Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

30.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/1


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna”

(KOM(2003) 510 slutlig – 2003/0198 COD)

(2004/C 110/01)

Den 16 september 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämda förslag.

Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 2 februari 2004. (Föredragande: Paulo Barros Vale).

Vid sin 406:e plenarsession den 25–26 februari 2004 (sammanträdet den 25 februari 2004) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande:

1.   Inledning

1.1.

Schengenkonventionen, som skall garantera fri rörlighet för personer och varor, undertecknades 1995 av Tyskland, Frankrike, Belgien, Luxemburg och Nederländerna, dock ej av Irland och Storbritannien. Konventionen undertecknades senare av andra EU-länder, och även Norge och Island har anslutit sig.

1.2.

Även om Irland och Storbritannien inte omfattas av Schengenkonventionen om den fria rörligheten, deltar de i EU-samarbetet om säkerhet, särskilt på de områden där den fria rörligheten för personer och varor kan innebära försämringar avseende säkerhetsaspekterna.

1.3.

I Schengenkonventionen anges vilka myndigheter som skall erbjudas tillgång till Schengens informationssystem (SIS) och i vilket syfte systemet får användas. Konventionen medger inte i sin nuvarande lydelse att enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon får tillgång till informationssystemet.

1.4.

Kommissionen vill få till stånd en ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, så att lagstiftningen ger myndigheter som ansvarar för registrering av fordon tillgång till SIS-uppgifter om stulna motorfordon och släpvagnar, officiella blankodokument och utfärdade identitetshandlingar (pass, ID-kort, körkort). Därmed kan de kontrollera att fordon som anmäls för andraregistrering hos dem inte har stulits, bortförts eller på annat sätt försvunnit ur den rätta ägarens besittning, och att personer som ansöker om registreringsbevis inte använder stulna identitets- eller registreringshandlingar.

1.5.

Detta har stor betydelse eftersom antalet stulna fordon uppgår till omkring nio tusen per dag (omkring ett var tionde sekund). Femton miljoner fordon registreras varje år, varav sex till sju miljoner som en andraregistrering (1).

1.6.

Vid en bedömning av kommissionens förslag bör flera aspekter vägas in, särskilt rättvisehänsyn, bekämpande av brottslighet, stärkande av den inre marknaden och transportpolitik.

2.   Allmänna kommentarer

2.1.

Kommittén stöder kommissionens uppfattning att uppgifterna i SIS bör bli åtkomliga för nationella myndigheter med ansvar för att utfärda och kontrollera dokument av detta slag, mot bakgrund av de omfattande bedrägerier och den organiserade brottslighet som rör den här typen av varor och utrustning och tillhörande dokument.

2.2.

Kommittén anser att kommissionens syfte med de föreslagna ändringarna i Schengenkonventionen är relevant, eftersom de ökar rättssäkerheten och gör de rättsliga förfarandena snabbare, under förutsättning att systemet garanterar att uppgifterna är skyddade.

2.3.

Kommittén anser emellertid att man måste garantera att kommissionens förslag är förenligt med medlemsstaternas bestämmelser i lagar och interna regler.

2.4.

SIS har en tydlig gemenskapsinriktning och skall enligt Schengenkonventionen användas endast inom EES-området. EESK anser att detta villkor bör bibehållas. De bristfälliga systemen för samarbete med tredje land inom detta område utgör emellertid ett problem, eftersom en stor del av de fordon som stjäls eller bortförs inom EU används utanför unionens gränser.

2.5.

EESK ser ett samarbete med Interpol (181 länder) via ASF-systemet (Automated Search Facility) och Europol som en möjlig lösning. Det vore tillräckligt om den information som läggs in i SIS samtidigt registrerades i de två andra systemen. Det är avgörande att informationen förs in snabbt i systemen, särskilt när det gäller SIS, eftersom fordonen mycket snabbt förs bort från EU:s rättsskipningsområde.

2.6.

Kommittén anser att man borde låta de medlemsstater som inte undertecknat Schengenkonventionen få tillgång till dessa uppgifter i SIS, i de fall det rör sig om säkerhetsfrågor.

2.7.

De nya medlemsstaterna kommer enligt kommissionen att få tillgång till uppgifterna i SIS II (en ny version av informationssystemet) först i slutet av 2006. Kommittén anser att dessa länder inom en så kort tidsperiod som möjligt borde kunna få utnyttja uppgifterna fullt ut, och det är uppenbart att detta skulle främja syftet med systemet.

2.8.

EESK ser positivt på att man i förslaget tar hänsyn till privata enheter som ansvarar för fordonsregistrering i vissa medlemsstater, vilket kan bidra till att dessa enheter indirekt, via de myndigheter som har tillgång till SIS, får den information de behöver för att utföra sin uppgift bra, samtidigt som informationen skyddas.

2.9.

EESK anser att det är särskilt viktigt med system som hindrar myndigheter som har tillgång till SIS från att ta del av annan information i systemet. Systemet bör vara reserverat för de myndigheter som avses i artikel 1 i Schengenkonventionen, så att medborgarnas allmänna rättigheter skyddas.

2.10.

EESK ser positivt på att kommissionen garanterar att den lösning man presenterar inte har några finansiella konsekvenser för EU:s budget, eftersom medlemsstaterna står för kostnaderna.

2.11.

Kommittén anser vidare att statistik över denna typ av brottslighet bör sammanställas, behandlas och spridas, så att de brottsbekämpande insatserna skall kunna bli effektivare.

3.   Andra synpunkter

3.1.

Kommittén anser att den fria rörligheten för fordon inom unionen gynnas av ett system av detta slag, som dessutom är enkelt för myndigheterna att använda. Detta ger också ökat ansvar åt de nationella myndigheterna när det gäller att avskaffa vissa interna bestämmelser som gör det svårt för medborgarna att använda fordon som är registrerade i en annan medlemsstat.

3.2.

När det nu ges ökade möjligheter att bekämpa bedrägerier och stöld av fordon bör kommissionen uppmuntra medlemsstaterna att avskaffa bestämmelser som gör det svårare att använda fordon som inregistrerats i en annan medlemsstat. Dessa regler finns ofta kvar av enbart skatteskäl och strider mot bestämmelserna för den inre marknaden.

Bryssel den 25 februari 2004

Europeiske ekonomiska och sociala kommiténs

ordförande

Roger BRIESCH


(1)  Statistik tillgänglig på Internetadressen http://europa.eu.int/comm/energy_transport/etif/transport_means_road/...