Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/59/EG av den 7 oktober 1997 om anpassning av direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 15/10/1997 s. 0033 - 0035KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/59/EG av den 7 oktober 1997 om anpassning av direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT FÖLJANDE DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 (1) om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, särskilt artikel 17 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 (2) om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG), ändrat genom rådets direktiv 93/88/EEG (3) och kommissionens direktiv 95/30/EG (4), särskilt artikel 19 i detta,

med beaktande av det yttrande som Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor har avgivit, och

med beaktande av följande:

Bestämmelserna enligt direktiv 90/679/EEG måste beaktas som en viktig beståndsdel i den allmänna strävan att skydda arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen.

Syftet med direktiv 93/88/EEG, i vilken en första förteckning över biologiska agenser på grundval av definitionerna i artikel 2 d 2-4 i direktiv 90/679/EEG ingår, är att harmonisera villkoren på detta område samtidigt som redan gjorda framsteg tillvaratas.

Förteckningen över och klassificeringen av de biologiska agenserna måste granskas regelbundet och ändras på grundval av nya vetenskapliga uppgifter.

De föreslagna åtgärderna i detta direktiv är i enlighet med det yttrande som kommittén enligt artikel 17 i direktiv 89/391/EEG har avgett.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 90/679/EEG ändras enligt den bifogade bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 mars 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 oktober 1997.

På kommissionens vägnar

Pádraig FLYNN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(2) EGT L 374, 31.12.1990, s. 1.

(3) EGT L 268, 29.10.1993, s. 71.

(4) EGT L 155, 6.7.1995, s. 41.

BILAGA

Bilaga III till direktiv 90/679/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande agenser läggs till och klassificeras enligt följande:

- Under rubriken Bakterier enligt följande:

- Bartonella (Rochalimea) spp., klassificeras som grupp 2.

- Escherichia coli, verotoxigena stammar (t.ex. O157:H7 eller O103), klassificeras som grupp 3 (**) med anmärkning "T".

- Mycoplasma hominis, klassificeras som grupp 2.

- Mycoplasma caviae, klassificeras som grupp 2.

- Shigella dysenteriae, andra än typ 1, klassificeras som grupp 2.

- Under rubriken Virus enligt följande:

- Under Arenaviridae enligt följande:

- Guanarito, klassificeras som grupp 4.

- Sabia, klassificeras som grupp 4.

- Flexal, klassificeras som grupp 3.

- Andra LCM-Lassafeberviruskomplex, klassificeras som grupp 2.

- Under Bunyaviridae enligt följande:

- Germiston, klassificeras som grupp 2.

- Sin Nombre (tidigare Muerto Canyon), klassificeras som grupp 3.

- Belgrad (även känt som Dobrava), klassificeras som grupp 3.

- Bhanja, klassificeras som grupp 2.

- Under Flaviviridae enligt följande:

- Hepatit G, klassificeras som grupp 3 (**) med anmärkningen "D".

- Under Herpesviridae enligt följande:

- Humant herpesvirus 7, klassificeras som grupp 2.

- Humant herpesvirus 8, klassificeras som grupp 2 med anmärkning "D".

- Under oklassificerade virus enligt följande:

- Equine morbillivirus, klassificeras som grupp 4.

- Under rubriken Svampar enligt följande:

- Candida tropicalis, klassificeras som grupp 2.

- Cladophialophora bantiana (tidigare: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller trichoides), klassificeras som grupp 3.

- Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria bodyii), klassificeras som grupp 2.

- Scedosporium prolificans (inflatum), klassificeras som grupp 2.

2. Under rubriken Bakterier införs följande ändringar:

- Nomenklaturen för agensen "Pseudomonas mallei" ändras till "Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)";

- Nomenklaturen för agensen "Pseudomonas pseudomallei" ändras till "Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)",

- Nomenklaturen för agensen "Rochalimaea quintana" ändras till "Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)".

3. Under rubriken Virus införs följande ändringar:

- Gruppen Arenaviradae ordnas om på följande sätt:

- LCM-Lassaviruskomplex (den gamla världens arenavirus).

- Lassavirus, klassificeras som grupp 4.

- Lymfocytiskt koriomeningitvirus (neurotropa stammar), klassificeras som grupp 3.

- Lymfocytisk koriomeningitvirus (andra stammar), klassificeras som grupp 2.

- Mopeiavirus, klassificeras som grupp 2.

- Andra LCM-Lassaviruskomplex, klassificeras som grupp 2.

- Tacaribeviruskomplex (den nya världens arenavirus):

- Guanaritovirus, klassificeras som grupp 4.

- Juninvirus, klassificeras som grupp 4.

- Sabiavirus, klassificeras som grupp 4.

- Machupovirus, klassificeras som grupp 4.

- Flexalvirus, klassificeras som grupp 3.

- Formuleringen "Mopeiavirus och andra tacaribevirus" ersätts med "andra tacaribeviruskomplex", som klassificeras som grupp 2.

- Gruppen oklassificerade virus ändras på följande sätt:

- Formuleringen "blodburna hepatitvirus ännu ej identifierade" ersätts av "hepatitvirus som ännu inte identifierats";

- Agensen "hepatit E-virus" tas från gruppen "oklassificerade virus" till gruppen "Calciviridae";

4. Formuleringen i fotnot i) som följer efter förteckningen över virus ersätts med följande:

"Det finns inga avgörande bevis för infektioner hos människor som orsakats av den agens som framkallar bovin spongiform encefalopati. Trots detta rekommenderas skyddsnivå 3 (**) som försiktighetsåtgärd för laboratoriearbete."