖSTERRIKE”

”9.

TJECKIEN – SLOVAKIEN”

”10.

DANMARK – FINLAND”

”11.

DANMARK – SVERIGE”

”12.

TYSKLAND – GREKLAND”

”13.

TYSKLAND – SPANIEN”

”14.

TYSKLAND – FRANKRIKE”

”15.

TYSKLAND – LUXEMBURG”

”16.

TYSKLAND – UNGERN”

”17.

TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA”

”18.

TYSKLAND – ÖSTERRIKE”

”19.

TYSKLAND – POLEN”

iii)

Efter avsnitt ”19. TYSKLAND – POLEN” skall följande införas:

”20.   TYSKLAND – RUMÄNIEN

a)

Artikel 28.1 b i konventionen om social trygghet av den 8 APRIL 2005

b)

Punkt 13 i slutprotokollet till konventionen.”

iv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TYSKLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”17” till ”21”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”22.

TYSKLAND – SLOVAKIEN”

”23.

TYSKLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”24.

SPANIEN – PORTUGAL”

”25.

IRLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”26.

ITALIEN – SLOVENIEN”

”27.

LUXEMBURG – SLOVAKIEN”

”28.

UNGERN – ÖSTERRIKE”

”29.

UNGERN – SLOVENIEN”

”30.

NEDERLÄNDERNA – PORTUGAL”

”31.

ÖSTERRIKE – POLEN”

”32.

ÖSTERRIKE – SLOVENIEN”

”33.

ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN”

”34.

POLEN – FÖRENADE KUNAGRIKET”

”35.

FINLAND – SVERIGE”

i)

Bilaga III del B ”Bestämmelser i de konventioner som inte är tillämpliga på alla personer som omfattas av förordningen” skall ändras på följande sätt:

i)

Före avsnitt ”1. TJECKIEN – CYPERN” skall följande införas:

”1.   BULGARIEN – ÖSTERRIKE

Artikel 38.3 i konventionen om social trygghet av den 14 april 2005.”

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN - CYPERN” skall ändras från ”1” till ”2”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”3.

TJECKIEN – ÖSTERRIKE”

”4.

TYSKLAND – UNGERN”

”5.

TYSKLAND – SLOVENIEN”

”6.

ITALIEN – SLOVENIEN”

”7.

UNGERN – ÖSTERRIKE”

”8.

UNGERN – SLOVENIEN”

”9.

ÖSTERRIKE – POLEN”

”10.

ÖSTERRIKE – SLOVENIEN”

”11.

ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN”

j)

Bilaga IV del A ”Lagstiftningar som behandlas i förordningens artikel 37.1 enligt vilka invaliditetsförmånernas storlek är oberoende av försäkringsperiodernas längd” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inga.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inga.”

k)

Bilaga IV del B ”Särskilda system för egenföretagare som avses i artiklarna 38.3 och 45.3 i förordning nr 1408/71” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inget.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

l)

Bilaga IV del C ”Fall som avses i förordningens artikel 46.1 b då beräkningen av förmåner kan ske med bortseende från förordningens artikel 46.2” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Alla ansökningar om pensioner som grundas på försäkringsperioder, ålderspensioner, invalidpensioner till följd av allmän sjukdom och efterlevandepensioner i samband med dessa pensioner.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

m)

Bilaga VI ”Särskilda regler för tillämpningen av vissa medlemsstaters lagstiftning” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inga.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Vid beräkningen av det teoretiska beloppet enligt artikel 46.2 a i denna förordning inom system i vilka pensioner beräknas på grundval av pensionspoäng, skall den behöriga institutionen, för alla försäkringsår som har fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning, beakta det antal pensionspoäng som fås genom att dividera antalet pensionspoäng som har förvärvats enligt den lagstiftning som denna tillämpar med antalet år som motsvarar dessa poäng.”

n)

Bilaga VII skall ersättas med följande:

”BILAGA VII

TILLFÄLLEN VID VILKA EN PERSON SAMTIDIGT SKALL OMFATTAS AV LAGSTIFTNINGEN I TVÅ MEDLEMSSTATER

(Artikel 14c.1 b i förordningen)

1.

När en person är egenföretagare i Belgien och anställd i en annan medlemsstat.

2.

När en person är egenföretagare i Bulgarien och anställd i en annan medlemsstat.

3.

När en person är egenföretagare i Tjeckien och anställd i en annan medlemsstat.

4.

När en person som är bosatt i Danmark är egenföretagare i Danmark och anställd i en annan medlemsstat.

5.

Vad avser olycksfallsförsäkringen inom jordbruket och ålderspensionsförsäkringen för jordbrukare: när en person är egenföretagare inom jordbruket i Tyskland och anställd i en annan medlemsstat.

6.

När en person som är bosatt i Estland är egenföretagare i Estland och anställd i en annan medlemsstat.

7.

Vad avser pensionsförsäkringssystemet för egenföretagare: när en person är egenföretagare i Grekland och anställd i en annan medlemsstat.

8.

När en person som är bosatt i Spanien är egenföretagare i Spanien och anställd i en annan medlemsstat.

9.

När en person är egenföretagare i Frankrike och anställd i en annan medlemsstat än Luxemburg.

10.

När en person är egenföretagare inom jordbruket i Frankrike och anställd i Luxemburg.

11.

När en person är egenföretagare i Italien och anställd i en annan medlemsstat.

12.

När en person som är bosatt i Cypern är egenföretagare i Cypern och anställd i en annan medlemsstat.

13.

När en person är egenföretagare i Malta och anställd i en annan medlemsstat.

14.

När en person är egenföretagare i Portugal och anställd i en annan medlemsstat.

15.

När en person är egenföretagare i Rumänien och anställd i en annan medlemsstat.

16.

När en person som är bosatt i Finland är egenföretagare i Finland och anställd i en annan medlemsstat.

17.

När en person är egenföretagare i Slovakien och anställd i en annan medlemsstat.

18.

