Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Mål C-415/03

Europeiska gemenskapernas kommission

mot

Republiken Grekland

”Statligt stöd – Skyldighet att återkräva – Absolut hinder för verkställighet – Föreligger inte”

Förslag till avgörande av generaladvokat L.A. Geelhoed föredraget den 1 februari 2005 

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2005 

Sammanfattning av domen

1.     Talan om fördragsbrott – Underlåtenhet att fullgöra skyldigheten att återkräva beviljat stöd – Grunder för försvar – Absolut hinder för verkställighet – Bedömningskriterier – Svårigheter att verkställa – Kommissionens och medlemsstatens skyldighet att samarbeta för att finna en lösning som är förenlig med fördraget

(Artiklarna 10 EG och 88.2 EG)

2.     Talan om fördragsbrott – Underlåtenhet att följa ett beslut av kommissionen rörande ett statligt stöd – Grunder för försvar – Ifrågasättande av beslutets lagenlighet – Kan inte prövas

3.     Statligt stöd – Beslut av kommissionen i vilket det fastställs att ett stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden och förordnas att stödet skall återbetalas – Möjlighet för kommissionen att överlåta uppgiften att beräkna det exakta belopp som skall återbetalas till de nationella myndigheterna

1.     Den enda grund som en medlemsstat kan åberopa till sitt försvar, vid en talan om fördragsbrott som kommissionen väckt med stöd av artikel 88.2 EG, är att det föreligger ett absolut hinder för en korrekt verkställighet av beslutet om återbetalning av stödet i fråga.

Villkoret att det skall föreligga ett absolut hinder för att verkställa beslutet är inte uppfyllt, i fråga om ett beslut av kommissionen rörande ett statligt stöd, då svaranderegeringen endast underrättar kommissionen om de rättsliga, politiska och praktiska svårigheter som det innebär att genomföra beslutet, utan att vidta någon faktisk åtgärd gentemot de ifrågavarande företagen i syfte att återkräva stödet och utan att föreslå kommissionen några alternativa lösningar för att genomföra beslutet genom vilka svårigheterna skulle kunna övervinnas. När verkställigheten av ett sådant beslut endast hindras av en rad interna svårigheter, skall kommissionen och medlemsstaten, i enlighet med den regel enligt vilken medlemsstaterna och gemenskapens institutioner har en ömsesidig skyldighet till lojalt samarbete, vilken skyldighet bland annat ligger bakom artikel 10 EG, samarbeta med god vilja för att övervinna svårigheterna, med fullt iakttagande av bestämmelserna i fördraget, bland annat bestämmelserna om statligt stöd.

(se punkterna 35, 42 och 43)

2.     En medlemsstat kan inte ifrågasätta giltigheten av ett till den riktat beslut om statligt stöd, mot vilket den inte har väckt talan vid domstolen, inom ramen för ett förfarande vars syfte är att fastställa huruvida medlemsstaten har underlåtit att verkställa ett sådant beslut.

(se punkt 38)

3.     Det föreskrivs inte i någon gemenskapsrättslig bestämmelse att kommissionen skall fastställa det exakta stödbelopp som skall återbetalas när den förordnar att ett stöd som har förklarats vara oförenligt med den gemensamma marknaden skall återbetalas. Det är tillräckligt att kommissionens beslut innehåller uppgifter som gör det möjligt för beslutets adressat att själv utan alltför stora svårigheter fastställa detta belopp. Kommissionen kan således nöja sig med att fastställa skyldigheten att återbetala stödet i fråga och överlåta åt de nationella myndigheterna att ombesörja beräkningen av de exakta stödbelopp som skall återbetalas. Vidare kan artiklarna i ett beslut om statligt stöd inte ses separat från beslutets motivering, och om beslutet behöver tolkas skall det således ske med beaktande av de skäl som föranledde att det antogs. De belopp som enligt kommissionens beslut skall återbetalas framgår av skälen i detta beslut.

