Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

27.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/59


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 november 2009

om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien och de strukturella kraven för sådana anläggningar

[delgivet med nr K(2009) 9083]

(Text av betydelse för EES)

(2009/852/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1), särskilt artikel 12 andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 852/2004 innehåller allmänna regler för livsmedelsföretagare om livsmedelshygien baserade bl.a. på principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter. Där föreskrivs att livsmedelsföretagare ska följa vissa förfaranden som bygger på dessa principer.

(2)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare och reglerna i förordning (EG) nr 852/2004 kompletteras. Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 innehåller strukturella krav för mjölkbearbetningsanläggningar och hygienkrav för obehandlad mjölk och mjölkprodukter.

(3)

Genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad anslutningsakten) har Rumänien beviljats en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2009 vad gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av de strukturella kraven och hygienkraven i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004.

(4)

I kapitel 5 avsnitt B.I punkt a i bilaga VII till anslutningsakten ges vissa mjölkbearbetningsanläggningar som inte uppfyller de strukturella krav som anges i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 tillåtelse att fortsätta sin verksamhet fram till den 31 december 2009.

(5)

Sedan Rumäniens anslutning har antalet anläggningar som uppfyller dessa strukturella krav ökat. Vissa mjölkbearbetningsanläggningar håller dock fortfarande på att genomföra de strukturella förbättringar som krävs för att de ska uppfylla kraven. Mot bakgrund av de pågående strukturella förbättringarna är det nödvändigt att införa ett tidsbegränsat undantag från de strukturella krav som anges i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004. Förteckningen över de anläggningar som inte uppfyller dessa strukturella krav finns i bilaga I till detta beslut.

(6)

I kapitel 5 avsnitt B.I punkt c i bilaga VII till anslutningsakten ges dessutom vissa mjölkbearbetningsanläggningar som inte uppfyller de hygienkrav som anges i förordning (EG) nr 853/2004 tillåtelse att fortsätta sin verksamhet fram till den 31 december 2009.

(7)

Mjölkgårdar som inte uppfyller dessa hygienkrav finns spridda över hela Rumänien. Andelen obehandlad mjölk som uppfyller de kraven och som levereras till mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien, har endast ökat något under de senaste åren.

(8)

Med hänsyn till den aktuella situationen bör det införas ett tidsbegränsat undantag från de hygienkrav som anges i förordning (EG) nr 853/2004, så att Rumänien får möjlighet att se till att landets mjölksektor uppfyller dessa krav.

(9)

Därför bör vissa mjölkbearbetningsanläggningar som finns förtecknade i bilaga II till detta beslut genom undantag från förordning (EG) nr 853/2004 få tillåtelse fortsätta att bearbeta både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det, förutsatt att bearbetningen sker i separata produktionslinjer. Dessutom bör vissa mjölkbearbetningsanläggningar som finns förtecknade i bilaga III till detta beslut få fortsätta att bearbeta mjölk som inte uppfyller kraven, utan separata produktionslinjer.

(10)

För att mjölkbearbetningsanläggningar som uppfyller de strukturella kraven inte ska behandlas orättvist, bör sådana anläggningar dessutom tillåtas att ta emot mjölk som inte uppfyller kraven på samma villkor som mjölkbearbetningsanläggningar som inte uppfyller kraven.

(11)

Mjölkprodukter framställda av mjölk som inte uppfyller kraven bör endast få släppas ut på marknaden i Rumänien eller användas för ytterligare bearbetning i de mjölkbearbetningsanläggningar som omfattas av undantagen i detta beslut.

(12)

Övergångsperioden som beviljas genom detta beslut bör begränsas till 24 månader från och med den 1 januari 2010. Situationen inom mjölksektorn i Rumänien bör ses över före utgången av den perioden. Rumänien bör därför lämna årliga rapporter till kommissionen om de framsteg som gjorts när det gäller uppgraderingen av dels mjölkbearbetningsanläggningarna i den medlemsstaten, dels de mjölkgårdar som levererar obehandlad mjölk till mjölkbearbetningsanläggningarna, dels systemet för uppsamling och transport av mjölk som inte uppfyller kraven.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av detta beslut ska med mjölk som inte uppfyller kraven avses obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven i avsnitt IX kapitel I delarna II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 2

1.   De strukturella krav som fastställs i kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 samt i såväl avsnitt I kapitlen II och III, avsnitt II kapitlen II och III som avsnitt V kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska till och med den 31 december 2011 inte tillämpas på mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien som finns förtecknade i bilaga I till detta beslut.

