Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 75/35/EEG av den 17 december 1974 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktiv nr 64/221/EEG om samordningen av särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta medborgare i en medlemsstat som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter att ha verkat där som egna företagareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 20/01/1975 s. 0014 - 0014

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0175

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0195

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0175

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0045

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0045RÅDETS DIREKTIV av den 17 december 1974 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktiv nr 64/221/EEG om samordningen av särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta medborgare i en medlemsstat som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter att ha verkat där som egna företagare (75/35/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 56.2 och artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Direktiv nr 64/221/EEG (3) samordnade särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa, och direktiv nr 75/34/EEG (4) fastställde enligt vilka villkor medborgare i en medlemsstat skall ha rätt att stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter att ha varit verksamma där som egna företagare.

Direktiv nr 64/221/EEG bör därför gälla för personer som omfattas av direktiv 75/34/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv nr 64/221/EEG skall gälla för medborgare i medlemsstaterna och deras familjemedlemmar som har rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium i enlighet med direktiv nr 75/34/EEG

Artikel 2

Medlemsstaterna skall inom tolv månader efter dagen för anmälan sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktivs bestämmelser och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1975.

På rådets vägnar

M. DURAFOUR

Ordförande

(1) EGT nr C 14, 27.3.1973, s. 21.

(2) EGT nr C 142, 31.12.1972, s. 10.

(3) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64.

(4) EGT nr L 14, 20.1.1975, s. 10.