Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 4064/88 av den 21 december 1988 om fastställande av bestämmelser för genomförande av artikel 46a i anställningsvillkoren för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 356 , 24/12/1988 s. 0058 - 0058

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0101

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0101KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 4064/88 av den 21 december 1988 om fastställande av bestämmelser för genomförande av artikel 46a i anställningsvillkoren för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (), senast ändrad genom rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (), särskilt artikel 46a i denna,

med beaktande av yttrandet från den expertkommitté som avses i punkt 2 i nämnda artikel 46a, och

med beaktande av följande:

I artikel 46a i anställningsvillkoren för anställda vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor fastställs villkoren för beviljande av arbetslöshetsunderstöd till tidigare anställda som är arbetslösa efter det att deras tjänst vid fonden har upphört.

Kommissionen skall fastställa de bestämmelser den anser nödvändiga för genomförande av punkt 2 i nämnda artikel 46a.

I kommissionens förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 91/88 () fastställs bestämmelser för genomförande av artikel 28a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, vilken är identisk med artikel 46a i anställningsvillkoren för anställda vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bestämmelserna i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 91/88 utom artikel 5 i denna skall tillämpas även på anställda vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1988.

På kommissionens vägnar

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 214, 6.8.1976, s. 24.

() EGT nr L 72, 14.3.1987, s. 15 och

EGT nr L 103, 15.4.1987, s. 46.

() EGT nr L 11, 15.1.1988, s. 31.