Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/6


EUROPEISKA UNIONENS RÅDS BESLUT

av den 5 december 2011

om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (1),

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (2), och

av följande skäl:

Republiken Kroatien har ansökt om att bli medlem av Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Rådet har beslutat att godta denna ansökan om upptagande som medlem; villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen som därigenom blir nödvändiga ska fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Kroatien.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(2)  Se sidan 5 i detta nummer av EUT.