Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 29 februari 2012 — Staat der Nederlanden mot Essent NV och Essent Nederland BV

(Mål C-105/12)

2012/C 151/26

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staat der Nederlanden

Motparter:

Essent NV

Essent Nederland BV

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 345 FEUF tolkas så, att ”medlemsstaternas egendomsordning” också omfattar det absoluta privatiseringsförbud som är i fråga i det aktuella målet och som föreskrivs i förordningen om andelar i nätansvariga bolag jämförd med artikel 93 i 1998 års ellag och artikel 85 i gaslagen, innebärande att andelar i ett nätansvarigt bolag uteslutande kan överlåtas inom den offentliga kretsen?

2.

Om fråga I besvaras jakande, blir följden av detta att reglerna om den fria rörligheten för kapital inte är tillämpliga på koncernförbudet och förbudet mot sidoverksamheter, eller åtminstone att det inte behöver prövas huruvida koncernförbudet och förbudet mot sidoverksamheter är förenliga med reglerna om den fria rörligheten för kapital?

3.

Är målen att skapa öppenhet på energimarknaden och förhindra konkurrenssnedvridning genom att motverka korssubventionering i vid mening (inklusive strategiskt informationsutbyte), som bland annat ligger bakom lagen om nätdrift, att betrakta som rent ekonomiska intressen eller kan de också betraktas som intressen av icke-ekonomisk art, så att de — i egenskap av tvingande skäl av allmänintresse — under vissa villkor kan motivera en restriktion av den fria rörligheten för kapital?