Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom den 26 september 2000. - Didier Mayeur mot Association Promotion de l'information messine (APIM). - Begäran om förhandsavgörande: Conseil de prud'hommes de Metz - Frankrike. - Skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag - Överlåtelse till en kommun av en verksamhet som tidigare bedrevs av en privaträttslig juridisk person i kommunens intresse. - Mål C-175/99.Rättsfallssamling 2000 s. I-07755Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordSocialpolitik - Tillnärmning av lagstiftning - Överlåtelse av företag - Skydd för arbetstagares rättigheter - Direktiv 77/187 - Tillämpningsområde - Överlåtelse - Begrepp - Överlåtelse till en kommun av en verksamhet som tidigare bedrevs av en privaträttslig juridisk person i kommunens intresse - Omfattas - Villkor

(Rådets direktiv 77/187, artikel 1.1)

Sammanfattning$$Artikel 1.1 i direktiv 77/187 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter skall tolkas så att direktivet är tillämpligt då en kommun, som är en offentligrättslig juridisk person som bedriver sin verksamhet enligt särskilda förvaltningsrättsliga regler, tar över en verksamhet, som består i reklam och information om de tjänster som kommunen erbjuder allmänheten, vilken hittills bedrivits i kommunens intresse av en förening utan vinstsyfte, som är en privaträttslig juridisk person, under förutsättning att den överlåtna enheten behåller sin identitet. Endast det förhållandet, vilket inte bestridits i målet vid den nationella domstolen, att den verksamhet som bedrevs av den tidigare och av den nye arbetsgivaren är av samma slag kan inte leda till slutsatsen att det rör sig om överlåtelse av en ekonomisk enhet. En enhet kan nämligen inte reduceras till att innebära den verksamhet som den bedriver. Dess identitet följer även av andra omständigheter såsom dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, driftsmetoder och, i förekommande fall, det driftkapital som den förfogar över.

(se punkterna 49, 57 samt domslutet)

ParterI mål C-175/99,

angående en begäran enligt artikel 234 EG från Conseil de prud'hommes de Metz (Frankrike) att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Didier Mayeur

och

Association Promotion de l'information messine (APIM),

angående tolkningen av artikel 1.1 i rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter (EGT L 61, s. 26; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 91),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena J.C. Moitinho de Almeida (referent), D.A.O. Edward, L. Sevón och R. Schintgen samt domarna P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet och V. Skouris,

generaladvokat: P. Léger,

justitiesekreterare: byrådirektören L. Hewlett,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- D. Mayeur, genom advokaten L. Pate, Metz,

- Association Promotion de l'information messine (APIM), genom advokaten M. Hellenbrand, Metz,

- Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikesministeriets rättsavdelning, och C. Bergeot, chargé de mission, samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske rådgivaren D. Gouloussis, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 8 februari 2000 av: D. Mayeur, företrädd av L. Pate, Association Promotion de l'information messine (APIM), företrädd av M. Hellenbrand, Frankrikes regering, företrädd av C. Bergeot och kommissionen, företrädd av juridiske rådgivaren J. Sack, i egenskap av ombud,

och efter att den 13 juni 2000 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Conseil de prud'hommes de Metz har genom beslut av den 14 april 1999, som inkom till domstolens kansli den 11 maj 1999, ställt en fråga om tolkningen av artikel 1.1 i rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter (EGT L 61, s. 26; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 91).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Didier Mayeur och Association Promotion de l'information messine (nedan kallad APIM) angående uppsägningen av Didier Mayer.

Gemenskapsrätten

3 Artikel 1.1 i direktiv 77/187 föreskriver:

"Detta direktiv skall tillämpas vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller del av en verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller fusion."

4 Artikel 2 i nämnda direktiv föreskriver:

"I detta direktiv avses med ...

b) förvärvare: varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse enligt artikel 1.1 blir arbetsgivare för företaget, verksamheten eller del av verksamheten, ..."

