Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/48


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

2011/C 121/17

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2010) 70

3.3.2010

Rapport från kommissionen Utvärderingsrapport för projektet ”EU PILOT”

KOM(2010) 389

20.7.2010

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020

KOM(2010) 428

23.8.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 22 i rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande

KOM(2010) 430

26.8.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av systemet Forest Focus enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) – slutrapport

KOM(2010) 434

16.8.2010

Rapport från kommissionen till rådet om genomförande av Polens nationella handlingsplan inom ramen för rådets förordning (EG) nr 338/2008 av den 14 april 2008 om anpassning av de torskkvoter som ska tilldelas Polen i Östersjön (delområdena 25–32, gemenskapens vatten) från 2008 till 2011

KOM(2010) 439

19.8.2010

Meddelande från kommissionen till rådet Uppföljning av rådets beslut av den 10 maj 2010 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

KOM(2010) 440

19.8.2010

Rekommendation till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2010/320/EU av den 10 maj 2010 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

KOM(2010) 441

25.8.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hur den officiella kontrollen i medlemsstaterna fungerar i fråga om livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

KOM(2010) 443

27.8.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rapport om rekonditionering av medicintekniska produkter i Europeiska unionen, i enlighet med artikel 12a i direktiv 93/42/EEG

KOM(2010) 447

31.8.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2009 (Artikel 86.4 i budgetförordningen)

KOM(2010) 449

31.8.2010

Rapport från kommissionen till rådet Rapport 2006–2008 om det finansiella läget för gemenskapens arbetslöshetsförsäkringssystem för tidigare tillfälligt anställda och kontraktsanställda som är utan anställning efter att ha lämnat sin tjänst vid någon av Europeiska unionens institutioner

KOM(2010) 450

23.9.2010

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Nionde meddelandet om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG i dess ändrade lydelse enligt direktiv 97/36/EG, för åren 2007–2008 (Främjande av europeiska och oberoende audiovisuella produktioner)

KOM(2010) 458

3.9.2010

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets verksamhet och uppfyllandet av målen i det särskilda programmet Idéer 2009

KOM(2010) 461

8.9.2010

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Kunskap i havsfrågor 2020 marina data och marin övervakning för smart och hållbar tillväxt

KOM(2010) 464

9.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om verksamheten inom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter under 2009

KOM(2010) 465

8.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpning av direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus

KOM(2010) 468

20.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Fjärde årsrapporten 2009 om genomförandet av gemenskapsstödet enligt rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

KOM(2010) 472

20.9.2010

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt

KOM(2010) 474

17.9.2010

Meddelande från kommissionen om utvecklingen av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

KOM(2010) 476

16.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tredje övervakningsrapporten om omstruktureringen av stålindustrin i Rumänien

KOM(2010) 477

15.9.2010

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Unga på väg Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen

KOM(2010) 480

16.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rapport om utveckling, validering och rättsligt godkännande av alternativ till djurförsök på kosmetikaområdet (2008)

KOM(2010) 481

16.9.2010

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande

KOM(2010) 487

24.9.2010

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om möjligheter och utmaningar för europeisk film i den digitala tidsåldern

KOM(2010) 492

21.9.2010

Meddelande från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer

KOM(2010) 496

23.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rapport om huruvida det är möjligt och lämpligt att lägga fram ett lagstiftningsförslag som gör det möjligt för Efsa att ta ut avgifter

KOM(2010) 497

23.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tredje ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Budgetåret 2009

KOM(2010) 499

21.9.2010

Rapport från kommissionen till rådet Årsrapport om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 och om den situation som är resultatet av dess tillämpning

KOM(2010) 502

23.9.2010

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tredje ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska garantifonden för jordbruket Räkenskapsåret 2009

Denna text är tillgängliga i EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu