Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 276/2010

av den 31 mars 2010

om ändring av bilaga XVII (diklormetan, lampoljor, grilltändvätskor och tennorganiska föreningar) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (2) fastställdes begränsningar för vissa farliga ämnen och beredningar. Förordning (EG) nr 1907/2006 upphäver och ersätter direktiv 76/769/EEG med verkan från och med den 1 juni 2009. Bilaga XVII till den förordningen ersätter bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(2)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 455/2009/EG om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av diklormetan (3) antogs den 6 maj 2009.

(3)

Kommissionens beslut 2009/424/EG om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG med avseende på begränsning av saluföring och användning av lampoljor och grilltändvätskor (4) antogs den 28 maj 2009.

(4)

Kommissionens beslut 2009/425/EG om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av tennorganiska föreningar, i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen (5) antogs den 28 maj 2009.

(5)

Till följd av övergångsbestämmelserna i artikel 137 i Reach bör bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras så att den innefattar de begränsningar som fastställs i besluten nr 455/2009/EG, 2009/424/EG och 2009/425/EG.

(6)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Denna förordning bör snarast träda i kraft så att dessa begränsningar kan införas i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 så snart som möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 137, 3.6.2009, s. 3.

(4)  EUT L 138, 4.6.2009, s. 8.

(5)  EUT L 138, 4.6.2009, s. 11.


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska tabellen med beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning samt villkor ändras på följande sätt:

1.

Post 3 ska ersättas med följande:

”3.

Vätskeformiga ämnen eller blandningar som anses som farliga enligt direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG

1.

Får inte användas i

prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

trolleri- och skämtartiklar,

spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

2.

Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3.

Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de

kan användas som bränsle i prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten, och

utgör en fara vid aspiration och är märkta med R65 eller H304.

4.

Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

5.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:

a)

Lampoljor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: ’Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn’, och från och med den 1 december 2010 med ’Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador’.

b)

Grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: ’Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador’.

c)

Lampoljor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.

6.

Senast den 1 juni 2014 ska kommissionen be Europeiska kemikaliemyndigheten sammanställa dokumentation i enlighet med artikel 69 i den här förordningen med syftet att om så är lämpligt förbjuda grilltändvätskor och bränsle för prydnadslampor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten.

7.

Fysiska eller juridiska personer som för första gången släpper ut lampoljor eller grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 på marknaden ska senast den 1 december 2011 och varje år därefter lämna uppgifter om alternativ till lampoljor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska hålla dessa uppgifter tillgängliga för kommissionen.”

2.

I post 20 ska följande punkter 4, 5 och 6 läggas till i andra kolumnen:

”4.

Trisubstituerade tennorganiska föreningar:

a)

Trisubstituerade tennorganiska föreningar som tributyltennföreningar (TBT) och trifenyltennföreningar (TPT) får inte användas efter den 1 juli 2010 i varor där koncentrationen av dem i varan eller en del av varan överstiger motsvarande 0,1 viktprocent tenn.

b)

Varor som inte uppfyller kravet i led a får inte släppas ut på marknaden efter den 1 juli 2010, med undantag för varor som redan användes i gemenskapen före det datumet.

5.

Dibutyltennföreningar (DBT):

a)

Dibutyltennföreningar (DBT) får inte användas efter den 1 januari 2012 i blandningar och varor som säljs till allmänheten om koncentrationen av dem i blandningen eller varan eller en del därav överstiger motsvarande 0,1 viktprocent tenn.

b)

Varor och blandningar som inte uppfyller kravet i led a får inte släppas ut på marknaden efter den 1 januari 2012, med undantag för varor som redan användes i gemenskapen före det datumet.

c)

Genom undantag från ovanstående ska leden a och b fram till den 1 januari 2015 inte gälla följande varor och blandningar som säljs till allmänheten:

Enkomponents och tvåkomponents rumstemperaturvulkaniserande fogmassor (RTV-1 och RTV-2) och lim.

Färger och beläggningar innehållande DBT-föreningar som katalysatorer, när de anbringas på produkter.

Profiler av mjuk polyvinylklorid (PVC), som sådana eller samextruderade med hård PVC.

Vävar belagda med PVC som innehåller DBT-föreningar som stabiliseringsmedel, när de är avsedda för utomhusbruk.

Stuprännor, takrännor och tillbehör till dessa för utomhusbruk, samt täckmaterial för tak och fasader.

d)

Genom undantag från ovanstående ska leden a och b inte gälla material och produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1935/2004.

6.

Dioktyltennföreningar (DOT):

a)

Dioktyltennföreningar (DOT) får inte användas efter den 1 januari 2012 i följande varor som säljs till eller används av allmänheten om koncentrationen av dem i varan eller en del av varan överstiger motsvarande 0,1 viktprocent tenn:

Textilprodukter som är avsedda att komma i kontakt med huden.

Handskar.

