Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

13.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1386

av den 12 augusti 2015

om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller mallar för förvaltningsförklaringen, revisionsstrategin, revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (1), särskilt artiklarna 32.10 och 34.6,

efter samråd med kommittén för fonden för europeiskt bistånd till dem som det sämst ställt, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/341 (2) fastställs bestämmelser som är nödvändiga för inlämning av vissa uppgifter till kommissionen. I syfte att säkerställa genomförandet av de program som finansieras genom fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt är det nödvändigt att fastställa ytterligare bestämmelser om tillämpningen av förordning (EU) nr 223/2014. För att det ska vara enkelt att få en överblick över och tillgång till dessa bestämmelser bör de fastställas i en genomförandeakt.

(2)

För att harmonisera utarbetandet och framläggandet av den förvaltningsförklaring som en förvaltande myndighet ansvarar för i enlighet med artikel 32.4 e i förordning (EU) nr 223/2014 är det nödvändigt att fastställa enhetliga villkor för dess innehåll i form av en standardmall.

(3)

För att harmonisera utarbetandet och framläggandet av den revisionsstrategi, det revisionsuttalande och den årliga kontrollrapport som en revisionsmyndighet ansvarar för i enlighet med artikel 34.4 och artikel 34.5 första stycket i förordning (EU) nr 223/2014 bör en mall tillhandahållas som fastställer enhetliga villkor för strukturen och anger typen av och kvaliteten på de uppgifter som bör användas vid utarbetandet av dessa.

(4)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Mall för förvaltningsförklaringen

Den förvaltningsförklaring som avses i artikel 32.4 e i förordning (EU) nr 223/2014 ska utarbetas för varje operativt program i enlighet med den mall som fastställs i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Mallar för revisionsstrategin, revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten

1.   Den revisionsstrategi som avses i artikel 34.4 i förordning (EU) nr 223/2014 ska utarbetas i enlighet med den mall som anges i bilaga II till denna förordning.

2.   Det revisionsuttalande som avses i artikel 34.5 första stycket a i förordning (EU) nr 223/2014 ska utarbetas i enlighet med den mall som fastställs i bilaga III till denna förordning.

3.   Den årliga kontrollrapport som avses i artikel 34.5 första stycket b i förordning (EU) nr 223/2014 ska utarbetas i enlighet med den mall som fastställs i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/341 av den 20 februari 2015 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller mallar för inlämning av vissa uppgifter till kommissionen (EUT L 60, 4.3.2015, s. 1).


BILAGA I

Mall för förvaltningsförklaringen

Undertecknad/undertecknade (namn, förnamn, befattning(ar) eller funktion(er)), chef för den förvaltande myndigheten för det operativa programmet (benämning på det operativa programmet, CCI-nr)

försäkrar härmed, på grundval av genomförandet av (benämning på det operativa programmet) under det räkenskapsår som slutade den 30 juni (år),

enligt min/vår uppfattning och på grundval av all information som finns tillgänglig för mig/oss den dag då räkenskaperna lämnats in till kommissionen, inklusive resultatet av administrativa kontroller och kontroller på plats som genomförts i enlighet med artikel 32.5 i förordning (EU) nr 223/2014 och från revisioner och kontroller av de utgifter som inkluderats i de betalningsansökningar som lämnats in till kommissionen för det räkenskapsår som slutade den 30 juni … (år),

och med beaktande av de skyldigheter som jag/vi ska fullgöra enligt förordning (EU) nr 223/2014, särskilt artikel 32,

följande:

Att uppgifterna i räkenskaperna är rättvisande, fullständiga och korrekta, i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EU) nr 223/2014.

Att de bokförda utgifterna har använts för avsedda ändamål, i enlighet med förordning (EU) nr 223/2014 och principen om sund ekonomisk förvaltning.

Att det förvaltnings- och kontrollsystem som införts för det operativa programmet ger tillräckliga garantier för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Jag/Vi bekräftar att oegentligheter som fastställts i de slutliga revisions- eller kontrollrapporterna för räkenskapsåret och som rapporterats i den årliga sammanfattning som bifogas denna förklaring i enlighet med kravet i artikel 32.4 e i förordning (EU) nr 223/2014 har behandlats på lämpligt sätt i räkenskaperna. De brister i förvaltnings- och kontrollsystemet som konstaterats i dessa rapporter har i de fall där det var nödvändigt följts upp på lämpligt sätt. Följande nödvändiga korrigerande åtgärder pågår fortfarande: … (ange i tillämpliga fall vilka korrigerande åtgärder som fortfarande pågår vid tidpunkten för undertecknandet av förklaringen).

