Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/21


RÅDETS BESLUT

fattat i samförstånd med kommissionens ordförande

av den 28 november 2012

om utnämning av en ny ledamot av Europeiska kommissionen

(2012/744/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 246 andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 9 februari 2010 antog Europeiska rådet beslut 2010/80/EU (2) om utnämning av Europeiska kommissionen för perioden till och med den 31 oktober 2014.

(2)

I en skrivelse av den 16 oktober 2012 underrättade José Manuel DURÃO BARROSO, kommissionens ordförande, rådet om att John DALLI avgått från sitt ämbete som ledamot av kommissionen med omedelbar verkan.

(3)

I enlighet med artikel 246 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det för en entledigad ledamots återstående mandattid utses en ersättare av samma nationalitet.

(4)

En ny ledamot av kommissionen bör därför utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I samförstånd med José Manuel DURÃO BARROSO, kommissionens ordförande, föreslår rådet att Tonio BORG ska utses till ledamot av kommissionen för återstoden av mandattiden, dvs. till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 21 november 2012 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 38, 11.2.2010, s. 7.