Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och Rådets Beslut om upprättande av handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män /* KOM/2004/0100 slutlig - COD 2003/0109 */MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män

2003/0109 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män

1. BAKGRUND

Datum för översändande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument KOM(2003) 279 slutlig - 2003/0109 (COD)): 4 juni 2003

Datum för överlämnande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande på eget initiativ: 10 december 2003

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: 20 november 2003

Datum för överlämnande av det ändrade förslaget till rådet: 16 januari 2004

Datum för rådets antagande av den gemensamma ståndpunkten: 6 februari 2004

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med detta förslag till beslut, som kommissionen antog den 27 maj 2003, är att skapa en rättslig grund för beviljande av bidrag till de organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män under 2004 och 2005. Beslutet har tvingats fram av den nya strukturen i kommissionens budget från och med 2004 med stöd av den nya finansförordningen. Följaktligen kommer de båda aktuella budgetposterna, A-3037 för Europeiska kvinnolobbyn och A-3046 för de övriga organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män, att omvandlas till budgetposter efter verksamhetsområde vilket kräver en grundrättsakt.

Samma dag, den 27 maj 2003, antog kommissionen sex andra förslag till beslut för att de bidrag som för närvarande finansieras med hjälp av administrativa anslag i del A skall få en grundrättsakt från och med 2004, så att de kan sammanföras efter verksamhetsområde. I ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 27 maj 2003, KOM(2003) 274 slutlig, beskrivs den allmänna och gemensamma hanteringen av alla de förslag till beslut som ingår i detta initiativ.

Kommissionen antog den 27 maj 2003 sitt förslag till beslut om upprättande av handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den rättsliga grunden är artikel 13.2 i EG-fördraget, vilket kräver medbeslutandeförfarandet.

Vid plenarsammanträdet den 20 november 2003 antog Europaparlamentet 20 förslag till ändring av kommissionens förslag.

3. KOMMENTARER RÖRANDE DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Kommentarer rörande Europaparlamentets ändringar efter första behandlingen

I sin gemensamma ståndpunkt godtog rådet nio av parlamentets ändringar och avvisade elva.

De nio ändringar som rådet godtog är ändringarna 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 och 27, som i sin helhet även hade godtagits av kommissionen i dess ändrade förslag till beslut.

I likhet med kommissionen i dess ändrade förslag antog rådet i sin gemensamma ståndpunkt delvis ändring 22, på villkor att orden "bidrag till åtgärden" nämns.

Ändringarna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 och 20 avvisades både i kommissionens ändrade förslag till beslut och i den gemensamma ståndpunkten.

I den gemensamma ståndpunkten avvisades parlamentets ändringar 13, 17 och 18, som kommissionen hade bibehållit i sitt ändrade förslag.

Det betyder att rådets gemensamma ståndpunkt ligger mycket nära kommissionens linje i det ändrade förslaget; de två skiljer sig åt bara när det gäller hållningen i fråga om de ovan nämnda ändringarna 13, 17 och 18.

Kommissionen godtar att rådet inte bibehåller ändring 13, vilket betyder att ordalydelsen "kombinera" familjeliv och yrkesliv får stå kvar i förslaget till beslut istället för "förena". Kommissionen valde ursprungligen ordet kombinera eftersom det vanligen används i alla kommissionens dokument på detta område. Denna ändring, genom vilken ett antal särskilda områden tillfogades i fråga om finansieringen av åtgärder, hade för övrigt endast införts i exemplifierande syfte. Det är inte nödvändigt med en hänvisning till dessa områden.

Kommissionen godtar att att rådet inte bibehåller ändring 17, vilken rörde en rättning av ett fel i presentationen av förslaget till beslut. Rådet har ändrat strukturen på bilagan till förslaget till beslut, så att de bestämmelser som generellt gäller organisationer som verkar för jämställdhet på europeisk nivå nämns först och de bestämmelser som särskilt gäller Europeiska kvinnolobbyn därefter, varför denna ändring inte längre har någon betydelse

Kommissionen kan godta att ändring 18 inte bibehålls. För det första är tillägget av orden "icke vinstdrivande" inte absolut nödvändigt, eftersom det i artikel 109.2 i finansförordningen föreskrivs att bidragen inte får ha syftet eller effekten att mottagaren gör en vinst. För det andra kommer ett bibehållande av den del av meningen som lyder "eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område" och som ursprungligen fanns med i kommissionens förslag till beslut, att hänga bättre samman med det allmänna målet för Europeiska unionens politik på detta område.

3.2. Kommentarer rörande de nya bestämmelser som rådet infört och kommissionens hållning till dessa

- De uttryckliga hänvisningar till Europeiska kvinnolobbyn som finns med i förslaget till beslut flyttas i den gemensamma ståndpunkten till bilagan till förslaget till beslut, och det anges att bidraget till verksamheten skall beviljas direkt till denna bidragsmottagare sedan dess arbetsprogram och budget godkänts.

Kommissionen kan godta detta tillvägagångssätt, som inte leder till ett ifrågasättande av Europeiska kvinnolobbyns ställning som en vid namn nämnd bidragstagare som utan inbjudan att lämna förslag årligen erhåller bidrag för administrationskostnader. Rådets ändring avspeglar dessutom fortfarande de gällande praktiska betingelserna för beviljande av detta bidrag.

- I den gemensamma ståndpunkten flyttas bestämmelsen om programmets löptid från artikel 6 i förslaget till beslut till en ny punkt 3 i artikel 1.

Kommissionen är enig med rådet om att denna enkla ändring av en väsentlig punkt i förslaget till direktiv förbättrar läsbarheten.

4. SLUTSATSER/ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Kommissionen kan godta den föreslagna gemensamma ståndpunkten på villkor att den övergångsklausul som diskuterades vid budgetförlikningsmötet den 24 november 2003 infogas.

Övergångsklausulen bör ha följande lydelse:

"För bidrag som beviljats under 2004 kommer det att bli möjligt att inleda perioden för stödberättigande utgifter den 1 januari 2004, på villkor att utgifterna inte hänför sig till tiden innan bidragsansökan lämnades in eller bidragsmottagarens räkenskapsår inleddes.

När det gäller bidragstagare vilkas räkenskapsår inleds före den 1 mars, kan ett undantag beviljas under 2004 i fråga om skyldigheten att underteckna överenskommelsen om bidrag inom de första fyra månaderna av bidragsmottagarens räkenskapsår, enligt artikel 112.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. I sådana fall bör överenskommelsen om bidrag undertecknas senast den 30 juni 2004."