2.   Mjölkprodukter som produceras av de mjölkbearbetningsanläggningar som avses i punkt 1 ska endast

a)

släppas ut på den inhemska marknaden i Rumänien, eller

b)

användas för ytterligare bearbetning i de mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien som avses i punkt 1.

Sådana mjölkprodukter ska vara försedda med ett annat kontroll- eller identifieringsmärke än det som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 3

Genom undantag från kraven i avsnitt IX kapitel I delarna II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 får de mjölkbearbetningsanläggningar som finns förtecknade i bilaga II till detta beslut fortsätta fram till den 31 december 2011 att bearbeta både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det, förutsatt att bearbetningen sker i separata produktionslinjer.

Artikel 4

Genom undantag från kraven i avsnitt IX kapitel I delarna II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 får de mjölkbearbetningsanläggningar som finns förtecknade i bilaga III till detta beslut fortsätta fram till den 31 december 2011 att bearbeta mjölk som inte uppfyller kraven, utan separata produktionslinjer.

Artikel 5

Mjölkprodukter framställda av mjölk som inte uppfyller kraven får endast

a)

släppas ut på den inhemska marknaden i Rumänien, eller

b)

användas för ytterligare bearbetning i de mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien som avses i artiklarna 2, 3 och 4.

Sådana mjölkprodukter ska vara försedda med ett annat kontroll- eller identifieringsmärke än det som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 6

Rumänien ska lämna årliga rapporter till kommissionen om hur långt landet kommit i arbetet med att se till att kraven i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 uppfylls när det gäller följande:

a)

De mjölkbearbetningsanläggningar som avses i artikel 2.1, inklusive en tidtabell för deras uppfyllande av de strukturella krav som avses i den bestämmelsen.

b)

Mjölkgårdar som framställer mjölk som inte uppfyller kraven.

c)

Systemet för insamling och transport av mjölk som inte uppfyller kraven.

Den första årliga rapporten ska lämnas till kommissionen senast den 31 december 2010, och den andra årliga rapporten ska lämnas senast den 31 oktober 2011.

För dessa rapporter ska blanketten i bilaga IV användas.

Artikel 7

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2011.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 2.1

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea, Jud. Alba, 517610

3

AB 3386

S.C. Lactate C.H. S.RL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

4

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

5

AG 11

S.C. Agrolact Cosesti

Cosesti, Jud. Arges, 115202

6

BC 2519

S.C. Marlact SRL

Buhoci, Jud. Bacau, 607085

7

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, Jud. Bihor, 417431

8

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 4 17166

9

BN 2120

S.C. Eliezer SRL

Lunca Ilvei, Jud. Bistrita Nasaud, 427125

10

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

11

BN 2399

S.C. Carmo- Lact Prod SRL

Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

13

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165

14

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

15

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

16

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

17

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, Jud. Botosani, 715100

18

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

19

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

20

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Jud. Brasov, 507105

21

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Jud. Brasov, 505200

22

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

23

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

24

BZ 0098

S.C. Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

25

BZ 0627

S.C. Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

26

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

27

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

28

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

29

CJ 41

S.C. Kazal SRL

Dej, Jud. Cluj, 405200

30

CJ 7584

S.C. Aquasala SRL

Bobalna, Jud. Cluj, 407085

31

CT 04

S.C. Lacto Baneasa SRL

Baneasa, Jud. Constanta, 907035

32

CT 15

S.C. Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

33

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud.Constanta, 907065

34

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud.Constanta, 907275

35

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud. Constanta, 907260

36

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud.Constanta, 907112

37

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

38

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

39

CT 30

S.C. Eastern European Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

40

CT 294

S.C. Suflaria Import Export SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

41

L9

S.C. Covalact SA

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

42

CV 2451

S.C. Agro Pan Star SRL

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

43

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

44

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, Jud. Dolj, 200378

45

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Jud. Galati, 800506

46

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

47

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

48

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Targu. Jiu, Jud. Gorj, 210112

49

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

50

HR 166

S.C. Lactopan SRL

Mujna, Jud. Harghita, 537076

51

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

52

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Harghita, 537175

53

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

54

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

55

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

56

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

57

IS 1012

S.C. Agrocom SA.

