Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/11


Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — Slovakien mot kommissionen

(Mål T-247/07) (1)

(Jordbruk - Gemensam organisation av marknaden - Åtgärder som ska vidtas med anledning av de nya medlemsstaternas anslutning - 2003 års anslutningsakt - Beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa - Det mål som eftersträvas genom en primärrättslig bestämmelse - Beslut 2007/361/EG)

2012/C 138/18

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Republiken Slovakien (ombud: inledningsvis J. Čorba, därefter B. Ricziová,)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och A. Tokár)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Polen (ombud: inledningsvis T. Nowakowski, därefter M. Dowgielewicz, och slutligen M. Szpunar, B. Majczyna och D. Krawczyk) och Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och R. Krasuckaitė)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2007/361/EG av den 4 maj 2007 om beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 138, s. 14), i den del det avser Republiken Slovakien.

Domslut

1.

Kommissionens beslut 2007/361/EG av den 4 maj 2007 om beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning ogiltigförklaras i den del det avser Republiken Slovakien.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Slovakiens rättegångskostnader.

3.

Republiken Polen och Republiken Litauen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 211, 8.9.2007.