(se punkterna 39–41)DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 12 maj 2005 (*)

”Statligt stöd – Skyldighet att återkräva – Absolut hinder för verkställighet – Föreligger inte”

I mål C‑415/03,

angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 88.2 EG, väckt den 25 september 2003,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av D. Triantafyllou och J. Buendía Sierra, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av A. Samoni-Rantou, P. Mylonopoulos, F. Spathopoulos och P. Anestis, samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen),

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna R. Silva de Lapuerta (referent), R. Schintgen, G. Arestis och J. Klučka,

generaladvokat: L.A. Geelhoed,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören M. Ferreira,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 8 december 2004,

och efter att den 1 februari 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1       Europeiska gemenskapernas kommission har genom sin ansökan yrkat att domstolen skall fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3 och 4 i kommissionens beslut 2003/372/EG av den 11 december 2002 om det statliga stöd som Grekland har beviljat Olympic Airways (EGT L 132, 2003, s. 1) och enligt EG‑fördraget, genom att inte inom den föreskrivna fristen vidta alla nödvändiga åtgärder för att återkräva det stöd som har förklarats vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden – med undantag för det stöd som rör avgifterna till det nationella organet för social trygghet (nedan kallat IKA) – i överensstämmelse med artikel 3 i detta beslut, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 4 i detta beslut.

 Bakgrund till tvisten

2       År 1996 inledde kommissionen det förfarande som avses i artikel 93.2 i EG‑fördraget (nu artikel 88.2 EG) mot Republiken Grekland, vilket ledde till att kommissionen antog beslut 1999/332/EG av den 14 augusti 1998 om det statliga stöd som Grekland har beviljat Olympic Airways (EGT L 128, 1999, s. 1) (nedan kallat beslutet om godkännande). Beslutet avser de lånegarantier och den minskning och omvandling av skulderna till eget kapital som godkändes år 1994 samt nya lånegarantier och ett kapitaltillskott på totalt 40,8 miljarder GRD att utbetalas i tre rater på 19, 14 respektive 7,8 miljarder GRD. Godkännandet av dessa stödåtgärder var förenat med en reviderad omstruktureringsplan för perioden 1998–2002 och underställdes särskilda villkor.

3       Till följd av nya klagomål avseende det stöd som Olympic Airways beviljats beslutade kommissionen den 6 mars 2002 att inleda det förfarande som avses i artikel 88.2 EG, med motiveringen att bolagets omstruktureringsplan inte hade följts och att vissa villkor i beslutet om godkännande inte hade uppfyllts. I beslutet förelades Republiken Grekland, med stöd av artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 88 i EG‑fördraget (EGT L 83, s. 1), att inkomma med upplysningar till kommissionen.

4       Den 9 augusti 2002 riktade kommissionen ett nytt föreläggande till Republiken Grekland att inkomma med de begärda upplysningarna. Kommissionen krävde bland annat att denna medlemsstat skulle inkomma med balansräkningar och uppgifter avseende betalningen av driftskostnader till staten. Kommissionen ansåg att det svar som de grekiska myndigheterna inkom med var otillfredsställande.

5       Den 11 december 2002 antog kommissionen beslut 2003/372. Grunden för beslutet var bland annat att merparten av målen för Olympic Airways omstruktureringsplan inte hade uppnåtts, att villkoren i beslutet om godkännande inte hade iakttagits fullt ut och att sistnämnda beslut hade tillämpats på ett otillbörligt sätt. Kommissionen ansåg dessutom att det förelåg ett nytt driftsstöd som i huvudsak bestod i att den grekiska staten tolererade utebliven eller försenad betalning av socialförsäkringsavgifter för månaderna oktober–december 2001, av mervärdesskatt på bränsle och reservdelar, av utestående hyror till flygplatserna för perioden 1998–2001, av flygplatsavgifter och av en skatt som passagerare betalar vid avgång från grekiska flygplatser, den så kallade Spatosimo-skatten.

6       Beslutsdelen i beslut 2003/372 har följande lydelse:

”Artikel 1

Det omstruktureringsstöd som Grekland har beviljat Olympic Airways i form av

a)      lånegarantier beviljade till företaget fram till den 7 oktober 1994 enligt artikel 6 i den grekiska lagen nr 96/75 av den 26 juni 1975,

b)      nya lånegarantier på sammanlagt 378 miljoner USD för lån som måste tecknas före den 31 mars 2001 för köp av nya flygplan och för de investeringar som behövdes för omflyttning av Olympic Airways till den nya flygplatsen i Spata,

c)      minskning av [Olympic Airways] skuldbörda med 427 miljarder drakmer,

d)      omvandling av 64 miljarder drakmer av [Olympic Airways] skulder till eget kapital, och

e)      ett kapitaltillskott på 54 miljarder drakmer minskat till 40,8 miljarder drakmer, i tre rater på 19, 14 och 7,8 miljarder drakmer för år 1995, 1998 respektive 1999

anses vara oförenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget eftersom följande villkor, som gällde för det ursprungliga godkännandet av det beviljade stödet, inte längre uppfylls:

a)      Ett genomförande fullt ut av omstruktureringsplanen avsedd att ge företaget lönsamhet på lång sikt.

b)      Uppfyllande av de 24 specifika åtaganden som förknippades med godkännandet av stödet.

c)      Regelbunden övervakning av hur omstruktureringsstödet genomförs.

