Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/6


Resolution från Regionkommittén

”Regionkommitténs förslag inför EU:s nya mandatperiod”

2014/C 271/02

Efter valet till Europaparlamentet och inför Europeiska kommissionens nya mandatperiod framför REGIONKOMMITTÉN (ReK) sina förväntningar och förslag inför EU:s nya mandatperiod:

1.

EU:s kommuner och regioner är viktiga partner för att stärka förtroendet för EU

1.1

De viktigaste målen under EU:s nya mandatperiod måste vara att skapa fler och bättre arbetstillfällen, generera hållbar och territoriellt balanserad tillväxt samt främja våra gemensamma värderingar i syfte att stärka medborgarnas förtroende för det europeiska projektet.

1.2

De lokala och regionala myndigheterna är inte bara en källa till demokratisk legitimitet för EU och en hävstång för att främja och förmedla unionens mål på fältet. Genom flernivåstyre ser man till att alla styresnivåer samarbetar vid utövandet av befogenheterna. Subsidiaritet och flernivåstyre går hand i hand med ett starkt lokalt och regionalt självstyre.

1.3

De lokala och regionala myndigheterna i EU ansvarar för genomförandet av två tredjedelar av de offentliga direktinvesteringarna i EU, men de har drabbats hårt av den ekonomiska och finansiella krisen, vilket har lett till en betydande minskning i de offentliga utgifterna (mer än 20 %) under de senaste tre åren och ökade territoriella skillnader. Samtidigt ställs de lokala och regionala myndigheterna ofta inför ökande ekonomiska krav för att hantera hög arbetslöshet och social utestängning.

2.

Investeringar i EU:s kommuner och regioner för ökad sysselsättning, tillväxt och hållbarhet

2.1

Regionkommittén föreslår att den halvtidsöversyn/-revidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020 som planeras till slutet av 2016 utnyttjas till att utvärdera möjliga ändringar av taken för betalningsbemyndigandena inom den sammanlagda budgeten i den gällande fleråriga budgetramen mot bakgrund av ackumuleringen av utestående betalningskrav och EU:s allt större svårighet att fullgöra sina rättsliga skyldigheter, och att det säkerställs att budgeten anpassas efter hur EU:s strategiska prioriteringar utvecklas.

2.2

Kommissionen uppmanas att föreslå åtgärder för att bidra till att öka absorptionsförmågan på medlemsstatsnivå och att ompröva sin bedömning av möjligheten att undanta nationell och regional samfinansiering av EU-stödda investeringar från beräkningarna av budgetunderskott samt att överväga ett mer ambitiöst stöd till EU:s offentliga investeringar på medellång sikt.

2.3

Kommittén efterlyser en förlängning av och utökad omfattning på Europa 2020-initiativet om projektobligationer efter och på grundval av resultaten från den oberoende fullständiga utvärdering som förväntas 2015.

2.4

Kommissionen uppmanas att lägga fram ett meddelande om kvaliteten på de offentliga utgifterna, där man bl.a. omsätter OECD:s principer för effektiva offentliga investeringar i den framtida utformningen av EU:s politik.

2.5

Kommissionen bör lägga fram en grönbok om ökade samordningsvinster mellan budgetarna på EU-nivå, nationell nivå och subnationell nivå för att se till att EU-budgeten används på bästa sätt.

2.6

Kommissionen och Europeiska investeringsbanken uppmanas att intensifiera det praktiska stödet till de lokala och regionala myndigheterna för att öka deras expertis inom innovativa finansieringsinstrument.

3.

Att stärka EU-politikens territoriella fokus och överbrygga den territoriella klyftan i EU

3.1

Kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna uppmanas att lägga till en territoriell dimension i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi i samband med den planerade översynen av denna.

3.2

ReK efterlyser en EU-omfattande strategi och åtgärder för att bevara och främja kulturell, historisk och språklig mångfald i Europa. Kommittén är övertygad om att man på politisk nivå bör ägna mer uppmärksamhet åt det kulturella och historiska arvets potential att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning.

3.3

Den subnationella nivån bör göras mer delaktig i den nya samordningen av den ekonomiska och finansiella politiken som ett led i den europeiska planeringsterminen.

