Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 januari 2006 – Kommissionen mot Spanien

(mål C-132/04)

Fördragsbrott – Socialpolitik – Skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa – Direktiv 89/391/EEG – Tillämpningsområde – Icke civilt offentligt anställda – Försvar och polis – Omfattats)

1.                     Socialpolitik – Skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa – Direktiv 89/391 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (Rådets direktiv 89/391, artiklarna 2.1, 2.2 och 4) (se punkterna 22, 26 och 40)

2.                     Institutionernas rättsakter – Direktiv – Medlemsstaternas genomförande (Artikel 249 tredje stycket EG) (se punkt 35)

3.                     Fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som skall beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG) (se punkt 37)

Saken:

: Fördragsbrott – Felaktigt införlivande av artiklarna 2.1, 2.2 och 4 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146) – Icke civilt offentligt anställda – Tillämpningsområde för direktiv 89/391

Domslut:

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet med avseende på icke civilt offentligt anställda, genom att underlåta att fullständigt införliva bestämmelserna i artiklarna 2.1, 2.2 och 4 i det direktivet i sin interna rättsordning.

Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.