Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/8


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Mainz — Tyskland) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH mot Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

(Mål C-1/11) (1)

(Miljö - Förordning (EG) nr 1013/2006 - Artikel 18.1 och 18.4 - Transport av visst avfall - Artikel 3.2 - Obligatorisk information - Avfallsproducentens identitet - Uppgift som utelämnats av mellanhandlaren - Skydd för affärshemligheter)

2012/C 151/15

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Mainz

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH

Motpart: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Verwaltungsgericht Mainz — Tolkning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, s. 1) — Dokument som återfinns i bilaga VII till nämnda förordning och som innehåller de uppgifter som ska åtfölja transport av visst avfall — Huruvida mellanhandlaren har rätt att i detta dokument inte ange identiteten på avfallsproducenterna i syfte att inte röja sina leveranskällor för köparen.

Domslut

1.

Artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 308/2009 av den 15 april 2009, ska tolkas så, att bestämmelsen inte medger att en mellanhandlare som organiserar avfallstransporter underlåter att för mottagaren av transporten röja identiteten på avfallsproducenten, vars identitet ska anges enligt artikel 18.1 jämförd med bilaga VII till denna förordning, trots att sådan sekretess är nödvändig för att skydda mellanhandlarens affärshemligheter.

2.

Artikel 18.1 i förordning nr 1013/2006, i dess lydelse enligt förordning nr 308/2009, ska tolkas så, att bestämmelsen, med avseende på avfallstransporter inom den artikelns tillämpningsområde, innebär en skyldighet för en mellanhandlare att fylla i fält 6 i det dokument som återfinns i bilaga VII till förordning nr 1013/2006, i dess lydelse enligt förordning nr 308/2009, och överlämna dokumentet till mottagaren, utan att det föreligger någon möjlighet att inskränka räckvidden av denna skyldighet med stöd av en rätt till skydd för affärshemligheter.


(1)  EUT C 95, 26.3.2011