3.4

Kommissionen uppmanas att utvärdera resultaten av de lokala och regionala myndigheternas deltagande i programplaneringen, genomförandet och den eventuella reviderade programplaneringen av partnerskapsavtalen och de operativa programmen, i enlighet med kraven i förordningarna om EU:s struktur- och investeringsfonder och den europeiska uppförandekoden för partnerskap, samt lägga fram lämpliga rekommendationer om medlemsstaterna inte efterlever dessa bestämmelser.

3.5

EU-institutionerna uppmanas att i större utsträckning beakta den territoriella dimensionen i alla kommande förslag om fördjupning av Ekonomiska och monetära unionen. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att särskilt uppmärksamma regionala och lokala spridningseffekter och deras eventuella effekter på de offentliga finansernas hållbarhet och på den territoriella sammanhållningen, särskilt mot bakgrund av ”konvergens- och konkurrenskraftsinstrument” och andra större ekonomiska och finanspolitiska reformer i EU.

3.6

Territoriell konsekvensbedömning bör bli obligatorisk i samband med kommissionens konsekvensbedömningar.

3.7

Kommissionen uppmanas att lägga fram en vitbok om territoriell sammanhållning för att förstärka begreppet ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i syfte att ta itu med de växande territoriella skillnaderna i EU och blåsa nytt liv i diskussionerna om mätning av livskvaliteten ”bortom BNP”. Det finns fortfarande stora ekonomiska och sociala skillnader mellan regionerna, och därför är det mycket viktigt att främja politiken för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, med särskild uppmärksamhet riktad mot mindre utvecklade regioner.

3.8

Kommissionen bör främja hållbar utveckling i städer och i stads- och landsbygdsområden genom en vitbok om integrerad stadsutveckling.

3.9

Det behövs en territoriell vision för EU, och därför efterlyser kommittén en uppdatering av programmet för regional utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv.

3.10

Man bör lägga särskild vikt vid utvecklingen av gränsöverskridande lösningar, mellanregionala nätverk och makroregionala strategier genom att även utvidga användningen av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som ett instrument för andra EU-politikområden.

3.11

Kommissionen uppmanas att intensifiera sina insatser för att fullborda och bygga ut TEN-T-stomnätet och stomnätskorridorerna samt göra de lokala och regionala myndigheterna delaktiga i utarbetandet av arbetsplanerna för korridorerna och stärka deras deltagande i korridorplattformarna.

4.

Att förbereda EU för nya politiska utmaningar

Mer stöd till utbildning och kultur

4.1

Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag om en europeisk samordning av moderniseringen av undervisningsyrkena.

4.2

Kommissionen uppmanas att föreslå kvalitetskriterier för förskoleverksamhet och barnomsorg samt en EU-ram för erkännande av färdigheter och kompetens som förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande.

4.3

Kommissionen uppmanas att lägga fram konkreta förslag om hur den digitala kompetensen kan förbättras bland medborgare i alla åldrar.

4.4

ReK förväntar sig att kommissionen erkänner de lokala och regionala myndigheternas roll vid utformningen av den framtida politiken för rättsliga och inrikes frågor. Vi uppmanar kommissionen att vid planeringen av sin verksamhet särskilt beakta den lokala och regionala dimensionen i arbetet med att främja respekten för de grundläggande rättigheterna och utformningen av en övergripande europeisk strategi för migration.

4.5

Kommittén betonar vikten av ungdomsgarantin som en mekanism för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten och tillhandahålla möjligheter för unga européer. Därför efterlyser kommittén en ökad finansiering av detta program och ett bättre stöd till lokala och regionala myndigheter för förberedelse, utformning och genomförande av dessa instrument.

4.6

Kultur och kreativitet bör integreras bättre i den reviderade Europa 2020-strategin och dess framtida flaggskeppsinitiativ.

Ny dynamik för integration i EU:s kommuner och regioner

4.7

Kommissionen uppmanas att samarbeta nära med de regionala och lokala myndigheterna i deras insatser för att integrera migranter, vilket är viktigt för att uppnå Europa 2020-strategins mål och möta EU:s demografiska utmaningar.

4.8

De demografiska förändringarna bör erkännas som en prioritering vid utformningen av relevant EU-lagstiftning och vid genomförandet av alla EU-finansieringsprogram för perioden 2014–2020.