Artikel 2

Det statliga stöd som Grekland har beviljat i form av tolerans mot ihållande utebliven betalning av socialavgifter, [mervärdesskatt] på bränsle och reservdelar i fråga om Olympic Aviation, hyror på olika flygplatser, flygplatsavgifter på Spata och andra flygplatser samt Spatosimo-skatt, är oförenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 3

1.      Grekland skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att från stödmottagaren återkräva det stöd på 14 miljarder drakmer (41 miljoner euro) som avses i artikel 1 och som inte är förenligt med fördraget, och det stöd som avses i artikel 2 och som olagligen har ställts till stödmottagarens förfogande.

2.      Återkravet skall ske utan dröjsmål och i enlighet med förfarandena i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa förfaranden gör det möjligt att omedelbart och effektivt verkställa detta beslut. Det stöd som skall återkrävas skall innefatta ränta som löper från den dag stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag det har återbetalats. Räntan skall beräknas på grundval av den referensränta som används vid beräkningen av bidragsekvivalenten inom ramen för regionalstöd.

Artikel 4

Grekland skall inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa beslutet.

… ”

7       Den 11 februari 2003 underrättade den grekiska regeringen kommissionen om att den hade gett en oberoende expert i uppdrag att kontrollera om Olympic Airways hade utestående skulder till staten och om bolaget hade gynnats. Med stöd av de uppgifter som därvid erhölls förklarade den grekiska regeringen att den inte hade för avsikt att tillämpa artiklarna 3 och 4 i beslut 2003/372.

8       Den 6 mars 2003 informerade kommissionen den grekiska regeringen om att den var skyldig att följa beslut 2003/372. Den 12 maj 2003 skickade kommissionen ett meddelande till den grekiska regeringen med ytterligare förklaringar i fråga om kvantifieringen av det nya stödet, och begärde närmare upplysningar om hur återbetalningen av 41 miljoner euro, motsvarande den andra raten av kapitaltillskottet, skulle gå till samt bevis på att Olympic Airways hade betalat de skulder som avses i artikel 2 i nämnda beslut.

9       De grekiska myndigheterna svarade genom skrivelse av den 26 juni 2003. Myndigheterna angav att de beträffande återbetalningen av beloppet på 41 miljoner euro avsåg att fatta beslut om återkrav av detta stöd före utgången av augusti månad år 2003, och att såväl de rättsliga verkningarna av beslut 2003/372 som kommissionens förfarande vid antagandet att detta beslut var föremål för ”granskning”. Vidare angavs att Olympic Airways stod i begrepp att reglera sin skuld på 2,46 miljoner euro i form av utestående hyror till grekiska flygplatser.

10     Beträffande skulden till IKA på totalt 27,4 miljoner euro anförde nämnda myndigheter, med hänvisning till dels en överenskommelse mellan Olympic Airways och IKA, dels en inbetalning på 5,28 miljoner euro till sistnämnda organ, att det inte kunde vara fråga om ”tolerans av en skuld” till förmån för nämnda bolag.

11     Vad beträffar skulden på 33,9 miljoner euro i form av utestående flygplatsavgifter till flygplatsen i Spata hävdade de grekiska myndigheterna att de saknade behörighet med hänsyn till formerna för flygplatsens förvaltning. De hänvisade emellertid till en betalning på 4,83 miljoner euro, som gjorts efter överenskommelse härom, och ingav en verifikation på att Olympic Airways hade betalat nämnda belopp. Enligt nämnda överenskommelse skulle skulden regleras genom tolv kvartalsinbetalningar. De grekiska myndigheterna angav att hela skuldbeloppet skulle vara återbetalt i april år 2005.