Jag/Vi bekräftar även att utgifter som är föremål för en pågående granskning avseende deras laglighet och korrekthet har undantagits från räkenskaperna i avvaktan på att granskningen slutförs, för att eventuellt tas med i en ansökan om mellanliggande betalning som avser de följande räkenskapsåren, i enlighet med artikel 49.2 i förordning (EU) nr 223/2014.

Vidare bekräftar jag/vi att uppgifterna om indikatorer är tillförlitliga[,(endast för det operativa programmet I) inklusive, om tillämpligt, uppgifter på basis av en välgrundad uppskattning i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1255/2014 (1)]/[(endast för det operativa programmet II) och uppgifter om utvecklingen när det gäller det operativa programmet i enlighet med artikel 32.2 a i förordning (EU) nr 233/2014]. Jag/vi bekräftar att effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning enligt artikel 32.4 c i förordning (EU) nr 223/2014 har införts med beaktande av konstaterade risker och att jag/vi inte känner till någonting med anknytning till genomförandet av det operativa programmet som inte meddelats och som skulle kunna skada anseendet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Datum

Underskrift(er)


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt genom fastställande av innehållet i de årliga och slutliga genomföranderapporterna, inbegripet förteckningen över gemensamma indikatorer (EUT L 337, 25.11.2014, s. 46).


BILAGA II

Mall för revisionsstrategin

1.   INLEDNING

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

Uppgift om de operativa program (benämning och CCI-nr (1)) och tidsperioder som omfattas av revisionsstrategin.

Uppgift om den revisionsmyndighet som är ansvarig för utarbetande, övervakning och uppdatering av revisionsstrategin och om eventuella organ som varit med och utarbetat detta dokument.

Uppgift om revisionsmyndighetens status (nationellt, regionalt eller lokalt offentligt organ) och vilket organ den utgör en del av.

Hänvisning till uppdragsbeskrivning, revisionsstadga eller nationell lagstiftning (i tillämpliga fall) som anger de uppgifter och ansvarsområden som revisionsmyndigheten och andra organ som utför revisioner under dess ansvar har.

Bekräftelse från revisionsmyndigheten på att de organ som utför revisioner i enlighet med artikel 34.2 i förordning (EU) nr 223/2014 är funktionellt oberoende (och organisatoriskt oberoende, i tillämpliga fall, enligt artikel 31.5 i förordning (EU) nr 223/2014).

2.   RISKBEDÖMNING

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

Förklaring av den metod som använts för riskbedömningen.

Hänvisning till interna förfaranden för uppdatering av riskbedömningen.

3.   METOD

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

3.1   Allmänt

Hänvisning till revisionshandböcker eller förfaranden där de huvudsakliga stegen i revisionsarbetet beskrivs, inklusive klassificering och behandling av fel som upptäckts.

Hänvisning till de internationellt accepterade redovisningsstandarder som revisionsmyndigheten ska beakta vid revisionsarbetet, i enlighet med artikel 34.3 i förordning (EU) nr 223/2014.

Hänvisning till förfaranden som inrättats för utarbetande av den kontrollrapport och det revisionsuttalande som ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 34.5 i förordning (EU) nr 223/2014.

3.2   Revision av förvaltnings- och kontrollsystemen (systemrevisioner)

Ange vilka organ som kommer att bli föremål för revision och de centrala kraven vid en systemrevision. Ange i tillämpliga fall det revisionsorgan som revisionsmyndigheten kommer att ge i uppdrag att utföra revisionen.

Ange eventuella systemrevisioner t.ex. på följande särskilda områden:

Kvaliteten på de administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 32.5 i förordning (EU) nr 223/2014, inklusive kontroller av att reglerna för offentlig upphandling, lika möjligheter, minskning och förebyggande av livsmedelsavfall och unionens lagstiftning om konsumentprodukters säkerhet följs.

Funktionaliteten och säkerheten hos de it-system som inrättats i enlighet med artiklarna 28 d, 32.2 d och 33 d i förordning (EU) nr 223/2014 och systemens koppling till it-systemet, i enlighet med artikel 30.4 i förordning (EU) nr 223/2014 (nedan kallat SFC 2014).

