Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 maj 2012 – Comap mot kommissionen

(mål C‑290/11 P)

”Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Branschen för rörkopplingar av koppar och legeringar av koppar – Beslut av kommissionen i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Böter – Överträdelsens varaktighet – Begreppet fortlöpande”

1.                     Överklagande – Grunder – Grund som åberopas för första gången i ett överklagande – Avvisning – Lissabonfördragets ikraftträdande – Ny omständighet som anförs till berättigande av att en anmärkning avseende åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång framställts för sent – Omfattas inte (Artikel 6.2 FEU; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47; domstolens stadga, artikel 58; domstolens rättegångsregler, artiklarna 42.2 och 113.2) (se punkterna 42, 44 och 45)

2.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna – Avvisning – Domstolens prövning av bevisvärderingen – Ej möjlig utom vid missuppfattning (Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket) (se punkterna 70 och 71)

3.                     Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Ett företags deltagande i initiativ till konkurrensbegränsande samverkan – Ett tyst medgivande utan vare sig öppet avståndstagande är tillräckligt för att ett företag ska kunna hållas ansvarigt (Artikel 101.1 FEUF) (se punkterna 74 och 75)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 mars 2011 i mål T‑377/06, Comap mot kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2006) 4180 slutlig av den 20 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/F-1/38.121) – Rörkopplingar – Branschen för rörkopplingar av koppar och legeringar av koppar – Åsidosättande av rätten till en oavhängig och opartisk domstol – Åsidosättande av den straffrättsliga principen om strikt tolkning – Begreppet öppet avståndstagande – Missuppfattning av bevisning – Motivering saknas.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Comap SA ska ersätta rättegångskostnaderna.