Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/11


Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — Polen mot kommissionen

(Mål T-243/07) (1)

(Jordbruk - Gemensam organisation av marknaden - Åtgärder som ska vidtas med anledning av de nya medlemsstaternas anslutning - 2003 års anslutningsakt - Beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa - Det mål som eftersträvas genom en primärrättslig bestämmelse - Beslut 2007/361/EG)

2012/C 138/17

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: inledningsvis E. Ośniecka-Tamecka, därefter T. Nowakowski, därfter M. Dowgielewicz, och slutligen M. Szpunar, B. Majczyna och D. Krawczyk)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och A. Szmytkowska)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Litauen (ombud Kriaučiūnas och R. Krasuckaitė), och Republiken Slovakien (ombud: inledningsvis J. Čorba, därefter B. Ricziová och M. Kianička)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2007/361/EG av den 4 maj 2007 om beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 138, s. 14), i den del det avser Republiken Polen.

Domslut

1.

Kommissionens beslut 2007/361/EG av den 4 maj 2007 om beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning ogiltigförklaras i den del det avser Republiken Polen.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Polens rättegångskostnader.

3.

Republiken Slovakien och Republiken Litauen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 211, 8.9.2007.