Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1649/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1417/76Europeiska unionens officiella tidning nr L 245 , 29/09/2003 s. 0025 - 0027Rådets förordning (EG) nr 1649/2003

av den 18 juni 2003

om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1417/76

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4) bör bringas i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) (nedan kallad "den allmänna budgetförordningen"), särskilt artikel 185 i denna. Enligt ovan nämnda artikel måste Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor anta egna finansiella regler på grundval av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6). Rådets förordning (EEG) nr 1417/76 av den 1 juni 1976 om finansiella bestämmelser för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(7) måste således upphävas från och med den dag då de nya finansiella reglerna som antas av fondens styrelse träder i kraft.

(2) De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget är fastställda i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(8).

(3) Vid antagandet av förordning (EG) nr 1049/2001 enades de tre institutionerna om en gemensam förklaring om att likartade byråer och organ skall införa regler som är förenliga med förordningen.

(4) Förordning (EEG) nr 1365/75 bör således kompletteras med de bestämmelser som krävs för att göra förordning (EG) nr 1049/2001 tillämplig på Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, samt med en bestämmelse om överklagande när en begäran om tillgång till handlingar avslås.

(5) Förordning (EEG) nr 1365/75 bör således ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1365/75 ändras härmed på följande sätt:

1) Artiklarna 13, 14, 15 och 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Styrelsen skall anta årsrapporten om fondens verksamhet och senast den 15 juni översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten.

2. Fonden skall varje år till budgetmyndigheten översända alla uppgifter som rör utvärderingsresultaten.

Artikel 14

1. För varje budgetår, vilket skall motsvara kalenderåret, skall det upprättas en beräkning av fondens inkomster och utgifter, vilka skall tas upp i fondens budget som också skall innehålla en tjänsteförteckning.

2. Det skall råda balans mellan inkomster och utgifter i fondens budget.

Artikel 15

1. Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av direktören, upprätta en beräkning av fondens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall styrelsen översända denna beräkning, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

2. Kommissionen skall, tillsammans med det preliminära förslaget till gemenskapernas budget, översända denna beräkning till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade 'budgetmyndigheten').

3. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, och som den skall förelägga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i fördraget.

4. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till fonden.

Budgetmyndigheten skall fastställa fondens tjänsteförteckning.

5. Styrelsen skall fastställa fondens budget. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

6. Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den översända detta yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

Artikel 16

1. Styrelsen skall anta fondens finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får styrelsen endast avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(9) om fondens särskilda förvaltningsbehov kräver detta, och efter att kommissionen gett sitt godkännande.

2. Fondens direktör skall genomföra budgeten.

3. Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall fondens räkenskapsförare översända till kommissionens räkenskapsförare en sammanställning av de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

4. Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare översända till revisionsrätten de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

5. Efter det att revisionsrättens synpunkter på fondens preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall direktören ansvara för upprättandet av de slutliga räkenskaperna och översända dem till styrelsen för ett yttrande.

6. Styrelsen skall lämna ett yttrande om fondens slutliga räkenskaper.

7. Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret skall direktören överlämna de slutliga räkenskaperna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, revisionsrätten och kommissionen.

8. De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

9. Senast den 30 september skall direktören översända till revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

10. Direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

11. Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår n."

2) Följande artikel skall införas:

"Artikel 18a

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(10) skall tillämpas på de handlingar som finns hos fonden.

2. Styrelsen skall anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 inom sex månader från och med ikraftträdandedagen för rådets förordning (EG) nr 1649/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1417/76(11).

3. De beslut som fattas av fonden i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan överklagas hos ombudsmannen eller genom att väcka talan inför Europeiska gemenskapernas domstol enligt artiklarna 195 och 230 i EG-fördraget."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 1417/76 skall upphävas från och med det att de finansiella regler som antagits av styrelsen enligt artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 1365/75 trätt i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 65.

(2) Yttrandet avgivet den 27 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1, med rättelse i EGT L 25, 30.1.2003, s. 43.

(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72, med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

(7) EGT L 164, 24.6.1976, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1949/93 (EGT L 181, 23.7.1993, s. 26).

(8) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(9) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72, med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003.

(10) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11) EUT L 245, 29.9.2003, s. 25.