Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 72/194/EEG av den 18 maj 1972 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktivet av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i den statenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 26/05/1972 s. 0032 - 0032

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0174

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0456

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0174

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0474

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 1 s. 0218

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0006

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0006RÅDETS DIREKTIV av den 18 maj 1972 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktivet av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i den staten (72/194/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49 och 56.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv av den 25 februari 1964(1) samordnade särskilda åtgärder som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa för utländska medborgares rörlighet och bosättning, och kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70(2) av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i staten fastställde villkoren för utövandet av denna rätt.

Direktivet av den 25 februari 1964 bör fortsätta att gälla för personer som den förordningen omfattar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa skall tillämpas på medborgare i medlemsstaterna och deras familjemedlemmar som i enlighet med förordning (EEG) nr 1251/70 begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 1972.

På rådets vägnar

M. MART

Ordförande

(1) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64.

(2) EGT nr L 142, 30.6.1970, s. 24.