När en person som är bosatt i Sverige är egenföretagare i Sverige och anställd i en annan medlemsstat.”

o)

Bilaga VIII ”System avsedda enbart för familjebidrag eller tilläggsbidrag eller särskilda bidrag för barn som mist en av föräldrarna eller båda föräldrarna (artikel 78a i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inget.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

2.

31972 R 0574: Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1), ändrad och senast uppdaterad genom

31997 R 0118: Rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2.12.1996 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1),

och senare ändrad genom

31997 R 1290: Rådets förordning (EG) nr 1290/97 av den 27.6.1997 (EGT L 176, 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets förordning (EG) nr 1223/98 av den 4.6.1998 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29.6.1998 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8.2.1999 (EGT L 38, 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets förordning (EG) nr 1399/1999 av den 29.4.1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 1),

32001 R 0089: Kommissionens förordning (EG) nr 89/2001 av den 17.1.2001 (EGT L 14, 18.1.2001, s. 16),

32001 R 1386: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5.6.2001 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 1),

32002 R 0410: Kommissionens förordning (EG) nr 410/2002 av den 27.2.2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 17),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1851: Kommissionens förordning (EG) nr 1851/2003 av den 17.10.2003 (EUT L 271, 22.10.2003, s. 3),

32004 R 0631: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 av den 31.3.2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0077: Kommissionens förordning (EG) nr 77/2005 av den 13.1.2005 (EUT L 16, 20.1.2005, s. 3),

32005 R 0647: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13.4. 2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0207: Kommissionens förordning (EG) nr 207/2006 av den 7.2.2006 (EUT L 36, 8.2.2006, s. 3),

32006 R 0629: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 av den 5.4.2006 (EUT L 114, 27.4.2006, s. 1).

a)

Bilaga 1 ”Behöriga myndigheter (artikel 1.1 i förordningen samt artikel 4.1 och artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.

Министърът на труда и социалната политика (Arbetsmarknads- och socialministern), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Hälsovårdsministern), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Hälsovårdsministeriet), Bucureşti.”

b)

Bilaga 2 ”Behöriga institutioner (artikel 1 o i förordningen och artikel 4.2 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kontantförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

2.

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

3.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kontantförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

4.

Dödsfallsersättningar:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

5.

Arbetslöshetsförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

6.

Familjeförmåner:

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Distriktskontoret för sjukförsäkring).

b)

Kontantförmåner:

i)

Allmänna fall:

Casa de asigurari de sanatate (Kontoret för sjukförsäkring);

ii)

Särskilda fall:

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

2.   Invaliditet:

a)

Allmänna fall:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Särskilda fall:

i)

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

ii)

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

iii)

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

3.   Ålders- och efterlevandepensioner samt dödsfallsersättningar:

a)

Allmänna fall:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Särskilda fall:

i)

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

ii)

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

iii)

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

4.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Kontantförmåner och pensioner:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

5.   Dödsfallsersättningar:

a)

Allmänna fall:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Särskilda fall:

i)

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

ii)

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

iii)

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

6.

Arbetslöshetsförmåner:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Distriktsbyrån för sysselsättning).

7.

Familjeförmåner:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministeriet för utbildning och forskning), Bucureşti.”

c)

Bilaga 3 ”Institutioner på bosättningsorten och institutioner på vistelseorten (artikel 1 p i förordningen och artikel 4.3 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kontantförmåner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

2.

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets centrala huvudkontor.

3.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kortvariga kontantförmåner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

c)

Invalidpensioner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets centrala huvudkontor.

4.

Dödsfallsersättningar:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

5.

Arbetslöshetsförmåner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

6.

Familjeförmåner:

Direktoraten för socialt bistånd vid byrån för socialt bistånd.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

Vårdförmåner:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Distriktskontoret för sjukförsäkring).

2.   Kontantförmåner:

a)

Sjukdom och moderskap:

Casa de asigurări de sănătate (Kontoret för sjukförsäkring).

b)

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner samt dödsfallsersättningar:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

c)

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

d)

Arbetslöshetsförmåner:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Distriktsbyrån för sysselsättning).

e)

Familjeförmåner:

Lokala myndigheter och skolmyndigheter.”

d)

Bilaga 4 ”Förbindelseorgan (artiklarna 3.1 och 4.4 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

b)

Kontantförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

2.

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

3.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

b)

Kontantförmåner och pensioner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

4.

Dödsfallsersättningar:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

5.

Arbetslöshetsersättningar:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

6.

Familjeförmåner:

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

Vårdförmåner:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

2.   Kontantförmåner:

a)

Sjukdom och moderskap:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

b)

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner samt dödsfallsersättningar:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

c)

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

d)

Arbetslöshetsförmåner:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationella byrån för sysselsättning), Bucureşti.

e)

Familjeförmåner:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.”

e)

Bilaga 5 ”Tillämpningsbestämmelser i bilaterala konventioner som fortfarande gäller (artiklarna 4.5, 5, 53.3, 104, 105.2, 116, 121 och 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Före avsnitt ”1. BELGIEN – TJECKIEN” skall följande införas:

”1.   BELGIEN – BULGARIEN

Ingen konvention.”

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”BELGIEN - TJECKIEN” skall ändras från ”1” till ”2”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”3.

BELGIEN – DANMARK”

”4.

BELGIEN – TYSKLAND”

”5.

BELGIEN – ESTLAND”

”6.

BELGIEN – GREKLAND”

”7.

BELGIEN – SPANIEN”

”8.

BELGIEN – FRANKRIKE”

”9.

BELGIEN – IRLAND”

”10.

BELGIEN – ITALIEN”

”11.

BELGIEN – CYPERN”

”12.

BELGIEN – LETTLAND”

”13.

BELGIEN – LITAUEN”

”14.

BELGIEN – LUXEMBURG”

”15.

BELGIEN – UNGERN”

”16.

BELGIEN – MALTA”

”17.

BELGIEN – NEDERLÄNDERNA”

”18.

