Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione — Italien) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot 3M Italia SpA

(Mål C-417/10) (1)

(Direkt beskattning - Avgörande av pågående förfaranden inför högsta domstolsinstansen i skattemål - Rättsmissbruk - Artikel 4.3 FEU - Friheter som garanteras i fördraget - Icke-diskrimineringsprincipen - Statligt stöd - Skyldighet att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten)

2012/C 151/09

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Motpart: 3M Italia SpA

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Corte suprema di cassazione — Bolagsskatt — Nationell lagstiftning enligt vilken procentsatsen för skatt på utdelning skiljer sig åt beroende på var bolaget har sitt säte — Handelstransaktion i vilken såväl bolag med säte i Italien som bolag med säte utomlands deltar — Skattemyndighetens beslut att tillämpa den skatt som utgår för bolag med säte i utlandet — Begreppet rättsmissbruk i den mening som avses i mål C-255/02, Halifax m.fl. — Fråga om detta begrepp är tillämpligt på nationella icke-harmoniserade skatter, såsom direkta skatter

Domslut

Unionsrätten — särskilt principen om förbud mot rättsmissbruk, artikel 4.3 FEU, de friheter som garanteras i EUF-fördraget, icke-diskrimineringsprincipen, bestämmelserna om statligt stöd och skyldigheten att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten — ska tolkas så, att den inte hindrar tillämpning i ett sådant mål om direkt beskattning som det nationella målet av en nationell bestämmelse enligt vilken pågående förfaranden inför den högsta domstolsinstansen i skattemål kan avgöras genom erläggande av 5 procent av tvistens värde, när talan i första instans väckts mer än tio år innan denna bestämmelse trädde i kraft och skattemyndigheten tappat målet i både första och andra instans.


(1)  EUT C 288, 23.10.2010.