Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

13.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 april 2007

om fastställande av övergångsåtgärder för systemet för identifiering och registrering av får och getter i Rumänien enligt föreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 21/2004

[delgivet med nr K(2007) 1527]

(Text av betydelse för EES)

(2007/228/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 och direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (1), föreskrivs det att alla djur på en anläggning som är födda efter den 9 juli 2005, eller i fråga om Bulgarien och Rumänien djur som fötts efter ländernas anslutning, skall identifieras inom sex månader från djurets födelse och i alla fall innan djuret lämnar födelseanläggningen.

(2)

Enligt den förordningen skall djuren identifieras med hjälp av ett öronmärke och ett andra identifieringsmärke som godkänts av den behöriga myndigheten och svarar mot vissa tekniska specifikationer.

(3)

Genom en skrivelse av den 22 januari 2007 ansökte Rumänien om övergångsåtgärder på ett år för identifiering av får och getter i Rumänien, under vilken tid djuren skall identifieras med ett enda öronmärke.

(4)

Rumänien har intygat att djur som är avsedda för handel inom gemenskapen eller för export till tredjeland kommer att identifieras i enlighet med förordning (EG) nr 21/2004.

(5)

För att Rumänien skall kunna fortsätta med sitt system för identifiering ytterligare ett år men också för att säkerställa att djur avsedda för handel inom gemenskapen eller för export identifieras med två identifieringsmärken bör dessa djur identifieras i enlighet med gemenskapsreglerna, förutom att de identifieringsmärken som föreskrivs i förordning (EG) nr 21/2004 får anbringas i den anläggning som djuren skickats från.

(6)

För att underlätta övergången från det tidigare systemet i Rumänien till det system som föreskrivs i förordning (EG) nr 21/2004 bör övergångsåtgärder fastställas för identifiering av får och getter i Rumänien.

(7)

Detta beslut måste börja tillämpas den 1 januari 2007 så att man säkerställer en kontinuerlig tillämpning av det befintliga identifieringssystemet för nationella förflyttningar.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identifiering av djur i Rumänien

Får och getter som hålls på anläggningar i Rumänien (nedan kallade ”djur”) skall identifieras med åtminstone ett enskilt öronmärke försett med varje djurs enskilda kod enligt nationella bestämmelser senast det datum då djuret lämnar födelseanläggningen eller inom sex månader från djurets födelse, beroende på vilket som infaller först.

Artikel 2

Identifiering av djur avsedda för handel inom gemenskapen eller för export till tredjeland

Alla djur som är avsedda för handel inom gemenskapen eller för export till tredjeland skall identifieras enligt förordning (EG) nr 21/2004, i tillämpliga fall med annan identifiering än det öronmärke som skall användas enligt artikel 1 i detta beslut.

Genom avvikelse från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 21/2004 får det öronmärke som avses i den bestämmelsen anbringas i ursprungsanläggningen enligt definitionen i artikel 2 b.8 i rådets direktiv 91/68/EEG (2).

Artikel 3

Krav på transportdokument

På det transportdokument som enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 21/2004 skall åtfölja ett djur som förflyttas inom det nationella territoriet mellan två olika anläggningar skall varje djurs enskilda koder anges enligt bestämmelserna i artikel 1 i detta beslut.

Artikel 4

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007.

Artikel 5

Adressat

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).