5 Artikel 3.1 första stycket i direktiv 77/187 föreskriver att överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen skall till följd av sådan överlåtelse övergå på förvärvaren.

6 Artikel 4 i samma direktiv föreskriver:

"1. Överlåtelsen av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet skall i sig inte utgöra skäl för uppsägning från överlåtarens eller förvärvarens sida.

...

2. Om anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör därför att överlåtelsen enligt artikel 1.1 medför en genomgripande förändring av arbetsvillkoren som är till nackdel för arbetstagaren, skall arbetsgivaren anses vara ansvarig för att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet har upphört."

7 Rådets direktiv 98/50/EG av den 29 juni 1998 om ändring av direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter (EGT L 201, s. 88), vars tidsfrist för införlivande löper ut den 17 juli 2001, har ersatt artikel 1.1 i det senare direktivet enligt följande:

"a) Detta direktiv skall tillämpas vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller fusion.

b) Med förbehåll för vad som sägs under a och i nedan följande bestämmelser i denna artikel, skall med överlåtelse enligt detta direktiv förstås överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet.

c) Detta direktiv skall tillämpas på offentliga och privata företag som bedriver ekonomisk verksamhet, med eller utan vinstsyfte. En administrativ omorganisation av offentliga förvaltningsmyndigheter eller en överlåtelse av administrativa funktioner mellan offentliga förvaltningsmyndigheter skall inte betraktas som en överlåtelse enligt detta direktiv."

Nationell lagstiftning

8 Artikel L. 122-12 i code du travail (lagen om arbete) föreskriver:

"Ett företags upphörande fritar inte arbetsgivaren, såvida inte force majeure föreligger, från skyldigheten att respektera uppsägningstiden och, i förekommande fall, att betala ersättning enligt artikel L. 122-9.

Om arbetsgivarens juridiska situation förändras, särskilt genom arv, försäljning, fusion, ändring av verksamheten eller bolagisering, kvarstår samtliga anställningsavtal som var i kraft vid tidpunkten för förändringen mellan den nye arbetsgivaren och företagets anställda."

9 Den ersättning som föreskrivs i artikel L. 122-9 avser avgångsvederlag.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

10 Didier Mayeur blev tillsvidareanställd av APIM den 1 september 1989.

11 APIM är en förening utan vinstsyfte vars verksamhetsföremål, enligt artikel 3 i dess stadgar, är att på alla sätt och inom alla områden främja, sprida och ge kunskap om de möjligheter som finns i Metz och dess upptagningsområde för att möjliggöra och ge upphov till utveckling, etablering och skapande av olika aktiviteter. I detta syfte ombesörjer APIM, eller låter ombesörja, utgivning och spridning av skyltar, tidningar och broschyrer. Det är inom ramen för detta som Metz stad ger ut tidskriften Vivre à Metz.

12 Didier Mayeur var ansvarig för APIM:s reklamverksamhet. Hans uppgifter bestod i att bearbeta stadens affärsinnehavare och annonsörer, att samla in medel för annonsering i tidskriften Vivre à Metz, att upprätta avtal och fakturor samt att skriva en månatlig redogörelse för ingångna avtal.

13 Sedan APIM upplösts och Metz stad tagit över föreningens verksamhet informerades Didier Mayeur den 16 september 1997 om att han sades upp av följande ekonomiska skäl: upphörande av APIM:s verksamhet.

14 Den 10 februari 1998 stämde Didier Mayeur APIM inför Conseil de prud'hommes de Metz med yrkande om att föreningen skulle förpliktas att betala 177 262 FRF som ersättning för uppsägning utan saklig grund samt dröjsmålsränta från dagen för begäran.

15 Till stöd för sin talan har Didier Mayeur gjort gällande att han är den ende anställde som blivit uppsagd till följd av att APIM upplösts och Metz stad tagit över verksamheten.

