Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

6.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 444/2009

av den 28 maj 2009

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 slog fast att det i Europeiska unionen behövs en enhetlig strategi avseende biometriska kännetecken och uppgifter i tredjelandsmedborgares identitetshandlingar, EU-medborgares pass och i informationssystemen (VIS och SIS II).

(2)

Till följd av detta antog rådet förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (2), vilket var ett viktigt steg på vägen mot användandet av nya metoder för att göra pass och resehandlingar säkrare och skapa en mer tillförlitlig koppling mellan en innehavare och dennes pass eller resehandling och därigenom bidra till att förhindra att pass eller resehandlingar används i bedrägligt syfte.

(3)

Genom förordning (EG) nr 2252/2004 blev det obligatoriskt att lämna fingeravtryck, vilka lagras på ett kontaktlöst chip på passet eller resehandlingen. Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att införa undantag från det kravet. I samband med pilotprojekt som har genomförts i vissa medlemsstater har det upptäckts att fingeravtryck från barn under sex år inte håller den kvalitet som krävs för identitetskontroller (ett mot ett). Dessutom förändras barns fingeravtryck betydligt, vilket försvårar kontrollerna av avtrycken under passets eller resehandlingens hela giltighetsperiod.

(4)

Det är nödvändigt att harmonisera undantagen från det generella kravet på att lämna fingeravtryck, för att bibehålla de gemensamma säkerhetsstandarderna och förenkla gränskontrollerna. Det är inte lämpligt, varken ur juridisk synvinkel eller ur säkerhetssynvinkel, att överlåta åt medlemsstaterna att i nationell lagstiftning definiera undantagen från fingeravtryckskravet i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna.

(5)

Förordning (EG) nr 2252/2004 föreskriver att biometriska uppgifter ska samlas in och lagras i lagringsmediet för pass och resehandlingar med syftet att utfärda sådana handlingar. Detta påverkar inte någon annan användning eller lagring av dessa uppgifter i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning. Förordning (EG) nr 2252/2004 utgör inte en rättslig grund för att skapa eller upprätthålla databaser för lagring av dessa uppgifter i medlemsstaterna; denna fråga omfattas nämligen helt och hållet av den nationella lagstiftningen.

(6)

Som en kompletterande säkerhetsåtgärd och för att säkra ett ytterligare skydd för barn bör principen om ett pass per person införas. Principen rekommenderas också av Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) och säkrar att ett pass och de biometriska kännetecken som finns i det endast är kopplade till passinnehavaren. Det är säkrare om varje person har ett eget pass.

(7)

Medlemsstaterna kommer att bli tvungna att utfärda individuella pass till minderåriga, och det kan finnas betydande skillnader mellan medlemsstaternas lagar när det gäller barn som passerar medlemsstaternas yttre gränser, varför kommissionen bör undersöka om det finns ett behov av åtgärder för att säkerställa en gemensam strategi beträffande reglerna för skydd av barn som passerar medlemsstaternas yttre gränser.

(8)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(9)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. Eftersom denna förordning är en utveckling av Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ska Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom sex månader efter dagen för antagandet av denna förordning, besluta huruvida landet ska genomföra den i sin nationella lagstiftning.

(10)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade kungariket.

(11)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

(12)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet (6).

(13)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (7), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (8) och 2008/149/RIF (9).

(14)

När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Lichtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG (10).

(15)

Förordning (EG) nr 2252/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2252/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 och 1.2 ska ersättas med följande:

”1.   Pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna ska överensstämma med minimisäkerhetsstandarderna i bilagan.

Varje pass eller resehandling ska utfärdas som en enskild handling.

Kommissionen ska senast den 26 juni 2012 lägga fram en rapport om kraven för barn som reser ensamma eller med medföljande vuxen och som passerar medlemsstaternas yttre gränser och ska vid behov föreslå lämpliga initiativ för att säkerställa en gemensam strategi beträffande reglerna för skydd för barn som passerar medlemsstaternas yttre gränser.

2.   Passen och resehandlingarna ska innefatta ett mycket säkert lagringsmedium, som ska innehålla en ansiktsbild. Medlemsstaterna ska också låta två platta fingeravtryck i interoperabla format ingå. Uppgifterna ska säkras, och lagringsmediet ska ha tillräcklig kapacitet och möjlighet att garantera uppgifternas integritet, autenticitet och sekretess.

