Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1111/2005

av den 24 juni 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (2) innehåller bestämmelser om fondens och särskilt styrelsens organisation. Dessa bestämmelser har ändrats flera gånger i samband med varje anslutning av nya medlemsstater, då nya styrelseledamöter tillkommit.

(2)

I den externa utvärdering av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad ”fonden”) som gjordes 2001 framhålls behovet av att anpassa bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1365/75 för att behålla fondens och dess ledningsstrukturers effektivitet, inbegripet att omarbeta de bestämmelser som rör expertkommittén.

(3)

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att på nytt överväga organens sammansättning och arbetsmetoder och lägga fram lämpliga förslag.

(4)

En gemensam ståndpunkt om de framtida styrelseformerna och arbetet i styrelserna för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån och av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning har lämnats av respektive styrelser till kommissionen.

(5)

Den trepartssammansatta styrelseformen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och med företrädare för regeringar, arbetsgivarnas organisationer och arbetstagarnas organisationer är grundläggande för dessa organs framgång.

(6)

Deltagandet av arbetsmarknadens parter i styrelserna för dessa tre EU-organ ger dem en särskild karaktär som kräver att de följer gemensamma regler i sitt arbete.

(7)

Det har visat sig avgörande att det inom den trepartssammansatta styrelsen finns tre grupper, från regeringar, arbetsgivare och arbetstagare, och att man utser en samordnare för arbetsgivar- respektive arbetstagargrupperna. Detta system bör därför formaliseras och även utvidgas till regeringsgruppen.

(8)

Bibehållandet av den trepartssammansatta representationen från varje medlemsstat garanterar att alla viktiga intressenter engageras och att man beaktar den mångfald av intressen och tillvägagångssätt som kännetecknar sociala frågor.

(9)

Det är nödvändigt att förutse de praktiska konsekvenserna av den kommande EU-utvidgningen för fonden. Styrelsens sammansättning och arbete bör anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning.

(10)

Det arbetsutskott som föreskrivs i styrelsens arbetsordning behöver stärkas för att säkerställa kontinuitet i fondens arbete och effektivitet i dess beslutsfattande. Arbetsutskottets sammansättning bör även i fortsättningen återspegla styrelsens trepartssammansättning.

(11)

Enligt artikel 3 i fördraget skall gemenskapen i all sin verksamhet syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. Det är därför lämpligt att uppmuntra till en balanserad representation av kvinnor och män i styrelsen.

(12)

Styrelsen bör vara i stånd att säkerställa ett formellt bidrag från oberoende experter under en begränsad period i enlighet med särskilda behov som rör genomförandet av arbetsprogrammet.

(13)

Det är lämpligt att personalen vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, som är det enda gemenskapsorgan som har sina egna tjänsteföreskrifter, behandlas på samma sätt som andra anställda som anställs av gemenskaperna på kontraktsbasis och att de ges rätt till samma förmåner enligt de ändrade tjänsteföreskrifterna genom att få tillgodoräkna sig förvärvade rättigheter, särskilt i fråga om yrkeskarriär och pensionsrättigheter.

(14)

Förordning (EEG) nr 1365/75 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

I fördraget anges inte några andra befogenheter för att anta denna förordning än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1365/75 ändras enligt följande:

1.

I artikel 3 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Fonden skall samarbeta så nära som möjligt med specialiserade institutioner, fonder och organ i medlemsstaterna och på internationell nivå. Fonden skall i synnerhet säkerställa ett lämpligt samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån, dock utan att det påverkar uppnåendet av fondens egna syften.”

2.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Fondens lednings- och förvaltningsstruktur skall bestå av

a)

en styrelse,

b)

ett arbetsutskott,

c)

en verkställande direktör och en vice verkställande direktör.”

3.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Styrelsen skall bestå av

a)

en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

b)

en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

c)

en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

d)

tre ledamöter som företräder kommissionen.

2.   De ledamöter som avses i punkt 1 a, 1 b och 1 c skall utses av rådet på så sätt att det för varje medlemsstat och för var och en av de ovannämnda kategorierna utses en ledamot. Rådet skall samtidigt och på samma villkor som för ledamöterna utse en suppleant som skall delta i styrelsens sammanträden endast när den ordinarie ledamoten är frånvarande.

Kommissionen skall utse de ledamöter och suppleanter som skall företräda den och därvid sträva efter en balanserad fördelning mellan kvinnor och män.

När förteckningen över kandidater lämnas in skall medlemsstaterna, arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna sträva efter att skapa en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen.

Förteckningen över styrelseledamöterna skall offentliggöras av rådet i Europeiska unionens officiella tidning och av fonden på dess webbplats.

3.   Mandattiden för styrelseledamöterna skall vara tre år. Mandatperioden skall kunna förnyas.

Vid mandattidens utgång eller om de avgår skall ledamöterna sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

4.   Styrelsen skall välja en ordförande och tre vice ordförande, en bland var och en av de tre grupper som avses i punkt 7 och en bland kommissionens företrädare, för en ettårsperiod som kan förnyas.

5.   Ordföranden skall sammankalla styrelsen minst en gång om året. Ytterligare möten skall sammankallas av ordföranden på begäran av minst en tredjedel av styrelsens ledamöter.