BELGIEN – ÖSTERRIKE”

”19.

BELGIEN – POLEN”

”20.

BELGIEN – PORTUGAL”.

iii)

Efter avsnitt ”20. BELGIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”21.   BELGIEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

iv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”BELGIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”20” till ”22”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”23.

BELGIEN – SLOVAKIEN”

”24.

BELGIEN – FINLAND”

”25.

BELGIEN – SVERIGE”

”26.

BELGIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”.

v)

Efter den sista punkten i avsnitt ”26. BELGIEN – FÖRENADE KUNGARIKET” skall följande införas:

”27.   BULGARIEN – TJECKIEN

Artikel 29.1 och 29.3 i överenskommelsen av den 25 november 1998 och artikel 5.4 i den administrativa överenskommelsen av den 30 november 1999 om avstående från återbetalning av kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar.

28.   BULGARIEN – DANMARK

Ingen konvention.

29.   BULGARIEN – TYSKLAND

Artiklarna 8-9 i den administrativa överenskommelsen om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 17 december 1997 när det gäller pensioner.

30.   BULGARIEN – ESTLAND

Ingen konvention.

31.   BULGARIEN – GREKLAND

Ingen konvention.

32.   BULGARIEN – SPANIEN

Ingen.

33.   BULGARIEN – FRANKRIKE

Ingen konvention.

34.   BULGARIEN – IRLAND

Ingen konvention.

35.   BULGARIEN – ITALIEN

Ingen konvention.

36.   BULGARIEN – CYPERN

Ingen konvention.

37.   BULGARIEN – LETTLAND

Ingen konvention.

38.   BULGARIEN – LITAUEN

Ingen konvention.

39.   BULGARIEN – LUXEMBURG

Ingen.

40.   BULGARIEN – UNGERN

Ingen.

41.   BULGARIEN – MALTA

Ingen konvention.

42.   BULGARIEN – NEDERLÄNDERNA

Ingen.

43.   BULGARIEN – ÖSTERRIKE

Ingen.

44.   BULGARIEN – POLEN

Ingen.

45.   BULGARIEN – PORTUGAL

Ingen konvention.

46.   BULGARIEN – RUMÄNIEN

Ingen.

47.   BULGARIEN – SLOVENIEN

Ingen.

48.   BULGARIEN – SLOVAKIEN

Artikel 9.1 i den administrativa överenskommelsen om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 30 maj 2001.

49.   BULGARIEN – FINLAND

Ingen konvention.

50.   BULGARIEN – SVERIGE

Ingen konvention.

51.   BULGARIEN – FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.”

vi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN - DANMARK” skall ändras från ”25” till ”52”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”53.

TJECKIEN – TYSKLAND”

”54.

TJECKIEN – ESTLAND”

”55.

TJECKIEN – GREKLAND”

”56.

TJECKIEN – SPANIEN”

”57.

TJECKIEN – FRANKRIKE”

”58.

TJECKIEN – IRLAND”

”59.

TJECKIEN – ITALIEN”

”60.

TJECKIEN – CYPERN”

”61.

TJECKIEN – LETTLAND”

”62.

TJECKIEN – LITAUEN”

”63.

TJECKIEN – LUXEMBURG”

”64.

TJECKIEN – UNGERN”

”65.

TJECKIEN – MALTA”

”66.

TJECKIEN – NEDERLÄNDERNA”

”67.

TJECKIEN – ÖSTERRIKE”

”68.

TJECKIEN – POLEN”

”69.

TJECKIEN – PORTUGAL”.

vii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”69. TJECKIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”70.   TJECKIEN – RUMÄNIEN

Ingen.”

viii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”43” till ”71”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”72.

TJECKIEN – SLOVAKIEN”

”73.

TJECKIEN – FINLAND”

”74.

TJECKIEN – SVERIGE”

”75.

TJECKIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”76.

DANMARK – TYSKLAND”

”77.

DANMARK – ESTLAND”

”78.

DANMARK – GREKLAND”

”79.

DANMARK – SPANIEN”

”80.

DANMARK – FRANKRIKE”

”81.

DANMARK – IRLAND”

”82.

DANMARK – ITALIEN”

”83.

DANMARK – CYPERN”

”84.

DANMARK – LETTLAND”

”85.

DANMARK – LITAUEN”

”86.

DANMARK – LUXEMBURG”

”87.

DANMARK – UNGERN”

”88.

DANMARK – MALTA”

”89.

DANMARK – NEDERLÄNDERNA”

”90.

DANMARK – ÖSTERRIKE”

”91.

DANMARK – POLEN”

”92.

DANMARK – PORTUGAL”.

ix)

Efter avsnitt ”92. DANMARK – PORTUGAL” skall följande införas:

”93.   DANMARK – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

x)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”DANMARK - SLOVENIEN” skall ändras från ”65” till ”94”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”95.

DANMARK – SLOVAKIEN”

”96.

DANMARK – FINLAND”

”97.

DANMARK – SVERIGE”

”98.

DANMARK – FÖRENADE KUNGARIKET”

”99.

TYSKLAND – ESTLAND”

”100.

TYSKLAND – GREKLAND”

”101.

TYSKLAND – SPANIEN”

”102.

TYSKLAND – FRANKRIKE”

”103.

TYSKLAND – IRLAND”

”104.

TYSKLAND – ITALIEN”

”105.

TYSKLAND – CYPERN”

”106.

TYSKLAND – LETTLAND”

”107.

TYSKLAND – LITAUEN”

”108.

TYSKLAND – LUXEMBURG”

”109.

TYSKLAND – UNGERN”

”110.

TYSKLAND – MALTA”

”111.

TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA”

”112.

TYSKLAND – ÖSTERRIKE”

”113.

TYSKLAND – POLEN”

”114.

TYSKLAND – PORTUGAL”.

xi)

Efter avsnitt ”114. TYSKLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”115.   TYSKLAND – RUMÄNIEN

Ingen.”

xii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TYSKLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”86” till ”116”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”117.

