Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets slutsatser om ett system på EU-nivå för att bidra till att lösa tvister mellan arbetsgivare/arbetstagare som går utöver den nationella nivånEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 354 , 13/12/2001 s. 0001 - 0001Rådets slutsatser om ett system på EU-nivå för att bidra till att lösa tvister mellan arbetsgivare/arbetstagare som går utöver den nationella nivån

(2001/C 354/01)

RÅDET HAR ANTAGIT DESSA SLUTSATSER

MED BEAKTANDE AV

1. gemenskapens och medlemsstaternas mål enligt artikel 136 i fördraget om att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter,

2. vikten av att uppmuntra en positiv inställning till förändring, en attityd som helt överensstämmer med den strategi som stöddes av Europeiska rådet i Lissabon,

3. den uppgift som anförtrotts kommissionen när det gäller att främja samråd mellan arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå och att underlätta och stödja dialogen mellan parterna,

4. den djupa och omfattande sociala dialog som har utvecklats på europeisk nivå både övergripande och sektorsvis,

5. de senaste tendenserna när det gäller förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter inom Europeiska unionen,

6. vikten av att stödja utvecklingen av de verktyg som kan bidra till bättre hantering av förändringar och till att förebygga och lösa de konflikter som kan uppstå, och

7. det ökade intresset för frivilliga alternativ till tvistlösning inför domstol som förlikning och medling, vilka kan ses som ett snabbare och billigare sätt att lösa tvister.

ERKÄNNER

1. att den nyckelroll som tillkommer arbetsmarknadens parter i medlemsstaterna när det gäller att lösa tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare länge varit erkänd och väletablerad,

2. att det i de flesta medlemsstater dessutom finns offentligt inrättade alternativ till tvistlösning inför domstol där arbetsmarknadens parter samverkar, och

3. att sådana mekanismer bidrar till att lösa tvister på nationell nivå och alltså spelar en viktig roll i de befintliga förbindelserna mellan arbetsgivare och arbetstagare.

ANSER mot bakgrund av den framgång som dessa mekanismer har haft på medlemsstatsnivå att det vore lämpligt att grundligt undersöka om en mekanism för tvistlösning på EU-nivå skulle kunna bidra till att lösa tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som går utöver de nationella territorierna.

VÄLKOMNAR KOMMISSIONENS AVSIKT

- att fördjupa kunskapen om hur mekanismerna för tvistlösning mellan arbetsgivare/arbetstagare i medlemsstaterna är organiserade och fungerar genom att utföra en detaljerad undersökning av frågan och sprida information om resultaten, och

- att i nära samarbete med arbetsmarknadens europeiska parter och medlemsstaterna fortsätta analysen av huruvida en mekanism för tvistlösning på europeisk nivå skulle kunna få mervärde och, om så blir fallet, hur en sådan mekanism skulle fungera.

UPPMANAR KOMMISSIONEN

- att avlägga rapport om resultatet av samrådet med arbetsmarknadens parter om behovet av att på europeisk nivå inrätta en frivillig mekanism för tvistlösning.