Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

11.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 38/7


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

av den 9 februari 2010

om utnämning av Europeiska kommissionen

(2010/80/EU)

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 17.3 och 17.4 samt artikel 17.7 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Omständigheterna i samband med ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget har fått till följd att den kommission som utsågs den 22 november 2004 har kvarstått i funktion efter den 31 oktober 2009, i avvaktan på att processen med tillsättandet av den nya kommissionen skulle slutföras, i överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen, ändrade genom Lissabonfördraget.

(2)

Efter det att Lissabonfördraget hade trätt i kraft den 1 december 2009 utnämnde Europeiska rådet genom beslut 2009/880/EU (1), med godkännande av kommissionens ordförande, Catherine ASHTON till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för perioden från och med den 1 december 2009 till slutet av den pågående mandatperioden för kommissionen.

(3)

I enlighet med artikel 17.4 i fördraget om Europeiska unionen ska en ny kommission bestående av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ska vara en av kommissionens vice ordförande, tillsättas för perioden från och med slutet på mandatperioden för den vid Lissabonfördragets ikraftträdande sittande kommissionen och till och med den 31 oktober 2014.

(4)

Europeiska rådet har utsett José Manuel DURÃO BARROSO till den person som föreslagits Europaparlamentet som ordförande för kommissionen, och Europaparlamentet har valt den utsedda kandidaten.

(5)

Genom beslut 2009/903/EU (2) antog rådet i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen. Samma dag utnämnde Europeiska rådet genom beslut 2009/950/EU (3) i samförstånd med kommissionens ordförande Catherine ASHTON till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för perioden från och med slutet av den då sittande kommissionens mandatperiod till och med den 31 oktober 2014.

(6)

Genom beslut 2010/41/EU, Euratom (4), som upphäver och ersätter beslut 2009/903/EU, antog rådet i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen en ny förteckning över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen.

(7)

Den 9 februari 2010 godkände Europaparlamentet genom omröstning utnämningen av ordföranden, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt de övriga ledamöterna av kommissionen som kollegium.

(8)

Kommissionen bör därför utnämnas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till ledamöter av Europeiska kommissionen för perioden från och med den 10 februari 2010 till och med den 31 oktober 2014:

Till ordförande utnämns

José Manuel DURÃO BARROSO.

Till ledamot och vice ordförande utnämns i enlighet med artikel 18.4 i fördraget om Europeiska unionen

Catherine ASHTON, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Till ledamöter utnämns

Joaquín ALMUNIA AMANN

László ANDOR

Michel BARNIER

Dacian CIOLOȘ

John DALLI

Maria DAMANAKI

Karel DE GUCHT

Štefan FÜLE

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Connie HEDEGAARD

Siim KALLAS

Neelie KROES

Janusz LEWANDOWSKI

Cecilia MALMSTRÖM

Günther H. OETTINGER

Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK

Viviane REDING

Olli REHN

Maroš ŠEFČOVIČ

Algirdas Gediminas ŠEMETA

Antonio TAJANI

Androulla VASSILIOU

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 10 februari 2010.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2010.

På Europeiska rådets vägnar

H. VAN ROMPUY

Ordförande


(1)  EUT L 315, 2.12.2009, s. 49.

(2)  EUT L 321, 8.12.2009, s. 51.

(3)  EUT L 328, 15.12.2009, p. 69.

(4)  EUT L 20, 26.1.2010, s. 5.