Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Omtryckt i SFS 1977:208

1 §

I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

2 §

Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

3 §

Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att
  • 1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
  • 2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt
  • 3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.
SFS 2007:397

4 §

Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

5 §

För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). SFS 2017:726

SFS 2007:397

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2017:726

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.