Tillförlitligheten i de uppgifter som den förvaltande myndigheten tillhandahåller om indikatorer och, för det operativa programmet II, uppgifter om utvecklingen när det gäller det operativa programmets måluppfyllelse, i enlighet med artikel 32.2 a i förordning (EU) nr 223/2014.

Rapportering om tillbakadraganden och återkrav.

Införande av effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning som stöds av en riskbedömning avseende bedrägerier i enlighet med artikel 32.4 c i förordning (EU) nr 223/2014.

3.3   Revisioner av insatser

Beskriv den urvalsmetod som ska användas (eller hänvisa till interna dokument där urvalsmetoden beskrivs) i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr 223/2014 och artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 532/2014 (2) samt andra förfaranden för revision av insatser, särskilt vad gäller klassificering och behandling av de fel som konstateras, även misstanke om bedrägeri.

3.4   Revision av räkenskaper

Beskriv den metod som kommer att användas vid revision av räkenskaperna.

3.5   Kontroll av förvaltningsförklaringen

Hänvisa till interna förfaranden i samband med kontrollen av påståendena i förvaltningsförklaringen innan revisionsuttalandet utarbetas.

4.   PLANERAT REVISIONSARBETE

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

En beskrivning av och motivering till revisionsprioriteringarna och de specifika målen för innevarande räkenskapsår och de två efterföljande räkenskapsåren, tillsammans med en förklaring av sambandet mellan resultatet av riskbedömningen och det planerade revisionsarbetet.

En preliminär plan för revisionsarbetet under innevarande räkenskapsår och de två efterföljande räkenskapsåren avseende systemrevisioner (även revisioner som gäller särskilda områden) enligt följande:

Myndigheter/organ eller specifika tematiska områden som ska revideras

CCI-nr

Benämning på OP

Organ med ansvar för revisionen

Resultat av riskbedömningen

20xx

Revisionens syfte och omfattning

20xx

Revisionens syfte och omfattning

20xx

Revisionens syfte och omfattning

5.   RESURSER

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

Organisationsschema för revisionsmyndigheten och i tillämpliga fall uppgift om dess förhållande till eventuella andra revisionsorgan som utför de revisioner som avses i artikel 34.2 i förordning (EU) nr 223/2014.

Uppgift om de planerade resurser som ska fördelas under innevarande räkenskapsår och de två efterföljande räkenskapsåren.


(1)  Ange de operativa program som omfattas av ett gemensamt förvaltnings- och kontrollsystem i fall en enda revisionsstrategi utarbetas för två operativa program, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 34.4 i förordning (EU) nr 223/2014.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 532/2014 av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 148, 20.5.2014, s. 54).


BILAGA III

Mall för revisionsuttalandet

Till Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för …

1.   INLEDNING

Undertecknad, som företräder …[namn på den revisionsmyndighet som utsetts av medlemsstaten], oberoende i den mening som avses i artikel 31.4 [och, i tillämpliga fall, 31.5] i förordning (EU) nr 223/2014, har granskat räkenskaperna för räkenskapsåret den 1 juli … [år] till den 30 juni … [år] (1), daterade den … [dag då räkenskaperna lämnades till kommissionen], (nedan kallade räkenskaperna) och kontrollerat att de utgifter under räkenskapsåret för vilka återbetalning begärts från kommissionen (och som ingår i räkenskaperna) är lagliga och korrekta och att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar ordentligt samt har bedömt förvaltningsförklaringen i enlighet med artikel 59.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (2),

avseende det operativa programmet …[benämning på det operativa programmet, CCI-nr] (nedan kallat programmet),

för att kunna utfärda ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 34.5 a i förordning (EU) nr 223/2014.

2.   DEN FÖRVALTANDE MYNDIGHETENS OCH ATTESTERANDE MYNDIGHETENS SKYLDIGHETER

…[namn på den förvaltande myndigheten], som utsetts till förvaltande myndighet för programmet och …[namn på den attesterande myndigheten], som utsetts till attesterande myndighet för programmet, är skyldiga att se till att förvaltnings- och kontrollsystemet för de uppgifter som anges i artiklarna 32 och 33 i förordning (EU) nr 223/2014 fungerar ordentligt.

…[namn på den attesterande myndigheten], som utsetts till attesterande myndighet för programmet är framför allt skyldig att utarbeta räkenskaperna (i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) nr 223/2014) och att attestera att de är fullständiga, korrekta och sanningsenliga i enlighet med artikel 33 b och c i förordning (EU) nr 223/2014.