12     Beträffande skulden på 61 miljoner euro för Spatosimo-skatten, hävdade de grekiska myndigheterna att 22,8 miljoner euro hade betalats efter överenskommelser härom samt ingav verifikationer på att både detta och andra belopp hade betalats. Vad gäller skulden på 28,9 miljoner euro till ministerier och offentliga myndigheter hävdade de att återbetalningsskyldigheten inte hade fastställts, eftersom det saknades konkreta uppgifter om de flygbiljetter som utställts till förmån för de anställda i dessa ministerier.

13     Eftersom kommissionen ansåg att Republiken Greklands förklaringar var otillfredsställande väckte den förevarande talan.

 Talan

 Parternas argument

14     Kommissionen har vad gäller den andra raten av kapitaltillskottet på 41 miljoner euro, som godkändes år 1998, gjort gällande att de grekiska myndigheterna inte har återkrävt detta belopp från Olympic Airways.

15     Enligt kommissionen har de grekiska myndigheterna inte hävdat att det förelåg ett absolut hinder för att verkställa beslut 2003/372. Myndigheterna har nöjt sig med att rikta ett betalningskrav som delgivits, samt inge en förklaring enligt vilken åtgärderna är föremål för en tvist i vilken en begäran om uppskov med verkställigheten har framställts, vilket innebär att återbetalning inte har skett.

16     Kommissionen har konstaterat att de vidtagna åtgärderna, trots antagandet av beslut 2003/372, har gjort det möjligt att utan motprestation överföra inte bara Olympic Airways personal, utan även de mest lönsamma tillgångarna – skuldfritt – till ett nytt bolag kallat Olympic Airlines. Därmed går det inte att återkräva det tidigare bolagets skulder från det nya bolaget. Det nya bolaget, som inte har tagit över Olympic Airways skulder, skyddas således enligt en särskild skyddsordning gentemot det tidigare bolagets fordringsägare.

17     Enligt kommissionen har de grekiska myndigheterna genom denna överföring hindrat återbetalningen av detta stöd, eftersom Olympic Airways huvudsakligen har kvar skulderna, men inga tillgångar som kan användas för att amortera dessa skulder.

18     Kommissionen har beträffande den uteblivna betalningen av flygplatsavgifter gjort gällande att betalningsplanen för dessa utgör en ny ekonomisk lättnad och ett otillåtet uppskov med verkställigheten av beslut 2003/372. Kommissionen har tillagt att betalningsplanen dessutom inte har följts. Den första betalningen gjordes nämligen fem månader för sent och omfattade endast en del av det utestående beloppet. Det belopp som betalades i juni månad år 2003 motsvarade inte heller de fyra kvartalsinbetalningar som skulle ha gjorts fram till april månad år 2003.

19     Kommissionen har enligt egen utsago inte fått in några uppgifter om betalningen av mervärdesskatt på bränsle och reservdelar.

20     Beträffande Spatosimo-skatten har kommissionen gjort gällande att de lättnader som har beviljats genom den fyraåriga förlängningen av betalningsfristen utgör en ny ekonomisk lättnad för Olympic Airways, och innebär att gränserna för verkställigheten av beslut 2003/372 inom de frister som fastställts däri överskrids.

21     Kommissionen har understrukit att, förutom de undantagsfall som rör vissa belopp, det stödmottagande företaget fortfarande förfogar över större delen av det stöd som skall återbetalas. Vidare kan inte de eventuella rättsliga svårigheter, såsom dem som rör införande av skulder i motsvarande budget eller de krav som uppställs i lagen om statliga medel, utgöra ett absolut hinder för att verkställa beslut 2003/372.

22     Kommissionen har slutligen tillbakavisat argumentet att en privat investerare skulle ha tolererat att beloppen i fråga förblev obetalda under en längre tid. Med tillämpning av detta kriterium och med hänsyn till mängden stödåtgärder som har beviljats de senaste tio åren, anser den att det i beslut 2003/372 med rätta konstaterades att en privat kreditgivare inte skulle ha tolererat att skulderna i fråga förblev obetalda under en längre tid.

23     Den grekiska regeringen anser inledningsvis att de uppgifter som kommissionen har lämnat avseende överföringen av inte bara personalen, utan även de mest lönsamma tillgångarna i det tidigare bolaget Olympic Airways till det nya bolaget Olympic Airlines, inte kan beaktas i detta förfarande. Skälet är att kommissionen genom beslut av den 16 mars 2004 har inlett ett undersökningsförfarande avseende samma transaktion.

