Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/2


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ändring av rådets beslut av den 22 november 2010 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2011/C 83/02

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 22 november 2010 (2) (nedan kallat beslutet) utnämnde rådet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden från och med den 8 november 2010 till och med den 7 november 2013.

(2)

Den 23 november 2010 underrättade International Trade Union House generalsekretariatet om ett fel vid utnämningen av den belgiska ledamot och belgiska suppleant som i styrelsen företräder arbetstagarorganisationerna.

(3)

Felet uppträder i originaltexten till beslutet undertecknat av ordföranden och det förekommer i samtliga officiella språk.

(4)

Beslutet bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 lista II i rådets beslut av den 22 november 2010 ska namnen på ledamoten och suppleanten för Belgien ersättas med följande:

”II.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSTAGARORGANISATIONERNA

Land

Ledamöter

Suppleanter

Belgien

Herman FONCK

François PHILIPS”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  EUT C 322, 27.11.2010, s. 3.