16 Didier Mayeur har hänvisat till rättspraxis från Cour de cassation (Frankrike) enligt vilken bestämmelserna i artikel L. 122-12 i code du travail inte är tillämpliga i fall då en verksamhet som bedrivs av en privaträttslig juridisk person överlåts till en "förvaltningsmyndighet", vilken är en offentligrättslig juridisk person som styrs av förvaltningsrättsliga regler. Dessa bestämmelser är däremot tillämpliga när samma verksamhet bedrivs av en privaträttslig juridisk person och överlåts på en offentligrättslig juridisk person som styrs av privaträttsliga regler och anses som ett "offentligt organ för industri och handel" i den mening som avses i fransk rätt.

17 Didier Mayeur har hävdat att denna rättspraxis strider mot såväl ordalydelsen i som syftet med direktiv 77/187 och har begärt att bestämmelserna i direktivet skall tillämpas i hans fall.

18 Den nationella domstolen har anfört att artikel L. 122-12 i code du travail omfattar de olika situationer där ett anställningsavtal överförs från en privaträttslig enhet till en annan, men att överföring från en sådan enhet till ett offentligt organ inte omnämns i denna bestämmelse.

19 Conseil de prud'hommes har konstaterat att enligt rättspraxis från Cour de cassation omfattas enbart anställda i företag som överlåtits till offentliga organ för handel och industri av bestämmelserna i direktiv 77/187. Conseil de prud'hommes undrar om en sådan tolkning inte får till följd att tillämpningsområdet för artikel 1 i nämnda direktiv inskränks, trots att denna artikel har en allmän räckvidd och saknar dylika undantag. Den nationella domstolen har härvid erinrat om att domstolen tolkat direktiv 77/187 extensivt genom att kräva att anställningsavtalen skyddas då överlåtelsen inte är en följd av vare sig en fusion eller lagenlig överlåtelse. Gemenskapsrätten skyddar de anställda även om det inte föreligger något direkt samband mellan de respektive företagarna.

20 Enligt nämnda domstol är den verksamhet som Didier Mayeur bedrev en vinstdrivande näringsverksamhet, vilken direkt syftade till att finansiera den kommunala tidskriften Vivre à Metz. Det har dessutom inte bestridits att APIM:s verksamhet i sin helhet tagits över och fortsatt att drivas av Metz stad, som även fortsatt att, i samma form, producera och ge ut nämnda tidskrift.

21 Conseil de prud'hommes de Metz ansåg sig behöva ytterligare förklaringar vad gäller tolkningen av uttrycket "överlåtelse av ett företag" i den mening som avses i artikel 1.1 i direktiv 77/187 för att lösa den anhängiggjorda tvisten. Den beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande två tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Är direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter tillämpligt när en verksamhet överlåts från en privaträttslig juridisk person till en offentligrättslig juridisk person?

2) Är det uteslutet att tillämpa direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 när överlåtelsen sker till en förvaltningsmyndighet ('service public administratif')?"

22 Domstolen påpekar inledningsvis att begreppet ("service public administratif") förvaltningsmyndighet är ett begrepp i fransk förvaltningsrätt vilket domstolen, då den uttalar sig med stöd av artikel 234 EG, inte är behörig att tolka. Domstolen kan enbart tillhandahålla sådana uppgifter om gemenskapsrättens tolkning som är användbara för den nationella domstolen.

23 Under dessa omständigheter anser domstolen att den nationella domstolen har ställt sina frågor, som skall prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida, och under vilka omständigheter, direktiv 77/187 är tillämpligt då en kommun, som är en offentligrättslig juridisk person vilken bedriver sin verksamhet med stöd av särskilda förvaltningsrättsliga regler, tar över en verksamhet som avser reklam och information om de tjänster kommunen erbjuder allmänheten, då denna verksamhet hittills, i kommunens intresse, bedrivits av en förening utan vinstsyfte som är en privaträttslig juridisk person.