4.9

Kommittén efterlyser återigen en EU-strategi mot hemlöshet.

4.10

Kommissionen uppmanas att intensifiera sina insatser för att effektivt samordna och övervaka politiken för romernas integration på nationell, regional och lokal nivå. ReK föreslår ett förstärkt samarbete med Europarådets ”europeiska allians av kommuner och regioner för romernas integration”.

Att stärka konkurrenskraft och innovation på lokal och regional nivå

4.11

Regionkommittén efterlyser ett initiativ till ett regionalt program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) som framför allt ska syfta till att minska den administrativa bördan särskilt för små och medelstora företag. De lokala och regionala myndigheternas roll i översynen av småföretagsakten bör stärkas.

4.12

Kommissionen uppmanas att stärka rollen för strategier för smart specialisering i Europa för att ta itu med innovationsklyftan mellan regionerna i EU. Kommittén efterlyser en handlingsplan för ”spetsforskningsstegen” med praktiska åtgärder och ständig övervakning när det gäller att koppla samman EU:s forskningsprogram (Horisont 2020) och de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

4.13

Kommittén efterlyser åtgärder som syftar till att fullborda den inre marknaden genom att minska bördorna i samband med utövandet av fria och reglerade yrken i medlemsstaterna. ReK förväntar sig också att kommissionen lägger fram alla lagstiftningsförslag som tillkännagavs i handlingsplanen för företagande 2020 under första halvan av den nya mandatperioden i syfte att påskynda genomförandet av handlingsplanen och skapandet av arbetstillfällen på lokal och regional nivå.

4.14

ReK efterlyser en europeisk handlingsplan för innovation i den offentliga sektorn med särskilt fokus på de lokala och regionala förvaltningarna.

4.15

Vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde” från 2011 bör ses över. I detta sammanhang bör man diskutera unionens framtida transportpolitik efter 2020.

Omprövning av EU:s energistrategi på grundval av lokala och regionala lösningar för klimatförändringar och hållbar utveckling

4.16

Kommissionen uppmanas att ägna särskild uppmärksamhet åt de lokala och regionala myndigheternas roll i utarbetandet av en integrerad europeisk energipolitik. Decentraliserade energilösningar är nödvändiga för att minska vårt beroende av fossila bränslen, och EU måste därför sörja för lika konkurrensvillkor för mindre energiproducenter.

4.17

Kommissionen uppmanas att lägga fram en handlingsplan mot energifattigdom där åtgärder på europeisk, nationell och regional/lokal nivå kombineras.

4.18

EU-institutionerna och medlemsstaterna uppmanas att uttryckligen beakta de lokala och regionala myndigheternas roll i genomförandet av ambitiösa, bindande mål för minskning av koldioxidutsläppen, för andelen förnybar energi och för energieffektivitet och att på detta område vidareutveckla partnerskapsprincipen i analogi med EU:s sammanhållningspolitik. Vi uppmanar dessutom EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidga tillämpningsområdet för borgmästaravtalet som ett europeiskt instrument för integration av de lokala och regionala myndigheterna i EU:s klimatförändringspolitik och att anslå adekvata medel för tiden efter 2020.

4.19

Regionkommittén uppmanar kommissionen att i samband med översyn och utarbetande av politiken på luft-, vatten- och bullerområdet arbeta källrelaterat, dvs. bekämpa miljöproblem vid källan. Man bör i sammanhanget beakta de lokala och regionala myndigheternas erfarenheter. Dessa organ ställs ofta inför uppgiften att genomföra lämpliga politiska åtgärder utan att direkt kunna påverka problemens bakomliggande orsak.

Ny dynamik för landsbygdsutvecklings- och jordbrukspolitiken

4.20

Kommissionen uppmanas att föreslå en ordentlig strategi för hållbar landsbygdsutveckling som bygger på en integrerad territoriell ansats.

4.21

De skyddsnätsmekanismer som föreskrivs i den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken bör kompletteras med andra, mer riktade åtgärder för att ta itu med marknadsvolatiliteten.

4.22

Kommittén efterlyser en konsekvensbedömning för att undersöka följderna för jordbrukssektorn av de handelsavtal som för närvarande förhandlas fram.