TYSKLAND – SLOVAKIEN”

”118.

TYSKLAND – FINLAND”

”119.

TYSKLAND – SVERIGE”

”120.

TYSKLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”121.

ESTLAND – GREKLAND”

”122.

ESTLAND – SPANIEN”

”123.

ESTLAND – FRANKRIKE”

”124.

ESTLAND – IRLAND”

”125.

ESTLAND – ITALIEN”

”126.

ESTLAND – CYPERN”

”127.

ESTLAND – LETTLAND”

”128.

ESTLAND – LITAUEN”

”129.

ESTLAND – LUXEMBURG”

”130.

ESTLAND – UNGERN”

”131.

ESTLAND – MALTA”

”132.

ESTLAND – NEDERLÄNDERNA”

”133.

ESTLAND – ÖSTERRIKE”

”134.

ESTLAND – POLEN”

”135.

ESTLAND – PORTUGAL”.

xiii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”135. ESTLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”136.   ESTLAND – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”ESTLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”106” till ”137”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”138.

ESTLAND – SLOVAKIEN”

”139.

ESTLAND – FINLAND”

”140.

ESTLAND – SVERIGE”

”141.

ESTLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”142.

GREKLAND – SPANIEN”

”143.

GREKLAND – FRANKRIKE”

”144.

GREKLAND – IRLAND”

”145.

GREKLAND – ITALIEN”

”146.

GREKLAND – CYPERN”

”147.

GREKLAND – LETTLAND”

”148.

GREKLAND – LITAUEN”

”149.

GREKLAND – LUXEMBURG”

”150.

GREKLAND – UNGERN”

”151.

GREKLAND – MALTA”

”152.

GREKLAND – NEDERLÄNDERNA”

”153.

GREKLAND – ÖSTERRIKE”

”154.

GREKLAND – POLEN”

”155.

GREKLAND – PORTUGAL”.

xv)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”155. GREKLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”156.   GREKLAND – RUMÄNIEN

Ingen.”

xvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”GREKLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”125” till ”157”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”158.

GREKLAND – SLOVAKIEN”

”159.

GREKLAND – FINLAND”

”160.

GREKLAND – SVERIGE”

”161.

GREKLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”162.

SPANIEN – FRANKRIKE”

”163.

SPANIEN – IRLAND”

”164.

SPANIEN – ITALIEN”

”165.

SPANIEN – CYPERN”

”166.

SPANIEN – LETTLAND”

”167.

SPANIEN – LITAUEN”

”168.

SPANIEN – LUXEMBURG”

”169.

SPANIEN – UNGERN”

”170.

SPANIEN – MALTA”

”171.

SPANIEN – NEDERLÄNDERNA”

”172.

SPANIEN – ÖSTERRIKE”

”173.

SPANIEN – POLEN”

”174.

SPANIEN – PORTUGAL”.

xvii)

Efter sista uppgiften i avsnitt ”174. SPANIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”175.   SPANIEN – RUMÄNIEN

Ingen.”

xviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”SPANIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”143” till ”176”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”177.

SPANIEN – SLOVAKIEN”

”178.

SPANIEN – FINLAND”

”179.

SPANIEN – SVERIGE”

”180.

SPANIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”181.

FRANKRIKE – IRLAND”

”182.

FRANKRIKE – ITALIEN”

”183.

FRANKRIKE – CYPERN”

”184.

FRANKRIKE – LETTLAND”

”185.

FRANKRIKE – LITAUEN”

”186.

FRANKRIKE – LUXEMBURG”

”187.

FRANKRIKE – UNGERN”

”188.

FRANKRIKE – MALTA”

”189.

FRANKRIKE – NEDERLÄNDERNA”

”190.

FRANKRIKE – ÖSTERRIKE”

”191.

FRANKRIKE – POLEN”

”192.

FRANKRIKE – PORTUGAL”.

xix)

Efter avsnitt ”192. FRANKRIKE – PORTUGAL” skall följande införas:

”193.   FRANKRIKE – RUMÄNIEN

Ingen.”

xx)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”FRANKRIKE - SLOVENIEN” skall ändras från ”160” till ”194”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”195.

FRANKRIKE – SLOVAKIEN”

”196.

FRANKRIKE – FINLAND”

”197.

FRANKRIKE – SVERIGE”

”198.

FRANKRIKE – FÖRENADE KUNGARIKET”

”199.

IRLAND – ITALIEN”

”200.

IRLAND – CYPERN”

”201.

IRLAND – LETTLAND”

”202.

IRLAND – LITAUEN”

”203.

IRLAND – LUXEMBURG”

”204.

IRLAND – UNGERN”

”205.

IRLAND – MALTA”

”206.

IRLAND – NEDERLÄNDERNA”

”207.

IRLAND – ÖSTERRIKE”

”208.

IRLAND – POLEN”

”209.

IRLAND – PORTUGAL”.

xxi)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”209. IRLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”210.   IRLAND – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”IRLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”176” till ”211”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”212.

IRLAND – SLOVAKIEN”

”213.

IRLAND – FINLAND”

”214.

IRLAND – SVERIGE”

”215.

IRLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”216.

ITALIEN – CYPERN”

”217.

ITALIEN – LETTLAND”

”218.

ITALIEN – LITAUEN”

”219.

ITALIEN – LUXEMBURG”

”220.

ITALIEN – UNGERN”

”221.

ITALIEN – MALTA”

”222.

ITALIEN – NEDERLÄNDERNA”

”223.

ITALIEN – ÖSTERRIKE”

”224.

ITALIEN – POLEN”

”225.

ITALIEN – PORTUGAL”.

xxiii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”225. ITALIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”226.   ITALIEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”ITALIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”191” till ”227”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”228.

ITALIEN – SLOVAKIEN”

”229.

ITALIEN – FINLAND”

”230.

ITALIEN – SVERIGE”

”231.

ITALIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”232.

CYPERN – LETTLAND”

”233.

CYPERN – LITAUEN”

”234.

CYPERN – LUXEMBURG”

”235.

CYPERN – UNGERN”

”236.

CYPERN – MALTA”

”237.

CYPERN – NEDERLÄNDERNA”

”238.

CYPERN – ÖSTERRIKE”

”239.

CYPERN – POLEN”

”240.

CYPERN – PORTUGAL”.

xxv)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”240. CYPERN – PORTUGAL” skall följande införas:

”241.   CYPERN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”CYPERN - SLOVENIEN” skall ändras från ”205” till ”242”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”243.

CYPERN – SLOVAKIEN”

”244.

CYPERN – FINLAND”

”245.

CYPERN – SVERIGE”

”246.

CYPERN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”247.

LETTLAND – LITAUEN”

”248.

LETTLAND – LUXEMBURG”

”249.

LETTLAND – UNGERN”

”250.

LETTLAND – MALTA”

”251.

LETTLAND – NEDERLÄNDERNA”

”252.

LETTLAND – ÖSTERRIKE”

”253.

LETTLAND – POLEN”

”254.

LETTLAND – PORTUGAL”.

xxvii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”254. LETTLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”255.   LETTLAND – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”LETTLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”218” till ”256”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”257.

LETTLAND – SLOVAKIEN”

”258.

LETTLAND – FINLAND”

”259.

LETTLAND – SVERIGE”

”260.

LETTLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”261.

LITAUEN – LUXEMBURG”

”262.

LITAUEN – UNGERN”

”263.

LITAUEN – MALTA”

”264.

LITAUEN – NEDERLÄNDERNA”

”265.

LITAUEN – ÖSTERRIKE”

”266.

LITAUEN – POLEN”

”267.

LITAUEN – PORTUGAL”.

xxix)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”267. LITAUEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”268.   LITAUEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxx)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”LITAUEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”230” till ”269”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”270.

LITAUEN – SLOVAKIEN”

”271.

LITAUEN – FINLAND”

”272.

LITAUEN – SVERIGE”

”273.

LITAUEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”274.

LUXEMBURG – UNGERN”

”275.

LUXEMBURG – MALTA”

”276.

LUXEMBURG – NEDERLÄNDERNA”

”277.

LUXEMBURG – ÖSTERRIKE”

”278.

LUXEMBURG – POLEN”

”279.

LUXEMBURG – PORTUGAL”.

xxxi)

Efter avsnitt ”279. LUXEMBURG – PORTUGAL” skall följande införas:

”280.   LUXEMBURG – RUMÄNIEN

Ingen.”

xxxii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”LUXEMBURG - SLOVENIEN” skall ändras från ”241” till ”281”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”282.

LUXEMBURG – SLOVAKIEN”

”283.

LUXEMBURG – FINLAND”

”284.

LUXEMBURG – SVERIGE”

”285.

LUXEMBURG – FÖRENADE KUNGARIKET”

”286.

UNGERN – MALTA”

”287.

UNGERN – NEDERLÄNDERNA”

”288.

UNGERN – ÖSTERRIKE”

”289.

UNGERN – POLEN”

”290.

UNGERN – PORTUGAL”.

xxxiii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”290. UNGERN– PORTUGAL” skall följande införas:

”291.   UNGERN – RUMÄNIEN

Ingen.”

xxxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”UNGERN - SLOVENIEN” skall ändras från ”251” till ”292”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”293.

UNGERN – SLOVAKIEN”

”294.

UNGERN – FINLAND”

”295.

UNGERN – SVERIGE”

”296.

UNGERN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”297.

MALTA – NEDERLÄNDERNA”

”298.

MALTA – ÖSTERRIKE”

”299.

MALTA – POLEN”

”300.

MALTA – PORTUGAL”.

xxxv)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”300. MALTA – PORTUGAL” skall följande införas:

”301.   MALTA – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”MALTA - SLOVENIEN” skall ändras från ”260” till ”302”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”303.

MALTA – SLOVAKIEN”

”304.

MALTA – FINLAND”

”305.

MALTA – SVERIGE”

”306.

MALTA – FÖRENADE KUNGARIKET”

”307.

NEDERLÄNDERNA – ÖSTERRIKE”

”308.

NEDERLÄNDERNA – POLEN”

”309.

NEDERLÄNDERNA – PORTUGAL”.

xxxvii)

Efter avsnitt ”309. NEDERLÄNDERNA – PORTUGAL” skall följande införas:

”310.   NEDERLÄNDERNA – RUMÄNIEN

Ingen.”

xxxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”NEDERLÄNDERNA - SLOVENIEN” skall ändras från ”268” till ”311”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”312.

NEDERLÄNDERNA – SLOVAKIEN”

”313.

NEDERLÄNDERNA – FINLAND”

”314.

NEDERLÄNDERNA – SVERIGE”

”315.

NEDERLÄNDERNA – FÖRENADE KUNGARIKET”

”316.

ÖSTERRIKE – POLEN”

”317.

ÖSTERRIKE – PORTUGAL”.

xxxix)

Efter avsnitt ”317. ÖSTERRIKE – PORTUGAL” skall följande införas:

”318.   ÖSTERRIKE – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xl)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”ÖSTERRIKE - SLOVENIEN” skall ändras från ”275” till ”319”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”320.

ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN”

”321.

ÖSTERRIKE – FINLAND”

”322.

ÖSTERRIKE – SVERIGE”

”323.

ÖSTERRIKE – FÖRENADE KUNGARIKET”

”324.

POLEN – PORTUGAL”.

xli)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”324. POLEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”325.   POLEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xlii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”POLEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”281” till ”326”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”327.

POLEN – SLOVAKIEN”

”328.

POLEN – FINLAND”

”329.

POLEN – SVERIGE”

”330.

POLEN – FÖRENADE KUNGARIKET”.

xliii)

Efter ordet ”Ingen” i avsnitt ”330. POLEN – FÖRENADE KUNGARIKET” skall följande införas:

”331.   PORTUGAL – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xliv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”PORTUGAL - SLOVENIEN” skall ändras från ”286” till ”332”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”333.

