Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, till att avse Förenade kungariketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 16/01/1998 s. 0022 - 0023RÅDETS DIREKTIV 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, till att avse Förenade kungariket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Rådet antog direktiv 94/45/EG (4) i enlighet med det till fördragets protokoll nr 14 fogade avtalet om socialpolitik, särskilt artikel 2.2 i detta. Det nämnda direktivet gäller därför inte Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Vid sitt möte i Amsterdam den 16-17 juni 1997 noterade Europeiska rådet med gillande att regeringskonferensen enats om att införliva avtalet om socialpolitik med fördraget, och noterade även att man måste finna ett sätt att ge rättslig verkan åt Förenade kungarikets önskan att godta de direktiv som innan Amsterdamfördraget undertecknades hade antagits på grundval av det avtalet. Detta direktiv syftar till att detta mål skall uppnås genom att direktiv 94/45/EG utvidgas till att avse Förenade kungariket.

Det förhållande att direktiv 94/45/EG inte är tillämpligt i Förenade kungariket påverkar den inre marknadens funktion på ett direkt sätt. Den inre marknaden kommer att fungera bättre om det nämnda direktivet genomförs i alla medlemsstater.

Enligt direktiv 94/45/EG skall det särskilda förhandlingsorganet ha högst 17 ledamöter. Detta antal motsvarar de 14 medlemsstater som är parter i avtalet om socialpolitik samt de tre återstående avtalsslutande parterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att detta direktiv antas kommer det totala antalet stater som omfattas av direktiv 94/45/EG att vara 18. Därför bör ovan nämnda högsta antal ökas till 18, så att varje medlemsstat där gemenskapsföretaget har minst en verksamhet eller där gruppen av gemenskapsföretag har det kontrollerade företaget eller minst ett kontrollerat företag, är representerad.

I direktiv 94/45/EG finns en bestämmelse om särbehandling för gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag, där det redan per den 22 september 1996 fanns ett avtal som omfattar alla arbetstagare och som rör gränsöverskridande information till och samråd med arbetstagarna. I enlighet därmed bör gemenskapsföretag och grupper av företag, som enbart därför att direktivet tillämpas på Förenade kungariket omfattas av det direktivet, garanteras liknande behandling.

Genom att detta direktiv antas blir direktiv 94/45/EG tillämpligt i alla medlemsstaterna, Förenade kungariket inbegripet. Från och med tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande bör uttrycket "medlemsstater" i direktiv 94/45/EG förstås så att det, när det är lämpligt, inbegriper Förenade kungariket.

Medlemsstaterna ålades att sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktiv 94/45/EG senast två år efter dess antagande. En liknande tidsperiod bör ges Förenade kungariket och övriga medlemsstater för att sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 skall direktiv 94/45/EG gälla Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Artikel 2

I artikel 5.2.b i direktiv 94/45/EG skall "17" ersättas med 18.

Artikel 3

1. De skyldigheter som följer av detta direktiv skall inte gälla gemenskapsföretag eller grupper av gemenskapsföretag som enbart till följd av artikel 1 omfattas av detta direktiv, förutsatt att det redan vid den tidpunkt som anges i artikel 4.1 eller vid tidpunkten för dess överföring till nationell lagstiftning i medlemsstaten i fråga, i de fall då detta är tidigare än den nämnda tidpunkten, finns ett avtal som omfattar alla arbetstagare och som rör gränsöverskridande information till och samråd med arbetstagare.

2. När de avtal som avses i första stycket löper ut kan parterna i dessa avtal gemensamt besluta att förlänga deras giltighetstid. Om detta inte sker gäller bestämmelserna i direktiv 94/45/EG, som utvidgas genom detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 december 1999 eller senast vid den tidpunkten se till att arbetsmarknadens parter genom ett avtal, inför de nödvändiga bestämmelserna, varvid medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder så att de vid varje tidpunkt kan garantera att de mål som fastställs i detta direktiv uppfylls. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare regler för denna hänvisning skall medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1997.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT C 335, 6.11.1997.

(2) EGT C 371, 8.12.1997.

(3) EGT C 355, 21.11.1997.

(4) EGT L 254, 30.9.1994, s. 64.