Fortsättning av EU:s utvidgningspolitik, förstärkt partnerskap med EU:s grannländer och bättre användning av decentraliserat samarbete

4.23

Kommissionen uppmanas att stödja och stärka den roll som de lokala och regionala myndigheterna i utvidgningsländerna spelar i reformen av den offentliga förvaltningen och att i sina årliga lägesrapporter särskilt uppmärksamma läget när det gäller decentralisering.

4.24

EU måste agera beslutsamt till stöd för länderna inom det östliga partnerskapet genom att stödja arbetet med att stärka den lokala och regionala demokratin och decentraliseringsprocesserna och genom att uppmuntra användning av programmen för samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna i det östliga partnerskapet och i EU.

4.25

Kommissionen uppmanas att utnyttja det europeiska grannskapsinstrumentet som ett verktyg för att öka den sociala och territoriella sammanhållningen i partnerländerna i Medelhavsområdet och för att öka samarbetet mellan de lokala och regionala myndigheterna i dessa länder.

4.26

I detta sammanhang uppmanas kommissionen att utvidga programmet för kommunal förvaltning till länderna i det södra grannskapet. Man bör utarbeta och genomföra en hållbar migrationspolitik i Medelhavsområdet med deltagande av alla berörda aktörer, särskilt de nationella regeringarna samt de lokala och regionala myndigheterna.

4.27

De lokala och regionala myndigheterna bör göras delaktiga i utvecklingen av ”integrationspartnerskap” med tredjeländer och i andra förebyggande initiativ för att främja cirkulär migration.

4.28

Kommittén förväntar sig att de lokala och regionala myndigheterna kommer att delta i genomförandet av en territoriell syn på utveckling, bl.a. genom deras stora erfarenhet av decentraliserat utvecklingssamarbete. De lokala och regionala myndigheterna bör bidra till Europaåret för utvecklingssamarbete 2015, och lokala/regionala utvecklingsstrategier bör stödjas.

4.29

Kommittén föreslår att man fortsätter förhandlingarna om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar med Förenta staterna, under förutsättning att principerna om öppenhet och demokratiskt deltagande respekteras och att sociala och miljömässiga standarder säkerställs. ReK bör beviljas status av berörd part i denna process.

Bättre kontakt med medborgarna

4.30

Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag till ändring av akten om val av ledamöter av Europaparlamentet för att stärka erkännandet av Europaparlamentets demokratiska funktion, t.ex. genom att fastställa en EU-omfattande gemensam tröskel för representation i Europaparlamentet, och för att underlätta utnyttjandet av rösträtten genom att föreslå en röstlängd för europeiska röstberättigade.

4.31

Strategin ”Samarbete för kommunikation om Europa” bör ses över i syfte att stödja den roll som de lokala och regionala myndigheterna spelar när det gäller att ge medborgarna information om EU och dess politik. Kommissionen uppmanas till ett närmare samarbete med ReK för att genomföra en verklig politik för decentraliserad kommunikation på regional och lokal nivå, särskilt genom dess representationer i medlemsstaterna.

5.

Ett förstärkt partnerskap med EU-institutionerna

5.1

Regionkommittén vill delta i de kommande förhandlingarna om ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning.

5.2

Kommittén föreslår ett närmare samarbete med kommissionen i lagstiftningsprocessens förberedande skede på grundval av samarbetsavtalet i syfte att fastställa strategiska initiativ på längre sikt och främja lösningar för flernivåstyre i EU-politiken.

5.3

Europaparlamentet uppmanas att på grundval av samarbetsavtalet med ReK från 2014 stärka samarbetet under lagstiftningsprocessen och under den europeiska planeringsterminen samt vid bedömningen av EU-lagstiftningens territoriella konsekvenser.

5.4

De lokala och regionala myndigheterna och deras sammanslutningar bör behandlas likvärdigt när det gäller de ändringar av skyldigheten att registrera sig i öppenhetsregistret som anges i det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret.

5.5

Rådet bör stärka sitt samarbete med ReK ytterligare inom de områden som är särskilt viktiga för de lokala och regionala myndigheterna.

Bryssel den 26 juni 2014

Regionkommitténs ordförande

Michel LEBRUN