PORTUGAL – SLOVAKIEN”

”334.

PORTUGAL – FINLAND”

”335.

PORTUGAL – SVERIGE”

”336.

PORTUGAL – FÖRENADE KUNGARIKET”.

xlv)

Efter den sista punkten i avsnitt ”336. PORTUGAL – FÖRENADE KUNGARIKET” skall följande införas:

”337.   RUMÄNIEN – SLOVENIEN

Ingen.

338.   RUMÄNIEN – SLOVAKIEN

Ingen.

339.   RUMÄNIEN – FINLAND

Ingen konvention.

340.   RUMÄNIEN – SVERIGE

Ingen konvention.

341.   RUMÄNIEN – FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.”

xlvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”SLOVENIEN - SLOVAKIEN” skall ändras från ”291” till ”342”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”343.

SLOVENIEN – FINLAND”

”344.

SLOVENIEN – SVERIGE”

”345.

SLOVENIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”346.

SLOVAKIEN – FINLAND”

”347.

SLOVAKIEN – SVERIGE”

”348.

SLOVAKIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”349.

FINLAND – SVERIGE”

”350.

FINLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”351.

SVERIGE – FÖRENADE KUNGARIKET”.

f)

Bilaga 6 ”Förfarande vid betalning av förmåner (artiklarna 4.6 och 53.1 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.

Gentemot Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket: Direkt utbetalning.

2.

Gentemot Tyskland, Cypern och Litauen: Utbetalning genom förbindelseorgan.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Avsnitt ”E. TYSKLAND” skall ändras på följande sätt:

a)

I punkterna 1 b och 2 b skall orden ”Bulgarien och” införas före ordet ”Nederländerna”.

b)

I punkt 4 b skall ordet ”Bulgarien,” införas efter ordet ”Belgien”.

iv)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Direkt utbetalning.”

g)

Bilaga 7 ”Banker (artiklarna 4.7 och 55.3 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Ingen” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Булбанк (Bulbank), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. Portugal” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Banca Naţională a României (Rumäniens nationalbank), Bucureşti.”

h)

Bilaga 8 skall ersättas med följande:

”BILAGA 8 B (12) (13)

UTGIVANDE AV FAMILJEFÖRMÅNER

(artikel 4.8, artikel 10a d och artikel 122 i tillämpningsförordningen)

Artikel 10a d i tillämpningsförordningen skall tillämpas på:

A.   Anställda och egenföretagare

a)