24     Vad gäller Olympic Airways skuld till staten på 41 miljoner euro anser sig den grekiska regeringen ha följt artikel 3 i beslut 2003/372. Den behöriga skattemyndigheten har nämligen vid tillämpningen av denna artikel upprättat en handling i vilken skulden jämte ränta har fastställts. Denna handling utgör den exekutionstitel som är nödvändig för att återkräva det utestående beloppet, varför de grekiska myndigheterna har rättat sig efter kraven i nämnda beslut genom att vidta alla de åtgärder som står till buds enligt den nationella rättsordningen för att återkräva nämnda belopp.

25     Vad andra ekonomiska ingripanden beträffar har de grekiska myndigheterna gjort gällande att det i beslut 2003/372 dels saknas uppgift om huruvida de belopp som anges däri utgör slutliga belopp i fråga om det statliga stöd som skall återkrävas, dels, vad gäller bidrag eller lättnader, inte uttryckligen och tydligt anges vilka belopp det rör sig om.

26     Den grekiska regeringen har anfört att de belopp som kommissionen har betraktat som statligt stöd till Olympic Airways skall återkrävas med tillämpning av nationella bestämmelser om indrivning av statliga fordringar. Enligt dessa bestämmelser får statliga fordringar drivas in från enskilda och företag endast om storleken på de utestående beloppen dessförinnan noggrant har fastställts.

27     Regeringen har gjort gällande att storleken på de belopp som motsvarar det nya statliga stöd som Olympic Airways har beviljats och som har förklarats vara oförenligt med den gemensamma marknaden inte anges i artikel 2 i beslutet. Närmare uppgifter om dessa belopp anges endast på ett otydligt och osammanhängande sätt i skälen i nämnda beslut, och utan att det för den skull framgår huruvida dessa belopp utgör slutliga belopp i fråga om det statliga stöd som skall återkrävas.

28     Enligt den grekiska regeringen skall i vart fall inte de olika belopp som har redovisats som skulder och förbindelser i Olympic Airways balansräkningar anses utgöra stöd. Av detta följer att det, för att bedöma huruvida det förhållandet att förfallna skulder inte har drivits in utgör statligt stöd, krävs en beloppsmässig värdering av den förmån som en eventuell tolerans av en utebliven betalning utgör.

29     Enligt nämnda regering är de utestående hyrorna till grekiska flygplatser föremål för ett förfarande för fastställelse hos skattemyndigheten, för att möjliggöra ett förfarande för återkrav. Mervärdesskatten på reservdelar och bränsle, jämte lagstadgad ränta och straffavgifter, skall betalas i samband med att mervärdesskattedeklaration inges för år 2003.

30     Vad gäller de utestående avgifterna till flygplatsen i Spata har den grekiska regeringen hävdat att den inte är behörig att kräva in det aktuella beloppet från Olympic Airways. Flygplatsen i Spata är nämligen ett privaträttsligt bolag och även om staten kontrollerar 55 procent av bolagets kapital är den bunden av den rättsliga ram som har fastställts i bolagets stadgar och i avtalet om utveckling av denna flygplats. Enligt denna rättsliga ram är ledningen för detta bolag ensam ansvarig för beslut om inbetalning av utestående avgifter och överenskommelser om skuldreglering.

31     Vad den så kallade Spatosimo-skatten beträffar har den grekiska regeringen åberopat ett visst antal betalningar och en överenskommelse om skuldreglering.

 Domstolens bedömning

32     Republiken Grekland har beträffande skyldigheten enligt artikel 3.1 i beslut 2003/372 att från det stödmottagande företaget återkräva ett belopp på 41 miljoner euro anfört att rätten inte är behörig att pröva kommissionens argument att överföringen, inte bara av personalen utan även av Olympic Airways mest lönsamma tillgångar, till det nya bolaget Olympic Airlines gjorde det svårare att återkräva stödet. Domstolen konstaterar att, såsom generaladvokaten med rätta har påpekat i punkterna 27 och 28 i sitt förslag till avgörande, det förhållandet att denna transaktion är föremål för en annan prövning av huruvida den skall anses utgöra statligt stöd inte påverkar bedömningen av huruvida en sådan transaktion utgör hinder för att återkräva ett tidigare utbetalat stöd. Domstolen skall i detta mål endast fastställa huruvida överföringen i fråga utgör hinder för att verkställa nämnda beslut.