24 Den franska regeringen har inledningsvis gjort gällande att även om APIM var en förening som lydde under privaträttsliga regler, utgjorde föreningen i realiteten en offentlig myndighet som bedrev verksamhet av allmänt samhällsintresse, vilket innebär att då Metz stad tog över dess verksamhet borde detta ha ansetts som en omorganisering av den offentliga förvaltningen, vilket inte faller inom tillämpningsområdet för direktiv 77/187, i enlighet med vad domstolen ansåg i punkt 14 i domen av den 15 oktober 1996 i mål C-298/94, Henke (REG 1996, s. I-4989).

25 Till stöd för sin argumentation har denna regering åberopat flera omständigheter.

26 APIM hade ett nära och obestridligt samband med Metz stad, eftersom denna förening grundats på initiativ av borgmästaren i denna stad. Föreningen styrdes dessutom av folkvalda eller tjänstemän i denna stad och merparten av dess inkomster utgjordes av kommunala bidrag och inte av avgifter som uppbars som motprestation för utförda tjänster.

27 Vidare bedrev APIM sin huvudsakliga verksamhet, det vill säga att marknadsföra Metz stad och dra ekonomisk verksamhet till kommunen, för kommunens räkning och i allmänhetens intresse.

28 Domstolen erinrar om att den i punkt 14 i domen i det ovannämnda målet Henke ansåg att omorganisering av den offentliga förvaltningen eller överföring av förvaltningsuppgifter från en myndighet till en annan inte utgör någon "överlåtelse av företag" i den mening som avses i direktiv 77/187. Domstolen drog i punkterna 17 och 18 i nämnda dom slutsatsen att begreppet "överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller del av en verksamhet" i den mening som avses i artikel 1.1 i nämnda direktiv inte är tillämpligt när en kommun överlåter förvaltningsuppgifter som utgör en del av dess myndighetsutövning till en kommungrupp.

29 Däremot är direktiv 77/187 i princip tillämpligt då en ekonomisk verksamhet överlåts från en privaträttslig juridisk person till en offentligrättslig juridisk person.

30 För det första är direktivet, enligt artikel 1.1, tillämpligt vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller del av en verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller fusion.

31 För det andra definieras i artikel 2 i direktiv 77/187 förvärvare såsom "varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse enligt artikel 1.1 blir arbetsgivare för företaget, verksamheten eller del av verksamheten".

32 Enligt fast rättspraxis omfattar dock begreppet företag i den mening som avses i artikel 1.1 i direktiv 77/187 varje varaktigt organiserad ekonomisk enhet, det vill säga en sådan organisation av personer och beståndsdelar som kan bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas (se senast dom av den 2 december 1999 i mål C-234/98, Allen m.fl. (REG 1999, s. I-8643, punkt 24). Ett sådant begrepp är inte beroende av enhetens rättsliga ställning och finansieringssätt.

33 Artiklarna 1.1 och 2 b i direktiv 77/187 gör det således inte möjligt att från direktivets tillämpningsområde utesluta överlåtelse av en ekonomisk verksamhet från en privaträttslig juridisk person till en offentligrättslig juridisk person endast på grund av att förvärvaren av verksamheten är ett offentligrättsligt organ. Enligt domen i det ovannämnda målet Henke är det endast omorganisering av den offentliga förvaltningen eller överföring av förvaltningsuppgifter från en myndighet till en annan som är utesluten från direktivets tillämpningsområde.

34 En sådan tolkning, vilken överensstämmer med nämnda direktivs syfte som är att trygga kontinuiteten i arbetsförhållanden inom en ekonomisk enhet, stöds dessutom, oberoende av om det sker ett ägarbyte, av artikel 1.1 c i direktiv 77/187 i den lydelse som följer av direktiv 98/50 vilket inte är tillämpligt i tvisten vid den nationella domstolen. Denna bestämmelse föreskriver att nämnda direktiv är tillämpligt på offentliga företag som bedriver ekonomisk verksamhet men att en administrativ omorganisation av offentliga förvaltningsmyndigheter eller överlåtelse av administrativa funktioner mellan offentliga förvaltningsmyndigheter inte skall betraktas som en överlåtelse enligt nämnda direktiv.