Med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

Belgien och Bulgarien

Belgien och Tjeckien

Belgien och Tyskland

Belgien och Grekland

Belgien och Spanien

Belgien och Frankrike

Belgien och Irland

Belgien och Litauen

Belgien och Luxemburg

Belgien och Österrike

Belgien och Polen

Belgien och Portugal

Belgien och Rumänien

Belgien och Slovakien

Belgien och Finland

Belgien och Sverige

Belgien och Förenade kungariket

Bulgarien och Tjeckien

Bulgarien och Tyskland

Bulgarien och Estland

Bulgarien och Grekland

Bulgarien och Spanien

Bulgarien och Frankrike

Bulgarien och Irland

Bulgarien och Cypern

Bulgarien och Lettland

Bulgarien och Litauen

Bulgarien och Luxemburg

Bulgarien och Ungern

Bulgarien och Malta

Bulgarien och Nederländerna

Bulgarien och Österrike

Bulgarien och Polen

Bulgarien och Portugal

Bulgarien och Rumänien

Bulgarien och Slovakien

Bulgarien och Finland

Bulgarien och Sverige

Bulgarien och Förenade kungariket

Tjeckien och Danmark

Tjeckien och Tyskland

Tjeckien och Grekland

Tjeckien och Spanien

Tjeckien och Frankrike

Tjeckien och Irland

Tjeckien och Lettland

Tjeckien och Litauen

Tjeckien och Luxemburg

Tjeckien och Ungern

Tjeckien och Malta

Tjeckien och Nederländerna

Tjeckien och Österrike

Tjeckien och Polen

Tjeckien och Portugal

Tjeckien och Rumänien

Tjeckien och Slovenien

Tjeckien och Slovakien

Tjeckien och Finland

Tjeckien och Sverige

Tjeckien och Förenade kungariket

Danmark och Litauen

Danmark och Polen

Danmark och Slovakien

Tyskland och Grekland

Tyskland och Spanien

Tyskland och Frankrike

Tyskland och Irland

Tyskland och Litauen

Tyskland och Luxemburg

Tyskland och Österrike

Tyskland och Polen

Tyskland och Rumänien

Tyskland och Slovakien

Tyskland och Finland

Tyskland och Sverige

Tyskland och Förenade kungariket

Estland och Rumänien

Grekland och Litauen

Grekland och Polen

Grekland och Rumänien

Grekland och Slovakien

Spanien och Litauen

Spanien och Österrike

Spanien och Polen

Spanien och Rumänien

Spanien och Slovenien

Spanien och Slovakien

Spanien och Finland

Spanien och Sverige

Frankrike och Litauen

Frankrike och Luxemburg

Frankrike och Österrike

Frankrike och Polen

Frankrike och Portugal

Frankrike och Rumänien

Frankrike och Slovenien

Frankrike och Slovakien

Frankrike och Finland

Frankrike och Sverige

Irland och Litauen

Irland och Österrike

Irland och Polen

Irland och Portugal

Irland och Rumänien

Irland och Slovakien

Irland och Sverige

Lettland och Litauen

Lettland och Luxemburg

Lettland och Ungern

Lettland och Polen

Lettland och Rumänien

Lettland och Slovenien

Lettland och Slovakien

Lettland och Finland

Litauen och Luxemburg

Litauen och Ungern

Litauen och Nederländerna

Litauen och Österrike

Litauen och Portugal

Litauen och Rumänien

Litauen och Slovenien

Litauen och Slovakien

Litauen och Finland

Litauen och Sverige

Litauen och Förenade kungariket

Luxemburg och Österrike

Luxemburg och Polen

Luxemburg och Portugal

Luxemburg och Rumänien

Luxemburg och Slovenien

Luxemburg och Slovakien

Luxemburg och Finland

Luxemburg och Sverige

Ungern och Österrike

Ungern och Polen

Ungern och Rumänien

Ungern och Slovenien

Ungern och Slovakien

Malta och Rumänien

Malta och Slovakien

Nederländerna och Österrike

Nederländerna och Polen

Nederländerna och Rumänien

Nederländerna och Slovakien

Nederländerna och Finland

Nederländerna och Sverige

Österrike och Polen

Österrike och Portugal

Österrike och Rumänien

Österrike och Slovenien

Österrike och Slovakien

Österrike och Finland

Österrike och Sverige

Österrike och Förenade kungariket

Polen och Portugal

Polen och Rumänien

Polen och Slovenien

Polen och Slovakien

Polen och Finland

Polen och Sverige

Polen och Förenade kungariket

Portugal och Rumänien

Portugal och Slovenien

Portugal och Slovakien

Portugal och Finland

Portugal och Sverige

Portugal och Förenade kungariket

Rumänien och Slovenien

Rumänien och Slovakien

Rumänien och Finland

Rumänien och Sverige

Rumänien och Förenade kungariket

Slovenien och Slovakien

Slovenien och Finland

Slovenien och Förenade kungariket

Slovakien och Finland

Slovakien och Sverige

Slovakien och Förenade kungariket

Finland och Sverige

Finland och Förenade kungariket

Sverige och Förenade kungariket.

b)

Med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

Danmark och Tyskland

Nederländerna och Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Portugal.

B.   Egenföretagare

Med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

Belgien och Nederländerna.

C.   Anställda

Med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

Belgien och Nederländerna.”

i)

Bilaga 9 ”Beräkning av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner (artikel 4.9 samt artiklarna 94.3 a och 95.3 a i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de vårdförmåner som betalas av den nationella sjukförsäkringskassan i enlighet med lagen om sjukförsäkring.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de förmåner som utges enligt sjukförsäkringssystemet.”

j)

Bilaga 10 ”Institutioner och organ som har utsetts av de behöriga myndigheterna (artikel 4.10 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.

För tillämpningen av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet),София.

2.

För tillämpningen av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

3.

För tillämpningen av artiklarna 8, 10b, 11.1, 11а.1, 12а, 13.3, 14.1, 14.2 och 14.3 samt 38.1 i tillämpningsförordningen:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София,

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

4.

För tillämpningen av artiklarna 70.1, 80.2, 81, 82.2 och 91.2 i tillämpningsförordningen:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

5.

För tillämpningen av artiklarna 85.2, 86.2, 89.1, 102.2, 109 och 110 i tillämpningsförordningen:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София,

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

6.

För tillämpningen av artikel 113.2 i tillämpningsförordningen:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

För tillämpningen av artiklarna 14.1 b och 17 i förordningen samt artiklarna 10 b, 11.1, 11a.1, 12 a, 13.2 och 13.3, 14.1, 14.2 och 14.3, 80.2, 81 och 85.2 i tillämpningsförordningen:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

2.   För tillämpningen av artiklarna 38.1, 70.1, 82.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen:

a)

Kontantförmåner:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

b)

Vårdförmåner:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

3.

För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (återbetalning av utgifter för vårdförmåner i enlighet med artiklarna 36 och 63 i förordningen):

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

4.

För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (återbetalning av utgifter för arbetslöshetsförmåner i enlighet med artikel 70 i förordningen):

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationella byrån för sysselsättning), Bucureşti.”

3.

31983 Y 0117: Beslut nr 117 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 7 juli 1982 om villkoren för tillämpningen av artikel 50.1 a i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 (EGT C 238, 7.9.1983, s. 3), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Punkt 2.2 skall ersättas med följande:

”I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

Belgien:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Pensionsverket), Bryssel.

Bulgarien:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), Sofia.

Tjeckien:

Česká správa sociálního zabezpečení (Tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

Danmark:

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direktoratet för social trygghet och hjälp), Köpenhamn.

Tyskland:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Tyska pensionsförsäkringsinstitutionernas förbund - Datacentralen), Würzburg.

Estland:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

Grekland:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialförsäkringsinstitutet), Αten.

Spanien:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Socialförsäkringsinstitutet), Madrid.

Frankrike:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (Centralkassan för ålderdomsförsäkring - Datacentralen - migrerande arbetstagare SCOM), Tours.

Irland:

Department of Social Welfare (Socialdepartementet), Dublin.

Italien:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Statens institut för social omsorg), Rom.

Cypern:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, avdelningen för socialförsäkring), Λευκωσία.

Lettland:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens socialförsäkringsbyrå), Riga.

Litauen:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

Luxemburg:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Datacentralen för registrering och avgiftsuppbörd för de sociala trygghetsinstitutionerna), Luxemburg.

Ungern:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

Malta:

Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Avdelningen för social trygghet), Valletta.

Nederländerna:

Sociale Verzekeringsbank (Socialförsäkringsbanken), Amsterdam.

Österrike:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

Polen:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet), Warszawa.

Portugal:

Centro Nacional de Pensões (Nationella pensionscentrumet), Lissabon.

Rumänien:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bukarest.

Slovenien:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

Slovakien:

Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

Finland:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

Sverige:

Riksförsäkringsverket, Stockholm.

Förenade kungariket:

Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Internationella pensionscentrumet, avdelningen för arbete och pensioner), Newcastle-upon-Tyne.”

4.

31988 Y 0309(02): Beslut nr 136 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 1 juli 1987 om tolkningen av artikel 45.1-45.3 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 avseende beaktande av försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i andra medlemsstater för att få, bibehålla eller återfå rätt till förmåner (EGT C 64, 9.3.1988, s. 7), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inget.”

b)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

c)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

5.

