Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

31.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/5


Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2008/C 194/03)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2007) 108R

29.3.2007

Förslag till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå

KOM(2007) 119R

28.3.2007

Förslag till rådets beslut om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå

KOM(2007) 612R

1

19.10.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, på ena sidan, och Republiken Kroatien, på andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 612R

2

19.10.2007

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, på ena sidan, och Republiken Kroatien, på andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 669

26.10.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

KOM(2007) 728

20.11.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1207/2001 om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande eller upprättande i gemenskapen av ursprungsintyg och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer

KOM(2007) 763

29.11.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (omarbetning)

KOM(2007) 797

12.12.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)

KOM(2007) 844

21.12.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu