Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3550/92 av den 9 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 361 , 10/12/1992 s. 0019 - 0020

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 46 s. 0114

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 46 s. 0114KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3550/92 av den 9 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen(), särskilt artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

I artiklarna 6 och 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92() fastställs schablonsatser för återbetalningen av transportkostnaderna för de produkter som skall distribueras till de sämst ställda inom gemenskapen. Olika satser bör fastställas för kyltransport och för icke-kyltransport. Bilaga 2 till nämnda förordning bör följaktligen ändras. Denna ändring måste träda i kraft samma dag som förordning (EEG) nr 3149/92.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandena från samtliga berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till förordning (EEG) nr 3149/92 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

()()

() EGT nr L 352, 15.12.1987, s. 1.

() EGT nr L 313, 30.10.1992, s. 50.

BILAGA

"BILAGA 2

TRANSPORTKOSTNADER

Nötkött, smör och andra produkter (kyltransport)

P för de första 200 km: 20,00 ecu/ton,

P för varje km utöver de första 200 km: 0,05 ecu/ton.

Spannmål och ris

P för de första 200 km: 5,50 ecu/ton,

P för varje km utöver de första 200 km: 0,02 ecu/ton.

Olivolja

P för de första 200 km: 20,00 ecu/ton,

P för varje km utöver de första 200 km: 0,04 ecu/ton.

Mjölkpulver

P för de första 200 km: 10,00 ecu/ton,

P för varje km utöver de första 200 km: 0,04 ecu/ton.

Övriga produkter

P för de första 200 km: 6,00 ecu/ton,

P för varje km utöver de första 200 km: 0,03 ecu/ton."