31993 Y 0825(02): Beslut nr 150 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 26 juni 1992 om tillämpningen av artiklarna 77 och 78 och artikel 79.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 samt artikel 10.1 b ii i förordning (EEG) nr 574/72 (EGT C 229, 25.8.1993, s. 5), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a)

Efter avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София.”

b)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

c)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.   För familjeförmåner: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.

2.   För barnpensioner: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.”

6.

32003 D 0192(01): Beslut 2004/324/EG nr 192 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 29 oktober 2003 om föreskrifter för tillämpningen av artikel 50.1 b i rådets förordning (EEG) nr 574/72 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 114).

Punkt 2.4 skall ersättas med följande:

”Med utsett organ avses i detta beslut följande:

BELGIEN:

L'Office National des pensions pour travailleurs salariés (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Pensionsverket), Bryssel.

BULGARIEN:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), Sofia.

TJECKIEN:

Česká správa sociálního zabezpečení

(Tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

DANMARK:

Den Sociale Sikringsstyrelse (Socialförsäkringsstyrelsen), Köpenhamn.

TYSKLAND:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR-DSRV) (Tyska pensionsförsäkringsinstitutionernas förbund - Datacentralen), Würzburg.

ESTLAND:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

GREKLAND:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialförsäkringsinstitutet), Αten.

SPANIEN:

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Allmänna socialförsäkringskassan/Socialförsäkringsinstitutet), Madrid.

FRANKRIKE:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV), Paris.

IRLAND:

Department of Social and Family Affairs (Socialdepartementet), Dublin.

ITALIEN:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Statens institut för social omsorg), Rom.

CYPERN:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, avdelningen för socialförsäkring), Λευκωσία.

LETTLAND:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens socialförsäkringsbyrå), Riga.

LITAUEN:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

LUXEMBURG:

Centre commun de la Sécurité Sociale (Gemensamt centrum för social trygghet), Luxemburg.

UNGERN:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

MALTA:

Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Avdelningen för social trygghet), Valletta.

NEDERLÄNDERNA:

Sociale Verzekeringsbank (Socialförsäkringsbanken), Amsterdam.

ÖSTERRIKE:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

POLEN:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet), Warszawa.

PORTUGAL:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS)/Centro Nacional de Pensões (Institutet för solidaritet och social trygghet/Nationella pensionscentrumet), Lissabon.

RUMÄNIEN:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bukarest.

SLOVENIEN:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

SLOVAKIEN:

Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

FINLAND:

Eläketurvakeskus (ETK)/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

SVERIGE:

Riksförsäkringsverket, Stockholm.

FÖRENADE KUNGARIKET:

Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Avdelningen för arbete och pensioner, centrumet för internationell pension), Newcastle-upon-Tyne.”

3.   BOLAGSRÄTT

32001 R 2157: Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EGT L 294, 10.11.2001, s. 1), ändrad genom

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

a)

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN:

акционерно дружество”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN:

societate pe acţiuni”.

b)

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată”.

4.   KONKURRENSPOLITIK

31999 R 0659: Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 27.3.1999, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Artikel 1 b i skall ersättas med följande:

”i)

utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 144 och 172 i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, av bilaga IV, punkt 3 och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien eller av bilaga V punkt 2 och punkt 3 b och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, allt stöd som fanns innan fördraget trädde i kraft i respektive medlemsstat, det vill säga stödordningar och individuellt stöd som infördes före och som fortfarande är tillämpliga efter fördragets ikraftträdande,”

5.   JORDBRUK

A.   JORDBRUKSLAGSTIFTNING

1.

31965 R 0079: Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 109, 23.6.1965, s. 1859), ändrad genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31972 R 2835: Rådets förordning (EEG) nr 2835/72 av den 29.12.1972 (EGT L 298, 31.12.1972, s. 47),

31973 R 2910: Rådets förordning (EEG) nr 2910/73 av den 23.10.1973 (EGT L 299, 27.10.1973, s. 1),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 R 2143: Rådets förordning (EEG) nr 2143/81 av den 27.7.1981 (EGT L 210, 30.7.1981, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 R 3644: Rådets förordning (EEG) nr 3644/85 av den 19.12.1985 (EGT L 348, 24.12.1985, s. 4),

31985 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20.12.1985 (EGT L 362, 31.12.1985, s. 8),

31990 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 R 2801: Rådets förordning (EG) nr 2801/95 av den 29.11.1995 (EGT L 291, 6.12.1995, s. 3),

31997 R 1256: Rådets förordning (EG) nr 1256/97 av den 25.6.1997 (EGT L 174, 2.7.1997, s. 7),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 35),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 2059: Rådets förordning (EG) nr 2059/2003 av den 17.11.2003 (EUT L 308, 25.11.2003, s. 1),

32004 R 0660: Kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 av den 7.4.2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

a)

I artikel 5.1 skall följande läggas till:

”Bulgarien och Rumänien skall inrätta en nationell kommitté inom sex månader från anslutningen.”

b)

I bilagan skall följande läggas till:

”Bulgarien

1.

Северозападен

(Severozapaden)

2.

Северен централен

(Severen tsentralen)

3.

Североизточен

(Severoiztochen)

4.

Югозападен

(Yugozapaden)

5.

Южен централен

(Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен

(Yugoiztochen)

Bulgarien får dock utgöra ett område under de två första åren efter anslutningen.”

”Rumänien

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

Bucureşti-Ilfov”

2.

31977 R 1784: Rådets förordning (EEG) nr 1784/77 av den 19 juli 1977 om certifiering av humle (EGT L 200, 8.8.1977, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31979 R 2225: Rådets förordning (EEG) nr 2225/79 av den 9.10.1979 (EGT L 257, 12.10.1979, s. 1),

31985 R 2039: Rådets förordning (EEG) nr 2039/85 av den 23.7.1985 (EGT L 193, 25.7.1985, s. 1),