35 I målet vid den nationella domstolen utgör verksamhetsöverlåtelsen i fråga, i motsats till vad den franska regeringen har gjort gällande, inte en administrativ omorganisation av offentliga förvaltningsmyndigheter eller en överlåtelse av administrativa funktioner mellan offentliga förvaltningsmyndigheter i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Henke.

36 Det framgår av begäran om förhandsavgörande att den situation som är i fråga vid den nationella domstolen utgör en överlåtelse av en ekonomisk verksamhet mellan två olika enheter.

37 Det följer för det första av begäran om förhandsavgörande att APIM var en privat förening utan vinstsyfte och att föreningen och Metz stad utgjorde skilda juridiska personer. Att APIM grundats på initiativ av borgmästaren i denna stad, att ledningen var folkvalda i staden och att merparten av dess inkomster utgjordes av kommunala bidrag ändrar inte det faktum att APIM utgjorde en enhet som var skild från den enhet som tog över dess verksamhet (se domen i det ovannämnda målet Allen m.fl., punkt 17).

38 För det andra följer det också av begäran om förhandsavgörande att APIM bedrev sin reklam- och informationsverksamhet för Metz stads räkning vad gäller de tjänster som den senare erbjuder allmänheten.

39 En sådan tjänsteproducerande verksamhet har en ekonomisk prägel och kan inte anses utgöra myndighetsutövning.

40 Det skall påpekas att överlåtelse av en ekonomisk verksamhet av det slag som APIM bedrev inte kan uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 77/187 endast på grund av att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte eller i allmänhetens intresse. Domstolen har redan ansett att nämnda direktiv var tillämpligt på en överlåtelse av en verksamhet som bestod i att hjälpa missbrukare och som bedrevs av en stiftelse, vilken var en privaträttslig juridisk person utan vinstsyfte (dom av den 19 maj 1992 i mål C-29/91, Redmond Stichting, REG 1992, s. I-3189; svensk specialutgåva, volym 12, s. 87) samt på en överlåtelse av en verksamhet som bestod i att tillhandahålla hemtjänst åt behövande personer, en verksamhet som hade tilldelats en privaträttslig juridisk person av ett offentligrättsligt organ (dom av den 10 december 1998 i de förenade målen C-173/96 och C-247/96, Hidalgo m.fl., REG 1998, s. I-8237).

41 Artikel 1.1 c första meningen i direktiv 77/187 i den lydelse som följer av direktiv 98/50 bekräftar uttryckligen att detta direktiv är tillämpligt på företag som bedriver ekonomisk verksamhet, med eller utan vinstsyfte.

42 För det tredje följer det av begäran om förhandsavgörande att APIM:s verksamhet i sin helhet tagits över och fortsatt att drivas av Metz stad.

43 Den nationella domstolen har dock inte gett några övriga upplysningar om den handling varigenom Metz stad tagit över APIM:s verksamhet.

44 Direktiv 77/187 syftar till att trygga kontinuiteten i arbetsförhållanden inom en ekonomisk enhet, oberoende av om det sker ett ägarbyte. Det avgörande kriteriet för att fastställa om det föreligger en överlåtelse i den mening som avses i direktiv 77/187 är om enheten i fråga behåller sin identitet, vilket är fallet i synnerhet när driften faktiskt fortsätter eller återupptas (dom av den 18 mars 1986 i mål 24/85, Spijkers, REG 1986, s. 1119, punkt 11, och senast domen i det ovannämnda målet Allen m.fl., punkt 23).