33     Det framgår av de uppgifter som kommissionen har lämnat, vilka inte har bestritts av den grekiska regeringen, att den aktuella överföringen till det nya bolaget Olympic Airlines omfattade samtliga tillgångar i bolaget Olympic Airways och att tillgångarna dessutom var skuldfria. Denna transaktion var utformad på så sätt att det enligt den nationella lagstiftningen blev omöjligt att återkräva skulderna i det tidigare bolaget Olympic Airways från det nya bolaget Olympic Airlines.

34     Under dessa omständigheter har transaktionen utgjort ett hinder för att verkställa beslut 2003/372 och återkräva det stöd genom vilket den grekiska staten hade gynnat bolaget i dess näringsverksamhet. Syftet med detta beslut, som är att avhjälpa konkurrenssnedvridningarna inom civilflygssektorn, har därmed allvarligt äventyrats.

35     De åtgärder som de grekiska myndigheterna har vidtagit, det vill säga antagandet av ett beslut att återkräva skulden på 41 miljoner euro från Olympic Airways, har inte haft någon verkan när det gäller bolagets faktiska återbetalning av detta belopp. Den grekiska regeringen har inte heller lämnat några uppgifter som styrker det förhållandet att det skulle ha förelegat ett absolut hinder för att återkräva denna skuld. Enligt fast rättspraxis är den enda grund som en medlemsstat kan åberopa till sitt försvar, vid en talan om fördragsbrott som kommissionen väckt med stöd av artikel 88.2 EG, att det föreligger ett absolut hinder för en korrekt verkställighet av beslutet om återbetalning (se bland annat dom av den 29 januari 1998 i mål C‑280/95, kommissionen mot Italien, REG 1998, s. I‑259, punkt 13, och av den 3 juli 2001 i mål C‑378/98, kommissionen mot Belgien, REG 2001, s. I‑5107, punkt 30).

36     Mot denna bakgrund skall det fastställas att Republiken Grekland har åsidosatt sin skyldighet att återkräva det belopp som anges i artikel 3.1 i beslut 2003/372.

37     Beträffande skyldigheten att återkräva andra stödbelopp som, enligt artikel 2 i beslut 2003/372, har förklarats vara oförenliga med den gemensamma marknaden, påpekar domstolen att det i punkterna 206–208 i skälen i nämnda beslut ges en närmare beskrivning av de olika ekonomiska förmånerna och deras tekniska utformning. Det handlar bland annat om flygplatsavgifter, skyldigheter i fråga om mervärdesskatt, avtalsenliga skyldigheter att betala den utestående hyran till flygplatser och om de grekiska myndigheternas tolerans mot utebliven eller försenad betalning av avgifter.

38     Republiken Greklands argument att en privat investerare skulle ha tolererat att vissa belopp förblev obetalda under en längre tid och att det därför inte förelåg någon ekonomisk förmån, innebär ett ifrågasättande av giltigheten av beslut 2003/372. En medlemsstat kan emellertid inte ifrågasätta giltigheten av ett till den riktat beslut om statligt stöd, mot vilket den inte har väckt talan vid domstolen, inom ramen för ett förfarande vars syfte är att fastställa huruvida medlemsstaten har underlåtit att verkställa, ett sådant beslut (se bland annat dom av den 27 juni 2000 i mål C‑404/97, kommissionen mot Portugal, REG 2000, s. I‑4897, punkt 34, och av den 22 mars 2001 i mål C‑261/99, kommissionen mot Frankrike, REG 2001, s. I‑2537, punkt 18). Bedömningen i beslut 2003/372, att det förhållandet att Olympic Airway under lång tid kunnat underlåta att betala vissa skulder kan betraktas som statligt stöd, kan följaktligen inte ifrågasättas i detta förfarande.

39     Vad gäller Republiken Greklands argument att beslut 2003/372 inte kan verkställas beträffande de olika ekonomiska förmåner som avses i artikel 2 däri, eftersom det saknas närmare uppgifter om de belopp som skall återkrävas, framgår det av domstolens rättspraxis att det inte i någon gemenskapsrättslig bestämmelse föreskrivs att kommissionen skall fastställa det exakta stödbelopp som skall återbetalas när den förordnar att ett stöd som har förklarats vara oförenligt med den gemensamma marknaden skall återbetalas. Det är tillräckligt att kommissionens beslut innehåller uppgifter som gör det möjligt för beslutets adressat att själv utan alltför stora svårigheter fastställa detta belopp (se bland annat dom av den 12 oktober 2000 i mål C‑480/98, Spanien mot kommissionen, REG 2000, s. I‑8717, punkt 25).

