Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/12


Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — Republiken Tjeckien mot kommissionen

(Mål T-248/07) (1)

(Jordbruk - Gemensamma organisationen av marknaden - Åtgärder som ska vidtas vid nya medlemsstaters anslutning - 2003 års anslutningsakt - Beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa - Mål som eftersträvas enligt en primärrättslig bestämmelse - Beslut 2007/361/EG)

2012/C 138/19

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Republiken Tjeckien (ombud: inledningsvis T. Boÿek, därefter M. Smolek)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och Z. Malÿšková)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Slovakien (ombud: inledningsvis J. ÿorba, därefter B. Ricziová) och Republiken Polen (ombud: inledningsvis T. Nowakowski, därefter M. Dowgielewicz samt slutligen M. Szpunar, B. Majczyna och D. Krawczyk)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2007/361/EG av den 4 maj 2007 om beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 138, s. 14).

Domslut

1.

Kommissionens beslut 2007/361/EG av den 4 maj 2007 om beräkning av överskjutande lager av andra jordbruksprodukter än socker och de finansiella konsekvenserna av avvecklingen av dessa i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning ogiltigförklaras.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Republiken Tjeckiens rättegångskostnader.

4.

Republiken Slovakien och Republiken Polen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 211, 8.9.2007.