Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 245 , 26/08/1992 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0160

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0160RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen är en grundläggande rättighet som följer av fördraget.

För att den fria rörligheten för arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat skall kunna omsättas i praktiken är det nödvändigt att stärka den mekanism för förmedling av lediga platser och för platsansökningar som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1612/68(4).

Principen om icke-diskriminering av arbetskraft inom gemenskapen innebär att alla medborgare i medlemsstaterna faktiskt och juridiskt skall ha samma förtur på arbetsmarknaden som den inhemska arbetskraften i varje enskild medlemsstat. Denna lika förtur skall tillämpas i mekanismen för tillsättandet av lediga platser och för platsansökningar.

Det är betydelsefullt att säkerställa största möjliga öppenhet och insyn på gemenskapens arbetsmarknad, särskilt då det skall fastställas vilka lediga platser och platsansökningar som skall förmedlas inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1612/68 ändras på följande sätt:

1. Berör inte den svenska texten.

2. Följande ändringar skall göras i artikel 14:

- I punkt 1 skall uttrycket "för varje region och verksamhetsgren" utgå,

- Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionen skall med största möjliga hänsynstagande till tekniska kommitténs yttrande fastställa hur den information som avses i punkt 1 skall avfattas."

- I punkt 3 första meningen skall uttrycket "enligt överenskommelse med den tekniska kommittén" ersättas med "med största möjliga hänsynstagande till tekniska kommitténs yttrande".

- Berör inte den svenska texten.

3. Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Den särskilda förmedlingen i varje medlemsstat skall regelbundet till de särskilda förmedlingarna i de andra medlemsstaterna och till den europeiska samordningsbyrån sända

a) uppgifter om lediga platser som skulle kunna tillsättas med medborgare i andra medlemsstater,

b) uppgifter om lediga platser som riktar sig till icke-medlemsländer,

c) uppgifter om platsansökningar som lämnats av personer som uttryckligen förklarat att de önskar arbeta i en annan medlemsstat,

d) information uppdelad efter regioner och verksamhetsgrenar om arbetssökande som har förklarat sig villiga att anta erbjudanden om anställning i en annan medlemsstat.

Den särskilda förmedlingen i varje medlemsstat skall snarast möjligt vidarebefordra denna information till de förmedlingar och myndigheter som berörs.

2. De lediga platser och platsansökningar som avses i punkt 1 skall anmälas enligt ett enhetligt system som skall utarbetas av den europeiska samordningsbyrån i samarbete med den tekniska kommittén.

Den europeiska samordningsbyrån kan, då så är nödvändigt, anpassa detta system i samarbete med den tekniska kommittén."

4. Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Varje sådan ledig plats som avses i artikel 15 som arbetsförmedlingarna i en medlemsstat underrättats om skall anmälas till och behandlas av de behöriga arbetsförmedlingarna i de andra medlemsstater som berörs.

Dessa förmedlingar lämnar detaljerade uppgifter om relevanta ansökningar till förmedlingarna i den medlemsstat där platsen först anmäldes.

2. De platsansökningar som avses i artikel 15.1 c skall besvaras av myndigheterna i de berörda medlemsstaterna inom rimlig tid och senast inom en månad.

3. Arbetsförmedlingarna skall ge samma företräde till arbetstagare som är medborgare i andra medlemsstater som det som de egna medborgarna garanteras i förhållande till medborgare i icke-medlemsstater genom de åtgärder som är tillämpliga i varje enskilt fall."

5. Följande ändringar skall göras i artikel 17.1:

- Berör inte den svenska texten.

- Uttrycket "rapporter" i punkt a i skall ersättas med "uppgifter".

- Punkt b skall ersättas med följande:

"b) De förmedlingar som har ansvaret för gränstrakterna mellan två eller flera medlemsstater skall regelbundet utbyta uppgifter om lediga platser och platsansökningar inom sitt område och enligt sina avtal med de andra arbetsförmedlingarna i sina hemstater direkt sammanföra och förmedla lediga platser och platsansökningar.

Om så är nödvändigt, skall de förmedlingar som har ansvaret för gränsområden även upprätta former för samarbete och service som gör det möjligt att erbjuda

- kunderna praktiska upplysningar om de skilda aspekterna av den fria rörligheten i största möjliga utsträckning, samt

- arbetsmarknadens parter, sociala serviceinrättningar (bl.a. allmänna, privata och allmännyttiga) och samtliga berörda institutioner ett system av samordnade åtgärder som avser den fria rörligheten."

6. I artikel 19 skall

- punkt 1 ersättas med följande:

"1. På grundval av en rapport från kommissionen som avfattats efter informationer från medlemsstaterna skall dessa minst en gång om året tillsammans med kommissionen analysera resultaten av gemenskapens åtgärder för platsförmedling."

- följande läggas till:

"3. Kommissionen skall vartannat år till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén lämna en rapport om genomförandet av del II av denna förordning med en sammanfattning av de inhämtade upplysningarna och resultaten av utförda undersökningar som särskilt betonar de förhållanden som kan vara av särskild betydelse för utvecklingen av gemenskapens arbetsmarknad."

7. Artikel 20 skall utgå.

8. Bilagan skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 1992.

På rådets vägnar

N. LAMONT

Ordförande

(1) EGT nr C 254, 28.9.1991, s. 9, och

EGT nr C 107, 28.4.1992, s. 10.

(2) EGT nr C 94, 13.4.1992, s. 202, och beslut av den 8 juli 1992.

(3) EGT nr C 40, 17.2.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2. Senast ändrad genom förordning (EEG) nr 312/76 (EGT nr L 39, 14.2.1976, s. 2).