I enlighet med artikel 33 c i förordning (EU) nr 223/2014 ska den attesterande myndigheten dessutom intyga att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt och att de har uppstått i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga för programmet samt i överensstämmelse med tillämplig rätt (3).

3.   REVISIONSMYNDIGHETENS SKYLDIGHETER

Som föreskrivs i artikel 34.5 a i förordning (EU) nr 223/2014 är det min skyldighet att utfärda ett oberoende uttalande om huruvida räkenskaperna ger en rättvisande bild, huruvida de utgifter för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är lagliga (4) och korrekta och huruvida förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar ordentligt. Det är även min skyldighet att i uttalandet ange huruvida revisionsarbetet föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen (5).

Revisionerna av programmet har utförts i enlighet med revisionsstrategin och med beaktande av internationellt accepterade revisionsstandarder. Enligt dessa standarder ska revisionsmyndigheten följa etiska krav samt planera och utföra revisionsarbetet så, att den får rimliga garantier för sitt revisionsuttalande.

Revision innebär att man genomför förfaranden i syfte att inhämta tillräckliga och relevanta underlag för uttalandet nedan. Dessa förfaranden baseras på revisorns yrkesmässiga bedömning, som omfattar bedömning av risken för väsentlig överträdelse av en bestämmelse, antingen på grund av bedrägeri eller fel. Revisionsförfarandena är enligt min uppfattning lämpliga med tanke på omständigheterna.

Jag anser att de revisionsbevis som samlats in är tillräckliga och relevanta som grund för mitt uttalande [vid en begränsning av revisionens inriktning och omfattning:] förutom när det gäller de faktorer som anges i avsnitt 4 ”Begräsning av revisionens inriktning och omfattning”.

De viktigaste resultaten av revisionerna av programmet redovisas i bifogade årliga kontrollrapport, i enlighet med artikel 34.5 b i förordning (EU) nr 223/2014.

4.   BEGRÄSNING AV REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Antingen

Det förelåg inga begränsningar av revisionens inriktning och omfattning.

Eller

Revisionens inriktning och omfattning begränsades av följande faktorer:

a)

b)

c)

….

[Ange alla eventuella begränsningar av revisionens inriktning och omfattning, t.ex. eventuell avsaknad av styrkande handlingar eller ärenden som är föremål för rättsliga förfaranden, och uppskatta i avsnittet ”Uttalande med reservation” nedan de utgiftsbelopp och det unionsbidrag som påverkas, samt hur begränsningen av revisionens inriktning och omfattning har inverkat på revisionsuttalandet. Närmare uppgifter ska vid behov ges i den årliga kontrollrapporten.]

5.   UTTALANDE

Antingen

(Uttalande utan reservation)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

räkenskaperna ger en rättvisande bild, i enlighet med artikel 7.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014,

de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är lagliga och korrekta, och att

det förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats fungerar ordentligt.

Det revisionsarbete som utförts föranleder inte tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

Eller

(Uttalande med reservation)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

räkenskaperna ger en rättvisande bild, i enlighet med artikel 7.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014,

de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är lagliga och korrekta, och att

det förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats fungerar ordentligt,

förutom i följande avseenden:

När det gäller väsentliga frågor som rör räkenskaperna: …

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

När det gäller väsentliga frågor som rör lagligheten och korrektheten hos de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen: …

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt] När det gäller väsentliga frågor som rör förvaltnings- och kontrollsystemets funktion (6): ….

Därför anser jag att reservationens/reservationernas inverkan är [begränsad]/[betydande]. [stryk det som inte är tillämpligt]

Denna inverkan motsvarar … [belopp i euro och procent] av de totala redovisade utgifterna. Unionsbidraget som påverkas är således … [belopp i euro].

Det revisionsarbete som utförts föranleder inte/föranleder [stryk det som inte är tillämpligt] tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

[Om det revisionsarbete som utförts föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen ska revisionsmyndigheten i detta avsnitt redogöra för varför man dragit denna slutsats.]

Eller

(Uttalande med avvikande mening)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

räkenskaperna ger/ inte ger [stryk det som inte är tillämpligt] en rättvisande bild i enlighet med artikel 7.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014,

de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är/ inte är [stryk det som inte är tillämpligt] lagliga och korrekta,

det förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats fungerar/ inte fungerar [stryk det som inte är tillämpligt] ordentligt.

