Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1313/2007

av den 8 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2076/2002 med avseende på en förlängning av den tidsperiod som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG när det gäller metalaxyl och förordning (EG) nr 2024/2006 med avseende på ett upphävande av undantaget för metalaxyl

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Metalaxyl är ett av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (2).

(2)

Den tidsperiod som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG löpte ut den 31 december 2006 för de verksamma ämnen som utvärderas inom ramen för förordning (EEG) nr 3600/92, i enlighet med artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 av den 20 november 2002 om förlängning av den tidsperiod som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG samt om att inte förteckna vissa verksamma ämnen i bilaga I till det direktivet och att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (3).

(3)

Den 2 maj 2003 antog kommissionen beslut 2003/308/EG om att inte uppta metalaxyl i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne (4).

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 2024/2006 av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 98/270/EG, 2002/928/EG, 2003/308/EG, 2004/129/EG, 2004/141/EG, 2004/247/EG, 2004/248/EG, 2005/303/EG och 2005/864/EG när det gäller fortsatt användning av växtskyddsmedel som innehåller vissa verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Rumäniens anslutning (5), medges ett undantag från artikel 3 i beslut 2003/308/EG.

(5)

I en dom av den 18 juli 2007 i mål C-326/05 P (6) ogiltigförklarade EG-domstolen beslut 2003/308/EG.

(6)

Enligt artikel 233 i EG-fördraget ska den eller de institutioner vars rättsakt har förklarats ogiltig vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domstolens dom.

(7)

Följaktligen är det nödvändigt att för metalaxyl förlänga den tidsperiod som föreskrivs i förordning (EG) nr 2076/2002 för att detta ämne ska kunna utvärderas och för att medlemsstaterna under tiden ska kunna godkänna växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne. Närmare föreskrifter för utvärderingsförfarandet för metalaxyl ska lämnas i en särskild rättsakt. För att domen ska kunna verkställas så snart som möjligt bör man förlänga tidsperioden utan att vänta på att en sådan rättsakt ska antas.

(8)

Förordningarna (EG) nr 2076/2002 och (EG) nr 2024/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 2076/2002 ska följande mening läggas till efter första meningen:

”För metalaxyl ska den tolvårsperiod som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG förlängas till och med den 30 juni 2010.”

Artikel 2

Artikel 4 i förordning (EG) nr 2024/2006 ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/52/EG (EUT L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EUT L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  EGT L 319, 23.11.2002, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1980/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 96).

(4)  EUT L 113, 7.5.2003, s. 8.

(5)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 79.

(6)  EUT C 235, 6.10.2007, s. 5.