45 Den omständigheten att det inte finns något avtalsförhållande mellan överlåtaren och förvärvaren kan inte ha någon avgörande betydelse i detta hänseende, även om den kan utgöra ett indicium på att det inte har skett någon överlåtelse i den mening som avses i direktiv 77/187 (se dom av den 11 mars 1997 i mål C-13/95, Süzen, REG 1997, s. I-1259, punkt 11, och domen i de ovannämnda förenade målen Hidalgo m.fl., punkt 22).

46 Direktiv 77/187 är tillämpligt i samtliga fall när det som ett led i ett avtalsförhållande sker ett byte av den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för verksamhetens drift och som tar på sig en arbetsgivares skyldigheter gentemot de anställda i företaget (dom av den 10 februari 1988 i mål 324/86, Tellerup, kallat "Daddy's Dance Hall", REG 1988, s. 739, punkt 9, svensk specialutgåva, volym 9, s. 357, samt domen i det ovannämnda målet Süzen, punkt 12).

47 I målet vid den nationella domstolen tog dock Metz stad över APIM:s verksamhet i dess helhet och fortsatte att driva den. Nämnda stad synes därmed vara den nya juridiska person som är ansvarig för driften av företaget.

48 Under dessa omständigheter åligger det domstolen att, såsom erinrats i punkt 44 i förevarande dom, pröva huruvida det avgörande kriteriet för att fastställa om det föreligger en överlåtelse i den mening som avses i direktiv 77/187 är uppfyllt, det vill säga om enheten i fråga behållit sin identitet efter överlåtelsen.

49 Det skall härvid erinras om att endast det förhållandet, vilket inte bestridits i målet vid den nationella domstolen, att den verksamhet som bedrevs av den tidigare och av den nye arbetsgivaren är av samma slag kan inte leda till slutsatsen att det rör sig om överlåtelse av en ekonomisk enhet. En enhet kan nämligen inte reduceras till att innebära den verksamhet som den bedriver. Dess identitet följer även av andra omständigheter såsom dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, driftsmetoder och, i förekommande fall, det driftkapital som den förfogar över (se domarna i de ovannämnda målen Süzen, punkt 15, och Hidalgo m.fl., punkt 30).

50 Den franska regeringen och APIM har gjort gällande att Metz stads övertagande av APIM:s verksamhet i egenskap av förvaltningsmyndighet medfört väsentliga ändringar vad gäller förvaltnings- och driftsmetoder liksom driftsvillkoren för den överlåtna enheten. Enligt fransk förvaltningsrätt krävs nämligen att offentligrättsliga juridiska personer som i egenskap av förvaltningsmyndighet övertar en verksamhet som hittills drivits av en privaträttslig juridisk person, följer särskilda regler avseende förvaltning, drift och skötsel. En offentlig enhet som övertar en verksamhet som tidigare bedrevs av en privaträttslig juridisk person har dessutom vidare inte möjlighet att behålla de anställningsavtal som den senare ingått, eftersom tjänstemän vid förvaltningsmyndigheten är offentliganställda som rekryterats enligt särskilda förfaranden och vars tjänsteföreskrifter faller under förvaltningsrätten.

51 Den franska regeringen och APIM har härvid hänvisat till rättspraxis från Cour de cassation enligt vilken de bestämmelser i den nationella lagstiftningen varmed direktiv 77/187 införlivas inte är tillämpliga då, såsom i målet vid den nationella domstolen, den offentligrättsliga juridiska personen driver den övertagna verksamheten i egenskap av förvaltningsmyndighet, och följaktligen enligt offentligrättsliga regler. Enligt denna rättspraxis medför övertag av en verksamhet i denna egenskap att företaget upphör.

