Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 128/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie van België den 17 mars 2008 – C. Meerts mot Proost NV

(Mål C-116/08)

(2008/C 128/43)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie van België

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C. Meerts

Motpart: Proost NV

Tolkningsfråga

Ska 2 § punkterna 4, 5, 6 och 7 i det ramavtal som ingicks den 14 december 1995 mellan de allmänna branchövergripande organisationerna UNICE, CEEP och EFS och som återfinns i bilagan till rådets direktiv 96/34/EG (1) av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS, tolkas så, att den uppsägningsersättning som ska utges till arbetstagaren för det fall arbetsgivaren, under en period då regler om minskad arbetstid tillämpas, ensidigt bringar anställningsavtalet att upphöra utan att några tvingande skäl föreligger och utan att iaktta den enligt lag fastställda uppsägningstiden ska beräknas utifrån grundlönen som om arbetstagaren inte hade tagit ut sin föräldraledighet genom att gå ned i arbetstid i den mening som avses i 1 § punkt 3 a [2 § punkt 3 a] i ramavtalet?


(1)  EGT L 145, s. 1.