Strunga, Jud. Iasi, 707465

58

IS 1540

S.C. Promilch S.R.L.

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

59

MM 793

S.C. Wromsal SRL

Satulung, Jud. Maramures 437270

60

MM 6325

S.C. Ony SRL

Larga, Jud. Maramures, 437317

61

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

62

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Jud. Maramures, 437162

63

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

64

MS 297

S.C. Rodos S.R.L

Faragau, Jud. Mures, 547225

65

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

66

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

67

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

68

MS 5554

S.C. Globivetpharm S.R.L

Batos, Jud. Mures, 547085

69

L12

S.C. Camytex Prod SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

70

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

71

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

72

SM 4189

S.C. Primalact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

73

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Jud. Salaj, 455200

74

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Jud. Suceava, 725200

75

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Jud. Suceava, 720290

76

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

77

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

78

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

79

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

80

TR 78

S.C. Interagro SRL

Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

81

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

82

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

83

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman, 147215

84

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

85

TL 965

S.C. Mineri SRL

Mineri, Jud. Tulcea, 827211

86

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Jud. Vrancea, 620122

87

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

88

VN 35

S.C. Monaco SRL

Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 3

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

1

L35

S.C. Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

2

L81

S.C. Raraul SA

Campulung Moldovenesc, Jud.Suceava, 725100


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 4

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

1

L18

S.C. Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, Jud. Bacau, 607630

2

L72

S.C. Lactomuntean SRL

Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345

3

L78

S.C. Romfulda Prod SRL

Beclean, Jud. Bistrita Nasaud, 425100

4

L107

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Sieu Magherus, Jud. Bistrita-Nasaud, 427295

5

L109

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

6

L110

S.C. Lech Lacto SRL

Lechinta, Jud. Bistrita-Nasaud, 427105

7

L3

S.C. Aby Impex SRL

Sendriceni, Jud. Botosani, 717380

8

L4

S.C. Spicul 2 SRL

Dorohoi, Jud. Botosani, 715200

9

L116

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

10

L73

S.C. Eurocheese Productie SRL

Bucuresti, 030608

11

L97

S.C. Terra Valahica SRL

Berca, Jud. Buzau, 127035

12

L129

S.C. Bonas Import Export SRL

Dezmir, Jud. Cluj, 407039

13

L84

S.C. Picolact Prodcom SRL

Iclod, Jud. Cluj, 407335

14

L122

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

15

L43

S.C. Lactocorv SRL

Ion Corvin, Jud. Constanta, 907150

16

L40

S.C. Betina Impex SRL

Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

17

L41

S.C. Elda Mec SRL

Topraisar, Jud. Constanta, 907210

18

L87

S.C. Niculescu Prod SRL

Cumpana, Jud. Constanta, 907105

19

L118

S.C. Assla Kar SRL

Medgidia, Jud. Constanta, 905600

20

L130

S.C. Muntina Prod SRL

Constanta, Jud. Constanta, 900735

21

L58

S.C. Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, Jud. Dambovita, 130062

22

L82

S.C. Totallact Group SA.

Dragodana, Jud. Dambovita, 137200

23

L91

S.C. Cosmilact SRL

Schela, Jud. Galati, 807265

24

L55

S.C. Gordon Prod SRL

Bisericani, Jud. Harghita, 535062

25

L65

S.C. Karpaten Milk

Suseni, Jud. Harghita, 537305

26

L124

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

27

L15

S.C. Teletext SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920066

28

L99

S.C. Valizvi Prod Com SRL

Garbovi, Jud. Ialomita, 927120

29

L47

S.C. Oblaza SRL

Bârsana, Jud. Maramures, 437035

30

L85

S.C. Avi-Seb Impex SRL

Copalnic, Manastur, Jud. Maramures, 437103

31

L86

S.C. Zea SRL

Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060

32

L16

S.C. Roxar Prod Com SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

33

L54

S.C. Rodlacta S.R.L.