Detta uttalande med avvikande mening är grundat på följande:

När det gäller väsentliga frågor som rör räkenskaperna: …

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

När det gäller väsentliga frågor som rör lagligheten och korrektheten hos de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen och/eller [stryk det som inte är tillämpligt] …

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

När det gäller väsentliga frågor som rör förvaltnings- och kontrollsystemets funktion (7): ….

Det revisionsarbete som utförts föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen i följande avseenden: …

[Revisionsmyndigheten kan även inkludera en upplysning av särskild betydelse som inte påverkar dess uttalande, i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. Ett uttalande om att revisorn avstår från att uttala sig kan utfärdas i undantagsfall (8).]

Datum

Underskrift


(1)  Med räkenskapsår avses perioden 1 juli–30 juni, utom för det första räkenskapsåret, för vilket det innebär perioden från den första dagen då utgifterna är stödberättigande till den 30 juni 2015. Det sista räkenskapsåret omfattar perioden 1 juli 2023–30 juni 2024.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Enligt definitionen i artikel 5.12 i förordning (EU) nr 223/2014.

(4)  Såsom föreskrivs i artikel 5.12 i förordning (EU) nr 223/2014.

(5)  I enlighet med artikel 59.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(6)  Om förvaltnings- och kontrollsystemet påverkas, ska det i uttalandet anges vilket eller vilka organ och vilken eller vilka aspekter av deras system som inte uppfyllde kraven och/eller inte fungerade på ett effektivt sätt, förutom om detta redan tydligt framgår av den årliga kontrollrapporten och man i avsnittet Uttalande hänvisar till de avsnitt i den rapporten där informationen finns.

(7)  Om förvaltnings- och kontrollsystemet påverkas, ska det i uttalandet anges vilket eller vilka organ och vilken eller vilka aspekter av deras system som inte uppfyllde kraven och/eller inte fungerade på ett effektivt sätt, förutom om detta redan tydligt framgår av den årliga kontrollrapporten och man i avsnittet Uttalande hänvisar till de avsnitt i den rapporten där informationen finns.

(8)  Dessa undantagsfall ska ha anknytning till externa faktorer utanför revisionsmyndighetens ansvarsområde.


BILAGA IV

Mall för den årliga kontrollrapporten

1.   INLEDNING

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

1.1

Uppgift om den ansvariga revisionsmyndigheten och andra organ som har deltagit i utarbetandet av rapporten.

1.2

Referensperiod (dvs. räkenskapsåret (1)).

1.3

Revisionsperiod (under vilken revisionsarbetet ägde rum).

1.4

Uppgift om det/de operativa program som rapporten omfattar samt om förvaltande och attesterande myndigheter. [Om den årliga kontrollrapporten omfattar fler än ett program ska uppgifterna delas upp per program och de uppgifter som uttryckligen gäller programmet ska anges i varje avsnitt, utom när det gäller 10.2, där dessa uppgifter ska anges i avsnitt 5.]

1.5

Beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att utarbeta rapporten och revisionsuttalandet.

2.   BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEMEN

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

2.1

Uppgifter om alla betydande förändringar i förvaltnings- och kontrollsystemen när det gäller de förvaltande myndigheternas och de attesterande myndigheternas skyldigheter, i synnerhet om uppgifter har delegerats till nya förmedlande organ, samt bekräftelse av deras överensstämmelse med artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 223/2014, på grundval av det revisionsarbete som utförts av revisionsmyndigheten i enlighet med artikel 34 i den förordningen.

2.2

Uppgifter om övervakningen av de utsedda organen i enlighet med artikel 35.5 och 35.6 i förordning (EU) nr 223/2014.

2.3

Uppgifter om tidpunkten för när dessa förändringar träder i kraft, vilket datum anmälan om förändringarna har gjorts till revisionsmyndigheten samt om hur dessa förändringar inverkat på revisionsarbetet.

3.   FÖRÄNDRINGAR AV REVISIONSSTRATEGIN

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

3.1

Uppgifter om alla ändringar som har gjorts av revisionsstrategin samt en redogörelse för skälen till dem. Ange i synnerhet alla förändringar av den urvalsmetod som använts för revision av insatser (se avsnitt 5).

