Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 20 februari 2012 — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga mot Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(Mål C-87/12)

2012/C 138/05

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Motpart: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Tolkningsfrågor

I vilken mån medför unionsmedborgarskapet och den härtill hörande uppehållsrätten i det land där en person är medborgare, i enlighet med artikel 20 FEUF, i förening med de rättigheter, garantier och skyldigheter som föreskrivs i stadgan om de grundläggande rättigheterna och bland annat samt i den mån det är nödvändigt i förening med artiklarna 20, 21, 24, 33 och 34 i denna stadga, att en referensperson som är unionsmedborgare har rätt att, i det land där han är bosatt och är medborgare, återförena sin far och mor samt två av sina bröder som samtliga är medborgare i tredje land, när referenspersonen inte har utövat rätten till fri rörlighet och inte vistas i en annan medlemsstat än den där han är medborgare?