Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/212

av den 11 februari 2015

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 för fastställandet av tekniska specifikationer för det elektroniska system som ska registrera och lagra sådana uppgifter om varje insats som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision, inklusive uppgifter om enskilda deltagare i insatser som medfinansieras av ett operativt program II

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (1), och särskilt artikel 32.8 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 463/2014 (2) fastställs de bestämmelser som krävs för att planera programmen. I syfte att säkerställa genomförandet av de program som finansieras av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, måste närmare bestämmelser fastställas om tillämpningen av förordning (EU) nr 223/2014.

(2)

Vid tillämpningen av artikel 32.2 d i förordning (EU) nr 223/2014 måste tekniska krav fastställas för det elektroniska systemet för registrering och lagring av uppgifter om varje insats som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision.

(3)

De detaljerade tekniska kraven för det elektroniska systemet för registrering och lagring av uppgifter bör vara tillräckligt väl dokumenterade för att säkerställa en verifikationskedja för överensstämmelsen med de rättsliga kraven.

(4)

I det elektroniska systemet för registrering och lagring av uppgifter bör det även ingå lämpliga sökverktyg och rapporteringsfunktioner för att på ett enkelt sätt kunna ta fram och sammanställa uppgifter från systemet för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Det elektroniska systemet för registrering och lagring av uppgifter om verksamheter som avses i artikel 32.2 d i förordning (EU) nr 223/2014 ska vara förenligt med de tekniska kraven i artiklarna 2–5.

Artikel 2

Skydd och bevarande av uppgifter och dokument och deras integritet

1.   Åtkomst till systemet ska grunda sig på rättigheter som fastställts på förhand för olika typer av användare och ska upphöra då den inte längre är nödvändig.

2.   Systemet ska föra logg över alla registreringar, ändringar och raderingar av dokument och uppgifter.

3.   Systemet ska inte tillåta ändring av innehållet i dokument med elektronisk signatur. En tidsstämpel som bekräftar när dokumentet med elektronisk signatur sparades ska genereras och kopplas till dokumentet, och det ska inte vara möjligt att ändra den. Radering av sådana dokument ska loggas in i enlighet med punkt 2.

4.   Uppgifterna ska säkerhetskopieras med jämna mellanrum. Säkerhetskopian av hela innehållet i datakatalogen med de elektroniska filerna ska kunna tas i bruk i en nödsituation.

5.   Den elektroniska lagringsenheten ska skyddas så att ingen information kan gå förlorad eller ändras. Skyddet ska omfatta fysiskt skydd mot olämpliga temperaturer eller fuktnivåer, brand- eller stöldvarningssystem samt lämpligt skydd mot virusattacker, hackare eller annat otillåtet dataintrång.

6.   Systemet ska stödja migrering av data, format och datormiljöer med tillräckligt täta intervall för att läsbarhet och tillgång till dokument och uppgifter ska kunna garanteras fram till den relevanta periodens slut i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) nr 223/2014.

Artikel 3

Söknings- och rapporteringsfunktioner

I systemet ska följande ingå:

a)

lämpliga sökverktyg för att underlätta sökning av dokument, uppgifter och deras metadata,

b)

en rapporteringsfunktion som gör det möjligt att ta fram rapporter på grundval av på förhand fastställda kriterier, särskilt om de uppgifter som fastställts i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 532/2014 (3),

c)

en möjlighet att spara, exportera eller skriva ut de rapporter som avses i punkt b, eller en länk till en yttre tillämpning som tillhandahåller denna möjlighet.

Artikel 4

Dokumentering av systemet

Den förvaltande myndigheten ska tillhandahålla detaljerad och uppdaterad funktionsdokumentation och teknisk dokumentation om systemets drift och egenskaper på begäran av relevanta enheter som ansvarar för förvaltningen av programmet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten.

Den dokumentation som avses i det första stycket ska visa att förordning (EU) nr 223/2014 genomförts i den berörda medlemsstaten.

Artikel 5

Säkerheten för informationsutbytet

Det system som används ska skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder för klassificering av dokument samt skydd av informationssystem och personuppgifter. Dessa åtgärder ska vara förenliga med internationella normer och nationella rättskrav.

De säkerhetsåtgärder som avses i första stycket ska skydda nätverk och överföringsenheter där det system som används samverkar med andra moduler och system.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 463/2014 av den 5 maj 2014 om fastställande av villkoren för det elektroniska system för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 134, 7.5.2014, s. 32).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 532/2014 av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 148, 20.5.2014, s. 54).