3.2

Uppge specifikt vilka förändringar som gjorts eller föreslagits i ett sent skede och som inte påverkar det arbete som utförs under referensperioden, samt vilka förändringar som gjorts under referensperioden och som påverkar revisionsarbetet och resultatet. Endast förändringar jämfört med den tidigare versionen av revisionsstrategin ska anges.

4.   SYSTEMREVISIONER

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

4.1

Uppgifter om de organ (inklusive revisionsmyndigheten) som har utfört revisioner av om förvaltnings- och kontrollsystemet för programmet fungerar ordentligt (såsom föreskrivs i artikel 34.1 i förordning (EU) nr 223/2014 – nedan kallade systemrevisioner).

4.2

Beskrivning av grunden för de revisioner som utförts, med hänvisning till den tillämpliga revisionsstrategin, närmare bestämt till den riskbedömningsmetod och de resultat som ledde till att revisionsplanen för systemrevisioner fastställdes. Om riskbedömningen har uppdaterats ska detta beskrivas i avsnitt 3 om förändringar av revisionsstrategin.

4.3

När det gäller tabellen i avsnitt 10.1, en beskrivning av de viktigaste resultaten och av de slutsatser som dragits av systemrevisionerna, inklusive revisioner som inriktats på de särskilda områden som anges i avsnitt 3.2 i bilaga II till denna förordning.

4.4

Uppgift om huruvida några av de problem som upptäcktes ansågs vara systembetingade samt om de åtgärder som vidtagits, inklusive en kvantifiering av de oriktiga utgifterna och eventuella relaterade finansiella korrigeringar, i enlighet med artikel 5.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014.

4.5

Information om uppföljningen av revisionsrekommendationer från systemrevisioner från tidigare räkenskapsår.

4.6

Säkerhetsgrad som erhållits till följd av systemrevisionerna (låg/medelhög/hög) samt motivering.

5.   REVISIONER AV INSATSER

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

5.1

Uppgift om de organ (inklusive revisionsmyndigheten) som utfört revisionerna av insatserna (såsom föreskrivs i artikel 34.1 i förordning (EU) nr 223/2014 och artikel 5 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014).

5.2

Beskrivning av den urvalsmetod som tillämpats och uppgift om huruvida metoden stämmer överens med revisionsstrategin.

5.3

Uppgift om de parametrar som använts för det statistiska urvalet och de bakomliggande beräkningar och den yrkesmässiga bedömning som gjorts. Parametrarna omfattar bland annat väsentlighetsgrad, konfidensnivå, urvalsenhet, förväntad felfrekvens, urvalsintervall, populationsvärde, populationsstorlek, stickprovsstorlek och uppgifter om stratifiering (i tillämpliga fall). De bakomliggande beräkningarna för urvalet och den sammanlagda felprocenten (enligt definitionen i artikel 6.14 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014) ska anges i avsnitt 10.3, i ett format som gör det möjligt att förstå de grundläggande steg som tagits i enlighet med den specifika urvalsmetod som använts.

5.4

Avstämning mellan de sammanlagda utgifter i euro som redovisas för kommissionen för räkenskapsåret och den population från vilken det slumpmässiga urvalet gjordes (kolumn A i tabellen i avsnitt 10.2). Avstämningsenheterna omfattar negativa urvalsenheter där finansiella korrigeringar har gjorts för räkenskapsåret.

5.5

Bekräftelse på att de eventuella negativa urvalsenheter som förekommer har behandlats som en separat population i enlighet med artikel 6.7 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014. En analys av de huvudsakliga resultaten av revisionerna av dessa enheter, med fokus på att kontrollera om besluten att tillämpa finansiella korrigeringar (fattade antingen av medlemsstaterna eller av kommissionen) har bokförts som tillbakadraganden eller återkrav.

5.6

Vid användning av icke-statistiskt urval, skälen till att denna metod använts i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr 223/2014, procentandelen av insatserna/utgifterna som omfattas av revisionerna, vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att urvalet är slumpmässigt (och således representativt) och för att säkerställa att urvalet är tillräckligt stort för att revisionsmyndigheten ska kunna utarbeta ett giltigt revisionsuttalande. En beräknad felprocent ska även räknas ut vid ett icke-statistiskt urval.

