Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 1999/38/EG av den 29 april 1999 om ändring för andra gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet samt utvidgning av direktivet till mutagena ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 138 , 01/06/1999 s. 0066 - 0069RÅDETS DIREKTIV 1999/38/EG

av den 29 april 1999

om ändring för andra gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet samt utvidgning av direktivet till mutagena ämnen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1. i direktiv 89/391/EEG)(1),

med beaktande av kommissionens förslag(2) som överlämnas efter samråd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

enligt förfarandet i artikel 189c i fördraget(4), och

av följande skäl:

1. I fördragets artikel 188a föreskrivs att rådet genom direktiv skall anta minimikrav för att, främst i fråga om arbetsmiljön främja förbättringar, för att garantera en högre skyddsnivå för arbetstagares säkerhet och hälsa.

2. Enligt den artikeln skall dessa direktiv undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

3. Könscellsmutagener är ämnen som kan orsaka bestående förändringar av arvsmassans mängd eller struktur i en könscell, vilket i sin tur kan leda till en förändring av cellens fenotypiska egenskaper, och som kan överföras till framtida generationer avkommor.

4. Till följd av sitt verkningssätt är det troligt att könscellsmutagener är cancerframkallande

5. Vinylkloridmonomer klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1 enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(5).

6. De viktigaste bestämmelserna i rådets direktiv 78/610/EEG av den 29 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om hälsoskydd för arbetstagare som exponeras för vinylkloridmonomer(6) bör för enhetlighetens och tydlighetens skull ingå i detta direktiv utan att detta sänker skyddsnivån vad gäller arbetstagares hälsa och säkerhet.

7. Rådets direktiv 78/610/EEG kan upphävas efter det att detta direktiv genomförts.

8. Carcinogenisiteten hos trädamm av ek och bok har bekräftats i epidemiologiska undersökningar av exponerade arbetstagare. Det är mycket troligt att damm från andra hårda träslag också kan orsaka cancer hos människor. Berörda arbetstagare utsätts därför för en allvarlig potentiell risk för att utveckla cancer.

9. Försiktighetsprincipen bör tillämpas i samband med skyddet för arbetstagarnas hälsa. Direktiv 90/394/EEG bör därför utvidgas till att omfatta alla slags damm från hårda träslag.

10. Det är önskvärt att forskningen om carcinogenisiteten hos andra slags trädamm fortsätter. Kommissionen måste lägga fram förslag om skydd för arbetstagarnas hälsa så snart en risk identifieras.

11. I artikel 16 i direktiv 90/394/EEG föreskrivs att det skall fastställas gränsvärden för alla de cancerframkallande ämnen för vilka detta är möjligt, på grundval av tillgänglig information inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter.

12. Det är lämpligt att fastställa sådana gränsvärden för trädamm från hårda träslag. De nuvarande gränsvärdena för vinylkloridmonomer bör sänkas så att de motsvarar de bästa minimistandarderna för tekniska metoder, som återspeglar vad som är möjligt att genomföra samtidigt som syftet att skydda arbetstagares hälsa säkerställs.

13. Arbetstagarna måste effektivt skyddas mot risker för att utveckla cancer som beror på yrkesmässig exponering för damm från hårda träslag. Syftet med detta direktiv är inte att begränsa användningen av trä vare sig genom att ersätta det med andra material eller genom att ersätta vissa träslag med andra träslag.

14. Efterlevnad av minimikraven för skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot de särskilda risker som hänför sig till carcinogener syftar inte bara till att säkerställa att varje enskild arbetstagares hälsa och säkerhet skyddas, utan medför även ett minimiskydd för alla arbetstagare i gemenskapen.

15. En enhetlig skyddsnivå mot de risker som hänför sig till carcinogener måste fastställas för gemenskapen som helhet. Denna skyddnivå måste fastställas genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa minimikraven på ett enhetligt sätt.

16. Ändringarna i detta direktiv utgör ett led i det konkreta förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

17. Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor skall i enlighet med beslut 74/325/EEG(7) rådfrågas av kommissionen när det gäller att utarbeta förslag på detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/394/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.4 skall ersättas med följande: "4. När det gäller asbest, som omfattas av direktiv 84/477/EEG(8), skall bestämmelserna i det här direktivet tillämpas om de bättre gagnar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen."

2) I artikel 2 skall följande punkt införas efter punkt a: "aa) mutagent ämne:

i) ett ämne som uppfyller kriterierna för klassificering som ett mutagent ämne i kategori 1 eller 2 enligt bilaga 6 till direktiv 67/548/EEG,

ii) ett preparat som består av ett eller flera sådana ämnen som avses i punkt i, där koncentrationen av ett eller flera av de enskilda ämnena uppfyller kraven på koncentrationsgränser för att klassificeras som ett mutagent preparat i kategori 1 eller 2 enligt antingen

- bilaga I till direktiv 67/548/EEG, eller

- bilaga I till direktiv 88/379/EEG, om ämnet eller ämnena inte förekommer i bilaga I till direktiv 67/548/EEG eller om de förekommer där utan att koncentrationsgränser anges."

3) I artikel 1.1, artikel 3.1, 3.2 första och andra strecksatserna och 3.4, artikel 5.5 c, 5.5 d, 5.5 e och 5.5 j, artikel 6 a och 6 b, artikel 10.1, inledningen och punkt a, artikel 11.2, artikel 14.3, artikel 16.1 och artikel 17.2 skall ordet "carcinogener" ersättas med "carcinogener eller mutagena ämnen".

4) I artikel 2 b, artikel 4.1, artikel 5.2 och 5.5, inledningen och punkt a, skall ordet "carcinogen" ersättas med "carcinogen eller mutagena ämnen".

5) I bilaga I skall följande avsnitt läggas till: "5. Arbete som innebär exponering för trädamm från hårda träslag(9)."

6) I bilaga III skall del A ersättas med följande: "A. GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING I ARBETET

>Plats för tabell>"

Artikel 2

Direktiv 78/610/EEG skall upphävas med verkan från den 29 april 2003.

Artikel 3

På grundval av de senast tillgängliga vetenskapliga rönen kan kommissionen, inom två år efter detta direktivs antagande, förelägga rådet ett förslag för antagande av reviderade gränsvärden för vinylkloridmonomer och damm från hårda träslag enligt artikel 118a i fördraget.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 29 april 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 97/42/EG (EGT L 179, 8.7.1997, s. 4).

(2) EGT C 123, 22.4.1998, s. 21.

(3) EGT C 284, 14.9.1998, s. 111.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 1998 (EGT C 341, 9.11.1998, s. 134), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 december 1998 (EGT C 55, 25.2.1999, s. 39) och Europaparlamentets beslut av den 13 april 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/69/EG (EGT L 343, 13.12.1997, s. 19).

(6) EGT L 197, 22.7.1978, s. 12.

(7) EGT L 185, 9.7.1974, s. 15. Beslutet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt

(8) EGT L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/24/EG (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11).

(9) En förteckning över vissa hårda träslag återfinns i volym 62 i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 'Wood dust an Formaldehyde', utgiven av International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995.