Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 22 maj 2012 –

Portugal mot kommissionen

(mål T-345/10)

”EUGFJ – Utbildningssektionen – Nedsättning av finansiellt stöd – Stöd till investeringar i jordbruksföretag – Kontrollernas effektivitet”

1.                     Jordbruk – Gemensam jordbrukspolitik – Finansiering genom EUGFJ – Beslut om avslut av räkenskaper – Frist – Överskridande – Betydelse för kommissionens skyldighet att neka finansiering av utgifter som inte är förenliga med gemenskapsbestämmelserna – Saknas (Rådets förordning nr 1260/1999, artiklarna 38 och 39; kommissionens förordning nr 448/2001, artikel 5.3) (se punkt 32)

2.                     Institutionernas rättsakter – Motivering – Skyldighet – Omfattning – Beslut om avslut av räkenskaper med avseende på utgifter som finansierats av EUGFJ (Artikel 296 FEUF) (se punkt 65)

3.                     Medlemsstater – Skyldigheter – Skyldigheten till lojalt samarbete – Tillämpning av nationella formella och materiella bestämmelser – Villkor (Artikel 4.3 FEU) (se punkt 74)

4.                     Jordbruk – EUGFJ – Avslut av räkenskaper – Beslut att inte finansiera utgifter på grund av oegentligheter vid tillämpningen av gemenskapsbestämmelserna – Invändning från den berörda medlemsstaten – Bevisbörda – Fördelning mellan kommissionen och medlemsstaten (punkterna 75 och 109)

5.                     Talan om ogiltigförklaring – Rättsakt mot vilken talan väckts – Lagenlighetsprövning – Kriterier (Artikel 263 FEUF) (se punkt 86)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2010) 4255 av den 29 juni 2010 om en finansiell korrigering av stödet från EUGFJ:s utbildningssektion avseende det operativa programmet CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portugal – Nationellt program, Mål 1), i den del kommissionen satte ned stödet till investeringar i jordbruksföretag.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Republiken Portugal ska ersätta rättegångskostnaderna.