5.7

Analys av de huvudsakliga resultaten av revisionerna av insatser, med en beskrivning av antalet urvalsenheter som reviderats, felbeloppen och typerna av fel (2) per insats, de upptäckta felens art (3), felprocenten och de motsvarande största bristerna eller oriktigheterna (4) för stratumet, felprocentens övre gräns (i tillämpliga fall), underliggande orsaker, föreslagna korrigerande åtgärder (inklusive sådana som är avsedda att begränsa dessa fel i framtida betalningsansökningar). Ange även om detta haft betydelse för revisionen. Förklara vid behov de uppgifter som lämnas under avsnitt 10.2 och 10.3 närmare, särskilt de som gäller den sammanlagda felprocenten.

5.8

Förklaringar av de finansiella korrigeringarna för räkenskapsåret som den attesterande myndigheten/förvaltande myndigheten gjort innan de slutliga räkenskaperna lämnats in till kommissionen, till följd av revisionerna av insatserna, inklusive schablonsatser eller extrapolerade korrigeringar. Närmare uppgifter lämnas i avsnitt 10.2.

5.9

Jämförelse av den sammanlagda felprocenten och den sammanlagda återstående felprocenten (5) (i enlighet med avsnitt 10.2) med den väsentlighetsnivå som fastställts, i syfte att fastställa om populationen innehåller väsentliga fel och om detta haft betydelse för revisionsuttalandet.

5.10

Uppgifter om resultatet av en eventuell revision av det kompletterande urvalet (i enlighet med artikel 6.12 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014).

5.11

Uppgift om huruvida några av de problem som fastställdes ansågs vara systembetingade och om de åtgärder som vidtagits, inklusive en kvantifiering av de oriktiga utgifterna och eventuella relaterade finansiella korrigeringar.

5.12

Information om uppföljningen av resultaten av revisionerna av insatser från tidigare år, i synnerhet avseende systembetingade brister.

5.13

Slutsatser som dragits av de övergripande resultaten av revisionerna av insatser när det gäller förvaltnings- och kontrollsystemets ändamålsenlighet.

6.   REVISIONER AV RÄKENSKAPER

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

6.1

Uppgift om de myndigheter/organ som har utfört revisioner av räkenskaper.

6.2

Beskrivning av den revisionsmetod som använts för att kontrollera räkenskapernas delar i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) nr 223/2014. I beskrivningen ska det revisionsarbete som utförts i samband med systemrevisioner (närmare beskrivning i avsnitt 4) nämnas, liksom sådana revisioner av insatser (närmare beskrivning i avsnitt 5) som är relevanta för den säkerhet som krävs avseende räkenskaperna.

6.3

Uppgift om de slutsatser som dragits av revisionerna om huruvida räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, inklusive en uppgift om de finansiella korrigeringar som gjorts och som återspeglas i räkenskaperna som en uppföljning av resultaten av systemrevisionerna och/eller revisionen av insatser.

6.4

Uppgift om huruvida några av de problem som fastställdes ansågs vara systembetingade och om de åtgärder som vidtagits.

7.   SAMORDNING MELLAN REVISIONSORGAN OCH REVISIONSMYNDIGHETENS ÖVERVAKNINGSARBETE (i tillämpliga fall)

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

7.1

I tillämpliga fall, beskrivning av förfarandet för samordning mellan revisionsmyndigheten och de revisionsorgan som utför revisioner i enlighet med artikel 34.2 i förordning (EU) nr 223/2014.

7.2

Beskrivning av det förfarande för övervakning och kvalitetsgranskning som revisionsmyndigheten tillämpar för sådana revisionsorgan.

8.   ÖVRIG INFORMATION

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

8.1

I tillämpliga fall, uppgifter om rapporterade bedrägerier och misstankar om bedrägerier som upptäckts i samband med de revisioner som utförts av revisionsmyndigheten (även de fall som anmälts av andra nationella organ eller unionsorgan och som hänför sig till insatser som revideras av revisionsmyndigheten) samt vilka åtgärder som vidtagits.

8.2

I tillämpliga fall, händelser som inträffat efter det att räkenskaperna lämnats in till revisionsmyndigheten och innan den årliga kontrollrapport som avses i artikel 34.5 b i förordning (EU) nr 223/2014 överlämnats till kommissionen, och som beaktats när revisionsmyndigheten fastställt säkerhetsgraden och utarbetat sitt uttalande.

