Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämndFörarbeten1944:475Riksdagens skrivelse 1944:418.1977:208 Prop. 1976/77:1, KU 25, rskr. 148.1991:1689 Prop. 1991/92:17, KU 6, rskr. 31.2007:397Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.2017:726Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.Utfärdad den 30 juni 1944.Omtryckt i SFS 1977:2081 §1 §I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. Lag (1977:208). 2 §2 §Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Lag (1977:208). 3 §3 §Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt atthandlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samtomedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397). 4 §4 §Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen. Lag (1977:208). 5 §5 §För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:726). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1944:475 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1944. 1977:208 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1977, då kungörelsen (1966:369) med närmare föreskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet m.m. upphör att gälla. 1991:1689 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 2007:397 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2017:726 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.