2a.   Följande personer ska undantas från kravet på att lämna fingeravtryck:

a)

Barn under 12 år.

Åldersgränsen på 12 år är provisorisk. Den rapport som avses i artikel 5a ska innehålla en översyn av åldersgränsen, eventuellt tillsammans med ett förslag till ändring av åldersgränsen.

Utan att det påverkar konsekvenserna av tillämpningen av artikel 5a får de medlemsstater som i sin nationella lag, antagen före den 26 juni 2009 fastställer en åldersgräns under 12 år tillämpa den åldersgränsen under en övergångsperiod fram till fyra år efter den 26 juni 2009. Den åldersgräns som ska gälla inom övergångsperioden får dock inte vara lägre än sex år.

b)

Personer på vilka det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck.

2b.   Om det tillfälligt är omöjligt att ta fingeravtryck av de avsedda fingrarna ska medlemsstaterna tillåta att fingeravtryck tas av de andra fingrarna. Om det också tillfälligt är omöjligt att ta fingeravtryck av några av de andra fingrarna ska medlemsstaterna utfärda ett provisoriskt pass med en giltighetstid på högst tolv månader.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1a

1.   Biometriska kännetecken ska samlas in av utbildad och vederbörligen bemyndigad personal hos de nationella myndigheter som ansvarar för att utfärda pass och resehandlingar.

2.   Medlemsstaterna ska samla in biometriska kännetecken från ansökaren i enlighet med de garantier som fastställs i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i FN:s konvention om barnets rättigheter. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga förfaranden som garanterar den berörda personens värdighet tillämpas vid problem med registreringen.”

3.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Ytterligare tekniska specifikationer som överensstämmer med internationella standarder, särskilt rekommendationerna från Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), för pass och resehandlingar angående nedanstående ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2:

a)

Ytterligare säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, inklusive strängare standarder för att förebygga risken för hel- och delförfalskningar.

b)

Tekniska specifikationer för lagringsmediet för de biometriska kännetecknen och deras säkerhet, inklusive förhindrande av obehörig åtkomst.

c)

Kvalitetskrav och gemensamma standarder för ansiktsbilden och fingeravtrycken.”

4.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   Biometriska uppgifter ska samlas in och lagras i lagringsmediet för pass och resehandlingar i syfte att utfärda sådana handlingar. Vid tillämpningen av denna förordning får de biometriska kännetecknen i pass och resehandlingar endast användas för att kontrollera

a)

passets eller resehandlingens autenticitet,

b)

innehavarens identitet genom direkt tillgängliga jämförbara kännetecken, när uppvisande av pass eller resehandling krävs enligt lag.

Kontroller av ytterligare säkerhetsdetaljer ska genomföras utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (11). Bristfälliga jämförelser ska inte i sig själva påverka passets eller resehandlingens giltighet för passage av de yttre gränserna.

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a

Kommissionen ska senast den 26 juni 2012 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport utifrån en omfattande och djupgående studie som genomförts av en oberoende myndighet och övervakats av kommissionen som, bland annat genom en utvärdering av de aktiva systemens precision, ska undersöka tillförlitligheten och den tekniska genomförbarheten av att använda fingeravtryck från barn under 12 års ålder för identifiering och verifiering, inklusive en jämförelse av frekvensen för felaktiga avvisningar i varje medlemsstat och - utifrån resultatet av denna studie – en analys av behovet av gemensamma regler för jämförelseprocessen. Rapporten ska i förekommande fall åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.”

6.

Artikel 6 andra stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska tillämpa denna förordning

a)

i fråga om ansiktsbilden, senast 18 månader,

b)

i fråga om fingeravtrycken, senast 36 månader,

efter antagandet av de ytterligare tekniska specifikationer som avses i artikel 2. Detta ska dock inte påverka giltigheten av redan utfärdade pass och resehandlingar.

Artikel 1.1 andra stycket ska genomföras senast den 26 juni 2012. Den ursprungliga giltighetstiden för innehavaren ska dock inte påverkas.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Strasbourg den 6 maj 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 14 januari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 april 2009.

(2)  EUT L 385, 29.12.2004, s. 1.

(3)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 50.

(10)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.

(11)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.”