6.   Styrelsens beslut skall fattas med absolut majoritet.

7.   Inom styrelsen skall företrädarna för regeringar, arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer bilda var sin grupp. Varje grupp skall utse en samordnare som skall delta i styrelsens möten.

Samordnarna för arbetstagarnas och arbetsgivarnas grupper skall vara företrädare för sina respektive organisationer på europeisk nivå. Samordnare som inte är utsedda styrelseledamöter enligt punkt 1 skall delta i styrelsemöten men utan rösträtt.

8.   Styrelsen skall inrätta ett arbetsutskott bestående av elva ledamöter. Arbetsutskottet skall bestå av styrelsens ordförande och tre vice ordförande, en samordnare per grupp enligt vad som anges i punkt 7 samt ytterligare en företrädare för varje grupp och för kommissionen. Varje grupp får utse högst tre suppleanter som skall delta i arbetsutskottets möten vid ordinarie ledamöters frånvaro.

9.   Styrelsen skall besluta om det årliga antalet möten i arbetsutskottet. Arbetsutskottets ordförande skall sammankalla ytterligare möten på begäran av dess ledamöter.

10.   Arbetsutskottet skall fatta beslut genom konsensus. Om ingen konsensus uppnås skall arbetsutskottet hänskjuta ärendet till styrelsen för beslut.

11.   Styrelsen skall omgående få fullständig information om arbetsutskottets verksamhet och de beslut det har fattat.”

4.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Styrelsen skall leda fonden och fastställa riktlinjer för verksamheten. På grundval av ett utkast framlagt av den verkställande direktören skall styrelsen, i samförstånd med kommissionen, anta fondens årliga arbetsprogram och fyraåriga rullande program.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Styrelsen skall efter yttrande från kommissionen anta sin arbetsordning där de praktiska arrangemangen för verksamheten skall fastställas. Arbetsordningen skall för kännedom överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Inom tre månader efter det att rådet mottagit arbetsordningen får det emellertid med enkel majoritet ändra denna arbetsordning.”

c)

Följande punkt 4 skall läggas till:

”4.   Utan att detta inverkar på den verkställande direktörens ansvar enligt artiklarna 8 och 9 skall arbetsutskottet, enligt vad som delegeras till det av styrelsen, övervaka genomförandet av styrelsens beslut och vidta alla nödvändiga åtgärder för fondens förvaltning mellan styrelsesammanträdena. Styrelsen får inte till arbetsutskottet delegera de befogenheter som avses i artiklarna 12 och 15.”

5.

Artiklarna 9 och 10 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Den verkställande direktören skall ansvara för fondens förvaltning samt för genomförandet av de beslut och de program som styrelsen och arbetsutskottet antagit. Den verkställande direktören skall vara fondens företrädare enligt lag.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 skall den verkställande direktören ha de befogenheter som avses i artikel 17.1.

3.   Den verkställande direktören skall förbereda styrelsens och arbetsutskottets arbete. Den verkställande direktören, den vice verkställande direktören eller båda skall delta i styrelsens och arbetsutskottets möten.

4.   Den verkställande direktören skall inför styrelsen ansvara för fondens verksamhet.

Artikel 10

Styrelsen kan på grundval av förslag från den verkställande direktören låta oberoende experter yttra sig i särskilda frågor som rör det fyraåriga rullande programmet och det årliga arbetsprogrammet.”

6.

Artikel 11 skall utgå.

7.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 12.1 skall första och andra styckena ersättas med följande:

”1.   Den verkställande direktören skall före den 1 juli varje år utarbeta ett årligt arbetsprogram på grundval av de riktlinjer som anges i artikel 7. Det årliga arbetsprogrammet skall utgöra en del av ett fyraårigt rullande program. Projekten i det årliga arbetsprogrammet skall åtföljas av en beräkning av de nödvändiga utgifterna.

Vid utarbetandet av programmen skall den verkställande direktören ta hänsyn till yttranden från gemenskapens institutioner och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.”

b)

Artikel 12.2 skall ersättas med följande:

”2.   Den verkställande direktören skall överlämna programmen till styrelsen för godkännande.”

8.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

1.   Den personal vid fonden som anställts efter den 4 augusti 2005 skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna eller anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, enligt förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (3). Avdelning 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna skall gälla.

2.   Alla anställningsavtal som ingåtts av fonden och dess personal enligt förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 (4) före den 4 augusti 2005 skall anses ha ingåtts enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Bestämmelserna i avdelningarna 1, 3 och 4, med undantag av artikel 22.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, skall tillämpas på dessa avtal från och med samma datum.

Personalen skall ha rätt att säga upp avtalet vid samma datum utan att behöva iaktta den uppsägningstid som avses i artikel 45 i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76. Med avseende på avgångsvederlag och arbetslöshetsersättningar skall sådan uppsägning av avtalet anses vara en följd av en åtgärd av fonden.

3.   Med avseende på personalen skall fonden utöva de befogenheter som tillsättningsmyndigheten eller, i tillämpliga fall, den avtalsslutande myndigheten har.

4.   Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen anta lämpliga genomförandebestämmelser.

9.

Varje gång termen ”Administrative Board” eller ”Management Board” förekommer i artiklarna, skall den ersättas med ”Governing Board”. (Gäller inte den svenska texten.)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 2005.

På rådets vägnar

L. LUX

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1649/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 25).

(3)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 31/2005 (EUT L 8, 12.1.2005, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24). Förordningen senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15).”