Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/1


Meddelande från rådet

(2004/C 277/01)

Konungariket Belgien har den 5 maj 2004 deponerat följande ratificeringsinstrument:

Första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (1).

Andra protokollet om att ge Europeiska gemenskapernas domstol viss behörighet att tolka konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (2).

Konvention om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående domstolens tolkning av den konventionen, undertecknad i Bryssel den 29 november 1996 (3).

Deponeringen av instrumenten får dessa följder:

Det första protokollet träder i enlighet med sin artikel 6 i kraft den 1 augusti 2004 för de medlemsstater som redan har ratificerat det.

Det andra protokollet träder i kraft den 1 augusti 2004 för samtliga berörda stater.

Den konvention som nämns i tredje strecksatsen träder i enlighet med sin artikel 6 i kraft den 1 augusti 2004 för Konungariket Belgien.


(1)  EGT L 48, 20.2.1989, s. 1.

(2)  EGT L 48, 20.2.1989, s. 17.

(3)  EGT C 15, 15.1.1997, s. 10.