Skor eller delar av skor som är avsedda att komma i kontakt med huden.

Vägg- och golvbeläggningar.

Barnvårdsprodukter.

Damhygienprodukter.

Blöjor.

Tvåkomponents rumstemperaturvulkaniserande formgjutningskit (RTV-2-formgjutningskit).

b)

Varor som inte uppfyller kravet i led a får inte släppas ut på marknaden efter den 1 januari 2012, med undantag för varor som redan användes i gemenskapen före det datumet.”

3.

Följande post 59 ska läggas till:

”59.

Diklormetan

CAS-nr 75-09-2

EG-nr 200-838-9

1.

Färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i en koncentration på minst 0,1 viktprocent får inte

a)

släppas ut på marknaden för första gången för försäljning till allmänheten eller yrkesmän efter den 6 december 2010,

b)

släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten eller yrkesmän efter den 6 december 2011,

c)

användas av yrkesmän efter den 6 juni 2012.

I denna punkt avses med

i)

yrkesman: en fysisk eller juridisk person, inbegripet arbetstagare och egenföretagare som i sin yrkesverksamhet utför färgborttagning på annan plats än i en industrianläggning,

ii)

industrianläggning: en anläggning som används för färgborttagning.

2.

Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna på sina territorier och för viss verksamhet tillåta att särskilt utbildade yrkesmän använder färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan och tillåta att sådana färgborttagningsmedel släpps ut på marknaden för leverans till dessa yrkesmän.

Medlemsstater som utnyttjar detta undantag ska fastställa lämpliga bestämmelser för att skydda hälsa och säkerhet för de yrkesmän som använder färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan, och de ska underrätta kommissionen om detta.

Bestämmelserna ska inbegripa ett krav på att en yrkesman ska ha ett intyg som godtas av den medlemsstat där yrkesmannen verkar, eller tillhandahålla annan dokumentation för detta ändamål, eller på annat sätt vara godkänd av den medlemsstaten, så att det framgår att vederbörande har lämplig utbildning och kompetens för att på ett säkert sätt använda färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan.

Kommissionen ska ta fram en förteckning över de medlemsstater som utnyttjat undantaget i denna punkt och offentliggöra denna på Internet.

3.

En yrkesman som drar nytta av det undantag som avses i punkt 2 får endast verka i medlemsstater som har utnyttjat det undantaget. Den utbildning som avses i punkt 2 ska minst omfatta

a)

medvetenhet om, bedömning av och hantering av hälsoriskerna, inbegripet uppgifter om befintliga alternativa ämnen eller processer som vid användningen är mindre farliga för arbetstagares hälsa och säkerhet,

b)

användning av tillräcklig ventilation,

c)

användning av ändamålsenlig personlig skyddsutrustning som uppfyller kraven i direktiv 89/686/EEG.

Arbetsgivare och egenföretagare ska helst ersätta diklormetan med en kemisk agens eller process som vid användningen inte utgör någon risk eller en lägre risk för arbetstagares hälsa och säkerhet.

Yrkesmannen ska tillämpa alla relevanta säkerhetsbestämmelser i praktiken, inbegripet användning av personlig skyddsutrustning.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning när det gäller skydd av arbetstagare får färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i koncentrationer på minst 0,1 viktprocent användas i industrianläggningar endast om åtminstone följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns effektiv ventilation i alla behandlingsutrymmen, särskilt vid våtbehandling och torkning av föremål som behandlats med färgborttagningsmedel: lokal frånluftsventilation vid rengöringsbaden kompletterat med forcerad ventilation i dessa utrymmen, för att minimera exponeringen och när det är tekniskt möjligt följa gällande gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

b)

Åtgärder har vidtagits för att minimera avdunstning från rengöringsbaden: lock som täcker rengöringsbaden förutom vid iläggning och upptagning, lämpliga iläggnings- och upptagningsarrangemang för rengöringsbad, sköljbad med vatten eller saltlösning för att avlägsna överflödigt lösningsmedel efter upptagningen.

c)

Åtgärder har vidtagits för säker hantering av diklormetan i rengöringsbaden: pumpar och ledningssystem för att transportera färgborttagningsmedel till och från rengöringsbaden, samt lämpliga arrangemang för säker rengöring av tankar och avlägsnande av slam.

d)

Personlig skyddsutrustning som uppfyller kraven i direktiv 89/686/EEG ska finnas tillgänglig: lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder, och lämpliga andningsapparater om gällande gränsvärden för exponering på arbetsplatsen annars inte kan följas.

e)

Tillräcklig information och utbildning om användningen av sådan utrustning ska tillhandahållas användarna.

5.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ska färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i en koncentration på minst 0,1 viktprocent senast den 6 december 2011 vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text:

’Endast för industriellt bruk och för yrkesmän som godkänts i vissa av EU:s medlemsstater – kontrollera om användning är tillåten.’ ”