40     Kommissionen kunde således nöja sig med att fastställa skyldigheten att återbetala stödet i fråga och överlåta åt de nationella myndigheterna att ombesörja beräkningen av de exakta stödbelopp som skulle återbetalas.

41     Av domstolens rättspraxis framgår att artiklarna i ett beslut om statligt stöd inte kan ses separat från beslutets motivering, och om beslutet behöver tolkas skall det således ske med beaktande av de skäl som föranledde att det antogs (se bland annat dom av den 15 maj 1997 i mål C‑355/95 P, TWD mot kommissionen, REG 1997, s. I‑2549, punkt 21). De belopp som enligt beslut 2003/372 skall återbetalas framgår av artikel 2 i förening med punkterna 206–208 i skälen i detta beslut.

42     Vad gäller Republiken Greklands argument att verkställigheten av beslut 2003/372 hindrades av en rad interna svårigheter, påpekas att kommissionen och medlemsstaten i sådana fall, i enlighet med den regel enligt vilken medlemsstaterna och gemenskapens institutioner har en ömsesidig skyldighet till lojalt samarbete, vilken skyldighet bland annat ligger bakom artikel 10 EG, skall samarbeta med god vilja för att övervinna svårigheterna, med fullt iakttagande av bestämmelserna i fördraget, bland annat bestämmelserna om statligt stöd (se dom av den 4 april 1995 i mål C‑348/93, kommissionen mot Italien, REG 1995, s. I‑673, punkt 17, och domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Frankrike, punkt 24). Så har inte skett i förevarande fall.

43     Republiken Grekland har inte heller gjort gällande att den har varit absolut förhindrad att på ett korrekt sätt verkställa sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 3 i beslut 2003/372. Det framgår av domstolens fasta rättspraxis att villkoret att det skall föreligga ett absolut hinder för att verkställa beslutet inte är uppfyllt då svaranderegeringen endast underrättar kommissionen om de rättsliga, politiska och praktiska svårigheter som det innebär att genomföra beslutet, utan att vidta någon faktisk åtgärd gentemot de ifrågavarande företagen i syfte att återkräva stödet och utan att föreslå kommissionen några alternativa lösningar för att genomföra beslutet genom vilka svårigheterna skulle kunna övervinnas (se bland annat dom av den 2 februari 1989 i mål 94/87, kommissionen mot Tyskland, REG 1989, s. 175, punkt 10, och av den 2 juli 2002 i mål C‑499/99, kommissionen mot Spanien, REG 2002, s. I‑6031, punkt 25).

44     Dessutom framgår det av Republiken Greklands påståenden i fråga om de nationella myndigheternas ansträngningar att återkräva det stöd som avses i artiklarna 2 och 3.1 i beslut 2003/372 att nämnda myndigheter nöjde sig med ett visst antal processuella och administrativa åtgärder, partiella överenskommelser om skuldreglering samt kompensationsåtgärder. Dessa initiativ som för övrigt var sent påkomna, ofullständiga eller verkningslösa och som i vilket fall som helst inte ledde till att Olympic Airways faktiskt betalade sina skulder, kan inte anses förenliga med medlemsstaternas skyldigheter i fråga om återkrav av statligt stöd.

45     Av det ovan anförda följer att kommissionens talan skall bifallas.

46     Det skall följaktligen fastställas att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3 i beslut 2003/372, genom att inte inom den föreskrivna fristen vidta alla nödvändiga åtgärder för att återkräva det stöd som har förklarats vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden – med undantag för det stöd som rör avgifterna till IKA.

 Rättegångskostnader

47     Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Republiken Grekland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Grekland har tappat målet, skall kommissionens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) följande dom:

1)      Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3 i kommissionens beslut 2003/372/EG av den 11 december 2002 om det statliga stöd som Grekland har beviljat Olympic Airways, genom att inte inom den föreskrivna fristen vidta alla nödvändiga åtgärder för att återkräva det stöd som har förklarats vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden – med undantag för det stöd som rör avgifterna till det nationella organet för social trygghet.

2)      Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: grekiska.