9.   ÖVERGRIPANDE SÄKERHETSGRAD

Detta avsnitt ska innehålla följande uppgifter:

9.1

Uppgift om den övergripande säkerhetsgraden avseende förvaltnings- och kontrollsystemets funktion (6) och en redogörelse för hur säkerhetsgraden har uppnåtts genom en kombination av resultaten av systemrevisionerna (som framgår av avsnitt 10.2) och revisionerna av insatser (som framgår av avsnitt 10.3). I förekommande fall ska revisionsmyndigheten även beakta resultaten från annat revisionsarbete på nationell nivå eller unionsnivå som genomförts för räkenskapsåret.

9.2

Bedömning av eventuella riskreducerande åtgärder, t.ex. finansiella korrigeringar, som vidtagits, och av behovet av eventuella ytterligare korrigerande åtgärder som är nödvändiga både ur ett systemperspektiv och ett finansiellt perspektiv.

10.   BILAGOR TILL DEN ÅRLIGA KONTROLLRAPPORTEN

10.1   Resultat av systemrevisioner:

Reviderad enhet

Benämning på revisionen

Den slutliga revisionsrapportens datum

Operativt program: [CCI-nr och namn]

Övergripande bedömning (kategori 1, 2, 3 eller 4)

[se tabell 2- bilaga II till den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014]

Anm.

Centrala krav (i tillämpliga fall)

[se tabell 1 – bilaga II till den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014]

Centralt krav nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

nr 6

nr 7

nr 8

nr 9

nr 10

nr 11

nr 12

nr 13

Förvaltande myndighet

Förmedlande organ

Attesterande myndighet

Obs.: De skuggade fälten i tabellen betyder att kravet inte gäller den reviderade enheten.

10.2   Resultat av revisioner av insatser:

Programmets CCI-nr

Program

A

B

C

D

E

F

G

H

Belopp i euro motsvarande den population från vilken urvalet gjordes  (7)

Utgifter under räkenskapsåret som reviderats i det slumpmässiga urvalet

Beloppet på oriktiga utgifter i det slumpmässiga urvalet

Sammanlagd felprocent  (8)

Korrigeringar som vidtagits till följd av den sammanlagda felprocenten

Återstående sammanlagd felprocent

Övriga reviderade utgifter  (9)

Summa oriktiga utgifter i övriga reviderade utgifter

Belopp  (10)

%  (11)

10.3   Beräkningar som ligger till grund för det slumpmässiga urvalet och den sammanlagda felprocenten


(1)  Räkenskapsår definieras i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 223/2014.

(2)  Slumpmässiga, systembetingade, anomalier.

(3)  T.ex. stödberättigande, offentlig upphandling.

(4)  Felprocenten för stratumet ska anges när en population har stratifierats i enlighet med artikel 6.10 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014 och omfattar underpopulationer med liknande egenskaper, t.ex. insatser som består av bidrag till poster med högt värde.

(5)  Totala fel minus de korrigeringar som avses i avsnitt 5.8 delat med den totala populationen.

(6)  Den övergripande säkerhetsgraden ska motsvara en av de fyra kategorier som fastställs i tabell 2 i bilaga II till den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014.

(7)  Kolumn A avser den population från vilken urvalet gjordes, dvs. ”det sammanlagda beloppet av stödberättigande offentliga utgifter som förts in i den attesterande myndighetens redovisningssystem och som har tagits med i betalningsansökningar som lämnats till kommissionen”, i enlighet med artikel 49.1 a i förordning (EU) nr 223/2014, minus eventuella negativa urvalsenheter. Närmare förklaringar ges vid behov i avsnitt 5.4.

(8)  Den sammanlagda felprocenten beräknas innan eventuella finansiella korrigeringar tillämpas på det reviderade urvalet eller den population från vilken det slumpmässiga urvalet gjordes. Om det slumpmässiga urvalet omfattar flera fonder eller program gäller den sammanlagda (beräknade) felprocent som anges i kolumn D hela populationen. Vid stratifiering ska närmare uppgifter för varje stratum ges i avsnitt 5.7.

(9)  I tillämpliga fall ska kolumn G avse utgifter som reviderats i samband med ett kompletterande urval.

(10)  Utgiftsbelopp som reviderats (vid underpopulationer enligt artikel 6.9 i den delegerade förordningen (EU) nr 532/2014 ska endast beloppet för de utgiftsposter som faktiskt reviderats enligt artikel 5 i samma delegerad förordning anges i denna kolumn).

(11)  Procentandel av utgifter som reviderats i förhållande till populationen.