Faragau, Jud. Mures, 547225

34

L32

S.C. Hochland Romania SRL

Sighisoara, Jud. Mures, 545400

35

L21

S.C. Industrializarea Laptelui Mures SA.

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

36

L108

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jud. Mures, 547571

37

L121

S.C. Mirdatod Prod S.R.L

Ibanesti, Jud. Mures, 547325

38

L96

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

39

L101

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

40

L106

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

41

L6

S.C Lacta Han Prod SRL

Urecheni, Jud. Neamt, 617490

42

L123

S.C. ProCom Pascal SRL

Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

43

L63

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, Jud. Prahova, 107260

44

L50

S.C. Ecolact Prod SRL

Paulesti, Jud. Prahova, 107246

45

L100

S.C. Alto Impex SRL

Provita de Jos, Jud. Prahova, 107477

46

L53

S.C. Friesland Romania SA

Carei, Jud. Satu Mare, 445100

47

L93

S.C. Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, Jud. Satu Mare, 447067

48

L120

S.C. Unicarm SRL

Vetis, Jud. Satu Mare, 447355

49

L88

S.C. Agromec Crasna SA.

Crasna, Jud. Salaj, 457085

50

L89

S.C. Ovinex SRL

Sarmasag, Jud. Salaj, 457330

51

L67

S.C. Gefa Impex SRL

Talmaciu, Jud. Sibiu, 555700

52

L71

S.C. Lacto Sibiana SA.

Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270

53

L5

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

54

L36

S.C. Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, Jud. Suceava, 727610

55

L83

S.C. Balaceana Prod SRL

Balaceana, Jud. Suceava, 727125

56

L128

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

57

L68

S.C. Aida SRL

Galanesti, Jud. Suceava, 727280

58

L80

S.C. Industrial Marian S.R.L.

Drănceni, Jud. Vaslui, 737220

59

L 136

S.C. Campaei Prest SRL

Hidiseul de Sus, Jud. Bihor, 417277

60

L135

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

61

L134

S.C. Lactocrist S.R.L.

Cristian, Jud. Sibiu, 557085

62

L137

S.C. Dunarea Prod S.R.L.

Milcovul, Jud. Vrancea, 627205


BILAGA IV

RAPPORTERINGSBLANKETT ENLIGT ARTIKEL 6

Anläggning nr

Namn

Adress

Region

Framsteg som gjorts (kort beskrivning)

Uppskattad andel av kraven som uppfylls

(%)

Datum då kraven planeras vara uppfyllda

Region

Totalt antal mjölkgårdar

31.12.2009

Antal mjölkgårdar vars mjölk inte uppfyller kraven

31.12.2009

Andel (%) mjölkgårdar vars mjölk inte uppfyller kraven av det totala antalet

31.12.2009

Totalt antal mjölkgårdar

30.11.2010

Antal mjölkgårdar vars mjölk inte uppfyller kraven

30.11.2010

Andel (%) mjölkgårdar vars mjölk inte uppfyller kraven av det totala antalet

30.11.2010

Totalt antal mjölkgårdar

30.9.2011

Antal mjölkgårdar vars mjölk inte uppfyller kraven

30.9.2011

Andel (%) mjölkgårdar vars mjölk inte uppfyller kraven av det totala antalet

30.9.2011

Totalt RO

Region

Totalt antal mjölkuppsamlingsställen

31.12.2009

Antal mjölkuppsamlingsställen som inte uppfyller kraven

31.12.2009

Andel (%) mjölkuppsamlingsställen som inte uppfyller kraven av det totala antalet

31.12.2009

Totalt antal mjölkuppsamlingsställen

30.11.2010

Antal mjölkuppsamlingsställen som inte uppfyller kraven

30.11.2010

Andel (%) mjölkuppsamlingsställen som inte uppfyller kraven av det totala antalet

30.11.2010

Totalt antal mjölkuppsamlingsställen

30.9.2011

Andel (%) mjölkuppsamlingsställen som inte uppfyller kraven av det totala antalet

30.9.2011

Totalt RO