52 Domstolen erinrar om att det åligger den nationella domstolen att, för att avgöra om förutsättningarna för en överlåtelse av en enhet är uppfyllda, och särskilt om den enhet som det är fråga om i målet vid den nationella domstolen har behållit sin identitet sedan Metz stad tog över den, ta hänsyn till samtliga faktiska omständigheter som kännetecknar ifrågavarande transaktion. Till dessa omständigheter hör särskilt den typ av företag eller verksamhet som det är fråga om, huruvida några materiella tillgångar - såsom byggnader eller lös egendom - har överlåtits, värdet på de immateriella tillgångarna vid tidpunkten för överlåtelsen, huruvida huvuddelen av personalstyrkan har övertagits av den nye arbetsgivaren, huruvida kundkretsen har överlåtits samt graden av likhet mellan den verksamhet som har utövats före och efter överlåtelsen och varaktigheten av ett eventuellt avbrott i verksamheten. Alla dessa omständigheter är emellertid endast aspekter av den helhetsbedömning som skall göras och kan därför inte bedömas isolerat (se bland annat domarna i de ovannämnda målen Spijkers, punkt 13, Süzen, punkt 14, Hidalgo m.fl., punkt 29, och Allen m.fl., punkt 26).

53 Såsom generaladvokaten påpekat i punkt 102 i sitt förslag till avgörande, kan det inte uteslutas att kriterier såsom organisation, drift, finansiering, förvaltning och tillämpliga rättsregler under vissa omständigheter kännetecknar en ekonomisk enhet på så sätt att en ändring av dessa kriterier på grund av en överlåtelse av denna enhet, skulle ändra dennas identitet.

54 Så verkar dock inte vara fallet i målet vid den nationella domstolen. Det följer av begäran om förhandsavgörande dels att Metz stad övertagit APIM:s verksamhet i dess helhet och fortsatt att driva den samtidigt som den fortsatt att i samma form producera och ge ut tidskriften Vivre à Metz, dels att APIM, enligt den franska regeringen, i praktiken redan fungerade som en förvaltningsmyndighet vars verksamhet var av allmänintresse.

55 Det åligger den nationella domstolen att, mot bakgrund av samtliga ovanstående kriterier, fastställa huruvida en överlåtelse skett i målet vid den nationella domstolen.

56 Vad gäller en eventuell skyldighet, enligt nationell lagstiftning, att säga upp privaträttsliga anställningsavtal vid överlåtelse av en verksamhet till en offentligrättslig juridisk person, skall konstateras att en sådan skyldighet utgör, enligt artikel 4.2 i direktiv 77/187, en genomgripande förändring av arbetsvillkoren som en direkt följd av överlåtelsen som är till nackdel för arbetstagaren, vilket innebär att arbetsgivaren i ett sådant fall skall anses vara ansvarig för att anställningsavtalet har upphört.

57 De ställda frågorna skall besvaras sålunda att artikel 1.1 i direktiv 77/187 skall tolkas så att direktivet är tillämpligt då en kommun, som är en offentligrättslig juridisk person som bedriver sin verksamhet enligt särskilda förvaltningsrättsliga regler, tar över en verksamhet, som består i reklam och information om de tjänster som kommunen erbjuder allmänheten, vilken hittills bedrivits i kommunens intresse av en förening utan vinstsyfte, som är en privaträttslig juridisk person, under förutsättning att den överlåtna enheten behåller sin identitet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

58 De kostnader som har förorsakats den franska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angående de frågor som genom beslut av den 14 april 1999 har ställts av Conseil de prud'hommes de Metz - följande dom:

Artikel 1.1 i rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter skall tolkas så att direktivet är tillämpligt då en kommun, som är en offentligrättslig juridisk person som bedriver sin verksamhet enligt särskilda förvaltningsrättsliga regler, tar över en verksamhet, som består i reklam och information om de tjänster som kommunen erbjuder allmänheten, vilken hittills bedrivits i kommunens intresse av en förening utan vinstsyfte, som är en privaträttslig juridisk person, under förutsättning att den överlåtna enheten behåller sin identitet.