Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Södertörns tingsrätt (Sverige) den 21 mars 2011 — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

(Mål C-141/11)

2011/C 152/29

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Södertörns tingsrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Torsten Hörnfeldt

Svarande: Posten Meddelande AB

Tolkningsfrågor

Tingsrätten önskar att EU-domstolen skall besvara följande frågor angående tolkningen av den allmänna rättsprincipen om förbud mot åldersdiskriminering och av artikel 6 i rådets direktiv 2000/78 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (1).

1.

Kan en nationell regel som i likhet med 67-årsregeln innebär särbehandling på grund av ålder vara berättigad även om det inte utifrån det sammanhang i vilket regeln har tillkommit eller av andra uppgifter klart går att bedöma det mål eller syfte som ligger till grund för regeln.

2.

Går en nationell regel om pensionsavgång som 67-årsregeln som är undantagslös och bl a inte tar hänsyn till den pension som en enskild person kan komma att erhålla utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att nå det eftersträvade målet eller syftet.


(1)  EGT L 303, s. 16