Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Utfärdad den 30 juni 1944.

Omtryckt i SFS 1977:208

1 §

I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

SFS 1977:208

2 §

Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

SFS 1977:208

3 §

Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

  1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,

  2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt

  3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.

SFS 2007:397

4 §

Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

SFS 1977:208

5 §

För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

SFS 2017:726

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1944:475

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1944.

SFS 1977:208

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1977, då kungörelsen (1966:369) med närmare föreskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet m.m. upphör att gälla.

SFS 1991:1689

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 2007:397

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2017:726

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.