Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 januari 2009 – kommissionen mot Polen

(mål C‑492/07)

”Fördragsbrott – Direktiv 2002/21/EG – Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster – Begreppet abonnent”

1.                     Talan om fördragsbrott – Bevis för fördragsbrott – Kommissionens bevisbörda – Tillräcklig bevisning för att fördragsbrott föreligger – Den svarande medlemsstatens skyldighet att bemöta (Artikel 226 EG) (se punkterna 17 och 20)

2.                     Medlemsstater – Skyldigheter – Uppgift att övervaka som anförtrotts kommissionen – Medlemsstaternas skyldighet – Samarbete vid utredningen av fördragsbrott – Skyldighet att anmäla och informera (Artiklarna 10 EG, 211 EG och 226 EG; Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21, artikel 28.3) (se punkterna 17–19)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa artikel 2 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, s. 33) – Definitionen av abonnent

Domslut

1)

Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) genom att inte på ett korrekt sätt införliva direktivet och särskilt artikel 2 k, beträffande definitionen av begreppet abonnent, med nationell rätt.

2)

Republiken Polen ska ersätta rättegångskostnaderna.